бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьСпоживчий кредит

подають до банку документи, які підтверджують витрати і цільове

використання кредиту.

Після виплати клієнту передбаченої умовами кредитного договору суми

настає етап погашення боргу і сплати відсотків за користування кредитом.

Звичайно погашення довгострокового кредиту і сплата відсотків по ньому

здійснюється з наступного після отримання кредиту місяця і в подальшому

здійснюється щомісячно або першого місяця кварталу платежами. Виключенням

є кредити, які надані на будівництво індивідуального житлового будинку для

постійного місця проживання, а також кредити фермерським господарствам. Їх

погашення може розпочинатися після закінчення строків освоєння кредиту.

Відсотки за користування позичкою погашаються, виходячи із фактичної суми

відсотків за час користування кредитом.

Погашення кредиту здійснюється із власних коштів позичальника

готівкою, переказами через підприємство зв’язку, або перерахуванням сум із

заробітної плати, стипендії, пенсії на підставі доручення позичальника

бухгалтерії за місцем праці, відділу соціального захисту населення.

Готівку для погашення кредиту банки одержують за квитанціями чи за

повідомленнями, у документах сума відсотків вказується окремо. Погашення

заборгованості шляхом списання суми внеску із рахунку за вкладом

здійснюється згідно з разовим дорученням у встановленому порядку.

При не надходженні від позичальників платежів в встановлені терміни

суми не внесені в строк платежів перераховуються на рахунок прострочених

кредитів з сплатою підвищених відсотків. При умові неможливості погашення

позичальником кредиту в встановлений термін його сума стягується з

поручителя.

При неможливості погашення позики безпосередньо позичальником і

поручителем виникає ситуація, коли таку позику потрібно погашати банку. Для

таких потреб в установах банків утворюються спеціальні страхові фонди на

покриття кредитних ризиків. Чим більш ризиковану політику проводить банк,

тим більший страховий резерв повинен він мати, використав для цього кошти з

прибутку.

Конфліктні випадки при наданні кредитів населенню вирішуються через

суд, куди може звернутись, як позичальник, так і кредитор при виникненні

спірних випадків. До числа останніх можна віднести неможливість банку по

різним причинам реалізувати заставу по кредиту для погашення заборгованості

клієнта (різке знецінення цінних паперів, які були прийняті банком в

забезпечення кредиту, загибель майна позичальника у випадку стихійного лиха

і т.д.), шахрайство зі сторони позичальника, вибуття останнього з місця

постійного проживання у невідомому напрямку, смерть позичальника і

переведення його боргу на рідних померлого і т. п.

ІІ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ НА ПРИКЛАДІ ЧФ КБ

“ПРИВАТБАНК”

ТА ЧФ АТ “УКРІНБАНК”

2.1.АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИВАТНИХ ОСІБ

Процес кредитування пов'язаний з діями багаточисельних та

різноманітних факторів ризику, які здатні спричинити непогашення кредиту в

встановлений термін. Тому надання кредитів банк обумовлює вивченням

кредитоспроможності клієнта, тобто вивченням факторів, які можуть

спричинити їх непогашення .

Аналіз кредитоспроможності заключається в визначенні здатності

позичальника своєчасно і в повному обсязі покрити заборгованість за

кредитом, ступені ризику, який банк готовий взяти на себе; розмір кредиту,

який може бути наданий при даних обставинах і, нарешті, умов його надання.

Метою аналізу кредитоспроможності приватних позичальників є оцінка

кредитних ризиків, які дещо відрізняються від ризиків, що присутні при

кредитуванні юридичних осіб. Більшість споживчих кредитів невеликі тому

банки змушені збільшувати кількість позичальників, які мають різні

особисті і фінансові характеристики, щоб покрити власні витрати на

кредитування.

Аналіз кредитоспроможності заключається в визначенні здатності

позичальника своєчасно і в повному обсязі покрити заборгованість за

кредитом, ступені ризику, який банк готовий взяти на себе; розмір кредиту,

який може бути наданий при даних обставинах і, нарешті, умов його надання.

