бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьСпоживчий кредит

права здійснювати дискримінацію потенційних позичальників: за расовими,

релігійними ознаками, національністю, сімейним станом, статтю (якщо останні

задовольняють основні критерії відносно кредитних ризиків). Однак кредит

може отримати тільки громадянин даної країни.

Аналіз кредитоспроможності клієнта передує укладенню з ним

кредитного договору і дозволяє виявити фактори ризику, які здатні привести

до непогашення виданого банком кредиту в обумовлений строк, і оцінити

ймовірність своєчасного повернення кредиту. Визначення кредитоспроможності

клієнта є невід’ємною частиною роботи банку по визначенню можливості

надання кредиту.

Під аналізом кредитоспроможності позичальника розуміється оцінка

банком позичальника з точки зору можливості і доцільності надання йому

кредиту, визначення ймовірності повернення у відповідності з кредитним

договором. аналіз кредитоспроможності клієнта дозволяє банку, своєчасно

утрутившись у справи боржника, вберегти його від банкрутства, а при

неможливості цього – оперативно призупинити кредитування.

Оцінка кредитоспроможності клієнта проводиться в кредитному відділі

банку на основі інформації, яка характеризує здатність клієнта отримувати

прибуток, який є достатнім для своєчасного погашення кредиту, наявність у

позичальника майна, яке при необхідності може виступити забезпеченням

даного кредиту і т.д. Крім того, працівник банку зобов’язаний аналізувати

ринкову коньюктуру, тенденції її змін, ризики, які випробовують банк і його

клієнт. Джерелами інформації про індивідуального позичальника можуть бути

відомості з міста роботи, місця проживання і т. п.

Найчастіше вивчення кредитоспроможності індивідуальних позичальників

здійснюється за бальною системою оцінки надійності клієнтів. У таблицях

подано типові для американських, французьких, англійських банків

класифікаційні бальні оцінки для визначення надійності позичальника. За

критеріями таблиці 4, відмовляють у кредиті позичальникові, якщо він

набрав менше 13 балів. При отриманні ним близько 30 балів – розглядають

пропозицію про надання кредиту з великим ризиком.

Табл.4.

Бальні критерії для визначення кредитоспроможності позичальників

|Критерії |Бали |Критерії |Бали |

|Рід занять | |4.Тривалість проживання у | |

|Лікар - стоматолог |7 |даній місцевості | |

|Бізнесмен |7 |Більше 5 років |3 |

|Викладач коледжу |7 |2 - 5 років |2 |

|Вчений |6 |Менше 2-х років |1 |

|Державний службовець |6 | | |

|Фермер |6 |Сімейний стан | |

|Медична сестра |5 |Жонатий |5 |

|Кваліфікований робітник |5 |Вдівець |5 |

|Журналіст |5 |Одинока жінка |4 |

|Особи вільни професій |3 |Одинокий чоловік |3 |

|Прибиральник сміття |3 |Розлучена жінка |2 |

|Слюсар |4 |Розлучений чоловік |0 |

|Поліцейський |4 | | |

|Перукар |3 |Тижневий заробіток у доларах| |

|Портовий вантажник |2 | | |

|Буфетник |2 |Більше 200 |5 |

|Працівник гаража |2 |101–200 |4 |

|Музикант |1 |91–100 |3 |

|Художник |1 |76–90 |2 |

|Працівник сфери послуг |1 |61–75 |1 |

|Сільськогосподарський | | | |

|робітник |0 | | |

|Таксист |0 | | |

| | | | |

|2. Стаж роботи | |Банківський рахунок | |

|Теперішня праця менше 2-х| |Поточний і нагромаджувальний|6 |

|років, попередня – менше | | |3 |

|10років |2 |Нагромаджувальний |2 |

|Теперішня праця – 7років | |Поточний | |

|і більше, попередня – | | | |

|менше 10років |5 | | |

| | | | |

|3. Житлові умови | | | |

|Є власний будинок |5 |8. Кредитні рекомендації | |

|Орендує квартиру |3 |Володіє двома кредитними |4 |

|Проживає з батьками |3 |картками | |

|Орендує кімнату |0 |Дві кредитні картки |2 |

| | |універ-сального магазину |2 |

| | |Гарантії фінансової компанії|2 |

| | | | |

| | |Гарантії ювелірного магазину| |

| | | |4 |

| | |Рекомендації двох фінансових| |

| | |компаній або двох ювелірних | |

| | |магазинів | |

За критеріями таблиці 5, найвигіднішим є позичальник, який одержує

більше 510 балів, а якщо сума балів менша 380 балів – то банк відмовляє

позичальнику у видачі кредиту.

Табл. 5.

