бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьЛіквідність банку

використовують надані їм права по залученню коштів у якості кредитних

ресурсів.

У той же час особливості його роботи як установи, що засновує свою

діяльність на використанні коштів клієнтів, диктує необхідність

застосування показників ліквідності. Максимальна ліквідність досягається

при максимізації залишків у касах і на кореспондентських рахунках стосовно

інших активів. Але саме в цьому випадку прибуток банку мінімальний.

Максимізація прибутку потребує не збереження коштів, а їх використання для

видачі позичок і здійснення інвестицій. Оскільки для цього необхідно

звести касову готівку і залишки на кореспондентських рахунках до мінімуму,

то максимізація прибутку ставить під загрозу безперебійність виконання

банком своїх зобов'язань перед клієнтами.

Отже, суть банківського управління ліквідністю складається в гнучкому

сполученні протилежних вимог ліквідності і прибутковості. Цільова функція

управління ліквідністю комерційним банком полягає в максимізації прибутку

при обов'язковому дотриманні встановлюваних і обумовлених самим банком

економічних нормативів.

По-третє, банк повинний визначати потребу в ліквідних коштах хоча б на

короткострокову перспективу. Як уже відзначалося, прогнозування цієї

потреби може здійснюватися двома методами. Один із них припускає аналіз

потреб у кредиті й очікуваному рівні внесків кожного з головних клієнтів, а

інший - прогнозування обсягу позичок і внесків. Обидва розглянутих методи

мають недолік: вони спираються на середній, а не граничний рівень

ліквідності. Це може бути достатнім для оцінки ліквідності банківської

системи в цілому, але воно не підкаже керівництву окремого банку, яка

повинна бути його касова готівка на наступному тижні, щоб покрити вилучення

внесків і заявки на кредит. Тільки аналіз рахунків окремих клієнтів банку

дозволяє йому визначити потреби в готівці на даний момент.

У вирішенні цього завдання допоможе також попереднє вивчення

господарських і фінансових умов на місцевому ринку, специфіки клієнтури,

можливостей виходу на нові ринки, а також перспективи розвитку банківських

послуг, у тому числі, відкриття нових видів рахунків, проведення операцій

по трасту, лізингу, факторингу і т.д. Причому, крім місцевих чинників,

необхідно враховувати також і загальнонаціональні. Наприклад, зміни в

грошово-кредитній політиці, у законодавстві і т.д.

Вивчення всього цього, а також прогнозування допоможе банку більш

точно визначити необхідну частку ліквідних коштів в активі банку. При

цьому банк повинний спиратися на свій досвід.

Виходячи зі спрогнозованого розміру необхідних ліквідних коштів банку

потрібно сформувати ліквідний резерв для виконання непередбачених

зобов'язань, поява яких може бути викликано зміною стану грошового ринку,

фінансового положення клієнта або банку партнера.

По-четверте, підтримка ліквідності на необхідному рівні здійснюється

за допомогою проведення визначеної політики банку в області пасивних і

активних операцій, вироблюваної з урахуванням конкретних умов грошового

ринку й особливостей виконуваних операцій. Тобто банк повинний розробити

грамотну політику управління активними і пасивними операціями.

При цьому в управлінні активами банку варто звернути увагу на наступні

моменти:

Управління готівкою повинно бути більш ефективним, тобто необхідно

планувати притоки і відтоки готівки і розробити графіки платежів.

Терміни, на які банк розміщає кошти, повинні відповідати термінам

притягнутих ресурсів. Не припустимо перевищення коштів на рахунках активу

над коштами на рахунках пасиву.

Акцентувати увагу на підвищенні рентабельності роботи в цілому і на

прибутковості окремих операцій зокрема. Так в управлінні кредитним

портфелем необхідно:

контролювати розміщення кредитних вкладень по ступені їхнього ризику,

форм забезпечення повернення позичок, рівню прибутковості. Кредитні

вкладення банку можна класифікувати з врахуванням ряду критеріїв (рівень

кредитоспроможності клієнта, форма забезпечення повернення кредиту,

можливість страхування позичок, оцінка надійності кредиту економістом банку

та ін.) Частка кожної групи кредитів у загальній сумі кредитних вкладень

комерційного банку і її зміна є основою для прогнозування рівня коефіцієнта

ліквідності, показує можливості продовження старої кредитної політики банку

або необхідність її зміни. Групування позичок по окремих позичальниках,

здійснюване за допомогою ЕОМ, дозволяє щодня контролювати рівень

коефіцієнтів ліквідності й аналізувати можливості подальшої видачі великих

кредитів самостійно банком або шляхом участі в банківських консорціумах;

