бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьАктивізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

2

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

УДК 658.8: 621

СПІВАК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами

(підприємства машинобудівної та металургійної галузей)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеню

кандидата економічних наук

Луганськ - 2008

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ)

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор

Максимова Тетяна Семенівна

Міністерства освіти і науки України,

завідуюча кафедрою маркетингу

Офіційні опоненти:

Доктор економічних наук, професор Балабанова Людмила Веніамінова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського Міністерства Освіти і науки України, завідуюча кафедрою маркетингового менеджменту (м. Донецьк)

кандидат економічний наук, доцент Смерічевський Сергій Фрацевич

Донецький державний університет управління Міністерства Освіти і науки України, доцент кафедри маркетингу (м. Донецьк)

Захист відбудеться 29 травня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний,20 а

Автореферат розіслано 23 квітня 2008 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.В. Козаченко

ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Стан економіки країни безпосередньо залежить від економічного добробуту господарюючих суб'єктів, без прибутковості яких неможливе вирішення таких гострих сьогодні для України проблем як встановлення макроекономічної стабілізації, рівноваги платіжного балансу, стабільності національної валюти та низьких темпів інфляції.

Машинобудування є фундаментом економічного потенціалу країни, від рівня ефективності діяльності його підприємств залежить стан її соціально-економічного розвитку. Підприємства машинобудування відіграють важливу роль у реалізації досягнень науково-технічного прогресу всіх галузей країни, у забезпечення інноваційної складової розвитку вітчизняної економіки. Але сьогодні підприємства вітчизняного машинобудування перебувають не у кращому стані, невисокою є ефективність їх діяльності. Погіршення стану машинобудівних підприємств є наслідком зменшення інвестицій в їх діяльність, наявності дебіторської та кредиторської заборгованості, відсутності технічного переоснащення, невідповідності продукції стандартам якості, наявності значної кількості не використовуваних ресурсів. Це обумовлює необхідність пошуку способів та засобів, які можуть сприяти переходу вітчизняних машинобудівних підприємств у більш кращий стан.

Як один з таких способів слід розглянути активізацію маркетингової діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств. В умовах становлення ринкової економіки маркетинговій діяльності приділяється значна увага з боку вітчизняних підприємств, зокрема, промислових. Активізація маркетингової діяльності передбачає використання низки інструментів та заходів, що може позитивно вплинути, зокрема, на підвищення ефективності діяльності машинобудівного підприємства через використання невикористовуваних ресурсів. Але будь-які дослідження з активізації маркетингової машинобудівного підприємства поки ще відсутні.

Необхідність розробки теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо активізації маркетингової діяльності машинобудівних підприємств зумовило вибір теми дослідження, його мети та завдань, що спрямовані на її досягнення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у відповідності із планами наукових досліджень Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та філіалу Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Луганськ). При виконанні держбюджетної теми ДН-33-03 "Розробка механізму управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарської діяльності в умовах глобалізації економіки" (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, номер держреєстрації 0103U000421, 2003-2005 рр.) здобувачем розроблено рекомендації щодо застосування інструментів контролінгу в маркетинговій діяльності підприємств. За темою ДН-33-06 "Методологічні основи управління функціонуванням та розвитком суб'єктів господарської діяльності в епоху економіки знань" (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, номер держреєстрації №0106U000293, 2006-2008 рр) розроблено методичне забезпечення оцінки активізації маркетингової діяльності підприємства. У межах теми "Організаційне і економіко-правове забезпечення захисту вітчизняних товаровиробників" (філіал Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Луганськ), номер державної реєстрації 0104U0007345, 2004-2007 рр) розроблено рекомендації щодо вдосконалення організаційних методів захисту вітчизняних товаровиробників на основі активізації маркетингової діяльності підприємства.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є формування теоретичних положень та прикладних аспектів розробки механізму активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства на основі інтенсифікації використання його маркетингового потенціалу.

