бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьРозрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

діяльності. Розв’яжемо систему нормальних рівнянь:

n * a0 + a1 * (Xi = (Yi;

a0 * (Xi + a1 * ((Xi^2) = ((Xi * Yi)

Розрахуємо величини ( (Хі^2) та ( (Xi * Yi):

( (Хі^2) = 1 213;

( (Xi * Yi) = 70 058;

Величину параметру а0 визначаємо з першого рівняння:

13 * а0 + 113 * а1 = 6 416;

113 * а0 + 1 213 * а1 = 70 058;

а0 = (6 416 - 113 * а1) / 13, або а0 = 493,54 - 8,7 * а1.

Підставляючи отриманий вираз а0 у друге рівняння, знайдемо значення

а1:

113 * (493,54 - 8,7 * а1) + 1 213 * а1 = 70 058;

55 769,8 – 983,1 * а1 + 1 213 * а1 = 70 058;

229,9 * а1 = 70 058 - 55 769,8;

229,9 * а1 = 14 288,2; а1 = 62,15;

а0 = 493,54 – 8,7 * 62,15; а0 = 493,54 – 540,71; а0 = -47,17.

Отже рівняння регресії в кінцевому вигляді отримало наступний вигляд:

Yсер. = -47,17 + 62,15 * Хсер.,

Перевірка:

Yсер. = -47,17 + 62,15 * 8,7 = -47,17 + 540,71;

Yсер. = 493,54.

Що свідчить про таке – при збільшенні в середньому кількості клієнтів,

що використовують систему “клієнт-банк” на одного клієнта, доходи від

системи “клієнт-банк” зростуть на: -47,17 + 62,15 = 14,98 грн.

Підставивши рівняння регресії залежності приросту кількості клієнтів,

що використовують систему “клієнт-банк” від приросту загальної кількості

клієнтів, у рівняння регресії залежності приросту доходу отриманого від

системи “клієнт-банк” від приросту кількості клієнтів, що використовують

систему “клієнт-банк”, отримаємо рівняння регресії залежності приросту

доходу, що отримує банк від роботи системи “клієнт-банк”.

Yсер. = -47,17 + 62,15 * (-0,53 + 0,41 * Хсер.),

Yсер. = -80,11 + 25,48 * Хсер.

Щільність зв’язку в даному випадку можна розрахувати множенням

коефіцієнта r1 на коефіцієнт r2: r = 0,97 * 0,996 = 0,966, що є досить

високим показником і можна говорити про щільність зв’язку між факторами.

Використовуючи остаточне рівняння та тенденції темпу приросту

кількості клієнтів керівництво банку може планувати приріст рівня доходу на

наступний період. Наприклад, підставивши середньомісячний темп приросту

загальної кількості клієнтів розрахуємо средньомісячний приріст доходів від

системи “клієнт-банк”:

Yсер. = -80,11 + 25,48 * Хсер. = -80,11 + 25,48 * 22,5 = 493,19 коп.

Як бачимо ми майже вийшли на фактичний середній приріст доходів від

системи “клієнт-банк” - 493,54грн. Похибка - 0,07% є дуже незначною, що

свідчить про високу можливість довіри отриманим данним.

2.3 Структурний аналіз системи “клієнт-банк” в Київській філії АКІБ

“УкрСиббанк”.

Структурний аналіз передбачає розбиття процесу чи явища на складові та

вивчення окремих функціональних частин цілого. Також іншим варіантом

структурного аналізу може бути ситуація, коли вивчаєме явище вже є частинию

цілого – в цьому випадку порівнянню підлягає явище, що вивчається як

складова більш охоплючого процесу.

В нашому випадку буде використано як перший, так і другий підхід, адже

з однієї сторони послуга-система “клієнт-банк” є частиною розрахункових

операцій – тобто система “клієнт-банк” є частиною значно ширшого переліку

послуг, що об’єднують розрахункові операції, а з іншого боку доходи від

системи “клієнт-банк” розподіляються на одноразову комісію за встановлення

та щомісячні платежі – а це, в свою чергу, передбачає виділення окремих

статей та подальший їх аналіз, як окремих структурних одиниць, що водночас

залишаються частинами одного цілого.