Метою аналізу кредитоспроможності приватних позичальників є оцінка

кредитних ризиків, які дещо відрізняються від ризиків, що присутні при

кредитуванні юридичних осіб. Більшість споживчих кредитів невеликі тому

банки змушені збільшувати кількість позичальників, які мають різні

особисті і фінансові характеристики, щоб покрити власні витрати на

кредитування.

Аналіз кредитоспроможності клієнта передує укладенню з ним

кредитного договору і дозволяє виявити фактори ризику, які здатні привести

до непогашення виданого банком кредиту в обумовлений строк, і оцінити

ймовірність своєчасного повернення кредиту. Визначення кредитоспроможності

клієнта є невід’ємною частиною роботи банку по визначенню можливості

надання кредиту. Під аналізом кредитоспроможності позичальника розуміється

оцінка банком позичальника з точки зору можливості і доцільності надання

йому кредиту, визначення ймовірності повернення у відповідності з кредитним

договором. аналіз кредитоспроможності клієнта дозволяє банку, своєчасно

утрутившись у справи боржника, вберегти його від банкрутства, а при

неможливості цього – оперативно призупинити кредитування.

Аналіз платоспроможності проводиться як по позичальнику так і по його

поручителю. При цьому метод аналізу і документація така ж сама, як і при

аналізі самого позичальника. В результаті проведеної роботи визначається

можливості клієнта виконувати платежі на погашення основного боргу і

відсотків за нього, а поручителя – виконувати їх у випадку

неплатоспроможності основного позичальника.

Банк аналізує кредитоспроможність позичальника на основі таких

основних документів:

. заявки на отримання кредиту;

. паспорт, на основі якого працівник банку визначає місце проживання

по останній адресі, вік, сімейний стан і наявність дітей;

. довідки з місця роботи, де повинно бути вказано: середньомісячна

заробітна плата, сума прибуткового і інших податків які щомісячно

сплачує позичальник, стаж роботи на підприємстві, сума обов’язкових

щомісячних відрахувань (аліменти, страхові внески);

. книжки по розрахункам плати за квартиру і комунальні послуги;

. документи які підтверджують прибутки по вкладах в банках і цінним

паперам.

Заявка на кредит – це стандартна анкета, зміст і ступінь деталізації

якої відповідають вимогам банку тієї чи іншої країни. Звичайно, всі заяви

складаються із кількох змістовних частин і спеціальної графи, яка

заповнюється банком.

Призначення заявки: офіційний запит клієнта на надання позичкових

коштів; включає в себе дані про конкретну позику; отримання інформації про

клієнта у відповідності з його анкетними даними.

Логічний підхід заключається в поперемінному виявленню з кредитної

заявки найбільш суттєвих факторів і їх оцінці на основі принципів

кредитування.

Ключовими факторами аналізу будь-якої заявки на отримання споживчого

кредиту є характер позичальника і його кредитоспроможність.

Часто рішення по кредитній заявці приймається на основі практичного

досвіду і деякого “інтуітивного відчуття”. Однак, як правило, цей

практичний досвід є результатом послідовного застосування принципів

раціонального кредитування в повсякденному житті.

На основі досвіду оцінки кредитного ризику споживчого кредитування,

який використовується в своїй діяльності банками Франції, Германії, США

комерційними банками України була розроблена методика оцінки кредитних

ризиків по кредитам приватних осіб. В основі методики знаходиться техніка

кредитного “скорингу”, яка адаптована до умов країни з перехідною

економікою і масштабу цін України.

За допомогою цієї методики проводиться прийняття рішення по наданню

споживчого кредиту на основі оцінки ризику приватних позичальників, а також

оцінка ризику існуючого споживчого кредитного портфелю. Основним джерелом

інформації для аналізу за даною методикою є дані про клієнта, які

відображені в заявці на отримання споживчого кредиту.

Алгоритм опрацювання заявки передбачає декілька основних розділів для

аналізу:

1.”Загальні дані”;

2.”Фінансові показники”;

3.”Характеристики кредиту”;

4.”Моральні якості”.

Питома вага кожного з розділів в загальному підсумку складає: 20, 25,

50 та 5% відповідно. Кожному з цих параметрів надається відповідна вага,

який визначає його значення. В залежності від варіанту відповіді (який має

за собою визначену бальну оцінку) по кожному з параметрів формується бальна

оцінка шляхом множення ваги параметра на бальну оцінку варіанту

відповіді.Сума усіх бальних оцінок параметрів утворює підсумок розділу.

