бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьСпоживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

супроводжувався падінням виробництва, а відповідно й товарообігу, а також

активним створенням в роздрібній торгівлі комерційних структур втратило

своє практичне значення кредитування населення в формі придбання товарів в

торгівлі з розстрочкою платежу. Кредитування житлового будівництва, а також

надання деяких інших видів споживчого кредитування (на будівництво і

благоустрій садових ділянок, будівництво, купівлю і ремонт будівель в

сільській місцевості для сезонного проживання, на купівлю молодняку худоби

та господарське обзаведення, на невідкладні споживчі потреби ) взяв на себе

Ощадний спеціалізований банк України .

Кредитування споживчих потреб населення здійснюється Ощадним банком

України при дотриманні таких же принципів, що й при кредитуванні юридичних

осіб: терміновості, повернення, цільової спрямованості, платності,

забезпеченості. Важливим критерієм є платоспроможність позичальника .

Взагалі всі принципи кредитування можна розділити на дві групи:

1) загальноекономічні принципи, які характерні всім економічним

категоріям ( цілеспрямованість, диференційованість );

1) принципи, що відображають сутність та функції кредиту (терміновість,

забезпеченість та платність ) .

Цілеспрямованість кредитування. Суть цього принципу заключається в

тому, що суди повинні видаватися лише на конкретні цілі, а саме – на

задоволення тимчасової потреби позичальників в додаткових коштах. ( В цьому

– відмінність кредитування від фінансування. Фінансування таких жорстких

цілей не має ). Якщо судами будуть покриватися потреби, що не мають

тимчасового характеру, то видані кошти не повернуться до кредитора.

Кредитування перевтілюється в фінансування без повернення. На практиці цей

принцип втілюється шляхом видачі суд на конкретні цілі (об`єкти). Об`єктами

споживчого кредитування виступають товарно-матеріальні цінності, потреба в

коштах для поточних платежів при тимчасових фінансових труднощах і т. д.

Диференційованість кредитування. Вона заключається в наданні кредиту на

різних умовах в залежності від характеру позичальника, спрямування кредиту,

кредитного ризику, терміну кредитування, своєчасності повернення та деяких

інших обставин .

Терміновість кредитування. Цей принцип означає, що в кредитному

договорі повинен встановлюватися термін кредитування і цього терміну

повинен додержуватися позичальник. Конкретний термін повернення кредиту в

кінцевому рахунку визначається швидкістю кругообігу коштів позичальника.

Забезпеченість кредиту. Згідно цьому принципу кредитами повинно

обслуговуватися тільки рухом реально існуючої вартості чи створення нової.

Іншими словами, кожній гривні банківських коштів, що знаходяться в

господарському оброті, повинна протистояти гривня відповідних матеріальних

цінностей чи корисних затрат. Повернення суд повинно здійснюватися за

рахунок завершення тих господарських операцій, для проведення яких вони

були видані.

Платність кредиту. Принцип платності заключається в тому, що за

користування позичковими коштами позичальник, як правило, виплачує

кредитору судний відсоток.

Оскільки на Україні банком, який надає найширший спектр послуг в даний

час із споживчого кредитування є Ощадбанк України. Тому на його прикладі

розглянемо банківські продукти, які він надає на ринку споживчого

кредитування. Це два види споживчих кредитів:

1) На поточні цілі ( так званий кредит на невідкладні потреби);

1) На витрати капітального характеру.

Кредит на нагальні потреби (короткостроковий кредит ) може бути наданий

громадянам, що мають самостійне джерело доходів (в тому числі й

пенсіонерам ), відділенням Ощадбанку за місцем проживання. Нестабільна

ситуація в нашій країні, що приводить до потужних інфляційних процесів,

змушує Ощадбанк постійно змінювати відсоткову ставку за користування

кредитом в зв`язку з зміною облікової ставки Національного банку України.

Цей кредит видається терміном до одного року під 50 % річних в розмірі до

2500 грн.

Слід відмітити, що вданий час різко збільшився об`єм просоченої

заборгованості за даним кредитом. Причинами цього є по-перше, ріст

безробіття, по-друге, збільшенням щомісячних платежів, по-третє, відмова

бухгалтерських працівників підприємств перераховувати платежі в погашення

кредитів. Це, в свою чергу приводить, до обмеження видачі Ощадбанком

вказаних суд.