Для досягнення мети дослідження в дисертаційній роботі поставлено та вирішено такі наукові та практичні завдання:

досліджено стан сучасних українських машинобудівних підприємств;

проаналізовано та виявлено особливості маркетингової діяльності українських машинобудівних підприємств;

розглянуто призначення активізації маркетингової діяльності машинобудівних підприємств, систематизовано чинники, які впливають на її характеристики;

проаналізовано поняття маркетингового потенціалу підприємства та його інтенсифікації;

запропоновано процедуру оцінки використання маркетингового потенціалу підприємства;

обґрунтовано вибір виду інструменту управління активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства - відповідний механізм;

розроблено інформаційне та організаційне забезпечення функціонування механізму управління активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

використано в діяльності підприємств розроблені рекомендації.

Об'єктом дослідження - маркетингова діяльність машинобудівного підприємства. Предмет дослідження - активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність способів наукового пізнання, загальних методів, прийомів та принципів, що використовувалися в процесі дослідження. Теоретичною основою дослідження послугували фундаментальні положення класичної політичної економії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі потенціалу підприємства, маркетингової діяльності й управління.

Правове поле дослідження склали чинні законодавчі та нормативні документи, що регулюють маркетингову діяльність вітчизняних машинобудівних підприємств. Інформаційною базою послужили державні програми розвитку вітчизняного машинобудування, статистичні матеріали, дані звітності машинобудівних підприємств Луганської області та результати власних досліджень.

Для досягнення поставленої мети й виконання завдань у роботі використано низку загальнонаукових і спеціальних методів: спостереження та узагальнення (при визначенні стану сучасних машинобудівних підприємств, при з'ясуванні сутності поняття "активізація маркетингової діяльності"), причинно-наслідковий (при дослідженні характеристик активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства); упорядкування (при систематизації чинників, які впливають на активізацію маркетингової діяльності машинобудівного підприємства,); порівняння (при визначенні поняття маркетинговий потенціал машинобудівного підприємства); структурний-логічний аналіз (при визначенні елементів маркетингового потенціалу); метод наукової абстракції (при формуванні механізму активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства); ситуаційний аналіз (при формуванні комплексної маркетингової програми), наукове узагальнення (при підведенні підсумків дослідження).

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає у формуванні теоретичних положень щодо активізації маркетингової діяльності машинобудівних підприємств на основі інтенсифікації використання їх маркетингового потенціалу.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у такому:

уперше:

активізація маркетингової діяльності розглядається як спосіб стабілізації та покращення стану машинобудівних підприємств, що передбачає інтенсифікацію використання маркетингового потенціалу протягом певного періоду часу з метою використання невикористовуваних ресурсів підприємства;

розроблено організаційно-економічний механізм активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства, призначенням якого є організація спільної діяльності структурних підрозділів підприємства, яка з урахуванням потреб ринку та відповідного комплексу стимулів працівників має забезпечити використання невикористовуваних ресурсів підприємства та підвищення ефективності результатів його діяльності;

удосконалено:

процедуру оцінки використання маркетингового потенціалу підприємства, яку пропонується проводити шляхом зіставлення наявних маркетингових можливостей та маркетингових ресурсів підприємства за допомогою розгорнутої матриці, що дає змогу виявити нереалізовані маркетингові можливості та невикористовувані маркетингові ресурси, реалізація яких виступає підґрунтям інтенсифікації використання маркетингового потенціалу;

інформаційне та організаційне забезпечення функціонування механізму активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства шляхом імплементації розробленого механізму, яка передбачає персоніфікацію передбачуваних дій, забезпечення взаємодії виконавців, встановлення їх підпорядкованості та відповідальності за вирішення додаткових маркетингових завдань;

уточнено:

поняття маркетингового потенціалу машинобудівного підприємства шляхом обґрунтування компліментарності сукупності маркетингових можливостей підприємства, реалізація яких має підкріплюватися відповідними маркетинговими ресурсами, котрі є в наявності та можуть бути мобілізовані при активізації маркетингової діяльності підприємства;

процедуру інтенсифікації використання маркетингового потенціалу підприємства, яка базується на виявленні нереалізованих маркетингових можливостей або невикористаних маркетингових ресурсів, наявність та подальше використання яких є обов'язковою умовою проведення активізації машинобудівного підприємства.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертації результати дають змогу створити методичну базу з проведення активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства.

