бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьРозрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

банк”;

. створення продукту власними силами дозволяє і по теперішній час

постійно вдосконалювати систему своїми співробітниками без виклику

спеціалістів іншої фірми;

. розробка продукту власними силами зменшила ймовірність виходу

назовні комерційних та банківських таємниць, підвищила

конфіденційність роботи банку;

. система може бути продана іншій банківській установі, що значно

зменшить собівартість продукту.

Таким чином програмний продукт АКІБ “УкрСиббанк” слугує банку вже 7

років. За цей час особливих нарікань клієнтів програма не отримувала. У

разі виникнення змін зовнішнього середовища, програмістами банку оперативно

вносяться корективи до програмного коду системи, що дозволяє без втрат часу

задовольнити нові сподівання клієнтів, що вони прагнуть отримувати від

системи “клієнт-банк”.

Функціонально система “клієнт-банк” розподіляється на банківську та

клієнтську частини.

Отже функції “клієнтської частини” – комплеку, що розміщений на

підприємстві:

• ведення необхідної нормативно-довідкової інформації;

• ведення значення рахунку клієнта, що є відображенням рахунку, який

ведеться в банку, з максимально можливою точністю. Можливе ведення двох

варіантів значень рахунку: з урахуванням тільки фактично проведених

документів - фактичного, та з урахуванням «коштів у розрахунках» —

прогнозованого;

• підготовка початкових платіжних документів (або автономно, або

прийом їх із програми автоматизації бухгалтерії підприємства);

• обмін з банком платіжними документами;

• отримання відповідних платіжних документів з банку;

• обмін з банком технологічною інформацією та надання клієнту повної

інформації про стан виконання розрахунків за кожним з платіжних документів,

що проходить як через систему «клієнт-банк», так і за межами системи

(наприклад, проведення документів цього клієнта в паперовій формі через

операціоніста банку);

• ведення протоколів роботи, архівів проведених (та відхилених)

трансакцій.

Іншій частині комплексу – “банківській частині” – що розміщено у банку

відведено інший перелік функцій, зокрема:

• ведення нормативно-довідкової інформації та забезпечення нею

програмних комплексів клієнтської частини;

• розподіл прав доступу користувачів-клієнтів, реєстрація доступу

клієнтів, запобігання несанкціонованому доступу;

• обмін платіжними документами з клієнтською частиною, з інформуванням

клієнта про результати приймання його документів або їх відхилення (з

обов'язковим повідомленням причин відхилення);

• обмін платіжними документами з програмним комплексом ОДБ (зокрема,

банківська частина системи «клієнт - банк» може бути одним з компонентів

ОДБ), який власне і виконує розрахунки клієнта за документами, що отримані

через систему «клієнт - банк», а також ведення рахунків клієнтів з

відображенням фактично виконаних трансакцій;

• обмін із клієнтською частиною допоміжною технологічною інформацією

та бухгалтерськими документами на зразок «виписка з рахунку», на основі

яких клієнт має змогу отримати повну інформацію про стан свого рахунку та

рух коштів на ньому;

• ведення протоколів роботи, архівів проведених (та відхилених)

трансакцій.

Система “клієнт-банк” складається з двох програм: програми “клієнт-

банк” УкрСиббанку та поштової програми RS-Mail 4.0. Програма “клієнт-банк”

призначена для вводу і відправлення платіжних документів до поштової

програми. Поштова програма призначена для відправки і прийому документів із

банку по каналам зв’язку.

Система працює в режимі OFF-Line, тому більшість операцій виконується

після натиснення функціональної клавіші “обновити”. Такий принцип побудови

всіх існуючих в Україні систем віддаленого доступу до банківських рахунків

“клієнт-банк”. Це дозволяє уникати перевантаження систем електронного

обчислення та максимально ефективно розподілити час комп’ютерного

обладнання на виконання поставлених задач. Так, виписка клієнта формується

кожні 40 хвилин. Іноді, цей інтервал є завеликим для певної категорії

клієнтів, зокрема VIP-клієнтів. Адже платежі по таким компаніям проводяться

у дуже оперативному режимі, використовуючи повний спектр операційного часу

банку. Для задоволення потреб таких клієнтів існує функція по зменшенню

часу між формуванням виписок до 15 хвилин.