Кредит на споживчі цілі (короткостроковий кредит ) може бути наданий

громадянам, що мають самостійне джерело доходів (в тому числі й

пенсіонерам ), відділенням Ощадбанку за місцем проживання. Нестабільна

ситуація в нашій країні, що приводить до потужних інфляційних процесів,

змушує Ощадбанк постійно змінювати відсоткову ставку за користування

кредитом в зв`язку з зміною облікової ставки Національного банку України.

Цей кредит видається терміном до одного року під 50 % річних в розмірі до

10000 грн. Він видається під заставу цінностей або цінних паперів.

До кредитування нагальних потреб населення поступово приступають і

комерційні банки. В основному це спосіб залучення коштів приватних

вкладників для формування своїх кредитних ресурсів.

Інші комерційні банки пропонують своїм акціонерам кредити забезпечені

акціями та іншими цінними паперами даного банку. Розмір кредиту

встановлюється виходячи з ринкової вартості наявних акцій у власників на

момент складання кредитного договору та терміну кредитування. Максимальний

розмір кредиту складає 85 % ринкової вартості акцій.

Другий вид споживчого кредиту Ощадбанку – кредит на капітальні затрати (

довгостроковий ) – на відміну від кредиту на нагальні та поточні потреби

потребує від населення надання звіту про його використання та документів

про цільову направленість отриманих в банку сум.

В цілях надання допомоги громадянам в будівництві (реконструкції ) та

придбання житла банками може видаватися три види житлових кредитів:

1) короткостроковий або довгостроковий на придбання та забудову землі

під попереднє житлове будівництво;

1) короткостроковий кредит на будівництво ( реконструкцію ) житла, тобто

безпосередньо для фінансування будівельних робіт (будівельний кредит);

1) довгостроковий кредит для придбання житла.

Кредитно-фінансова підтримка населення в вирішенні житлової проблеми

здійснюється при використанні громадянами власних коштів, а також за

рахунок державних субсидій, що отримуються на придбання житла.

Кредитування житлового будівництва виконується при умові відведення

забудовнику у встановленому порядку земельної ділянки та наявності дозволів

відповідних органів на будівництво житла. Відповідні документи про це

повинні бути надані позичальником в банк разом з заявою на видачу суди.

Крім того, наданню в банк належить узгоджена й затверджена у

встановленому порядку проектно-смітна документація, а також документи, що

необхідні для визначення платоспроможності клієнта ( довідка з місця роботи

), та забезпечувальне зобов’язання.

В якості забезпечувальних зобов’язань громадяни можуть надавати договір

застави нерухомого майна, поруку одного або більшої кількості громадян,

страхової компанії чи інших юридичних осіб.

Підприємствам та організаціям різних форм власності рекомендовано в

порядку надання допомоги своїм працівникам в покращанні житлових умов

надавати гарантії на погашення житлових кредитів, що їм видані, а також

частково або повністю здійснювати погашення цих кредитів за рахунок власних

коштів.

Предметом застави можуть виступати:

a) земельна ділянка під будівництво, яка є власністю позичальника чи інші

майнові права на цю ділянку;

a) готове житло чи об`єкти незавершеного будівництва;

a) інші види майна та майнових прав, які у відповідності до чинного

законодавства України можуть використовуватися в якості застави.

Заставлене майно підлягає страхуванню заставодавцем від ризику втрати та

пошкодження.

До повного погашення суми основного боргу та процентів за кредитом

позичальник права без письмової згоди банку продати або переуступити

майнові права на нерухоме майно третій особі.

Житлове кредитування населення здійснюється банками при дотриманні

основних принципів кредитування: цільового використання, забезпеченості,

терміновості, платності та поверненості.

При виявленні не цільового використання кредитів отриманих на будівництво

чи купівлю житла, банк має право достроково стягнути видані кредити, а у

випадку неможливості повернення кредиту позичальником банк проводить

звернення стягнення на заставлене майно чи на поручителя.

