бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьБанківська справа

легалiзованi в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними

договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

У разi, якщо iноземний iнвестор є фiзичною особою, вiн подає:

1) письмову згоду на участь iноземного iнвестора у банку в Українi,

видану державним або iншим уповноваженим контролюючим органом країни, якщо

законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або

письмове запевнення iноземного iнвестора про вiдсутнiсть вимог

законодавства країни його перебування щодо попередньої згоди на здiйснення

iнвестицiї за кордон. Письмова згода має бути легалiзована в консульськiй

установi України, якщо iнше не передбачено чинним мiжнародним договором,

згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України;

2) анкету, яка повинна мiстити, зокрема, iнформацiю про вiдсутнiсть

судимостi.

Якщо документи, зазначенi в цiй статтi, складенi iноземною мовою, вони

повиннi супроводжуватися нотарiально завiреним перекладом українською

мовою.

Нацiональний банк України має право вiдмовити у державнiй реєстрацiї

банку з iстотною iноземною участю за умови вiдсутностi принаймнi одного з

документiв, визначених цiєю статтею, або неналежного оформлення будь-якого

з них. Вiдмова надається в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних

пiдстав.

Питання 2. Поняття банківського капіталу.

Роздiл III (з Закону України про банки та банківську діяльність).

Капітал, управління, вимоги до діяльності банків.

Глава 6. Капітал, фонди та резерви банку.

Стаття 30. Структура капiталу банку.

Капiтал банку включає:

1) основний капiтал;

2) додатковий капiтал.

Основний капiтал банку включає сплачений i зареєстрований статутний

капiтал i розкритi резерви, якi створенi або збiльшенi за рахунок

нерозподiленого прибутку, надбавок до курсу акцiй i додаткових внескiв

акцiонерiв у капiтал, загальний фонд покриття ризикiв, що створюється пiд

невизначений ризик при проведеннi банкiвських операцiй, за винятком збиткiв

за поточний рiк i нематерiальних активiв. Розкритi резерви включають i iншi

фонди такої самої якостi, якi повиннi вiдповiдати таким критерiям:

1) вiдрахування до фондiв мають здiйснюватися з прибутку пiсля

оподаткування або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всi

потенцiйнi податковi зобов'язання;

2) фонди i рух коштiв до них та з них повиннi окремо розкриватись у

опублiкованих звiтах банку;

3) фонди повиннi бути у розпорядженнi банку для покриття збиткiв з

метою необмеженого i негайного використання у разi появи збиткiв;

4) збитки не можуть безпосередньо покриватися з фондiв, а повиннi

проводитися через рахунок прибуткiв i збиткiв.

За умови затвердження Нацiональним банком України додатковий капiтал

може включати:

1) нерозкритi резерви (крiм того факту, що такi резерви не

вiдображаються в опублiкованому балансi банку, вони повиннi мати такi самi

якiсть i природу, як i розкритий капiтальний резерв);

2) резерви переоцiнки (основнi засоби та нереалiзована вартiсть

"прихованих" резервiв переоцiнки в результатi довгострокового перебування у

власностi цiнних паперiв, вiдображених у балансi за iсторичною вартiстю їх

придбання);

3) гiбриднi (борг/капiтал) капiтальнi iнструменти, якi повиннi

вiдповiдати таким критерiям:

вони є незабезпеченими, субординованими i повнiстю сплаченими;

вони не можуть бути погашенi за iнiцiативою власника;

вони можуть вiльно брати участь у покриттi збиткiв без пред'явлення

банку вимоги про припинення торгових операцiй;

вони дозволяють вiдстрочення обслуговування зобов'язань щодо сплати

вiдсоткiв, якщо рiвень прибутковостi не дозволяє здiйснити такi виплати;

4) субординований борг (звичайнi незабезпеченi борговi капiтальнi

iнструменти, якi за умовою контракту не можуть бути забранi з банку ранiше

5 рокiв, а у випадку банкрутства чи лiквiдацiї повертаються iнвестору пiсля

погашення претензiй всiх iнших кредиторiв). При цьому сума таких коштiв,

включених у капiтал, не може перевищувати 50 вiдсоткiв розмiру основного

капiталу зi щорiчним зменшенням на 20 вiдсоткiв вiд його первинної вартостi

протягом 5 останнiх рокiв угоди.

