бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьСпоживчий кредит

місцевості;

- на будівництво гаражів;

- на купівлю квартир і капітальний ремонт власної квартири;

- на початковий внесок до житлового або житлово-будівельного

кооперативу.

До другої групи належать позики на нагальні потреби і під заставу

цінностей та цінних паперів"[29, с.42-43].

Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються

виходячи з вартості товарів та послуг, які є об`єктом кредитування. Розмір

кредиту на будівництво, купівлю і ремонт жилих будинків, садових будинків,

дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав,

які можуть бути передані банку в забезпечення фізичною особою та сумою її

поточних доходів, за винятком обов`язкових платежів, протягом 10 років.

Строк кредиту встановлюється залежно від цілей об`єкта кредитування,

розміру позики, платоспроможності позичальника, причому він не повинен

перевищувати 10 років з дня його надання.

Строк освоєння кредитів, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією,

капітальним ремонтом об’єктів, неповинен перевищувати 2-х років. Строк

освоєння кредитів, наданих на придбання будинків, квартир тощо, не повинен

перевищувати 2-х місяців.

Фізичні особи погашають кредити у терміни, встановлені строковим

зобов’язанням, шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного

рахунку, переказами через пошту або готівкою.

Динаміку надання позик можна простежити за табл. 1-3 [29, с.42-43].

Протягом 1993р. стрімко зросли обсяги наданих довгострокових і

короткострокових позик (відповідно у 7,7 та 3,6 рази порівняно з 1992р.).

Це пов'язано зі збільшенням граничної суми виданих кредитів, що в свою

чергу зумовило значне зростання цін на товари та послуги. Водночас різко

зменшилася кількість позичальників.

Табл. 1.

Довгострокові споживчі кредити, надані

Ощадним банком України

|Рік |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |

|Обсяг наданих | | | | | | |

|позик * |44912 |219872|3103592|2486791|3123733|9104454|

| | | | |0 |7 | |

|Кількість | | | | | | |

|позичальників |43827 |16935 |23211 |12257 |12741 |10547 |

|Введено в дію | | | | | | |

|житлових будинків | | | | | | |

|шт |– |7004 |4413 |2205 |5449 |– |

|за участю кредитів| | | | | | |

| | | | | | | |

|Ощадбанку | | | | | | |

|кв.м | | | | | | |

| | | | | | | |

| |– |752649|491034 |252016 |267876 |– |

*Позики, надані у 1993-1994 роках, подано у млн. крб., у 1996-1998

роках – у гривнях.

Табл. 2.

Короткострокові споживчі кредити, надані

Ощадним банком України

|Рік |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |

|Обсяг наданих | | | | | | |

|позик * |35520|502008|7712487|4348580|4181859|2053014|

| | | | |9 |0 |7 |

|Кількість | | | | | | |

|позичальників |48188|65528 |134709 |49075 |31451 |16342 |

*Позики, надані у 1993-1994 роках, подано у млн. крб., у 1996-1998

роках – у гривнях.

У 1992-1993 роках серед споживчих кредитів Ощадного банку переважали

довгострокові. Але з 1994 року ситуація різко змінилася: довгострокові

позики становили вже лише 29,5%, а в 1995 році – 28,69%. Причиною тому –

передусім високий рівень процентних ставок за споживчими кредитами, а також

зростання цін на будівельні матеріали, різке погіршення платоспроможності

позичальників, затримки заробітної плати через брак коштів на рахунках

підприємств та організацій. Для банку дуже актуальним став ризик

неповернення кредитів.

У 1996-1997 роках ситуація почала вирівнюватись на користь

довгострокових кредитів, передусім завдяки зупиненню інфляції та зміцненню

національної грошової одиниці. Це певною мірою знизило кредитний ризик у

довгостроковому кредитуванні та дало змогу Ощадбанку збільшити у 1997 році

обсяг наданих позик в 1,1 рази порівняно з попереднім роком. Кількість

позичальників у 97 році порівняно з 96 роком також збільшилася.