У відповідності з положенням про житлове кредитування сума кредиту, що

видається банком не повинна перевищувати 70% вартості придбання чи

облаштування землі, будівництва (реконструкції чи вартості житла що

купується). В іншій частці ( в розмірі не менше 30%) позичальник повинен

брати участь власними коштами в об`єкті що кредитується. Цей момент, а

також інші конкретні умови житлового ( терміни, відсотки ) повинні

обумовлюватися в кредитному договорі, що заключається між позичальником та

банком.

Вданий момент Ощадним банком України здійснюються такі види

довгострокового кредитування:

1) Кредит на індивідуальне житлове будівництво (на будівництво

індивідуальних будинків з надвірними будівлями ) ( купівля житлових

будинків ) може бути наданий громадянам, що мають самостійне

джерело доходів (в тому числі й пенсіонерам ), відділенням

Ощадбанку за місцем проживання. Цей кредит видається терміном до

десяти років під 46 % річних в розмірі до 8000 грн. При цьому

позичальник повинен приймати участь власними коштами в розмірі, що

не менше 25% від загальної вартості будівництва;

1) Що стосовно кредиту на купівлю у громадян індивідуальних житлових

будинків з надвірними будівлями, то він теж видається терміном до

10 років у межах оціночної вартості але не більше 8000 грн. Він

може бути наданий громадянам, що мають самостійне джерело доходів

(в тому числі й пенсіонерам ), відділенням Ощадбанку за місцем

проживання. При цьому процентна ставка складає на даний момент 46%

річних, що стосовно кредиту на купівлю квартир, то умови його

надання такі ж як і кредиту на купівлю у громадян індивідуальних

житлових будинків з надвірними будівлями, тільки плата за кредит

складає вже 48% тобто на 2% більша від плати за попередній кредит;

1) Кредит на реконструкцію, капітальний ремонт житлових будинків,

будівництво надвірних будинків – він видається у розмірі наступних

витрат, але не більше 5500 грн. та строком до5 років під 46%

річних. Він може бути наданий громадянам, що мають самостійне

джерело доходів (в тому числі й пенсіонерам ), відділенням

Ощадбанку за місцем проживання;

1) Кредит на будівництво, купівлю будинків дачного типу та благоустрій

садових ділянок, будівництво, купівлю будинків у сільській

місцевості, що не є основним житлом .Даний кредит може бути наданий

громадянам, що мають самостійне джерело доходів (в тому числі й

пенсіонерам ), відділенням Ощадбанку за місцем проживання. Цей

кредит видається у розмірі наступних витрат але загальна сума яких

не перевищує 5000 грн. терміном до 5 років під 48% річних;

1) Кредит на реконструкцію та капітальний ремон будинків дачного типу

і будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом,

будівництво гаражів, реконструкція та ремонт квартир ( які

знаходяться у приватній власності з 1.10.96 ), купівля гаражів. Цей

кредит видається в сумі до 3500 грн. терміном од трьох років з

платою за кредит, що знаходиться на рівні 48%. Він як і попередні

види кредитів може бути наданий громадянам, що мають самостійне

джерело доходів (в тому числі й пенсіонерам ), відділенням

Ощадбанку за місцем проживання.

ПРОДАЖ ТОВАРІВ В КРЕДИТ повинен проводитися підприємствами роздрібної

торгівлі всіх форм власності за цінами, що діють на день продажу ( без

перерахунку в зв`язку з зміною цін в майбутньому). За деякими даними до

продажу рекомендовано 16 найменувань товарів автомобілі, меблі,

холодильники, морозильні камери, аудіо-відео техніку та ін.

Перший внесок готівковими коштами покупця, що купує товари в кредит,

а також термін розстрочки платежу за них ( термін кредиту) поставлені в

залежність від вартості товару. Якщо ціна товару дозволеного до продажу в

кредит не перевищує 12- кратний розмір мінімальної місячної заробітної

плати, то покупець вносить відразу не менше 20% вартості цього товару і

отримує відстрочку платежу на термін від 6 місяців до трьох років, а якщо

ціна товару перевищує названу межу, то необхідно спочатку при покупці

товару в кредит виплатити 40% його вартості, інша частина належить до

погашення в термін до 5 років. Так в наш час можна придбати в розстрочку

автомобілі компанії АВТОЗАЗ-DAEWO на термін від 6 місяців до 60 місяців ( 5

років ), сплативши відразу 40% від номінальної вартості автомобілів.