Сума підсумків усіх розділів утворює загальний підсумок роботи алгоритму.

Як підсумок по конкретному запиту встановлюється відповідний ризик

кредитування. В залежності від суми накопичення балів приймається один з

варіантів рекомендацій по прийняттю рішення:

1.Менше 40 балів – надання кредиту недоцільна (ризик більше 60%);

2.Від 40 до 60 балів – інформація потребує додаткового опрацювання

(ризик від 40 до 60%);

3.Більше 60 балів – позитивна рекомендація по наданню кредиту (ризик

менше 40%).

Розділ І. “Загальні дані”

Вік визначає фінансові можливості позичальника, рівень благоустрою,

стабільність теперішнього стану, його перспективи, мотивації по

використанню позичкових коштів. Найбільш благоприємним є вік позичальника в

межах від 30 до 45 років.

Час проживання в даній місцевості характеризує ступінь “осідлості”

позичальника, стабільність його зв`язків з зовнішнім світом. Термін

проживання більше 10 років є найбільш благоприємний для кредитування.

Місце праці є значним фактором, який визначає фінансовий стан

позичальника. Виходячи з поточного стану справ в Україні, праця на

державному підприємстві пов`язана з нерегулярністю виплат, тому праця на

приватному підприємстві або в фінансовій установі є найбільш прийнятним

варіантом.

Посада, яку займає особа відображає поточний рівень прибутків. Чим

вище службове становище, яке займає клієнт, ти вище його рейтинг.

Стаж праці на підприємстві знижує ризик преходу або звільнення .

Найбільш бажаним є 7-ми річний стаж праці і більше.

Військова зобов`язаність підвищує ризик призиву на службу, або збори,

які пов`язані з ліквідацією наслідків катастроф, стихійного лиха, яке може

вплинути на виконання обов`язків по кредитній угоді.

Освіта (за ствердженням закордонних джерел) має безпосередній вплив

на бажання брати кредити з усвідомленням тієї міри відповідальності, яка

лягає на плечі позичальника.

Спеціальність по диплому характеризує рівень спеціальної підготовки

працівника. В теперішній час найбільш оплачуваними є спеціалісти по

фінансам, юристи та перекладачі.

Сімейний стан є визначаючим моментом в мотивації клієнта. Наявність

дітей в сім`ї скріплює відповідальність особи, в тому числі і по

зобов`язанням з банком-кредитором.

Розділ ІІ. “Фінансові показники”

Наявність пластикових карток свідчить про рівень благоустрою і

позитивному імеджу власника.

Вид картки якісно доповнює попередній показник.

Наявність рахунків в установі банку дає можливість прослідити

депозитну історію клієнта.

Наявність цінних паперів говорить про активність клієнта на фондовому

ринку. Наявність ліквідних паперів дає додаткову можливість для збільшення,

при умові необхідності, суми забезпечення кредиту.

Кредитна історія є важливим показником при прийнятті рішення про

надання кредиту. Відсутність претензій по раніш наданим кредитам свідчить

про високий рівень відповідальності і порядності позичальника.

Сальдо платіжного балансу, а також відношення суми щомісячних виплат

за кредитом до сальдо платіжного балансу вказує на можливість позичальника

погашати заборгованість виходячи з поточних грошових потоків. При

від`ємному сальдо платіжного балансу, а також у випадку, якщо сума

щомісячних вилат за кредитом перевищує 90% позитивного сальдо сімейного

бюджету, кредитування є крайньо небажаним.

Володіння нерухомістю характеризує позичальника з точки зору його

забезпеченності та стабільності.

Ринкова ціна нерухомості відображує рівень його забезпечення та

стабільності.

Володіння автомобілем та його ринкова вартість має значення,

аналогічної нерухомості.

Володіння фірмою характеризує позичальника з підприємницької точки

зору. Ринкова ціна фірми оціночно відображає рівень досягнень позичальника

в підприємництві.

Розрахунок питомої ваги суми кредиту в ринковій вартості майна

відображає значимість кредита в житті позичальника, а, відповідно, і

досвід управління такими грошовими потоками.