Зростання простроченої заборгованості змусило банк застосовувати

жорсткий контроль за наданням короткострокових позик на нагальні потреби.

Тому у 1997 році кількість цих позик зменшилася порівняно з попереднім

роком на 22581 (табл.2).

Основними причинами виникнення простроченої заборгованості є:

дострокове стягнення виданого кредиту у зв'язку з нецільовим використанням

і відсутністю у позичальників коштів і майна, на яке може бути звернене

стягнення; затримка з винесенням судами рішень про примусове стягнення

заборгованості; збільшення платежів за позичками; тривалі затримки

заробітної плати і зниження реальних доходів громадян.

На 01.01.98р. позики, надані фізичним особам, становили у структурі

кредитного портфеля Ощадного банку України 21,7%. Аналіз споживчих позик

свідчить, що найбільшою у кредитному портфелі споживчого кредитування є

питома вага стандартних кредитів – 58%; кредити, що перебувають

під контролем, становлять 22%, субстандартні – 5%, сумнівні – 8%,

безнадійні – 7%

На 01.01.99р. позики, надані індивідуальним клієнтам, становили 20,5%.

Аналіз кредитного портфеля свідчить про те, що питома вага стандартних

кредитів має тенденцію до зниження, оскільки надання кредитів знизилося у

зв'язку з кризовими явищами в економіці. В той же час частка кредитів, які

перебувають під контролем, зросла. Інші групи кредитів залишилися без змін.

Цей аналіз свідчить, що нині кредитна ситуація в Ощадному банку

України стабілізувалась і є задовільною навіть за критеріями банківських

установ зарубіжних країн.

Табл.3.

Співвідношення довго- та короткострокових позик, наданих Ощадним

банком України

| |Питома вага кредитів, % |

|РІК | |

| |Довгострокові |Короткострокові |

|1993 |55,8 |44,2 |

|1994 |29,5 |69,58 |

|1995 |28,69 |71,3 |

|1996 |36,4 |63,6 |

|1997 |42,7 |57,3 |

|1998 |30,7 |69,3 |

1.2. ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ПО СПОЖИВЧИХ КРЕДИТАХ І ФАКТОРИ, ЯКІ ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ

Методика визначення розміру процентних ставок і порядок їх погашення

встановлюється банком і визначається кредитним договором в залежності від

кредитного ризику, забезпечення, попиту і пропозиції, які склались на

кредитному ринку, строку користування кредитом, облікової ставки НБУ та

інших факторів.

Для споживача відсоток є основою розрахунку загальної вартості кредиту

та разових виплат. Для обгрунтування привабливості кредиту для споживача в

американській літературі виділяють наступні основні моменти:

Перший. Ефект інфляції. При отриманні товарів в кредит споживач може

виграти, якщо ціни на товар, який купується зростуть до моменту

достатнього накопичення заощаджень.

Другий. Психологічний ефект. В більшості випадків бажання купувати

товари та послуги сьогодні сильніше можливості отримати їх завтра або через

кілька років. Крім того, деякі послуги необхідні саме сьогодні, оскільки

потім їх придбання втрачає всякий сенс (наприклад лікарські послуги,

туристичні поїздки та інш.)

Третій. Періоди життя. Американські вчені дійшли висновку, що існують

періоди переважної схильності людей до позик і заощаджень. Відповідно

існуюють вікові групи людей, які віддають перевагу кредиту. Так, 66% сімей,

глави яких мають вік від 25 до 45 років, надають перевагу споживчому

кредиту. Аналогічний показник в сім`ях, глави яких від 65 до 75 років,

складає 18%, а в сім`ях глави яких старші 75 років, - 8%.

Процентна політика банку, зокрема, справляння платні за використання

кредитами, будується з урахуванням рентабельності банку, а також інтересів

розвитку економіки країни в цілому. Орієнтуючись на ці дві задачі, банк

прораховує фактори, які впливають на рівень кредитного відсотку і

встановлює ставку по кожному окремому кредиту.