В попередній частині роботи нами було проаналізовано динаміку

кількості клієнтів вцілому по банку та кількості клієнтів, що

використовують систему “клієнт-банк” зокрема. Ми помітили певну схожість у

розвитку цих двох категорій, зокрема у динаміці їхнього росту. В цій

частині нам доведеться проаналізувати істотність участі клієнтів, що

користуються послугами системи “клієнт-банк” у загальному обсязі клієнтів.

Ми вдамося глибше до аналізу і розрахуємо структуру платежів, що

проходять через систему КФ АКІБ “УкрСиббанк”, виділивши із загального

обсягу платежів, платежі, що проходять через систему “клієнт-банк”, також

проаналізуємо суми платежів, і нарешті, проведемо структурний аналіз

доходів від розрахункових операцій та долю в них доходів від роботи з

системою “клієнт-банк” зокрема.

Для початку подамо дані про загальну кількість клієнтів, та розподіл

між ними по фактору користування системою “клієнт-банк” у табличному виглді

та розрахуємо процентне співвідношення між виділеними групами клієнтів.

Таблиця 2.3.1

Структура загальної кількості клієнтів та клієнтів, що використовують

систему “клієнт-банк” у КФ АКІБ “УкрСиббанк”

|Місяць |Загальна |Кількість |У % до |Кількість |У % до |

| |кількість |клієнтів, |загально|клієнтів, |загальної|

| |клієнтів, |що корист.|ї |що не |кількості|

| | |ситемою |кількост|корист. |клієнтів,|

| | |“клієнт-ба|і |ситемою | |

| |Кі(з) |нк” |клієнтів|“клієнт-бан| |

| | |Кі(к-б) |, |к” |% |

| | | | |Кі(н) | |

| | | | | | |

| | | |% | | |

|Січень 2001 |221 |29 |13% |192 |87% |

|Лютий 2001 |243 |43 |18% |200 |82% |

|Березень 2001|272 |58 |21% |214 |79% |

|Квітень 2001 |295 |67 |23% |228 |77% |

|Травень 2001 |322 |78 |24% |244 |76% |

|Червень 2001 |348 |90 |26% |258 |74% |

|Липень 2001 |370 |95 |26% |275 |74% |

|Серпень 2001 |384 |101 |26% |283 |74% |

|Вересень 2001|391 |105 |27% |286 |73% |

|Жовтень 2001 |432 |121 |28% |311 |72% |

|Листопад 2001|454 |126 |28% |328 |72% |

|Грудень 2001 |470 |130 |28% |340 |72% |

|Січень 2002 |490 |136 |28% |354 |72% |

|Лютий 2002 |514 |142 |28% |372 |72% |

З даних таблиці ми бачимо, що процент клієнтів системи “клієнт-банк” на

протязі досліджуваного періоду знаходився у межах від 13% до 28%, причому

на протязі всього періоду прослідковувалась тенденція до росту процентного

відношення клієнтів, що почали застосовувати у своїй практиці систему, якщо

у перші три місяці щомісячний приріст складав 5п.п., 3п.п. та 2п.п.

відповідно, то в останні три – структура була абсолютно незмінною на рівні

28%, що свідчить про стабилізацію ситуації та врівноваження ситуативного

перекосу, що існував на початку 2001 року.

Графічне зображення розподілу банківських клієнтів у січні 2001 року

предста2лено на Рис. 2.3.1.

Рис. 2.3.1 Структура розподілу кількості клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк” за

фактором використання системи “клієнт-банк” у січні 2001 року.

Графічне зображення розподілу банківських клієнтів у січні 2001 року

представлено на Рис. 2.3.2.

Рис. 2.3.2 Структура розподілу кількості клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк” за

фактором використання системи “клієнт-банк” у лютому 2002 року.

можна легко відмітити збільшення долі застосування системи “клієнт-банк” у

господарському обігу компаній, безумовно враховуючи той факт, що подані

розподіли є не просто ситуативними в певний період, а існує чітка тенденція

до зміни розподілу на користь використання системи “клієнт-банк”.

Прогнозуючи розвиток подій на основі лінії тренду, можна сказати, що

розподіл буде майже незмінним на протязі наступних трьох-чотирьох місяців,

беручи до уваги той факт, що він залишався на сталому рівні протягом

останніх п’яти місяців, а темп приросту загальної кількості клієнтів та

темп приросту кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк”

на графічному зображенні (а отже і у цифровому вираженні) переплітаються в

єдину лінію.

