бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьРозрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

Міністерство освіти та науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра банківської справи

Дипломна робота

на тему

“Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи

підвищення їх ефективності”

(на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”)

Студента 5-го курсу,

2 групи, факультету

банківської справи,

денної форми навчання,

спеціальність 7.050105 Рибенка Олексія

“Банківська справа” Вікторовича

Науковий керівник: Сушко Наталія

к.е.н., доцент

Мар’янівна

Консультант: Гагаріна

викладач

Світлана Андріївна

Київ 2002

ЗМІСТ

Стор.

Вступ

............................................................................

...................…….….

Розділ 1 Теоретичні підходи дослідження розрахунків в

системі “клієнт-банк”............................………………………

1. Загальна характеристика розрахункових операцій

комерційного банку та місце в них системи “клієнт-банк”…...........

2. Етапи розвитку та принципи роботи системи “клієнт-

банк”.….......

3. Огляд світової та національної законодавчих баз, що

регламентують сферу електронного документообігу……………....

Розділ 2 Дослідження діючої системи аналізу проведення

операцій по системі “клієнт-

банк”.................................……...

2.1 Особливості методики здійснення аналізу проведення

операцій по системі “клієнт-

банк”.............................................…........

2. Аналіз динаміки розвитку системи “клієнт-банк” в Київській

філії АКІБ

“УкрСиббанк”................................................................

........

3. Структурний аналіз системи “клієнт-банк” в Київській

філії АКІБ

“УкрСиббанк”................................................................

.........

Розділ 3 Вдосконалення діючої системи розрахунків в системі

“клієнт-банк”………………………………………………………

1. Вдосконалення організаційної системи електронних розрахунків….

2. Вдосконалення діючої системи “клієнт-банк” на основі

впровадження інтернет-

банкінгу............................................................

Розділ 4

4.1. Огляд системи “клієнт-банк” у КФ АКІБ “УкрСиббанк”.…………….

4.2. Розробка комплексу задач “Аналіз ефективності використання

системи “клієнт-

банк”.......................................................................

.....…

Висновки..................................................................……

……..........................

Список використаної літератури…………………......................................

Додатки………….................................................................

..............................

ВСТУП

Сучасний банківський ринок на Україні набирає все більше ознак

цивілізованого ринку високорозвинутих країн Західної Європи та США.

Відійшли в минуле намагання банків швидко розбагатіти за рахунок миттєвих

спекулятивних операцій на валютному ринку, коли курс на валюти змінювався

по декілька разів за один день. Потрібно відзначити вирішальну роль у

переході до європейських стандартів ведення банківської справи

Національного банку України. Так, розумними та зваженими діями вдалося

стабілізувати валютний курс української гривні, шляхом законодавчого

обмеження операцій банків з валютою. При цьому такі обмеження не внесли

суттєвих проблем для компаній, що займаються міжнародними розрахунками. До

керівництва банками почали приходити висококваліфіковані кадри, багато з

яких пройшли стажування за кордоном. Велика кількість вищих учбових

закладів України перекваліфікувались і почали надавати послуги по навчанню

банківських співробітників, що теж дало змогу розширити набір

кваліфікованих кадрів.

В операціях українських банків все частіше застосовуються новітні

банківські технології. На сьогоднішній день клієнтів банків вже не дивують

електронні картки, банкомати і т.д.

Особливе місце в розвитку електронних банківських технологій посідає

система “клієнт-банк”. Швидко увірвавшись до світової банківської системи,

дана технологія з’являється на українському ринку на початку 90-х років і

по цей день залишається найпоширенішою системою віддаленого доступу

клієнтів до своїх банківських рахунків.

Розрахунки через систему “клієнт-банк” будуть предметом дослідження

даної дипломної роботи. На початку нового тисячоліття ця тема знову набирає

особливої актуальності, адже на світовому ринку відбувається постійне

зрушення акцентів торгівлі і все більше угод та розрахунків здійснюється

через комп’ютерні мережі та всесвітню мережу Інтернет зокрема. Комп’ютерні

мережі привнесли значні полегшення в розрахунках та значно їх прискорили.

При використанні системи “клієнт-банк” створюється, певною мірою, своєрідна

комп’ютерна мережа, що об’єднує клієнтську частину та банківську. Обмін

інформацією через таку мережу дозволяє здійснювати контроль клієнта за

своїми банківськими рахунками, проводити платежі з них отримувати виписки

тощо. Захист інформації забезпечують сучасні методи криптографії.

Ціллю даної роботи є визначення можливих шляхів переводу якомога

більшої кількості клієнтів та банківських платежів на роботу через

автоматизовану систему “клієнт-банк”, заради зменшення навантаження на

операціоністів банку, а отже і зменшення собівартості даної послуги банку.

Для цього потрібно встановити перспективи вдосконалення діючої системи

“клієнт-банк” під потреби якомога більшого кола клієнтів банку.

