бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьСпоживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

категорії кредиту, а отже йому притаманні всі відомі принципи кредитування.

Реалізація кредитних відносин відбувається шляхом кредитування, яке

реалізується з допогою процесу кредитування.

Отже, як ми бачимо, на сьогоднішній день існує досить широкий спектр

банківських продуктів з споживчого кредитування, як на світоввому ринку так

і на ринку України. Особливо швидкими темпами розвиваються банківські

продукти з використанням новітніх технологій, наприклад таких, як кредитні

картки.

1.2 Організаційно-економічні умови споживчого кредитування в сучасних

умовах

Процес кредитування як і будь-який процес містить у собі де –

кілька етапів. Вданому випадку процес[7] кредитування можна розділити на

декілька етапів, кожен з яких вносить свій внесок в якісні характеристики

кредиту та визначає ступінь його надійності та прибутковості для банку:

1) попередній аналіз ринку та розробка стратегій кредитних операцій;

1) розгляд заявки на отримання кредиту та інтерв`ю з майбутнім

позичальником;

1) оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику пов`язаного з

видачею кредиту;

1) підготовка кредитного договору ( структурування кредиту ) та його

підписання;

1) контроль за виконанням умов договору та погашенням кредиту.

Кожен банк повинен мати чітку та детально пророблену програму розвитку

кредитних операцій. Бажано сформувати цілі, принципи та умови видачі

кредитів різним категоріям позичальників у спеціальному документі –

меморандумі про кредитну політику, де вказані пріоритетні сфери кредитної

діяльності банку на майбутній період і визначені такі важливі моменти

кредитної роботи банку, як розподілення повноважень при прийнятті рішень

про видачу кредиту, граничні розміри суди одному позичальнику, вимоги до

забезпечення та погашення кредиту, порядок видачі кредитів працівникам та

засновникам банку, комплекс мір з контролю за якістю кредитного портфелю і

т. ін.

Підготовка такого документу дозволяє керівництву банка виявити

сильні та слабкі сторони його діяльності, його позиції по відношенню до

конкурентів, визначити загальну лінію поведінки та забезпечити однозначний

підхід до клієнтів працівників різних ієрархічних рівнів банку.

За даними американських аналітиків, 35 – 40% виникає в результаті

недостатньо глибокого аналізу фінансового стану позичальника на попередній

стадії переговорів.

Клієнт, що звертається в банк за отриманням споживчого кредиту,

повинен надати заяву, де містяться початкові дані про необхідний кредит:

ціль, розмір кредиту, вид та строк кредиту, можливе забезпечення.

До заяви повинні додаватися документи, які є обгрунтуванням

прохання про надання кредиту та поясненням причини звернення в банк. Ці

документи - необхідна складова частина заяви. Їх детальний аналіз

здійснюється на наступних етапах, після того, як представник банку проведе

попереднє інтерв`ю з заявником та зробить висновок про перспективність

угоди.

До складу пакета супроводжуючих документів, що надаються в банк

разом з заявою, входять наступні:

1) Податкові декларації. Це важливе джерело додаткової інформації. Там

можуть міститися відомості яких не має в інших документах. Крім того

вони можуть характеризувати позичальника, якщо буде виявлено, що він

ухиляється від сплати податків з частини прибутку.

1) довідки з місця роботи позичальника про стаж роботи на

підприємстві, розміри заробітної плати і утримань з неї ( виплати

податків, погашення позичок (у тому числі за товари, придбані в

розстрочку, утримання аліментів та інших стягнень);

3) книжки по розрахунках за комунальні послуги, квартирну плату;

4) документів, що підтверджують прибутки по вкладах, цінних

паперах;

5) інших документах, що підтверджують інші доходи та витрати

позичальника та його сім’ї (розрахункові документи, що підтверджують

витрати по утриманню дітей в дошкільних установах, плату за навчання ).

Заява надходить до відповідного кредитному працівнику, який після

розгляду проводить попередню бесіду з майбутнім позичальником – власником

чи представником керівництва фірми, фізичної особи. Ця бесіда має дуже

важливе значення для вирішення питання про майбутній кредит: вона

дозволяє кредитному інспектору вияснити не тільки багато важливих деталей

кредитної угоди, а й скласти психологічний портрет позичальника, виявити

професійну підготовленість, реалістичність його оцінок положення та

перспектив розвитку.