Інший важливий аспект роботи системи “клієнт-банк” є безпека передачі

даних. Сучасні методи криптографії – шифрування електронних документів

дозволяють зменшити ризик перехоплення та зчитування інформації або її

зміну до мінімуму. Найчастіше для здійснення зловмисних дій

використовується перехоплення паролю. В ситуації з встановленням системи

“клієнт-банк” такий хід абсолютно виключений, адже для встановлення системи

до офісу клієнта виїжджає спеціаліст банку, який, після встановлення

відповідного програмного забезпечення, передає дискети з електронним

підписом особі, повноваження якої перевіряються за Статутом чи іншими

правовстановлюючими документами.

Система “клієнт-банк” УкрСиббанку дозволяє в значній мірі

автоматизувати процес обробки інформації та проведення платіжних

документів. Зокрема, системою формується перелік архівних документів. По

запиту клієнта можна переглянути:

o повний перелік відправлених платежів за певний проміжок

часу;

o повний перелік отриманих платежів за певний проміжок часу;

o перелік платежів відправлених на певного отримувача;

o перелік платежів отриманих від певного відправника;

o перелік операцій проведених за певну дату і т.д.

Також клієнт може формувати шаблони документів для автоматичного

заповнення по платежам з однаковими реквізитами, як то податкові платежі,

перерахування до Пенсійного фонду, постійним постачальникам та ін.

Система “клієнт-банк” автоматично перевіряє певні реквізити на

відповідність, зокрема при введені МФО банку отримувача коштів автоматично

видається на екран його назва за довідником, що постійно обновлюється

даними НБУ. Код ЄДРПОУ перевіряється на відповідність зареєстрованому у

банку, адже за вимогами НБУ така перевірка покладена на установи

комерційних банків.

Проблема, з якою часто зіштовхуються розробники та користувачі системи

“клієнт-банк” – це конфлікт програмного забезпечення, що встановлено на

комп’ютері клієнта із програмним забезпеченням системи “клієнт-банк”. Над

її вирішенням постійно працюють спеціалісти відділу автоматизації.

Теоретично є декілька виходів з такої ситуації.

Можлива наявність окремої підсистеми телекомунікації, яка дозволяє

побудувати банківську та клієнтську частини незалежно від конкретних

засобів електронної пошти і внаслідок цього забезпечити функціонування

програмного забезпечення системи «клієнт-банк» у різних телекомунікаційних

середовищах.

В Україні вже існують системи «клієнт-банк», які є невід'ємною

складовою програмного комплексу автоматизації бухгалтерії клієнта. Це

дозволяє не тільки повністю автоматизувати бухгалтерський облік на

підприємстві, а й побудувати єдину технологічну лінію для виконання всіх

фінансових операцій підприємства.

Архітектура кожної конкретної системи «клієнт-банк» та специфіка

технології її роботи перебувають в досить широкому діапазоні. Практично

широка розробка та впровадження систем «клієнт-банк» в Україні тільки

починається. Тому найближчими роками очікується різке зростання як

кількості клієнтів, що користуватимуться цим сучасним видом послуг, так і

рівня програмно-технічних розробок таких систем.

4.2. Розробка комплексу задач “Аналіз ефективності використання системи

“клієнт-банк”.

На сучасному етапі розвитку банківських технологій та комп’ютерних

програм, практично жодна банківська операція не виконується без

застосування технологій комп’ютерного обладнання. Таке широке поле

застосування дозволяє в значній мірі автоматизувати складання не лише

податкової звітності та файлів звітності для Національного банку України,

але й управлінської звітності банку. Зокрема для управління ліквідністю

банку повсякденним стало надання першим особам банку звітності за

попередній день по змінам позицій балансових рахунків банку.

Зазвичай робота системи “клієнт-банк” не підлягає такому детальному

огляду і розглядається лише у комплексі розрахункових операцій банку. На

нашу думку, перспективи приросту доходів по цій позиції передбачає

проведення більш детального аналізу, принаймні на рівні планово-

економічного підрозділу банку вцілому та його філій зокрема.