Нацiональний банк України має право визначати своєю постановою iншi

статтi балансу банку для включення до додаткового капiталу, а також умови i

порядок такого включення. Додатковий капiтал не може бути бiльшим 100

вiдсоткiв основного капiталу.

Стаття 31. Розмiр статутного капiталу на момент реєстрацiї банку.

Мiнiмальний розмiр статутного капiталу на момент реєстрацiї банку не

може бути менше:

1) для мiсцевих кооперативних банкiв - 1 мiльйона євро;

2) для комерцiйних банкiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї

однiєї областi, - 3 мiльйонiв євро;

3) для банкiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї всiєї

України, - 5 мiльйонiв євро.

Перерахування розмiру статутного капiталу у гривнi здiйснюється за

офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, встановленим Нацiональним

банком України на день укладення установчого договору.

За пiдсумками року на основi фiнансової звiтностi банки зобов'язанi

коригувати розмiр статутного капiталу на iндекс девальвацiї чи ревальвацiї

гривнi за рахунок та в межах валових доходiв або валових витрат банку

вiдповiдно до методики, встановленої Нацiональним банком України.

Нацiональний банк України має право встановити для окремих банкiв

залежно вiд їх спецiалiзацiї диференцiйований мiнiмальний статутний капiтал

на момент реєстрацiї банку, але не нижче розмiрiв, передбачених цiєю

статтею.

Стаття 32. Порядок формування статутного капiталу банку.

Статутний капiтал банку формується вiдповiдно до вимог цього Закону,

законодавства України та установчих документiв банку.

Формування та збiльшення статутного капiталу банку може здiйснюватися

виключно шляхом грошових внескiв. Грошовi внески для формування та

збiльшення статутного капiталу банку резиденти України здiйснюють у

гривнях, а нерезиденти - в iноземнiй вiльно конвертованiй валютi або у

гривнях.

Статутний капiтал банку не повинен формуватися з непiдтверджених

джерел.

Банк має право збiльшувати статутний капiтал пiсля того, як усi

учасники повнiстю виконали свої зобов'язання щодо оплати паїв або акцiй i

попередньо оголошений пiдписний капiтал повнiстю оплачено.

Банк не має права без згоди Нацiонального банку України зменшувати

розмiр регулятивного капiталу нижче мiнiмально встановленого рiвня. Капiтал

банку не може бути меншим статутного капiталу, необхiдного для заснування

банку.

Забороняється використовувати для формування капiталу банку бюджетнi

кошти, якщо такi кошти мають iнше цiльове призначення.

Стаття 33. Акцiї банку та паї банку.

Банки здiйснюють емiсiю власних акцiй та оголошують пiдписку на паї

вiдповiдно до законодавства України про господарськi товариства та цiннi

папери з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Банкам забороняється випуск акцiй на пред'явника.

Наявнiсть збиткiв у банку не є перешкодою для оголошення пiдписки на

акцiї або паї банку та збiльшення статутного капiталу банку.

Банки мають право придбавати власнi акцiї або паї з наступним письмовим

повiдомленням Нацiонального банку України про укладенi угоди, яке має бути

надiслане протягом 5 робочих днiв з дати укладення угод. Банкам не

дозволяється придбання власних акцiй, якщо це може призвести до падiння

регулятивного капiталу нижче за мiнiмальний рiвень.

Про намiр банку придбати загальну кiлькiсть власних акцiй або паїв у

розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв загальної емiсiї банк письмово повiдомляє

Нацiональному банку України за 15 календарних днiв до укладення угод.

Нацiональний банк України має право заборонити банку купiвлю власних акцiй

або паїв у разi, якщо це може призвести до погiршення фiнансового стану

банку.

Банк-емiтент продає свої акцiї на первинному ринку безпосередньо або

через андеррайтерiв. Банку дозволяється виступати посередником для купiвлi-

продажу власних акцiй або паїв.

Стаття 34. Iстотна участь.