аналізування розміщення кредитів за термінами їх погашення,

здійснюване шляхом груповання залишків заборгованості по позичкових

рахунках з урахуванням термінових зобов'язань або оборотності кредитів на

шість груп (до 1 міс. ; від 1 до 3 міс. ; від 3 до 6 міс. ; від б до 12

міс. ; від 1 до 3 років: понад 3 років), що є основою для прогнозування

рівня поточної ліквідності балансу банку, розкриття «вузьких» місць у його

кредитній політика;

аналізувати розміщення кредитів за термінами на основі бази даних.

Зокрема, розроблений метод аналізу майбутнього погашення і майбутньої

видачі кредитів у найближчі 30 днів по окремих клієнтах і видах позичок (на

основі кредитних договорів і оборотності кредитів), що дозволяє

контролювати вивільнення ресурсів або виникнення потреби в них. Такий

аналіз можна робити щодня, а також з врахуванням даних кредитних договорів,

що знаходяться на стадії проробки. Результати аналізу можуть

використовуватися комерційними банками для оперативного вирішення питань

при купівлі або продажі ресурсів. Такий аналіз розкриває глибинні,

приховані процеси, виявляє ті тенденції, що при інших незмінних обставинах

можуть викликати падіння рівня ліквідності і платоспроможності комерційного

банку, дає можливість попередити ці наслідки шляхом внесення корективів у

політику банку.

краще вивчати кредитоспроможність позичальників;

обмежити розмір кредиту, наданого одному позичальнику частиною власних

коштів;

видавати кредити можливо більшому числу клієнтів при зберіганні

загального обсягу кредитування;

підвищити повернення кредитів, у тому числі за рахунок більш надійного

забезпечення;

вжити заходів по стягненню простроченої позичкової заборгованості і

нарахованих відсотків за користування кредитами;

Застосовувати методи аналізу групи розрахункових рахунків клієнтів і

інтенсивності платіжного обороту по кореспондентському рахунку банку.

Результати такого аналізу є основою для аргументованого перегрупування

активів балансу банку.

Змінити структуру активів, тобто збільшити частку ліквідних активів за

рахунок достатнього погашення кредитів, розчищення балансу шляхом виділення

на самостійний баланс окремих видів діяльності, збільшення власних коштів,

одержання позик в інших банків і т.п.

Працювати над зниженням ризику операцій. При цьому необхідно

пам'ятати, що термінові заходи, що починаються кредитними інститутами для

підтримки своєї ліквідності і платоспроможності, як правило, пов'язані з

ростом витрат банку і скороченням їхнього прибутку. Управління ризиками

незбалансованості балансу і неплатоспроможності банку знижує можливі збитки

банків, створює міцну основу для їхньої діяльності в майбутньому. Система

управління ризиками незбалансованості балансу і неплатоспроможності банку

орієнтується на вимоги Національного банку країни про дотримання

комерційними банками встановлених норм ліквідності і платоспроможності.

Для розпізнавання ризиків незбалансованості ліквідності балансу і

неплатоспроможності комерційного банку потрібне створення спеціальної

системи щоденного контролю за рівнем приведених вище показників

ліквідності, аналізу чинників, що впливають на їхню зміну. Для цього

доцільне створення бази даних, що дозволяє оперативно одержувати всю

необхідну інформацію для здійснення аналітичної роботи, на основі якої буде

формуватися політика банку. У якості джерела для формування бази даних

мною розглядаються як укладені так і ті що проробляються кредитні і

депозитні договори, договори про позики в інших банків, відомості про

потребу в кредиті під товари відвантажені, термін оплати яких не наступив,

щоденне зведення оборотів залишків по балансових рахунках, щоденна

відомість залишків по особових рахунках, відомості по позабалансових

рахунках, відомості про оборотність кредитів і т.п.

У управлінні пасивами банку можна порекомендувати:

Застосовувати метод аналізу розміщення пасивів по їх термінах, що

дозволяє управляти зобов'язаннями банку, прогнозувати і змінювати їхню

структуру в залежності від рівня коефіцієнтів ліквідності, проводити

зважену політику в області акумуляції ресурсів, впливати на

платоспроможність.

Розробити політику управління капіталом, ФСН і резервами.

Стежити за співвідношенням власного капіталу до притягнутого.