Так, застосувавши проведений нами кореляційно-регресійний аналіз

приросту доходів від системи “клієнт-банк” в залежності від приросту

кількості клієнтів банку, можна з дуже високим ступенем точності спланувати

взаємозалежність цих показників, адже приріст кількості клієнтів є

безумовним атрибутом бізнес-плану банку.

Розробка комплексу задач для проведення аналізу ефективності роботи

системи “клієнт-банк” дозволить встановити потреби аналітиків у показниках

діяльності системи та реалізувати їх за допомогою написання програмного

продукту, що дозволить максимально скоротити витрати часу на обробку

первинної інформації.

Розробка комплексу задач передбачає побудову таблиці Microsoft Excel

та розрахунок на її основі показників структури клієнтів з точки зору долі

тих, що використовують систему “клієнт-банк”; доходності системи “клієнт-

банк” на одного клієнта вцілому та на одного клієнта, що використовує

систему “клієнт-банк” зокрема.

Підсумком розробки повинно бути графічне зображення динаміки кількості

клієнтів вцілому та тих, що використовують систему “клієнт-банк” зокрема,

для наглядності проведеного аналізу.

Метою створення програми автоматизації аналізу ефективності роботи

системи “клієнт-банк” у КФ АКІБ “УкрСиббанк” є прискорення аналізу

ефективності за рахунок впровадження комп’ютерних технологій, визначення

ключових позицій аналізу та можливостей подальшого застосування

результатів. Зокрема важливим моментом аналізу є програма розрахунку

потенційного приросту доходів від системи “клієнт-банк” в залежності від

приросту кількості клієнтів. Дана розробка дасть змогу чіткіше визначати

планові показники приросту доходної частини банку на основі інших

показників, що будуть запропоновані аналітичним відділом.

На сьогоднішній день бізнес-планом передбачено переведення до кінця

року 32% клієнтів на обслуговування по системі “клієнт-банк”, що викликано

процесом вдосконалення обслуговування клієнтів через оптимізацію

завантаження на одного операціоніста та автоматизовану банківську систему.

Відповідність долі клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” у

загальному обсязі клієнтів дозволить перевірити створена програма, з

виведенням на екран підказки-оклику “звернути увагу на показник виконання

бізнес-плану”.

Об’єднавши отриману інформацію про показники перераховані вище, відділ

аналізу та планування фінансових потоків зможе простежити тенденцію

розвитку операцій за системою “клієнт-банк”, оцінити їх ефективність та

зіставити з показниками бізнес-плану на предмет їхнього виконання.

Організаційно-економічна постановка задачі дозволить нам простежити

дію програми в процесі виконання поставлених задач. Послідовність дій

визначається загальними принципами побудови програмного забезпечення на

комп’ютерній мові Visual Basic (рис. 4.2.1.).

Рис. 4.2.1. Блок-сема роботи макросу “Аналіз ефективності роботи системи

“клієнт-банк”.

Продовження Рис. 4.2.1. Блок-сема роботи макросу “Аналіз ефективності

роботи системи “клієнт-банк”.

Як видно з блок-схеми, робота програми побудована на принципі

повторення операції введення аргументу з подальшим обчисленням і виведенням

на екран результатів обчислення. Побудова графічного матеріалу працює

аналогічно за допомогою команди “inputbox”, що дозволяє ввести аргументи, з

подальшим використанням введеної інформації як параметрів побудови графіку.

Також застосовується функція “IF”, що дозволяє задати умову виконання

операції, та в залежності від результату перевірки умови видає той чи інший

результат.

Інструкція з використання програми:

1. Розпочати роботу з програмою “Аналіз ефективності роботи системи

“клієнт-банк” можна вибравши команду “Макрос” із пункту меню

“Сервіс” та вибравши відповідний макрос – “Аналіз ефективності

роботи системи “клієнт-банк” або ж нажавши сполучення “гарячих

клавіш” – Ctrl+А. Після цього потрібно запустити роботу макросу

натиснувши кнопку “Виконати”.