До результатів, що мають найбільш практичне значення, належать пропозиції щодо:

оцінки використання маркетингового потенціалу підприємства;

алгоритму активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства;

організаційного та інформаційного супроводу функціонування організаційно-економічного механізму активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства.

Результати дисертації використано в діяльності машинобудівних підприємств м. Луганська та м. Краснодону, що підтверджується відповідними документами, які містяться в додатках до дисертації: ЗАТ "Автомотозапчастина" (довідка про використання № 01-96 від 14.09. 2007 р), АТЗТ "Зліт" (довідка про використання № 275/49 від 10.09. 2007 р), ЗАТ "Краснодонський завод "Автоагрегат" (довідка про використання від 20.09. 2007 р).

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та висновки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведеного автором дослідження щодо активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства. Особистий внесок у праці, опубліковані у співавторстві, визначено в списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Одержані результати наукового дослідження, висновки та пропозиції доповідалися і були схвалені на XVIII Міжнародній науково-практичній конференції "Наука і освіта 2005" (м. Дніпропетровськ, 2005 р); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених "Конкурентноздатність територій та підприємств у взаємозалежному світі" (м. Донецьк, 2005р); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених "Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки" (м. Луганськ, 2006, 2007 рр); Міжнародній науково-практичній конференції "Маркетинг XXI століття: інтеграція науки і бізнесу" (м. Донецьк, 2006 р); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених "Розвиток соціально-економічних відносин в умовах трансформації економіки України" (м. Хмільницький, 2006 р), I та IV Міжнародних науково-практичних конференціях "Соціально-економічні перспективи розвитку України" (м. Дніпропетровськ, 2006 - 2007 рр.).

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано в 16 наукових працях, серед яких 2 статті - у наукових журналах, 7 статей - у збірниках наукових праць і 7 публікацій - у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 4,19 д. а., з яких автору належать 4,0 д. а.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 192 сторінках друкованого тексту. Матеріали роботи містять 15 таблиць та 25 рисунків, які подано на 35 сторінки. Список використаних джерел з 225 найменувань уміщено на 21 сторінки, 10 додатки - на 10 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У дисертаційній роботі на основі проведеного автором дослідження захищаються такі основні положення.

Розділ 1. Теоретичні аспекти активізації маркетингової діяльності підприємства. Результати дослідження стану сучасних вітчизняних машинобудівних підприємств дозволили визначити їх стан як незадовільний, про що свідчать показники зменшення кількості юридичних осіб, негативна динаміка обсягів виробництва, зменшення за всіма джерелами величини інвестицій в основний капітал, наявність невикористовуваних ресурсів, не впроваджених та незавершених інновацій. Значення машинобудування для економіки країни зумовлює необхідність проведення досліджень напрямів, які сприяли б покращенню стану машинобудівних підприємств. Одним з таких напрямів є підстави вважати активізацію маркетингової діяльності машинобудівних підприємств.

Маркетингова діяльність підприємств має спільні базові основи. Але у залежності виду діяльності підприємства їй притаманні особливості, які визначаються товаром, що виготовляються, його споживачами, масштабом виробництва. Особливості маркетингової діяльності машинобудівних підприємств зводяться до такого. Кількість покупців продукції машинобудування є невеликою, але обсяги її закупівель є значними. Вони мають вузьку спеціалізацію та високу технічну компетенцію. Попит на продукцію машинобудівних підприємств залежить від попиту кінцевого споживача, який задовольняється у тому числі і з використанням продукції машинобудування. Продукція машинобудівних підприємств відрізняється високою складністю, має відповідати певним стандартам; ціна залежить від обсягів та частоти закупівель, умов оплати, а також умов шеф-монтажного обслуговування. Канал збуту такої продукції є переважно прямим або однорівневим. Серед заходів маркетингових комунікацій цих підприємств переважають особистий продаж, реклама в ЗМІ ділового або спеціального характеру; участь у спеціалізованих виставках. Велике значення має підкріплення товару шляхом надання різноманітних послуг та тісної співпраці виробника зі споживачем після продажу товару.