Проаналізувати депозитну базу банку:

звернути увагу на структуру депозитів: термінові й ощадні депозити

більш ліквідні, чим депозити до запитання;

визначити стратегію підтримки стійкості депозитів. Частиною такої

стратегії виступає маркетинг - підвищення якість обслуговування клієнтів,

із тим щоб вони залишалися вірними банку і під час кризових ситуацій.

Підвищення термінів ощадних депозитів, їхньої середньої суми також

пом'якшує коливання депозитів під час криз.

враховувати не тільки стабільність, але і джерело депозитів, тобто

депозити фізичних осіб більш надійні, чим депозити юридичних осіб, у силу

розходжень у розмірах внесків.

привести у відповідність врахування кредитних ресурсів;

оцінювати надійність депозитів і позик, отриманих від інших кредитних

установ.

скоротити зобов'язання до запитання за допомогою перегрупування

пасивів за їх термінами.

У цілому ж, для розпізнавання ризиків небалансованості ліквідності

балансу і неплатоспроможності комерційного банку потрібне створення

спеціальної системи щоденного контролю за рівнем наведених у першій і

других розділах показників, аналізу чинників, що впливають на їхню зміну.

Для цього доцільно створення бази даних, що дозволяє оперативно одержувати

всю необхідну інформацію для здійснення аналітичної роботи, на основі якої

буде формуватися політика банку. У якості джерела для формування бази

даних банком можуть розглядатися укладені і що проробляються кредитні і

депозитні договори, договори про позики в інших банків, відомості про

планову потребу в кредиті, щоденні відомості оборотів залишків по

балансових рахунках, щоденні відомісті по особових рахунках, відомості по

позабалансових рахунках, відомості про оборотність кредитів і т.п.

На основі бази даних банком щодня повинні розкриватися значення

показників платоспроможності і ліквідності і проводитися аналіз перспектив

розвитку операцій банку з врахуванням норм платоспроможності і ліквідності.

Це дозволяє взаємопов"язати вирішення питань по розміщенню коштів,

залученню ресурсів, збільшенню власних коштів банку, розширенню участі

банку в інших підприємствах і банках, щодо пошуку джерел додаткових

прибутків і розвитку нових операцій комерційного банку з вимогами

дотримання його ліквідності і платоспроможності. Розглянутий аналіз дає

можливість передбачати різноманітні зміни рівня ліквідності і

платоспроможності комерційного банку і своєчасно прийняти необхідні заходи

для його стабілізації.

У міжнародній практиці менеджери по управлінню ліквідності банків

розробили ряд практичних рекомендацій для поліпшення цього виду діяльності.

Перша з них складається в тому, що менеджери по управлінню ліквідністю

повинні контролювати діяльність усіх відділів банку, відповідальних за

використання і залучення коштів, і координувати свою діяльність із роботою

цих відділів.

Друга рекомендація полягає в тому, що менеджери по управлінню

ліквідністю повинні передбачати коли найбільше великі вкладники і

користувачі кредитів банку планують зняти кошти з рахунку або збільшити

внески. Це дозволяє керуючим планувати свої дії у випадку виникнення

дефіциту або надлишку ліквідних коштів.

Відповідно до третьої рекомендації, менеджери по управлінню

ліквідністю в співробітництві з вищим керівництвом і керівниками відділів

повинні бути впевнені, що пріоритети і цілі управління ліквідними коштами

очевидні. У недавньому минулому при розміщенні коштів ліквідність банку

часто мала вищий пріоритет. Сьогодні управлінню ліквідними коштами в

загальному приділяється роль допоміжного механізму в порівнянні з

пріоритетом банку №1 - наданням позик усім категоріям клієнтів. Банк

повинний надавати будь-які вигідні позики, ставлячи перед керуючим

ліквідними коштами завдання вишукування достатніх коштів для забезпечення

кредитів.

Суть четвертої рекомендації складається в наступному: потреби банку в

ліквідних коштах і рішення щодо їх розміщення повинні постійно

аналізуватися з метою запобігання і надлишку, і дефіциту ліквідних коштів.

Зайві ліквідні кошти, що не реінвестуються в той же день, ведуть до втрат

прибутків банку, у той час як їхній дефіцит повинний бути швидко

ліквідований щоб уникнути несприятливих наслідків поспішних позик або

продажів активів, також ведучих до втрат прибутків.

Таким чином, кожний комерційний банк повинний самостійно забезпечувати

підтримку своєї ліквідності на заданому рівні на основі як аналізу її

стану, що складається на конкретні періоди часу, так і прогнозування

результатів діяльності і проведення в наступному науково обгрунтовані

економічної політики в області формування статутного капіталу, фондів

спеціального призначення і резервів, залучення позикових коштів сторонніх

організацій, здійснення активних кредитних операцій.