Завданням роботи є вивчення можливості впровадження абсолютно нового

програмного продукту, що дозволить не лише зменшити витрати на утримання

системи, але й забезпечить клієнтів повним спектром послуг, що вони

отримували від діючої системи “клієнт-банк”, а можливо й розширить перелік

таких послуг. Також необхідно розглянути стан законодавчої бази в Україні,

що регулює питання електронного документообігу, визначити бар’єрні моменти,

що гальмують розвиток системи та запропонувати вдосконалення на основі

досвіду зарубіжних країн чи власних правових розробок.

Об’єктом дослідження дипломної роботи стане Київська філія

Акціонерного комерційного іноваційного банку “УкрСиббанк”, що має

відповідний програмний комплекс “клієнт-банк”. Обсяги операцій через

систему дозволяють зробити глибокий аналіз, доконало дослідити процес та

запропонувати перспективні напрямки вдосконалення.

Матеріали для написання даної роботи біли відібрані, виходячи із

завдань та мети роботи. Це, насамперед звіт про роботу системи “клієнт-

банк” у КФ АКІБ “УкрСиббанк”, фінансова звітність, що відображає доходи від

розрахункового обслуговування клієнтів. А також наукові статті, законодавчі

акти України та інших країн.

Щодо структури дипломної роботи, то вона складається з чотирьох

розділів. Перший розділ присвячений теоретичним засадам банківських

розрахунків в системі “клієнт-банк”. В ньому поетапно будуть розглянуті

загальні характеристики розрахункових операцій банків, адже розрахунки

через систему “клієнт-банк” є їх складовою частиною. Розкриємо детально

суть, види розрахункових операцій, сучасний стан банківських послуг, що

стосуються розрахункових операцій. Другим підрозділом буде висвітлено роль

розрахунків в системі “клієнт-банк” в загальному обсязі розрахункових

операцій, ми простежимо історичний шлях розвитку систем віддаленого доступу

до банківських рахунків та визначимо складові та функції системи “клієнт-

банк”. На завершення теоретичного огляду у третьому підрозділі буде

освітлено законодавчу базу України та іноземних держав, що регламентують

проведення електронного документообігу, на засадах якого будується робота

системи “клієнт-банк”.

У другому розділі ми проаналізуємо складові системи розрахунків

“клієнт-банк”. Визначивши особливості методики аналізу у першому

підрозділі, розглянемо динаміку приросту клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк”

вцілому та тих, що використовують систему “клієнт-банк” зокрема за період з

січня 2001року по лютий 2002 року включно. Проміжним підсумком такого

дослідження стане кореляційно-регресійний аналіз залежності приросту

доходів від системи “клієнт-банк” від приросту загальної кількості

клієнтів. Такий розрахунок дозволить зробити прогноз динаміки приросту

доходів від використання клієнтами системи “клієнт-банк” на майбутній

період. Дослідження структури операцій в системі “клієнт-банк” надасть

можливість виявити прихильників системи за ознакою організаційної форми

підприємства. Дозволить розкрити ефективність використання системи, через

показники співвідношення кількості документів, що проходять через систему

“клієнт-банк” в загальній кількості розрахункових документів банку, а отже

й ступінь зменшення навантаження на операційний персонал банку завдяки

впровадженню автоматизації. Також ми прослідкуємо за часткою доходів, що

отримується банком внаслідок використання системи “клієнт-банк” у загальній

сумі доходів.

В третьому розділі нами буде запропоновано шляхи вдосконалення

системи. Це як зовнішнє вдосконалення по відношенню до банку – державне

регулювання, так і проведення реорганізацій всередині банку. До зовнішніх

факторів віднесено можливість вдосконалення державного регулювання

електронних розрахунків, як через створення законодавчої бази, так і за

рахунок утворення нових державних органів. В банку ж шляхи вдосконалення

можуть пролягати двома шляхами: через впровадження абсолютно нових

технологій або ж через зміни у діючій системі. Перспективи таких напрямків

буде розглянуто у другому підрозділі.

Шляхи автоматизації управлінської звітності, що стосується

використання системи “клієнт-банк” висвітлено у четвертому розділі. Це

розробка комплексу задач та їх практичне вирішення через написання макросу,

що може бути застосований у банку.

Наостанок, підсумовуючи, розглянутий матеріал та проведений аналіз ми

викладемо висновки, щодо перспектив розвитку даного продукту на

банківському ринку України та в КФ АКІБ “УкрСиббанк” зокрема.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ “КЛІЄНТ-БАНК”

1.1. Загальна характеристика розрахункових операцій комерційного банку та

місце в них системи “клієнт-банк”.

Розрахункове обслуговування є однією із сфер в якій банк надає свої

послуги з найдавніших часів. Розрахункове обслуговування клієнтів є однією

з трьох базових операцій банків, які класифікують їх як особливі фінансові

установи, що називаються банками. Розрахункові операції полягають у

забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з

їхніми розпорядженнями. Ці операції посідають особливе місце в банківській

діяльності та економічній системі в цілому через те, що вони забезпечують

успішне та ефективне функціонування економіки та перебіг економічних

процесів як на мікро- так і на макрорівнях.