Ставки відсотків по активним операціям банку визначаються з

урахуванням ставки Національного банку України, кредитної маржі по різним

категоріям клієнтів, виду і терміну надання кредиту. Фактори які

враховуються при визначенні плати за користування кредитом, включають

також:

. витрати залучення засобів (рівень середньої процентної ставки по

депозитам);

. ступень ризику, яка властива даному кредиту (включаючи стан

забезпечення);

. термін погашення кредиту;

. витрати по оформленню кредиту і контролю за його погашенням. В

зв’язку з цим слід відмітити, що в зарубіжних банках розмір цих

видатків розраховується у відсотках до суми кредиту і складається

із об’єму робіт по аналізу кредитоспроможності, затрат які

пов’язані з отриманням і періодичною перевіркою застави, інкасацією

платежів;

. ставки банків – конкурентів;

. характер відносин між банком і позичальником (в тому числі прибутки

від коштів на депозитному рахунку позичальника і витрати по наданню

йому послуг – при оплаті його рахунків і інше);

. норма прибутку, який повинен бути отриманий при інвестуванні

засобів в інші активи.

У разі зміни облікової ставки Національного банку України умови

договору можуть бути переглянуті і змінюватись тільки на основі взаємної

згоди кредитора і позичальника, яке оформлюється додатковою угодою до

кредитного договору.

"Багато хто з економістів і банкірів пояснюють високий рівень

процентної ставки по споживчим кредитам великим моральним ризиком та

високими витратами, які пов'язані з вивченням платоспроможності клієнта.

Хоча обидва ці фактори дійсно впливають на високий рівень процента, головна

причина його рівня криється в використанні банками їх монопольного

становища в якості кредиторів" [21-, с.248]. Також одна з основних причин

це те, що споживчі кредити є найбільш дорогостоючими та ризикованими видами

кредитів. Споживчі кредити також залежать від економічного циклу. Їх об`єм

збільшується на стадії економічного росту, коли споживачі більш

оптимістично настроєні відносно свого майбутнього. І навпаки, в умовах

економічного спаду багато приватних осіб та сімей дуже песемістичні в

оцінках майбутнього, особливо при збільшенні росту безробіття, тому

скорочується об`єм позик в установах банків.

Процентна ставка може бути плаваюча та фіксована. Плаваюча ставка – це

ставка, яка залежна від будь-якої базової ставки, яка може котируватися в

масштабі країни (максимум – ставки типу “Libor”) яким-небудь арифметичним

вираженням. Наприклад ставка “Libor + 15%”.

Черкаська філія АТ “Укрінбанк” проводить кредитування приватних осіб

за відсотковою ставкою яка коливається в межах від 50 до 70%. В разі

прострочення сплати позики нараховується пеня в розмірі 2% за кожний день

прострочки платежа від суми непогашеної заборгованості.

КБ “Приватбанк” здійснює кредитування приватних осіб за відсотковою

ставкою від 75%. При умові порушення термінів погашення кредиту

(відсотків) за кредитним лімітом, клієнт сплачує банку пеню в розмірі 0,5%

за кожний день прострочки від суми непогашеної заборгованості за кредитним

лімітом, але не більше 120% річних.

Визначення розміру плати за користування кредитом розраховується за

наступною формулою:

|Фактична сума = Сума боргу * процентну ставку * |

|кількість днів |

|відсотків 365 * 100 |

|користування |

|кредитом |

Нарахування відсотків за користуваня кредитом можна розглянути на

приведених нижче прикладах.

Погашення кредиту одночасним внеском.

Приклад 1.

Банк надав кредит в розмірі 10000 гривень на 9 місяців за відсотковою

ставкою 80%. Згідно формули, сума яка погашається (сума кредиту з

нарахованими відсотками) складе:

S = P + I = P ( 1 + ni ),

де S – сума кредиту з нарахованими відсотками;

Р – сума на яку нараховуються відсотки;

І – сума відсотків;

n – кількість років;

і – відсоткова ставка в відносних одиницях.