Додатки

Таблиця 1

Розрахунок потреби в ліквідних коштах

умовного комерційного банку (у тис. дол.).

| |Внески| Зміни | Зміни в | | Зміни в| Недостача (-) |

| | |по |обов'язко|Позичк|порівнян|або надлишок (+)|

| | |відношенню|вих |и |ні з |ліквідних коштів|

| | |- |резервах | |минулим | |

| | |До | | | | |

| | |минулого- | | | | |

| | | місяця | (вихідні| | | | |

| | | |рівень | |місяцем,|абсолют|накопич|

| | | |10%) | | |на сума|ена |

| | | | | | | |сума |

| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

| | | | | | | | сума |

| | | | | | |гр2-гр3|рядків |

| | | | | | |-гр5 | |

| Грудень| 10900| - | - | 7000 |- |- |- |

| Січень | 10800| -100 | -10 | 6500 | -500 | +410 | +400 |

| Лютий | 10750| -50 | -5 | 6490 | -10 | -35 | +375 |

| | 10440| -310 | -31 | 6400 | -90 | -189 | +186 |

|Березень| | | | | | | |

| Квітень| 9900 | -540 | -54 | 6440 | +40 | -526 | -340 |

| Травень| 9840 | -60 | -6 | 6460 | +20 | -74 | -414 |

| Червень| 9810 | -30 | -3 | 6500 | +40 | -67 | -481 |

| Липень | 9720 | -90 | -9 | 6530 | +30 | -111 | -592 |

| Серпень| 9790 | +70 | +7 | 6720 | +190 | -127 | -719 |

| | 9840 | +50 | +5 | 6800 | +80 | -35 | -754 |

|Вересень| | | | | | | |

| Жовтень| 9980 | +140 | +14 | 7200 | +400 | -274 | -1028 |

| | 10500| +520 | +52 | 7680 | +480 | -12 | -1040 |

|Листопад| | | | | | | |

| Грудень| 10940| +440 | +44 | 8040 | +360 | +36 | -1004 |

Таблиця номер 9

Коефіцієнти ліквідності

|Показник | Формула розрахунку | Допуст. | Критич. |

| | |значення |значення |

| | Коефіцієнт | ЛА/ОВ(100% | min 70 | min 30 |

| |миттєвої | | | |

| |ліквідності або | | | |

| |коефіцієнт | | | |

| |поточної | | | |

| |ліквідності | | | |

| | Коефіцієнт | (ЛА-ОВ)/Ср(100% | min 25 | min -50 |

| |ліквідності по | | | |

| |термінових | | | |

| |зобов'язаннях | | | |

| | Генеральний | (ЛА+КВ-ОВ)/Ср(100% | min 50 | min 25 |

| |коефіцієнт | | | |

| |ліквідності по | | | |

| |термінових | | | |

| |зобов'язаннях | | | |

| | Коефіцієнт повної| Ліквідні активи | | |

| |ліквідності або |Залучені кошти | | |

| |статечної |або ЛА/З | | |

| |коефіцієнт | | | |

| |ліквідності | | | |

| | Показовий | ЛА/ВБ | | |

| |коефіцієнт | | | |

| |ліквідності | | | |

| | Крос-коефіцієнт | З/АР | | |

| |ліквідності | | | |

| | Коефіцієнт | Активи з терміном менше року | | |

| |короткострокової | | | |

| |ліквідності |Власного кошти + Зобов'язання | | |

| | |по депозитах + Кредити менше | | |

| | |року | | |

| | Коефіцієнт | Активи з терміном більш року | | |

| |середньострокової | | | |

| |ліквідності |Власні кошти + Зобов'язання по| | |

| | |депозитах + Кредити більш року| | |

| | Коефіцієнт | Заборгованість за позикою до | | |

| |ліквідності для |6 міс. * * 100% | | |

| |ресурсів з |Залучені депозити до 6 міс. | | |

| |обмеженою | | | |

| |ліквідністю | | | |

| | Коефіцієнт | Заборгованість за позикою від| | |

| |ліквідності для |6 міс. до року * 100% | | |

| |ресурсів із |Залучені депозити від 6 міс. | | |

| |середньою |до року | | |

| |ліквідністю | | | |

-----------------------

[1] Рассматривается деятельность банка, осуществляющего только кредитные

вложения.

Страницы: 1, 2, 3, 4


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.