2. Система виведе на екран повідомлення про своє призначення –

аналіз ефективності роботи системи “клієнт-банк”.

3. Система формує загальну оболонку таблиці, заголовки колонок та

перелік місяців аналізу. Після чого виводить запит про кількість

клієнтів, що використовували систему “клієнт-банк” на кінець

кожного з досліджуваних місяців. Наприклад: “Введіть кількість

клієнтів, що використовували систему “клієнт-банк” на кінець

Січня місяця?”. Потрібно ввести фактичні значення за запитуваний

місяць.

4. Система робить запит про загальну кількість клієнтів банку,

аналогічно попередньому запиту. Необхідно ввести фактичні

значення по кожному місяцю.

5. Система розраховує долю клієнтів, що використовують систему

“клієнт-банк” в загальному обсязі клієнтів, у процентному

співвідношенні. Після чого пропонує користувачу простежити чи

виконується відповідний показник бізнес-плану в 32%. Після

натиснення кнопки “ОК”, система проводить співставлення

фактичних результатів із показниками бізнес-плану з виведенням

на екран результату або “показник бізнес-плану виконано”, або

“показник бізнес-плану не виконується. Потрібно активізувати

роботу”.

6. Наступним кроком програми є визначення потенційного приросту

доходів від системи “клієнт-банк” у наступному періоді часу (в

нашому випадку це 2002 рік). Система пропонує ввести потенційний

приріст клієнтів у 2002 році. Після введення значення система на

основі кореляційно-регресійного аналізу, з допомогою якого було

встановлено функціональну залежність між показниками, розраховує

приріст доходу в середньому у 2002 році.

7. Підтвердивши перегляд результатів і натиснувши кнопку “OK”,

користувач переходить до аналізу доходності системи “клієнт-

банк”. Для цього програма робить запит користувачу на введення

доходів отриманих від системи “клієнт-банк”, підсумком з початку

року на кінець місяця.

8. На основі отриманих даних система розраховує показники: “Рівня

доходності на одного клієнта” та “Рівня доходності на одного

клієнта системи “клієнт-банк”.

9. Наступним кроком програми є пропозиція користувачу розглянути

графік приросту кількості клієнтів вцілому та кількості

клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк”. У разі

підтвердження пропозиції натисненням кнопки “OK”, система

виводить на екран графік.

10. Після закінчення роботи макросу на екрані залишаються табличні

дані; коефіцієнти, що розраховувались системою; графік – з якими

можна продовжити дослідження, розраховуючи похідні дані.

ВИСНОВКИ

Проаналізувавши матеріали розглянуті у дипломній роботі та всебічно

вивчивши досліджувану тему, ми можемо зробити певні висновки. Система

“клієнт-банк” безперечно увійшла до банківських технологій на рівні

програми операційного дня банку, електронної пошти НБУ та інших

комп’ютерних програм без яких неможливо уявити сучасний комерційний банк.

Слідуючи розвитку банківських технологій високорозвинутих країн Західної

Європи, США та Азіатського регіону, Україна долає перепони недостатності

капіталу для розвитку високих технологій і долає прірву між українським

банківським ринком та банківським ринком вищеперечислених країн за рівнем

послуг, що надаються клієнтам, зокрема й рівнем системи “клієнт-банк”.

Система “клієнт-банк” АКІБ “УкрСиббанк” дозволяє користувачам

отримувати повний перелік послуг, що надається користувачам аналогічних

систем інших банків: проведення платежів, отимання виписок за рахунками,

отримання поточної інформації банківської сфери, інформації НБУ, створення

шаблонів документів, перегляд документів за великим переліком фільтрів та

інше. Розробка програми власними силами дозволяє і по сей день постійно

вдосконалювати структуру задля пристосування програмного забезпечення

системи “клієнт-банк” до сучасних умов діяльності як клієнта, так і банку.

Наприклад, часті зміни діючого законодавства, що вносять або знімають

заборони на певні види операцій, вдосконалення систем автоматизованого

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.