Юридична чи фiзична особа, яка має намiр придбати iстотну участь у

банку або збiльшити її таким чином, що така особа буде прямо чи

опосередковано володiти чи контролювати 10, 25, 50 та 75 вiдсоткiв

статутного капiталу банку чи права голосу придбаних акцiй (паїв) в органах

управлiння банку, зобов'язана отримати письмовий дозвiл Нацiонального банку

України.

Для отримання такого дозволу заявник повинен надати iнформацiю,

передбачену нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, щодо

фiнансового стану та дiлової репутацiї майбутнього власника iстотної участi

банку.

Нацiональний банк України приймає рiшення про задоволення чи вiдмову в

задоволеннi прохання про надання дозволу на придбання чи збiльшення

iстотної участi у банку в мiсячний строк з дня отримання всiєї необхiдної

iнформацiї. Вiдмова у дозволi на придбання чи збiльшення iстотної участi у

банку надається в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

Нацiональний банк України не дає дозволу на придбання чи збiльшення

iстотної участi у банку вiдповiдно до частини першої цiєї статтi у разi,

якщо:

1) особа, яка придбаває iстотну участь, не має бездоганної дiлової

репутацiї. У разi, якщо такою особою є юридична особа, цей критерiй

поширюється на членiв виконавчого органу i наглядової ради юридичної особи,

а також на власникiв iстотної участi, що є фiзичними особами;

2) вiдсутнi власнi кошти у розмiрi, достатньому для здiйснення

заявленого внеску;

3) придбання чи збiльшення iстотної участi загрожуватиме iнтересам

вкладникiв та iнших кредиторiв банку або розвитку конкурентного середовища

у банкiвськiй системi.

Якщо особа володiє iстотною участю у банку чи збiльшує свою участь до

рiвня, визначеного частиною першою цiєї статтi, без одержання письмового

дозволу Нацiонального банку України, останнiй має право заборонити такiй

особi прямо чи опосередковано, повнiстю чи частково користуватися правом

голосу придбаних акцiй (паїв) та брати участь будь-яким чином в управлiннi

справами банку.

У разi встановлення заборони користуватися правом голосу вiдповiдно до

придбаних акцiй (паїв) право брати участь у голосуваннi передається

довiренiй особi, яка призначається Нацiональним банком України за поданням

банку. Довiрена особа зобов'язана при голосуваннi дiяти в iнтересах

квалiфiкованого та зваженого управлiння банком.

Рiшення загальних зборiв учасникiв, прийнятi з використанням права

голосу придбаних акцiй (паїв), щодо якого встановлена тимчасова заборона

його використання, не мають юридичної сили.

Стаття 35. Адекватнiсть капiталу.

Банки, а також власники iстотної участi зобов'язанi пiдтримувати

норматив спiввiдношення мiж розмiром регулятивного капiталу i сумою

зважених до ризику активiв - адекватностi капiталу. Вiд банкiв вимагається

пiдтримувати їх регулятивний капiтал на рiвнi, що становить не менше 8

вiдсоткiв зважених до ризику активiв i позабалансових зобов'язань. Для

банку, що розпочинає операцiйну дiяльнiсть, цей норматив протягом перших 12

мiсяцiв має становити не менше 15 вiдсоткiв, протягом наступних 12 мiсяцiв

- не менше 12 вiдсоткiв. Нацiональний банк України має також право

встановлювати мiнiмальний коефiцiєнт спiввiдношення регулятивного капiталу

до сукупних активiв.

Порядок обчислення нормативу адекватностi капiталу банку, мiнiмальний

розмiр регулятивного капiталу банку визначаються цим Законом та нормативно-

правовими актами Нацiонального банку України.

У разi коли рiвень регулятивного капiталу банку досягне рiвня нижче вiд

встановленого Нацiональним банком України, банк зобов'язаний протягом

одного мiсяця, починаючи з дня встановлення факту зменшення рівня капіталу,

подати на розгляд Нацiонального банку України план заходів щодо порядку i

строків вiдновлення рiвня регулятивного капiталу банку.

Банку забороняється виплачувати дивiденди чи розподiляти капiтал у будь-

якiй формi, якщо така виплата чи розподiл призведе до порушення нормативу

адекватностi капiталу.

Капiтал банку не може бути менше суми мiнiмального розмiру статутного

капiталу, визначеного статтею 31 цього Закону.

