бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьАналіз процесу управління маркетингом на підприємств

Аналіз процесу управління маркетингом на підприємств

6

ЗМІСТ

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”

2. Характеристика процесу управління маркетингом на СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”

3. Характеристика процесу маркетингового дослідження на СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”.

4. Економічна ефективність маркетингової діяльності на підприємстві

Висновки

Список використаної літератури

Додаток А

Додаток Б

ВСТУП

Формування ринкової економіки зумовило необхідність переорієнтації виробництва та реалізації товарів на задоволення потреб і запитів споживачів. Нова система господарювання в Україні викликала великий інтерес з боку українських підприємців та економістів до маркетингової концепції управління на рівні підприємства, бізнес-структури, господарюючого суб'єкта. Закордонний досвід переконує в тому, що маркетингова концепція сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства та вдосконаленню системи внутрішнього управління.

Маркетинг передбачає гнучкість організаційних форм збутової стратегії та постійний пошук шляхів ефективного пристосування до ринку і впливу на споживачів. Маркетинг базується не лише на затверджених згори планових завданнях. Практична діяльність в цій сфері заснована на проінформованості стосовно об'єктивних реалій ринку і на глибоких знаннях про реальні вимоги споживачів.

Головна мета маркетингової діяльності будь-якого підприємства - забезпечення прибутковості, рентабельності, тобто визначеного рівня головних результативних економічних показників у встановлених часових межах за рахунок максимального задоволення потреб споживачів. Для її досягнення потрібно вирішити дві ключові взаємопов'язані проблеми:

1) продаж максимально можливої кількості товарів фірми;

2) максимальне задоволення визначених споживацьких потреб.

Для цього фірма цілеспрямовано формує і розвиває у споживачів бажання купувати і користуватися її товарами та послугами. За допомогою маркетингу керівники підприємств та їх структурних підрозділів отримують необхідну інформацію для стратегічного і тактичного планування діяльності підприємства. Маркетинг також дає можливість зрозуміти, яким чином підприємство має організувати процес реалізації своєї продукції, товарів чи послуг, як належить проводити кампанію щодо їх просування на ринок, будувати рекламну політику, формувати попит в умовах конкурентного тиску з боку інших підприємств, які функціонують на тому самому ринку.

В сучасній літературі маркетинговий комплекс ототожнюють із такими складовими: товар (product), ціна (price), місце (place), просування (promotion). Кожен із цих елементів має комплексний і багаторівневий характер. Зокрема товарна політика передбачає курс дій суб'єкта господарювання або наявність у нього заздалегідь обміркованих стратегічних принципів щодо формування ассортименту та управління ним, підтримання конкурентоспроможності своїх товарів, визначення для них оптимальних сегментів ринку, здійснення допродажного і післяпродажного обслуговування товарів і т.д.

Дедалі більшої важливості набуває таке специфічне поняття, як маркетингова політика комунікацій. Ця система просування спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про фірму та її товари, підтримку збуту, а також на створення позитивного іміджу виробника. Формування комунікаційної політики підприємства передбачає прийняття великої кількості різноманітних рішень, пов'язаних із визначенням цільової аудиторії, величини рекламного бюджету, вибором оптимальних засобів розповсюдження реклами, використання засобів комерційної пропаганди.

Важливим аспектом для торгівельного підприємства, оскільки саме ця категорія фірм найбільшою мірою пов'язана з процесом збуту товарів, є організація товароруху, формування товарного асортименту, транспортування, складування, пристосування товару до вимог споживача. Саме ці поняття становлять останній, але не менш важливий, компонент маркетингової збутової політики.

Ефективність управління господарською діяльністю на підприємстві залежить і від ефективності функціонування маркетингової служби, оскільки саме цей відділ повинен визначити відповідну стратегію, здійснювати маркетинговий контроль, досліджувати ринок та формувати комплекс маркетингу фірми.

В якості об'єкту дослідження виступає Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма ”Насіння-сервіс”.

Основною метою даної роботи є закріпити теоретичні знання і отримати практичні навички процесу управління маркетингом на підприємстві, одержаних на зайняттях в агро університеті.

Завдання виробничої комплексної практики є:

- проаналізувати стан і тенденції розвитку економіки підприємства за останні 3-5 років;

- визначити цілі підприємства та засоби їх досягнення;

- розглянути систему збору маркетингової інформації, її джерела та складові;

- дослідити відносини зі споживачами, конкурентами, постачальниками, посередниками;

- навчитися виявляти резерви підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ПРАКТИКИ

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма „Насіння-сервіс” розміщена смт. Нововоронцовка, Херсонській області. Воно було засноване 2004 року жовтня місяця. Предметом діяльності товариства є: здійснення виробничої, торгівельної, торгівельно-закупівельної діяльності.

Отже розглянемо детальніше структуру земельних ресурсів та забезпеченість ними підприємства в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Структура та динаміка земельних ресурсів СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”.

