бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьСпоживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

особи - чоловік та дружина. Цей показник враховується при наявності

поручительства одного з них.

При такому підході один із членів сім’ї буде позичальником, а другий

- його поручителем. Обидва вони несуть солідарну відповідальність за

своєчасне і повне повернення кредиту та сплати відсотків.

а)Коефіцієнт платоспроможності сім’ї (Кпс)

Коефіцієнт платоспроможності сім’ї обчислюється із співвідношення

місячного доходу сім’ї до всіх місячних витрат, включаючи витрати по

позичці.

МДС

Кпс = -------------------, (1.2)

МВС + МПП

де МДС - місячний дохід сім’ї;

МВС - місячні витрати сім’ї;

МПП - місячні витрати по позичці (у розрахунок приймається

позичка, яку планує одержати позичальник).

Теоретичне значення Кпс повинно бути не менше 2,0

У разі, якщо позичальник не має сім’ї або відсутнє поручительство

члена сім’ї, коефіцієнт Кпс не визначається. При оцінці фінансового стану

позичальника Кап множиться на 2.

в)Коефіцієнт забезпеченості Кз

Одним із засобів забезпечення повернення кредиту є застава:

Вартість застави

Кз= --------------------------------- (1.3)

Сума кредиту і відсотків

Теоретичне значення Кз - не менше 1,5

Залежно від стану платоспроможності, фінансової стійкості,

солідності та можливості виконувати свої зобов’язання перед банком фізична

особа – позичальник повинна бути віднесена до одного з п`яти класів , які

характеризують його надійність :

КЛАС А - фізична особа з дуже стійким фінансовим станом;

КЛАС Б - фізична особа зі стійким фінансовим станом;

КЛАС В - фізична особа має ознаки фінансового напруження;

КЛАС Г - фізична особа підвищеного ризику;

КЛАС Д - фізична особа з незадовільним фінансовим станом.

Для визначення класу позичальника визначається інтегрований показник

його фінансового стану, який розраховується на підставі наведених вище

коефіцієнтів, їх вагомих значень та вагомих коефіцієнтів аналітичних груп.

Тобто оцінка фінансового стану позичальника і віднесення його до

відповідного класу надійності здійснюються після узагальнення визначених

коефіцієнтів та розрахунку інтегрованого показника.

г) Наявність власної нерухомості ВН

ВН може набувати таких значень:

ВН = 1 при наявності власної нерухомості;

ВН = 0,5 - нерухомість знаходиться у власності іншого члена сім’ї;

ВН = 0 - не має власної нерухомості.

д) Наявність постійної роботи ПР

ПР може набувати таких значень:

ПР = 2 при стажі роботи на постійному місці понад 3 роки;

ПР = 1 при стажі роботи на постійному місці від 1 до 3 років;

ПР = 0 при стажі роботи менше 1 року.

Для визначення інтегрованого показника фінансового стану позичальника

необхідно:

- розраховані за викладеною методикою показники занести до таблиці

додатку 2.19;

- значення кожного показника помножити на вагоме значення;

- знайти суму всіх значень.

Після визначення інтегрованого показника визначається клас позичальника за

рейтинговою шкалою таблиці додатку 2.20

Дана методика рейтингової оцінки кредитоспроможності фізичної особи –

позичальника розроблена для умов нашого середовища і широко застосовується

банками України.

Для оцінки надійності та фінансового стану майбутнього позичальника

банк використовує всі доступні матеріали, як отриманні безпосередньо від

клієнта, так і ті, що знаходяться в кредитному архіві або що надійшли із

зовнішніх джерел ( від кредитних агентів, від ділових партнерів

позичальника. Але особливо важливим є детальне вивчення фінансового стану

та розрахунок коефіцієнтів, що використовуються в практиці кредитного

аналізу. Існує багато розрахункових показників, причому кожен банк

використовує свою методику їх розрахунку та оцінки.