У разi, якщо за попереднiй рiк дiяльнiсть банку була неприбутковою,

банку дозволяється виплачувати дивiденди чи розподiляти капiтал у будь-якiй

формi у сумi, що не перевищує 50 вiдсоткiв вiд рiзницi мiж капiталом банку

i рiвнем регулятивного капiталу.

Стаття 36. Резервний та iншi фонди банку.

Банки зобов'язанi формувати резервний фонд на покриття непередбачених

збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов'язаннях.

Розмiр вiдрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 вiдсоткiв

вiд прибутку банку до досягнення ними 25 вiдсоткiв розмiру регулятивного

капiталу банку.

У разi коли дiяльнiсть банку може створювати загрозу iнтересам

вкладникiв та iнших кредиторiв банку, Нацiональний банк України має право

вимагати вiд банку збiльшення розмiру резервiв щорiчних вiдрахувань до них.

Банки зобов'язанi формувати iншi фонди та резерви на покриття збиткiв

вiд активiв вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiонального банку

України.

Практична частина.

Завдання 1. (варіант №2)

Вкладник поклав в минулому році на депозитний рахунок певну суму на 1

рік (з 1.01 по 31.12). Визначити реальний доход вкладника за рік. Чи була

ця операція вигідною для нього?

Процентні ставки по депозитних владах в минулому році змінювались так

(%річних):

|з 1.01 |з 1.05 |з 15.05 |з 15.06 |з 15.07 |з 21.08 |з 10.10 |

|160 |80 |48 |38 |30 |44 |55 |

Щомісячний рівень інфляції в минулому році склав (%):

|Січень |18,6 |Травень |4,4 |Вересень |13,2 |

|Лютий |15,2 |Червень |3,2 |Жовтень |10,2 |

|Березень |11,8 |Липень |4,8 |Листопад |6,2 |

|Квітень |5,8 |Серпень |4,2 |Грудень |5,4 |

Сума вкладу, згідно з моїм варіантом, становить 14 тис. грн.

Розв’язок:

Розрахунок проведемо у табличній формі

|Місяці |Дні |Середньо-д|Середньо-м|Доход |Інфляція |Втрати |

| | |обова % |ісячна % | | | |

|1. Січень |31 |0,44 |13,64 |1909,6 |18,6 |2604 |

|2. Лютий |28 |0,44 |12,32 |1724,8 |15,2 |2128 |

|3. Березень |31 |0,44 |13,64 |1909,6 |11,8 |1652 |

|4. Квітень |30 |0,44 |13,2 |1848 |5,8 |812 |

|5. Травень |1-14 |0,22 |3,08 |740,6 |4,4 |616 |

| |15-31 |0,13 |2,21 | | | |

| | | |сума 5,29 | | | |

|6. Червень |1-14 |0,13 |1,82 |478,8 |3,2 |448 |

| |15-30 |0,10 |1,6 | | | |

| | | |сума 3,42 | | | |

|7. Липень |1-14 |0,10 |1,4 |386,4 |4,8 |672 |

| |15-31 |0,08 |1,36 | | | |

| | | |сума 2,76 | | | |

|8.Серпень |1-20 |0,08 |1,6 |408,8 |4,2 |588 |

| |21-31 |0,12 |1,32 | | | |

| | | |сума 2,92 | | | |

|9. Вересень |30 |0,12 |3,6 |504 |13,2 |1848 |

|10. Жовтень |1-9 |0,12 |1,08 |613,2 |10,2 |1428 |

| |10-31 |0,15 |3,3 | | | |

| | | |сума 4,38 | | | |

|11. Листопад|30 |0,15 |4,5 |630 |6,2 |868 |

|12. Грудень |31 |0,15 |4,65 |651 |5,4 |756 |

|Разом | | | |11804,8 | |14420 |

Висновок: реальний доход вкладника за рік становить 11 тис. 804 грн. 80

коп. Але ця операція для вкладника є не вигідною, оскільки втрати від

інфляції значно перевищують доходи, і становлять 14 тис. 420 грн.

Завдання 2.

Підприємство представило в банк звітні дані для отримання кредиту. На

основі наведених даних проаналізувати кредитоспроможність підприємства та

зробити висновок про доцільність надання кредиту.