S = 10000 ( 1 + 0,75 * 0,8 ) = 16000 грн.

Сума відсотків, яка буде отримана банком за кредит буде дорівнювати:

І = 16000 – 10000 = 6000 грн.

Дисконтування за простою ставкою відсотків.

Приклад 2.

Позичальник збирається отримати кредит на 9 місяців з поверненням суми

15000 грн. Відсоткова ставка по кредиту дорівнює 80%. Сума кредиту, яку

може отримати позичальник, за формулою складе:

Р = S .

1 + nі

Р = 15000 . = 9375 грн.

1 + 0,75*0,8

Дисконтування за складною ставкою відсотків.

Приклад 3.

Позичальник хоче отримати кредит на один рік з погашенням його

одночасним внеском в розмірі 20000 гривень. Банк нараховує відсотки за

ставкою 70%. Сума кредиту, яку може отримати позичальник, згідно формули

складе:

Р = S .

(1 + і ) n

Р = 20000 . = 11764,71 грн.

(1 + 0,7 ) 1

Погашення кредиту частинами.

Приклад 4.

Кредит надано на суму 17000 гривень на один рік, за відсотковою

ставкою 70%. Погашення кредиту повинно проводитись рівними внесками. Якщо

погашення кредиту буде проводитись щоквартально, то вартість кредиту (сума

відсотків за кредит) за формулою буде дорівнювати:

І = D g np + 1,

p 2

де D – сума кредиту;

р – кількість виплат на рік;

n – кількість років;

g – річна ставка відсотків по кредиту в відносних одиницях.

І = 17000 * 0,7 * 1 * 4 + 1 = 7437,5 грн.

4. 2

Загальна сума боргу складе:

S = 17000 + 7437,5 = 24437,5 грн.

а розмір щоквартальних внесків буде дорівнювати:

R = 24437,5 = 6109,38 грн. (в разі розрахунку за простим відсотком)

4

Якщо ж погашення кредиту буде проводитися щомісячно, то вартість

кредиту складе:

І = 17000 * 0,7 * 1 * 12 + 1 = 6445,83 грн.

12. 2

Загальна сума, яку необхідно погасити складає:

S = 17000 + 6445,83 = 23445,83 грн.

а розмір щомісячних внесків складе:

R = 23445,83 = 1953,82 грн. (в разі розрахунку за простим відсотком)

12

Розрахунки відсотків в умовах інфляції

Приклад 5.

Банк надав кредит на 9 місяців в розмірі 5000 гривень. Очикуваний

рівень інфляції складає 5%, реальна прибуткова вартість від операції

повинна скласти 4% річних. Індекс інфляції за термін користування кредитом

за формулою складе:

Іn = (1 + in)n,

де Іn – індекс інфляції за термін кредиту;

in – рівень інфляції;

n – кількість періодів.

Іn = (1 + 0,05)9 = 1,55

За наступною формулою ставка відсотків по кредиту з урахуванням

інфляції буде дорівнювати:

iі = (1 + nі) І n – 1,

n

де iі – проста ставка процентів за кредитом, яка враховує інфляцію;

n – кількість періодів;

і – прибуткова вартість операції у відносних одиницях.

iі = (1 + 0,75* 0,04) 1,55 – 1 = 0,795 = 79,5% річних

0,75

Сума, яку потрібно буде сплатити позичальнику складе:

S = 5000 * (1 + 0,75 * 0,795) = 7981,25 грн.

Сума відсотків за кредитом складе:

І = 7981,25 – 5000 = 2981,25 грн.

1.3. КРЕДИТНИЙ “СКОРИНГ” НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ БАНКІВ

У США й інших ринкових країнах існують спеціальні юридичні норми і

правила, що регулюють використання споживчих кредитів. Кредитори не мають

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.