Під час бесіди інтерв’ю єру не слід намагатися вияснити аспекти

роботи; він повинен сконцентрувати увагу на основних, базових питаннях,

що являють найбільший інтерес для банку. Рекомендується розподілити

питання на декілька груп (4 – 5 груп ). Приклади питань наведені нижче.

1. Питання пов`язані з погашенням кредиту :

• як клієнт збирається гасити кредит ; скільки грошової готівки він

отримує в ході робочого місяця;

• чи має клієнт спеціальне джерело погашення кредиту;

• чи є особи, що готові дати гарантію та яке їх фінансове становище.

2. Питання стосовно забезпечення кредиту:

• яке забезпечення буде передано в заставу;

• хто власник забезпечення;

• де складовано забезпечення;

• чи знаходиться воно під контролем клієнта та чи може бути що

потребується чий–небуть спеціальний дозвіл, щоб продати забезпечення;

• як була проведена оцінка майна, що пропонується в якості

забезпечення;

• чи підлягає забезпечення псуванню;

• які витрати на зберігання забезпечення.

3. Питання про зв`язки клієнта з іншими банками:

• які банки використовуються в даний час клієнтом;

• чи звертався він до інших банків за споживчою позичкою;

• чуму клієнт прийшов саме в цей банк;

• чи має він непогашені позички та який їх характер.

При отриманні заявки на кредит, банк повинен вияснити не тільки різні

аспекти кредитної угоди, але й дати оцінку персональних якостей

позичальника, будь це приватна особа чи керівник фірми. Оцінюючи особу

клієнта банк зосереджує увагу на наступних моментах:

• порядність та чесність;

• професійні здібності;

• вік та стан здоров`я;

• наявність наступника ( на випадок захворювання чи смерті );

• матеріальна забезпеченість.

Порядність та чесність. Це ключові якості клієнта, що мають для

банка першочергове значення. Банк не повинен надавати кредит особі, якщо

ця особа не заслуговує довіри, тобто якщо маються признаки, що

позичальник не буде дуже точно притримуватися умов кредитної угоди.

Чесний клієнт прикладе максимум зусиль щоб погасити взяті забов`зання, в

якому тяжкому стані він би не опинився. Ненадійний клієнт буде гасити

борги банку, якщо у нього маються вільні грошові кошти. Коли ж виникають

складнощі, то він припиняє сплату заборгованості і відсовує банк в кінець

черги.

При оцінці позичальника банк приділяє більше уваги його особистому

життю, особливостям його « життєвого стилю «. Банк надає перевагу мати

справу з клієнтом, який має будинок та проживає в ньому на протязі

декількох років; який рідко змінює місце працевлаштування, одружений, має

сім`ю, дітей і т. ін. Це слугує, як правило, свідченням благонадійності

та дає певну гарантію, що клієнт не припинить сплату боргу в

неекстремальній ситуації. Не слід, однак, думати, що позичальник, який не

вписується в цю картину, повинен автоматично відхилятися. Зовсім

очевидно, що набагато простіше оцінити цей аспект кредитування, що

стосується репутації клієнта.

При вирішенні питання про позичку для банку суттєво , чи має він

справу з своїм попереднім клієнтом, для якого він відкрив рахунок і який

вже отримував вже позичку в цьому банку, чи незнайома людина, що вперше

звернулася до банку. Якщо клієнт вже отримував у банку позичку і в банку

не було до нього претензій, то це суттєво підвищує його шанси на

отримання нового кредиту. Якщо він не користувався кредитом, але має

депозитний рахунок в цьому банку, то наявність солідного залишку на ньому

та регулярне перерахування сум на цей рахунок теж може свідчить про його

високу платоспроможність. При першому зверненні клієнта банк повинен

провести детальне обстеження стану справ майбутнього позичальника та

використовувати максимум інформації про його особисті якості та

матеріальний стан.

Вік та стан здоров`я клієнта. Якщо позичальник - людина похилого

віку, продуктивність якої понижена через вік або тяжке захворювання, то

видача споживчого кредиту буде ризикованою. В останньому випадку важливо

знати чи є правонаступник, який зможе на себе прийняти зобов`язання по

позичці у випадку смерті клієнта або коли він відходить від своїх справ.