1. Основні засоби – 17; (А)

2. Готова продукція – 18; (А)

3. Виробничі запаси – 3; (А)

4. Каса – 1; (А)

5. Розрахунковий рахунок – 21; (А)

6. Дебітори – 16; (А)

7. Статутний фонд – 18; (П)

8. ФЕС – 24; (П)

9. Амортизаційний фонд – 10; (П)

10. Довгострокові позики – 6; (П)

11. Кредитори – 18; (П)

12. Балансовий прибуток – 50;

13. Витрати – 90.

Розв’язок.

Для визначення кредитоспроможності використовують:

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності – характеризується, на скільки

швидко короткострокові зобов’язання можуть бути погашені

високоліквідними активами:

Кл1 = Авл / Зпот = (1+21) / 18 = 1,22 > 0,2;

Коефіцієнт поточної ліквідності – характеризує наскільки швидко

зобов’язання покриваються ліквідними активами:

Кл2 = Ал / Зпот = (1+21+16) / 18 = 2,11 > 0,5;

Коефіцієнт загальної ліквідності:

Клз = Ао / Зпот = (18+3+1+21+16) / 18 = 3,28 > 2.

2. Коефіцієнт фінансової стійкості:

- коефіцієнт маневреності власних коштів – характеризує ступінь

мобільності використання власних коштів:

Км = (ВК – Ан) / ВК = (18 + 24 + 10 - 17) / (18 + 24 + 10) = 35 / 52 =

0,67 > 0,5;

- коефіцієнт незалежності – характеризує ступінь незалежності

підприємства від залучених коштів:

Кн = ЗК / ВК = (6 + 18) / (18 + 24 + 10) = 24 / 52 = 0,46 < 1;

3. Коефіцієнт рентабельності:

- рентабельність витрат:

Рв = (П / В) х 100 = (50 / 90) х 100 = 56 %;

- рентабельність активів:

Ра = (П / А) х 100 = 50 / (17+18+3+1+21+16) х 100 = (50 / 76) х 100 =

65,8 %.

Висновок. Отже, виходячи з проведених розрахунків, дане підприємство

повністю кредитоспроможне, оскільки всі показники задовольняють економічним

вимогам кредитоспроможності. На мою думку, цьому підприємству доцільно

надати кредит.

Завдання 3.

На основі наведених даних скласти баланс комерційного банку та

проаналізувати дотримання нормативів капіталу, ліквідності та ризику:

1. Статутний фонд – 21; (П)

2. Каса – 17; (А)

3. Отримані від інших банків кредити – 13; (П)

4. Строкові вклади фізичних осіб – 26; (П)

5. Кошти на кореспондентському рахунку в НБУ – 10; (А)

6. Основні засоби – 31; (А)

7. Поточні рахунки підприємств – 58; (П)

8. Кредити, надані іншими банками – 64; (А)

9. Кредити, отримані від НБУ – 17; (П)

10. ФЕС – 25; (П)

11. Дебітори – 15; (А)

12. Резервний фонд – 11; (П)

13. Інвестиції в цінні папери – 21; (А)

14. Кредити, надані підприємствам – 13. (А)

Розв’язок:

Активи банку:

А = 17+10+31+64+15+21+13 = 171;

Пасиви банку:

П = 21+13+26+58+17+25+11 = 171;

Власні кошти – з пасиву:

ВК = 21 + 25 + 11 = 57;

Залучені кошти (кредити і депозити):

ЗК = 26 + 13 = 39;

Запозичені кошти:

ЗК = 58+17 = 75;

П = 57 + 39 + 75 = 171.

Використана література

1. Закон України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть” (Вiдомостi Верховної

Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30)

2. Ющенко В. Банківська система України в ринковій економіці //

"Економіка України" № 3 1994 р.

3. Закон України "ПРО цінні папери і фондову біржу" 1992 р.

4. "Урядовий кур’єр" 8 листопада 1994 р.

5. Закон України "ПРО банки і банківську діяльність" 1992 р.

6. Е.Дж. Доллан "Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика".

М.1994р.

7. Мороз А.Н. "Основи банківської справи". Київ 1994 р.

Страницы: 1, 2


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.