Керівництвом банку було встановлено план по розподілу кількості

клієнтів за фактором використання системи “клієнт-банк” на кінець 2002

року, на рівні 32% клієнтів, що використовують систему та 68%, що її не

використовують.

Таке рішення було викликане тим, що робота клієнта через систему

“клієнт-банк” значно знижує завантаження, що приходиться на одного

операціоніста, дозволяє оперативно обробляти інформацію, що надходить від

клієнта, уникати можливих помилок клієнта при заповненні платіжних

документів уже на стадії їх введення в комп’ютерний бланк, а при виявленні

все-таки помилок, швидко їх виправляти.

При цьому пропускна спроможність виділених каналів зв’язку, що вже

застосовуються у банку, не заповнена на 100%, що знижує коефіцієнт

ефективності їхнього використання. Іншими словами – збільшення кількості

клієнтів, що будуть використовувати систему “клієнт-банк” не призведе до

різкого збільшення витрат. Лише через проміжки часу, після укладання угоди

з певною кількістю клієнтів, банк повинен буде розширити свої зв’язкові

можливості, а при необхідності – взяти на роботу додаткового співробітника

відділу автоматизації. Останній елемент не є виключно витратним, адже якщо

порівняти з витратами на утримання нового операційного працівника – прийом

на роботу яких теж залежить від рівня завантаженості – то частота прийому

на роботу працівників відділу автоматизації в порівнянні з частотою

працівників операційного відділу відповідно складає як 1 : 2 (норма на

одного працвника відділу автоматизації – 300 клієнтів; норма на одного

працівника операційного відділу – 150 клієнтів) – тобто при рівній

кількості нововведених клієнтів, банк потребує одного працівника відділу

автоматизації або двох працівників операційного відділу (це досягається

внаслідок комп’ютеризації процесу). До того ж уникається особистий фактор

операційного працівника – можливість його несприйняття клієнтом. А також

зникає проблема робочого місця (розуміти як вільних площ у приміщенні

банку) тощо.

З проведеного вище аналізу ми можемо зробити висновок, що досягнення

планових показників переведе банк у якісно нову площину співробітництва з

клієнтом, відкриє приховані можливості.

Постає питання за рахунок яких факторів можна досягти відповідного

розподілу. Існують два шляхи активних дій банку для досягнення встановлених

показників: зниження рівня цін на вже існуючий продукт, або створення

нового якіснішого продукту. Це завдання якраз і стоїть перед менеджерами

банку.

На час написання роботи рішенням відділу менеджерів банку у погодженні

з управлінням корпоративного бізнесу було прийнято рішення про проведення

рекламної кампанії строком на два місяці, під час якої рішенням тарифного

комітету встановлено плату за підключення до системи “клієнт-банк” – 1 грн.

(цю послугу банк не може надавати безкоштовно, що пов’язано з податковим

законодавством). Отже, вибрано перший шлях виконання планових показників.

Перейдемо до аналізу платіжних документів, що надаються клієнтами

банку як у паперовому вигляді, так і через систему “клієнт-банк”.

На основі щомісячного звіту відділу автоматизації проведемо аналіз

кількості та сум платіжних документів, що проходять через систему “клієнт-

банк”.

Таблиця 2.3.2

Структура проходження платежів у КФ АКІБ “УкрСиббанк” за кількістю.