Бальні критерії для визначення кредитоспроможності позичальників

|Критерії |Бали |Критерії |Бали |

| | | | |

|1.Ціль кредиту | |6. Вік | |

|Грошова позичка |0 |Особи віком до 25 |0 |

|Купівля автомобіля |100 |років |100 |

| | |Особи віком більше 65 | |

|2.Участь клієнта при | |років | |

|фінансуванні угоди | | | |

|Оплата готівки менше 10% |0 | | |

|суми |30 |Професія |0 |

|Від 10 до 45% суми |50 |Студенти |100 |

|Більше 45% суми | |Державні службовці | |

|Сімейний стан | | | |

|Розлучені пари |0 |Стаж праці |0 |

|Пари, які мають трьох |60 |Менше року |100 |

|дітей | |Більше 4-х років | |

| | | | |

|4.Володіння нерухомістю |0 |Чистий річний дохід | |

|Оренда квартири |80 |До 60 тисяч франків |0 |

|Власний будинок | |Більше 160 тисяч |100 |

| | |франків | |

|5. Термін кредиту |140 | | |

|Менше 1-го року |0 |Банківський рахунок | |

|Більше 2-х років | |Залишок менше 5000 | |

| | |франків | |

| | |Залишок більше 5000 |0 |

| | |франків |150 |

Зарубіжні банки, вивчаючи репутацію індивідуальних позичальників,

використовують метод кредитного скоринга, пристосовуючи його до

особливостей банку і характеру банківського законодавства країни.

Техніка кредитного скоринга була розроблена американським економістом

Д.Дюраном на початку 1940-х років і використовує такі коефіцієнти при

нарахуванні балів:

1. Вік: 0,1 бала за кожний рік більше 2 років (максимум 0,30);

2. Стать: жінка 0,40; чоловік – 0;

3. Термін проживання: 0,042 за кожний рік проживання в даній

місцевості ( максимум – 0,42 бала);

4. Професія: 0,55 – за професію з низьким ризиком, 0 – за професію з

високим ризиком і 0,16 – для інших професій;

5. Праця в корпорації: 0,21;

6. Стаж: 0,059 – за кожний рік праці в даній корпорації ( максимум –

0,59бала);

7. – 9. Фінансові показники: 0,45 бала – за наявність банківського

рахунку; 0,35 – за володіння нерухомістю; 0,19 – при наявності

страхового поліса із страхування життя.

Межа, що розділяє “добрих” і “поганих” клієнтів, – 1,25 бала. Клієнт,

котрий набрав більше 1,25 бала, вважається кредитоспроможним і – навпаки.

Модель “скоринга” дозволяє провести експрес – аналіз у присутності

клієнта за його заявою на кредит.

Техніка “скоринг”– кредитування залежить від попереднього банківського

досвіду. Наприклад, якщо встановлено, що ймовірність виконання зобов`язань

за кредитом більш висока, якщо в якості клієнта виступає бухгалтер, а не

агент по мотоциклам, то бухгалтери отримують більш високі бали, ніж агенти.

Значимість кожної відповіді буде залежати від висновків спеціаліста про

важливість кожної відповіді. Таким чином, якщо банк, аналізуя свої успіхи в

області кредитування за перший рік, виявляє, що існує суттєва різниця між

клієнтами, які класифікуються по професійним ознакам, а різниці між

клієнтами, які класифіковані по сімейному стану, досить невелика, то в

перший рік більше значення буде надаватися питанню про професію. Але якщо

на другий рік сімейний стан стане важливим індикатором здатності повернення

кредиту, тоді підвищена значущість цього нового фактору буде врахована.

“Скоринг”– кредитування є більш простою і більш швидшою формою, ніж

ділова бесіда. Потрібно підкреслити, що “скоринг”– кредитування не є

безпомилковим, але в плані економії часу такий метод ефективний.

У німецьких банках вихідною інформацією для оцінки кредитоспроможності

клієнта є спеціальний розділ заяви на кредит – “Розрахунок місячного

доходу”.

А. Місячний дохід

Заробітна плата за мінусом податків.

Допомога на дітей.

Пенсія.

Відсотки за вкладами і цінними паперами.

Інші доходи.

Усього доходів.

Б. Місячні витрати

Поточні витрати.

Страхові внески.

Обслуговування попередніх кредитів.

Квартплата.

Інші витрати.

Усього витрат.

В.Чистий дохід = (А-Б)

Місячна сума із обслуговування боргу визначається як сума відсотків за

кредит плюс основний борг.

О = відсотки + основний борг

Платоспроможність позичальника оцінюється банками як добра, коли угоди

із обслуговування боргу складають 60 і менше відсотків від чистого доходу

позичальника.

Зарубіжні банки для встановлення розміру адекватного покриття ризику

за споживчим кредитом використовуються також коефіцієнти, що характеризують

фінансові можливості клієнтів.

К1 = Мінімальний розмір платежів для погашення позички ;

Доходи клієнта

К2 = Максимально допустимий розмір заборгованості.

Доходи клієнта

Значення забезпечення споживчого кредиту ( гарантія, порука і навіть

договір застави ) оцінюється як вторинне джерело погашення боргу.

Після позитивної оцінки кредитоспроможності клієнта банк і позичальник

розпочинають погодження умов кредитного договору. Банк зацікавлений в

використанні мінімальної суми вільних кредитних ресурсів, яка б

забезпечувала йому оптимальну ліквідність. Між тим строковість кредиту

пов’язана з ризиком і коливаннями процентних ставок. В умовах зростання

коньюктури ринку кредитних ресурсів банку невигідно заключати кредитні

договори на тривалий час з фіксованою процентною ставкою по кредитам.