Особливістю машинобудівних підприємств, яка певною мірою визначає їх становище, є наявність невикористаних ресурсів. Серед таких ресурсів присутні невикористовуване або використовуване частково обладнання; невикористовувані виробничі площі; неліквідні товарно-матеріальні цінності; неповна зайнятість робочого часу виробничого персоналу; інновації, що з певних причин не знайшли завершеного впровадження. Саме на використання таких ресурсів і має бути спрямована активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства, у ході якої передбачається отримання відповіді на запитання: чи сприйме ринок те, що можна виробити з використанням невикористовуваних ресурсів, та за яких умов?

Активізацію маркетингової діяльності машинобудівного підприємства пропонується здійснювати протягом певного періоду часу на базі інтенсифікації маркетингового потенціалу. Як процес, що триває певний проміжок часу, активізація маркетингової діяльності має певні характеристики - швидкість, характер, обсяг додаткових завдань, вид результату, зміст яких докладно розкрито в роботі.

Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства залежить від впливу низки зовнішніх та внутрішніх чинників, інтенсивність якого значною мірою визначає її характеристики. Як зовнішні аналізувалися такі чинники як ринкова кон'юнктура, регуляторні заходи держави та науково-технічні чинники. Як внутрішні вивчалися такі чинники як становлення керівництва підприємства до активізації маркетингової діяльності, наявність кваліфікованих фахівців, ступінь використання маркетингового потенціалу підприємства, стан комунікацій підприємства, механізм мотивації працівників служби маркетингу. За результатами аналізу зазначених чинників вони систематизовані за критеріями керованості підприємством, відношення до підприємства, способу та інтенсивністю впливу. Інтенсивність впливу вирізнених чинників зумовлює прийняття відповідних рішень щодо активізації маркетингової діяльності підприємства.

Базування активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства на інтенсифікації маркетингового потенціалу зумовило необхідність його дослідження.

Розділ 2. Дослідження маркетингового потенціалу підприємства. В умовах становлення ринкової економіки значну увагу приділяється маркетинговому потенціалу підприємства. За результатами узагальнення існуючих точок зору щодо його сутності та з врахуванням особливостей сучасних українських машинобудівних підприємств під їх маркетинговим потенціалом розуміється комплементарна сукупність маркетингових можливостей підприємства, реалізація яких підкріплена маркетинговими ресурсами, котрі є в наявності та можуть бути мобілізовані для досягнення цілей маркетингової діяльності машинобудівного підприємства.

Складниками маркетингового потенціалу машинобудівного підприємства виступають його маркетингові можливості та маркетингові ресурси, які тісно взаємопов'язані, що визначається їх компліментарністю.

Передумовою реалізації маркетингових можливостей є обов'язкова наявність відповідних маркетингових ресурсів, до яких у роботі віднесені інформаційні, трудові, фінансові, матеріальні, інструментальні та часовий ресурси. До складу маркетингових можливостей підприємства належать можливості маркетингової інформаційної системи, маркетингового менеджменту, маркетингового персоналу, маркетингового інструментарію та інтеграційні маркетингові можливості. Маркетингові можливості підприємства залежать від низки чинників, зокрема виду його діяльності та продукції, що випускається. Тому маркетингові можливості машинобудівних підприємств мають специфічні риси. Реалізація маркетингових можливостей підприємства можлива тільки за умов її підкріплення усіма видами маркетингових ресурсів.

Страницы: 1, 2


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.