Матеріальний аспект платоспроможності характеризує спроможність

клієнта погасити борг за рахунок власних коштів. Якщо мова йде про

особисту позичку, то банк намагається оцінити розмір особистого майна

клієнта. Особисте багатство позичальника складається з нерухомого та

рухомого майна. Наявність солідної нерухомості ( земля будівлі ) є

покращуючим фактором при отриманні позички. Відомості про нерухомість

зберігаються в кадастрі, де вказаний вид майна, його статус, стан та

місцезнаходження. При цьому банкір, звичайно, цікавить не номінальна

вартість нерухомості, а її реальна цінність, бо продаж нерухомості у

випадку банкрутства часто являє собою непросту задачу. Для оцінки майна

банкір може звернутися до послуг спеціаліста.

Рухоме майно може включати вклади (термінові ) клієнта, цінні

папери, благородні метали, дорогоцінності, картини і т. ін. Це майно теж

потребує детальної оцінки.

Зрозуміло, що банк з більшим задоволенням видає кредит клієнту,

який володіє солідним майном, має нерухомість та цінні папери, ніж особі

яка не має майна і цілком покладається на поточні доходи.

Після бесіди кредитний інспектор повинен прийняти рішення: чи

продовжити роботу з кредитною заявкою чи відповісти відмовою. Якщо

пропозиція клієнта не збігається в якихось важливих аспектах з принципами

та положеннями політики, яку проводить банк в напрямку кредитування, то

заявку слід рішуче відвернути. При цьому слід роз`яснити замовнику

причини, за якими кредит не може бути наданий. Якщо ж кредитний інспектор

за підсумком попереднього інтерв`ю вирішує продовжити роботу з клієнтом,

то він заповнює кредитне досьє та направляє його разом з заявкою та

документами, які надав клієнт, у відділ по аналізу кредитоспроможності.

Там проводиться поглиблений і детальний аналіз фінансового стану фізичної

особи - позичальника. При цьому кредитний інспектор повинен вияснити хто

з працівників найбільш підходить для проведення експертизи. Наприклад,

якщо мова йде про оцінку забезпечення, що надане клієнтом, то потрібен

висновок досвідченого аналітика, так як оцінка майна являє собою складну

процедуру. Якщо ж потрібно отримати відомості у кредитного агентства, то

цим може зайнятись менш кваліфікований працівник. Ефективність кредитного

інспектора полягає у вмінні давати доручення тим працівникам, які

найкраще підходять для його виконання.

Кредитоспроможність[8] -наявність передумов для одержання позичок,

спроможність повернути їх. Вона визначається показниками, які

характеризують його акуратність при розрахунках по раніше одержаних

кредитах, його поточне фінансове становище і перспективи змін,

спроможність при необхідності мобілізувати грошові кошти з різних джерел.

Кредитоспроможність розраховується комерційним банком по кожному

позичальнику - фізичній особі. Кредитоспроможність це якісна оцінка

позичальника, яка робиться банком до вирішення питання про можливість і

можливості кредитування та дозволяє передбачити вірогідність своєчасного

повернення суд та їх ефективного використання.

Фактори, що оцінюються при оцінці кредитоспроможності позичальника,

дозволяють оцінити готовність позичальника повернути суду у визначений

термін.

В вітчизняній банківській практиці готовність позичальника до виконання

взятих на себе зобов’язань оцінюється через вивчення його дієздатності та

репутації по відношенню до суд, здатності отримувати дохід, наявність

капіталу, забезпечення суд. Зовнішнім фактором оцінки кредитоспроможності

є стан кон`юнктури ринку.

Оцінка дієздатності позичальника включає вивчення відомостей про

фізичну особу, а саме її дієздатності.

Оцінка дієздатності дозволяє визначити правомірність отримувача суди

до угоди, міру відповідальності та правонаступництва фізичних осіб при

порушенні умов кредитної угоди.

Під репутацією позичальника розуміється його готовність до погашення

отримуваної суди.