Однак, надаючи, наприклад, довготривалий кредит, банк може залишати право

у випадку зміни процентних ставок на грошовому ринку переукласти договір

на нових умовах. Тривалий час пролонгації кредитів негативно відбиваються

на ліквідності. А порушення термінів погашення кредитів може бути сигналом

недоліків які постали в фінансовому стані позичальника.

Питання пов’язані з видачею позичок населенню, вирішуються на підставі

кредитних договорів, які укладаються індивідуальним позичальником з банком

за місцем постійного проживання, за винятком кредитів на будівництво і

купівлю житлових будинків, які видаються за місцем забудови чи місцем

знаходження будинку.

“Кредити під заставу, з урахуванням суми процентів за користування

ними та витрат на оформлення, видаються у розмірах, що обмежуються вартістю

заставленого майна, яке може бути надане позичальником (іншою особою)

установі банку в забезпечення. Кредит може бути наданий в сумі, яка не

перевищує: 60% оціночної вартості житлових будинків та квартир; 40%

оціночної вартості виробничих приміщень; 50% оціночної вартості товарів в

обороті або переробці та легкових автомобілів; 30% оціночної вартості

вантажних автомобілів та технологічного обладнання, яке було у

використанні; 60-70% оціночної вартості нового технологічного обладнання;

90% суми коштів на депозитному вкладі в установі Ощадного банку України.

Термін кредиту на будівництво і купівлю житла не повинен перевищувати 10

років, інших об’єктів – не більше п’яти років”[5-, с.4].

Для одержання кредиту позичальник подає такі основні документи:

. індивідуальну заяву;

. паспорт або документ, що його заміняє;

. довідку з місця роботи (пенсіонер – пенсійне посвідчення) та інші

документи для визначення кредитоспроможності;

. документи, що підтверджують забезпечення кредиту (гарантію, поруку,

договір страхування або застави майна);

. документ, що підтверджує право на пільговий безпроцентний кредит;

Разом з тим, для одержання кредиту на будівництво індивідуального

житлового будинку, позичальник подає:

. завірений у встановленому порядку витяг із рішення виконкому

місцевої Ради народних депутатів про виділення земельної ділянки

під забудову, проект будівництва з кошторисною вартістю, що

завірений районним архітектором;

. на будівництво надвірних будівель – довідку місцевої адміністрації

про те, що позичальник є власником житлового будинку без надвірних

будівель;

. на будівництво, капітальний ремонт садових будиночків – довідку з

Правління садівничого кооперативу про членство в ньому;

. на придбання квартири в житловому кооперативі – довідку про

членство в житловому кооперативі.

Рішення про видачу кредиту приймає керівник банку після того, як

кредитний працівник перевірить подані документи, визначить показники

кредитоспроможності позичальника. Після одержання дозволу кредитний

працівник укладає договір, оформляє строкове зобов’язання.

У кредитному договорі, по формі затвердженій Положенням Національного

банку України “Про кредитування”, вказується статус обох сторін, мета і

сума кредиту, умови його видачі і погашення, форми забезпечення кредиту,

величина відсоткової ставки за кредит та порядок її сплати, перелік звітних

документів, права і обов’язки обох сторін.

Кредитний договір складається на всю суму кредиту на строк

користування позичкою в 2-х – 3-х примірниках і його підписують обидві

сторони.

Довгострокові кредити можуть видаватися частинами таким чином, щоб

розміри, строки сплати, відсоткова ставка за частково виданими сумами

відповідали умовам кредитного договору.

Кредит, наданий частинами, може зараховуватись на безпроцентні

рахунки. Це здійснюється на підставі переказів у такому порядку, як

зарахування сум на рахунки за вкладами, з видачею ощадної книжки і

оформленням необхідних документів.

Банк при довгостроковому кредитуванні населення приймає як форму

забезпечення договір застави майна позичальника. Майно, прийняте під

заставу, повинно бути застраховане за рахунок позичальника, договір

завірений нотаріально.

Заставити позичальник може будинок, що будується чи купується, але із

нотаріальної контори повинна надійти заборона про відчуження будинку іншій

особі до тих пір поки не погаситься кредит і відсотки за користування ним.

|Фактична сума = Сума боргу * процентну ставку * |

|кількість днів |

|відсотків 365 * 100 |

|користування |

|кредитом |

Оформлення надання кредиту проводиться працівником кредитного відділу.

Працівниками бухгалтерії, перевіряються документи, підписи і відкривається

особовий (кредитний) рахунок позичальнику, а також проставляється номер

особового рахунку позичальника на всіх примірниках кредитного договору.

Операції безпосередньо по видачі грошових коштів – працівниками

операційного відділу банка.

При використанні отриманого кредиту позичальник повинен дотримуватись

встановленого терміну освоювання кредиту. Індивідуальні позичальники

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.