Розрахункове обслуговування тісно пов’язане з усіма іншими

банківськими операціями. Будь-яка операція як активна, так і пасивна, так і

надання інших послуг, обов’язково супроводжується здійсненням платежу.

За своїм характером ці операції є послугами і за них банки стягують

плату з клієнтів у вигляді комісійної винагороди. Одержання таких доходів

обходиться банкам відносно дешево і без значних ризиків для їх фінансового

стану. Тому зростання обсягів розрахункових операцій є надійним і вигідним

способом збільшення доходів і підвищення рентабельності банківської

діяльності.

Для клієнтів банків розрахункові операції забезпечують одержання

грошового еквіваленту за реалізовану продукцію або надані послуги, оплату

необхідних ресурсів, виплату заробітної плати працівникам, оплату інших

зобов’язань, накопичення та використання заощаджень тощо. Тому чим швидше

та надійніше банки здійснюватимуть розрахункове обслуговування своїх

клієнтів, тим кращі умови створюватимуться в останніх для відтворювального

процесу, зміцнення платіжної дисципліни, оздоровлення фінансового стану.

Визначальне місце у забезпеченні оперативності та надійності проведення

платежів посідавє система “клієнт-банк”. Засоби електронної доставки

платіжних доручень дозволяють скоротити до мінімуму процес пересилки

документу та його обробку операціоністом банку перед відправленням на

наступні стадії проведення операцій.

Важлива роль своєчасного здійснення грошових платежів у забезпеченні

функціонування економіки кожної країни обумовлює необхідність створення

спеціальних платіжних систем, спроможних надати всім економічним агентам

(фізичним та юридичним особам) можливість виконати свої платіжні

зобов’язання, включаючи можливість оперативно виконувати завдання

дотримання платіжної дисципліни.

Відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей в

Україні” платіжна система – це платіжна організація, члени платіжної

системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні

переказу грошей. Проведення переказу грошей є обов’язковою функцією, що має

виконувати платіжна система. Внутрішньодержавна платіжна система – платіжна

система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою

діяльність і забезпечує проведення переказу грошей виключно в межах

України, а міжнародна платіжна система – це платіжна система, в якій

платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка

здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує

проведення переказу грошей з однієї країни в іншу.

Встановлення в межах платіжної системи для всіх її учасників

визначених законом норм та правил ставить їх у рівні умови і захищає

інтереси кожного. Тому створення високоефективної, дієвої та надійної

платіжної системи є одним із ключових економічних завдань держави. На

сьогодняшній день у світовому масштабі найбільшої популярності набирають

електронні платіжні системи, що дозволяють оперативно проводити розрахунки,

а отже й прискорювати економічний розвиток компаній, держави, та економіки

вцілому. Система “клієнт-банк” є засобом обміну інформацією в електронній

платіжній системі країни, виконуючи функцію постачальника платіжних

документів в електронному вигляді від клієнта банку до самої установи

банку, а також зворотній зв’язок з доставкою інформативних та

підтверджуючих матеріалів. Принцип побудови електронної платіжної системи

показано на Рис. 1.1.1.

Використання електронних засобів доставки інформації

В т.ч. використання системи “клієнт-банк”

Використання паперових засобів доставки інформації

Рис. 1.1.1. Типова схема побудови платіжної системи країни

Особливе місце в платіжних системах посідають банки. Вони не тільки

беруть участь у них як звичайні платники та одержувачі коштів, а й як

посередники в платежах, покликані якнайшвидше, в режимі реального часу

доставити грошові кошти від платника до одержувача. Цю свою роль у

платіжній системі банки виконують через сукупність розрахункових операцій,

які, по суті, є ключовим елементом платіжної системи, і забезпечують

функціонування всього грошового обороту.

В організації розрахункових операцій можна виділити три етапи:

. підготовка організаційних, технічних та технологічних передумов для

здійснення платежу;

. підготування та передача інформації щодо платежу;

. переказування чи передавання грошей – сам платіж.

На першому етапі здійснюються такі дії, як відкриття в банках рахунків

для учасників платіжної системи, створення систем зв’язку, приймання,

оброблення, обліку та передавання інформації, емісія платіжних карток тощо.

Система “клієнт-банк” приймає участь у розрахункових операціях банку вже на

цьому етапі шляхом створення систем зв’язку, механізмів оброблення та

передавання інформації.

На другому етапі виконується підготовка, забезпечення захисту, та

перевірка на справжність інформації, що передається банку, необхідної для

здійснення платежу на певних носіях, за допомогою певних інструментів.

Електронні документи є складовою частиною інформації, що передається банку

для виконання певних операцій. Система “клієнт-банк” допомагає формувати

платіжні документи, виходячи з визначених правил побудови, шифрує

інформацію задля захисту від злочинних дій третіх осіб та за допомогою

вбудованої поштової програми переправляє документи до банку.

На третьому етапі здійснюється переказування грошей з рахунку

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.