Розділ ІІІ. “Характеристика кредиту”

Термін користування кредитом відображує ризик, який пов`язаний з

процесами, які можуть впливати на виконання своїх зобов`язань перед банком

– позичальником. Чим менше проміжок часу, тим менш ймовірна зміна поточного

фінансового стану позичальника.

Сума кредиту, яка запитується відображує в абсолютній величині ризик

для банку, який пов`язаний з неповерненням суми кредиту.

Схема погашення характеризує адекватність реального використання

кредитів меті, яка закладена в заявці. Для банку з точки зору ризиків

найбільш прийнятним є графік щомісячного погашення як відсотків так і суми

основного боргу.

Розділ ІV. “Моральні якості”

Комунікабельність відображає ступінь відкритості клієнта для

спілкування.Обов`язковість характеризує потенційного позичальника з точки

зору виконання взятих на себе раніше зобов`язань.Практичність свідчить про

пристосування до реально існуючих зовнішніх факторів.

За даними заявки на отримання кредиту аналізуються також наступні

фактори. Маржа. Дуже важливий розмір процентної ставки, під який банк надає

кредит, комісійні, які будуть нараховуватися при просрочці.

Розмір кредиту. Кредитна заявка повинна точно обумовлювати розмір

кредиту, який просить клієнт. Хоча це є очевидним, необхідно розглянути

декілька важливих аспектів даного питання:

а) працівнику кредитного відділу не слід робити припущень відносно

розміру наданого кредиту;

б) працівник кредитного відділу повинен упевнитися в тому, що клієнт

не запитує надто багато, тобто більше, ніж йому необхідно для здійснення

задуманих заходів.

в) працівник кредитного відділу повинен упевнитися в тому, що клієнт

не запитує менше, ніж йому необхідно. В іншому випадку, можливо банку

прийдеться надати клієнту додаткові кошти, щоб забезпечити повернення

першого виданого авансу.

д) доля власних коштів клієнта повинна бути значною. Але вона залежить

також від цінності забезпечення.

Умови погашення кредиту. Основна умова надання кредиту – висока

ймовірність його погашення з відповідними процентами. Банк не надасть

позики клієнту, який не має достатніх джерел погашення заборгованості,

навіть при умові її доброго забезпечення. Забезпечення є гарантованим

засобом, до якого вдаються тільки в тому випадку, якщо клієнт не в змозі

розплатитися з банком. Отримання забезпечення – не є метою кредитування.

Щоб перевірити здатність клієнта розрахуватися з банком, працівник банку

повинен: підрахувати розмір платежу з урахуванням процентів і отримати

підтвердження того, що джерело для погашення позики є достатнім.

Страхування ризику неповернення кредиту. Забезпечення є ще одним

предметом обговорення при розгляді запиту про надання кредиту. Працівник

кредитного відділу повинен мати на увазі, що забезпечення має вартість,

яка може коливатися (наприклад акції), то існує ймовірність зменшення його

ціни за той проміжок часу, на який виданий кредит. Існує безумовне правило,

згідно якого вартість забезпечення повинна перевищувати розмір кредита на

стільки, що, якщо його вартість зменшиться, коштів, які залишилися від

реалізації, повинно вистачити на погашення заборгованості.

Нерухомість часто розглядається як добре забезпечення, однак ціна на

неї також може коливатися. Навіть в умовах стабільного ринку, іноді

доводиться зменшувати ціну товару, для того щоб прискорити його продаж. При

продажі нерухомості банк несе торгові витрати. Якщо ж продаж забезпечення

займе багато часу, це потягне за собою додаткові скриті витрати, оскільки

банк не отримує прибуток з тих коштів, які були вкладені в забезпечення.

Важливо розуміти, що працівник кредитного відділу прирозгляді заявки

повинен проявляти такт і гнучкість. Однак це не означає, що він повинен йти

на поступки клієнту. Він повинен приймати рішення в інтересах банку,

намагатися видобути прибуток для банку. Він є професійним фінансовим

радником, найнятим для вирішення комерційних питань, і не повинен приймати

половинчатих рішень. Заявку на кредит необхідно розглядати з урахуванням її

достоїнств та недоліків. Якщо вона не є приємлемою, потрібно пояснити

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.