|Місяць |Загальна |Кількість |У % до |Кількість |У % до |

| |кількість |документів|загально|документів,|загальн|

| |платіжних |, що |ї |що |ої |

| |докуметів,|проходять |кількост|надходять у|кількос|

| | |ситемою |і |паперовому |ті |

| | |“клієнт-ба|платежів|вигляді |платежі|

| |Кі(з) |нк” |, |Кі(н) |в, |

| | |Кі(к-б) | | | |

| | | |% | |% |

|Січень 2001 |5842 |2998 |51% |2844 |49% |

|Лютий 2001 |5900 |3024 |51% |2876 |49% |

|Березень 2001|5998 |3103 |52% |2895 |48% |

|Квітень 2001 |6304 |3321 |53% |2983 |47% |

|Травень 2001 |6254 |3498 |56% |2756 |44% |

|Червень 2001 |6350 |3501 |55% |2849 |45% |

|Липень 2001 |6352 |3687 |58% |2665 |42% |

|Серпень 2001 |6478 |3857 |60% |2621 |40% |

|Вересень 2001|6542 |3993 |61% |2549 |39% |

|Жовтень 2001 |6713 |4397 |65% |2316 |35% |

|Листопад 2001|6937 |4762 |69% |2175 |31% |

|Грудень 2001 |6856 |4585 |67% |2271 |33% |

|Січень 2002 |5527 |3727 |67% |1800 |33% |

|Лютий 2002 |6746 |4718 |70% |2028 |30% |

З даної таблиці ми можемо також відмітити зрушення в сторону

підвищення використання системи “клієнт-банк” як засобу для доставки

платіжних документів до банку. Також цікавим є той факт, що при

використанні системи “клієнт-банк” частиною клієнтів, що складає від

загальної кількості клієнтів - 13% - 28%, доля кількості документів, що

проходять через систему складає 51% - 70% від загальної кількості

документів.

Таке явище пояснюється тим, що систему “клієнт-банк” використовують в

своїй діяльності, в першу чергу, великі та середні підприємства. Безумовно,

показники ділової активності цих підприємств – а отже й кількості платіжних

документів – значно вищі за показники малого бізнесу, що й створює таку

диспропорцію та перерозподіл структури.

Для підтвердження даного факту наведемо структуру платежів за сумами

операцій.

Таблиця 2.3.3

Структурний аналіз проходження платежів у КФ АКІБ “УкрСиббанк” за сумами.

|Місяць |Загальна |Сума по |У % до |Сума по |У % до |

| |сума |документам|загальн|документам,|загальн|

| |платіжних |, що |ої суми|що |ої суми|

| |докуметів,|проходять |платежі|надходять у|платежі|

| | |ситемою |в, |паперовому |в, |

| | |“клієнт-ба| |вигляді, | |

| |грн. |нк” |% |грн. |% |

| | |грн. | | | |

|Січень |385 421 |225 024 |58% |160 396 971|42% |

|2001 |096 |125 | | | |

|Лютий 2001|398 547 |248 524 |62% |150 023 666|38% |

| |789 |123 | | | |

|Березень |416 521 |280 214 |67% |136 306 601|33% |

|2001 |148 |547 | | | |

|Квітень |404 258 |278 547 |69% |125 710 499|31% |

|2001 |025 |526 | | | |

|Травень |421 125 |304 025 |72% |117 100 682|28% |

|2001 |896 |214 | | | |

|Червень |440 125 |314 528 |71% |125 596 456|29% |

|2001 |412 |956 | | | |

|Липень |458 741 |341 258 |74% |117 483 020|26% |

|2001 |145 |125 | | | |

|Серпень |462 258 |358 214 |77% |104 044 128|23% |

|2001 |987 |859 | | | |

|Вересень |457 854 |365 258 |80% |92 596 133 |20% |

|2001 |256 |123 | | | |

|Жовтень |492 090 |383 658 |78% |108 432 387|22% |

|2001 |469 |082 | | | |

|Листопад |384 937 |283 748 |74% |101 188 775|26% |

|2001 |408 |633 | | | |

|Грудень |357 045 |276 485 |77% |80 560 639 |23% |

|2001 |897 |258 | | | |

|Січень |313 808 |245 824 |78% |67 984 169 |22% |

|2002 |639 |470 | | | |

|Лютий 2002|495 025 |385 965 |78% |109 060 133|22% |

| |985 |852 | | | |

Процентна частка суми платежів, що проходять через систему “клієнт-

банк” перевищує частку за кількістю платежів, що повністю підтверджує

теорію, що була нами запропонована. Так, абсолютно відомо, що суми

платежів, що здійснюють великі компанії у десятки, а то і сотні разів

перевищують суми платіжних документів, що проводяться клієнтами малого

бізнесу. Це пов’язано, як правило з великим обігом коштів у великих

компаній, такі компанії часто представляють фінансовий сектор, де рух

коштів відбувається без переміщення товару тощо.

Порівняємо процентну частину кількості клієнтів, кількості платіжних

документів та суми платежів, що проходять через систему “клієнт-банк”.

Рис. 2.3.3. Динамічний ряд розподілу використання системи “клієнт-банк” за

кількістю клієнтів, кількістю та сумами платежів.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.