Про репутацію позичальника можна скласти уяву на основі інформації про

участь в судових процесах, арбітражах, про видвинуті проти неї

звинувачування, наявності штрафів, відомостей про виконання платежів в

минулому та на поточний момент.

Здатність фізичної особи отримувати дохід - це величина отримуваної

заробітної плати. Економічна ситуація, що складується допомагає визначити

який фактор, що враховується при оцінці кредитоспроможності, має

вирішальне значення. Так, якщо в умовах підйому вирішальне значення має

здатність отримувати дохід, то в умовах спаду - фактор забезпечення суд.

Однак, в любому випадку для банку залишаються важливими дієздатність

та репутація позичальника.

Якщо більш детально поговорити про оцінку фінансового стану

позичальника - фізичної особи, то тут рекомендується вивчити його місячні

доходи та витрати.

Вивчення платоспроможності позичальника здійснюється на підставі

таких документів:

-довідки з місця роботи позичальника про стаж роботи на підприємстві,

розміри заробітної плати і утримань з неї ( виплати податків, погашення

позичок (у тому числі за товари, придбані в розстрочку, утримання аліментів

та інших стягнень);

-книжки по розрахунках за комунальні послуги, квартирну плату;

-документів, що підтверджують прибутки по вкладах, цінних паперах;

-інших документах, що підтверджують інші доходи та витрати

позичальника та його сім’ї (розрахункові документи, що підтверджують

витрати по утриманню дітей в дошкільних установах, плату за навчання ).

Один з основних показників, які підтверджують платоспроможність

позичальника - фінансова та соціальна стабільність. При всіх рівних умовах

перевага віддається клієнту, який має більш надійні доходи, тривалий час

роботи на підприємстві і проживання у даній місцевості.

Оцінка фінансового стану позичальника здійснюється за допомогою таких

коефіцієнтів та факторів:

- коефіцієнт платоспроможності позичальника Кпп;

- коефіцієнт платоспроможності сім’ї Кпс;

- коефіцієнт забезпечення Кз;

- наявність власної нерухомості ВН;

- наявність постійної роботи ПР.

На підставі цих документів визначаються:

- середньомісячні доходи позичальника (МД) та його сім’ї (МДС) з

урахуванням заробітної плати, відсотків по вкладах, облігаціях та інших

цінних паперах, доходів від іншої діяльності

- середньомісячні витрати позичальника (МВ) та його сім’ї (МВС) з

урахуванням розмірів сплачуваних податків, відрахувань від заробітної плати

на сплату аліментів, погашення раніше одержаних позичок, страхових,

комунальних та квартирних платежів та ін.

а)Коефіцієнт платоспроможності Кпп

Коефіцієнт платоспроможності позичальника розраховується як

відношення середньомісячного доходу (МД) до суми середньомісячних витрат

(МВ) та місячних платежів по кредиту та відсотках .

МД

Кпп = ————————,(1.1)

МПП + МВ

де Кпп - коефіцієнт платоспроможності;

МПП - місячні платежі по позичці включаючи відсотки (в

розрахунок береться позичка, яку передбачає одержати позичальник).

Коефіцієнт платоспроможності характеризує здатність позичальника

забезпечувати своєчасні розрахунки.

Теоретичне значення коефіцієнта платоспроможності Кпп - не менше 2.0

При визначенні коефіцієнта платоспроможності враховано, що

відповідно до діючого порядку судові органи, як правило, виносять рішення

про утримання за виконавчими листами суми з розрахунку, що загальна сума

утримань з доходу позичальника не повинна перевищувати 50 відсотків його

доходу.

Зважаючи на те, що реальні місячні доходи позичальника - це лише

частина місячного доходу його сім’ї, а витрати, що враховуються при

розрахунку платоспроможності, розподіляються на всіх членів сім’ї, то дохід

на кожного працюючого члена сім’ї буде більший, а витрати - менші, ніж у

наведеному вище розрахунку.

З іншого боку, витрати позичальника на будівництво, придбання чи

ремонт житла та інших будов також не можна розглядати як його власні

витрати, а тільки як загальносімейні.

Тому при оцінці фінансового стану позичальника використовується

коефіцієнт платоспроможності сім’ї (Кпс). За сім’ю приймається тільки дві

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.