Земельні

ресурси

2005

2006

2007

2008

2009

2009 у % до 2005

га

%

га

%

га

%

га

%

га

%

Загальна земельна площа

2995

100

3126

100

3109

100

3153

100

3175

100

106,01

в т.ч. сільськогосподарські угіддя

2995

100

3126

100

3109

100

3153

100

3175

100

106,01

рілля

2993

99,9

3039

97,22

3022

97,20

3066

97,24

3088

97,26

103,17

сінокоси

3

0,10

20

0,64

20

0,64

30

0,95

35

1,10

1166,7

пасовища

-

-

67

2,14

67

2,16

57

1,81

52

1,64

-

Коефіцієнт с.-г. освоєння землі

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

Коефіцієнт розораності землі

0,99

-

0,97

-

0,97

-

0,97

-

0,97

-

-

Припадає на одного працівника:

с.-г. угідь

30,88

-

42,82

-

42,59

-

58,38

-

54,74

-

177,27

ріллі

30,86

-

41,63

-

41,40

-

56,78

-

53,24

-

172,52

Як видно з таблиці 1.1., загальна земельна площа зросла на 6,01%. Це пов'язано зі збільшенням площі ріллі за рахунок нових орендодавців та сінокосів. Також змін у 2009 році зазнали показники - припадає на одного робітника сільськогосподарських угідь, який збільшився на 77,27% та ріллі на 72,52%. Це пояснюється зменшенням робітників на 39 чоловік і збільшенням площі сільськогосподарських угідь.

Спеціалізація сільського господарства і окремих аграрних підприємств - це складний процес. При його вивченні, насамперед, слід з'ясувати, яку форму спеціалізації будимо ми досліджувати. В нашому випадку потрібно дослідити спеціалізацію господарства. В таблиці 1.2. покажемо види товарної продукції.

Таблиця 1.2.

Структура товарної продукції СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”.

Види продукції

Обсяг реалізації продукції, тис.ц

Товарна продукція, тис. грн

2005

2006

2007

2008

2009

в середньому за 5 років

2009 в % до 2005

Зернові - всього

13,12

26,86

16,94

18,15

30,70

21,15

233,99

Озима пшениця

7,09

6,26

9,79

15,50

12,20

10,17

172,07

Кукурудза на зерно

0,06

0,35

0,34

0,40

0,99

0,43

1650,00

Ячмінь

5,97

20,25

6,81

2,25

15,86

10,23

265,66

Соняшник

8,32

8,56

13,15

7,16

12,45

9,93

149,64

Цукрові буряки

25,95

41,00

10,90

-

-

-

-

Вирощування ВРХ

0,51

0,14

0,30

0,19

0,20

0,27

39,22

Молоко

4,55

3,96

3,34

5,87

9,8

5,5

215,39

Вирощування свиней

0,012

0,014

0,085

0,009

0,056

0,04

466,67

Згідно з таблицею, можна зробити висновок, що господарство збільшило виробництво зерна на 133,99%, це в значній мірі пов'язано зі збільшенням вирощування кукурудзи на зерно (на 1550% ) та ячменю ( на 165,66% ). У 2008 році господарство взагалі відмовилось від вирощування цукрового буряка. Це є наслідком масового закриття цукрових заводів,що призвело до значного скорочення каналів збуту даного виду продукції. Важливе місце у структурі товарної продукції посідає соняшник. Виробництво даного виду продукції збільшилося на 49,64%. Що стосується галузі тваринництва, то в загальному обсязі реалізації продукції воно займає 15% доходів,однак, в зв'язку зі збільшенням поголів'я корів і ростом закупівельних цін на молоко, обсяг реалізації буде значно зростати. В зв'язку з тим, що в структурі товарної продукції головне місце посідають зернові та молоко, то можна зробити висновок, що господарство має зерно - молочний напрям виробничої діяльності.

Характеризуючи підприємство, необхідно охарактеризувати його матеріально - технічну базу. На балансі підприємства знаходиться 3 зернозбиральні комбайни «Дон - 1500» та 2 комбайни СК - 5 «Нива», 1 бурякозбиральний комбайн «МКК - 4», а також силосозбиральний комбайн «Дон - 608» і кормозбиральний комбайн «Е - 301». Складські приміщення займають площу 3900 кв.м. Крім цього, господарство має млин, олійницю, хлібопекарню та магазин. Забезпеченість господарства основними та оборотними засобами показана в таблиці 1.3.

Розглянемо у таблиці 1.3. економічну ефективність основних і оборотних фондів у господарстві.

Таблиця 1.3

Показники забезпеченості та ефективності використання основних та оборотних фондів в СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”.

Показники

2005

2006

2007

2008

2009

2009 у % до 2005

Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. грн.

1223,4

1424,05

2042,5

3003,5

4287,0

350,42

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.

1066,8

1439,1

1729,3

2442,5

3706,0

347,39

Вироблено валової продукції в розрахунку на 1 працівника, тис. грн.

23,5

37,0

36,3

82,7

74,61

317,49

Фондооснащеність, тис. грн.

0,41

0,46

0,67

0,95

1,35

329,27

Фондоозброєність, тис. грн.

12,61

19,51

27,98

55,62

73,91

586,12

Фондовіддача, грн.

1,87

1,90

1,30

1,49

1,01

54,01

Фондомісткість, грн.

0,54

0,53

0,77

0,67

0,99

183,33

З даних таблиці видно, що вартість основних і оборотних фондів зросла відповідно на 250,42% та 247,39% . Щодо основних засобів, то це пов'язано зі збільшенням капіталовкладень в будівництво ферм , придбанням нової сільськогосподарської техніки. А значне збільшення оборотних засобів пояснюється більшими об'ємами закупівлі посадкового матеріалу,засобів по догляду за рослинами. Фондооснащеність збільшилася на 229,27% внаслідок збільшення кількості основних фондів. Показник фондоозброєності в 2009 в порівнянні з 2005 роком зріс на 486,12%. Таке значне збільшення показника пояснюється зменшенням кількості працівників господарства і збільшенням вартості основних фондів. Також останній фактор в значній мірі вплинув на фондомісткість, яка зросла на 83,33% та фондовіддачу, яка зменшилася на 45,99%. Таким чином ми можемо зробити висновки про те, що підприємство економічно зростає та більш ефективно використовує наявні у нього основні та оборотні засоби.

Страницы: 1, 2


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.