Платежі здійснюються щомісячно. За цією програмою можна придбати автомобіль

будь-якої марки даного концерну. Також у розстрочку можна придбати

автомобілі IVECO від компанії IVECO-КРАЗ попередньо сплативши від 15% до

30% початкової вартості і отримуєте розстрочку на 3 роки на мікроавтобуси

та 4 роки - на тягачі. При цьому платежі потрібно здійснювати щоквартально

з відсотковою ставкою – 15% - 16% річних у валюті.

Правилами продажу в кредит громадянам товарів довгострокового

користування встановлені ліміти ( границі ) кредитування, які визначаються

рівнем заробітної плати ( доходу ) громадян. Так при продажі товарів в

розстрочку на 6 місяців сума кредиту що надається не повинна перевищувати 2-

х місячної заробітної плати покупця товарів, на 24 місяці – 8-ми місячної

зарплати, на 36 місяців – 12-ти місячної зарплати, на 48 місяців – 18-ти

місячної зарплати і, на кінець, при терміні кредиту в 60 місяців гранична

сума кредиту встановлена на рівні 24-місячної заробітної плати покупця.

У випадках коли вартість товару перевищує граничну суму кредиту,

різниця між вартістю товару та сумою кредиту повинна бути сплачена

готівковими коштами або безготівковим шляхом.

З покупців на рахунок підприємств торгівлі беруть відсотки з суми

кредиту, розмір яких встановлюється підприємством торгівлі з урахуванням

діючих ставок на банківські кредити. Вартість товару в сумі наданого

кредиту повинна погашатися покупцем рівними долями один раз в місяць.

Важливим джерелом кредитів фізичним особам, не призначених на

житло, кошти переміщення та освіту, є БАНКІВСЬКІ КРЕДИТНІ КАРТКИ.

Банківські картки передбачують участь трьох сторін: банка – емітента

кредитної картки, її власника та торгової організації, що приймає кредитні

картки в якості платіжного засобу за товари та послуги. Для отримання

кредитної картки клієнт повинен перерахувати в банк встановлену банком суму

грошових коштів. Сплата товарів та послуг може бути проведена й без

наявності коштів на рахунку клієнта, за рахунок банківського кредиту. Банк

за свої послуги стягує визначений відсоток від суми кожної операції.

Користувачі кредитної картки також повинні щорічно перераховувати визначену

суму грошей за обслуговування картки та її щорічне оновлення.

Цей спосіб постійного надання споживчого кредиту набуває все більш

широкого розповсюдження за кордоном. Такі міжнародні фінансові асоціації,

як Visa, American Express, MasterCard, надають володарям їх пластикових

карток практично будь-яку послугу в довільній сфері обслуговування.

Вданий момент вже багато банків працюють як з вище перерахованими

картками так і з картками власних емісій. Однак слід відмітити що наша

країна в даний момент ще не зовсім готова до втілення в широких масштабах

кредитних карток ні технічно ні структурно, ні психологічно. Особливого

розвитку вони набули в основному в найбільших містах України, а якщо

розглядати більш детальніше в самих містах то здебільше це елітні магазини,

бари та ресторани, банки та центральні поштові відділення.

До споживчого кредиту відноситься і кредит ЛОМБАРДІВ. Ломбарди

надають населенню кредит під залог предметів особистого користування та

домашнього споживання. Розмір суди залежить виду заставлених речей, їх

ринкової вартості та встановленого ломбардом ліміту заставного

забезпечення. В даний час все більш широкого розвитку набувають приватні

ломбарди. Тому відсоткова ставка за ломбардними кредитами досить висока.

Вона не рідко перевищує банківську процентну ставку, що впливає на об`єми

цього кредиту. В даний час ломбардні кредити видаються в переважній

більшості під заставу виробів із дорогоцінних металів (золото, срібло,

платина ) та камінців, нової аудіо-відео техніки, тобто під заставу майна,

яке має високу ліквідність.

Альтернативою до банківського споживчого кредиту є кредити, що

надаються кредитними союзами. На Україні вони хоч і існують, але великого

розповсюдження не набули із-за недосконалого законодавства, що регулює їх

діяльність.

Споживчий кредит, як будь - який інший кредит, відноситься до

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.