Одним з можливих способів оцінки кредитоспроможності позичальника є

так званий метод рейтингової оцінки кредитоспроможності позичальника, який

дуже широко розповсюджений в західних банках. Але в останні часи його

часто починають використовувати й українські банки. Тому має сенс

розглянути більш детально даний метод оцінки кредитоспроможності

позичальника - фізичної особи.

Рейтингова оцінка кредитоспроможності позичальника - це оцінка

кредитного ризику надання короткострокових суд банка.

Методика рейтингової оцінки кредитоспроможності включає:

1. розробку системи оціночних показників кредитоспроможності;

2. визначення критеріальних границь оціночних показників;

3. ранжування оціночних показників;

4. оцінка сумарної кредитоспроможності.

При виборі показників оцінки кредитоспроможності виділяють традиційні

коефіцієнти: ліквідності, прибутковості і т. ін. Поряд з цім пропонується

використовувати ряд додаткових показників. Так в західних країнах,

визначаючи кредитоспроможність клієнта, банк розглядає комплекс факторів.

Інформація [9] про позичальника займає інколи до 80% об`єму листа

опитування. Питання ж обрані і сформульовані так, щоб не задіти гідність

позичальника.

Крім того, існують методики застосування спеціальної шкали для виміру

рейтингу позичальника по системі «кредит - скорингу», тобто нарахування

балів клієнту в залежності від його рівня кредитоспроможності. Наприклад,

«скоринг - формуляр» німецького банку складається з 12 показників, по

кожному з яких клієнту нараховуються бали. Чим більше балів набере клієнт

в сумі, тим вища його кредитоспроможність. Максимальний бал таблиці -20.

Перші п`ять показників відносяться до фінансових можливостей клієнта.

Перший. Відсутність несприятливої інформації кредитно-довідкового

бюро - 10 балів.

Другий. Здатність погасити заборгованість: до 60% - 0 балів, 61 - 80%

- 10 балів, 81 - 100% - 20балів.

Третій. Наявність забезпечення : 0 - 25% - 1 бал; 26 -50% - 4 бали;

51 - 75% - 7 балів; 76 - 100% - 12 балів, більше 100% - 20 балів.

Четвертий. Наявність майна - нерухомість, цінні папери, вклади в

банки - 10 балів.

П`ятий. Кредити, отримані в банку раніше: не отримував раніше кредити

- 5 балів; своєчасно гасив раніше отримані кредити - 15 балів.

Шостий. Кваліфікація: нема кваліфікації - 0 балів; допоміжний

персонал - 2 бали; спеціаліст - 7 балів; службовець - 9 балів; пенсіонер

- 13 балів; керівний працівник - 13 балів.

Сьомий. Трудова діяльність у останнього наймача: до 1 року - 0 балів;

до 2 років - 3 бали; до 3 років - 5 балів; до 5 років - 8 балів; більше 5

років - 12 балів; пенсіонер - 0 балів.

Восьмий. Сфера діяльності: держслужба - 10 балів; інші сфери - 6

балів; пенсіонери - 0 балів.

Дев`ятий. Вік: до 20 років - 0 балів; 25 років - 2 бали; 30 - 4

бали; 35 - 8 балів; 50 - 9 балів; 60 - 11 балів; більше 60 - 16 балів.

Десятий. Сімейний стан: неодружений - 8 балів; одружений - 14 балів;

розлучений - 8 балів; вдовець - 8 балів.

Одинадцятий. Спосіб найму житла : не має житла - 0 балів; за наймом -

5 балів; власне - 10 балів.

Дванадцятий. Кількість утриманців : 0 - 10 балів; 1 - 7 балів; 2 - 5

балів; 3 - 2 бали; більше 3 - 0 балів.

Таким чином при набраній сумі в 81 бал співробітник банку приймає

позитивне рішення про кредитування самостійно, від 61 до 80 балів -

потрібна згода вищестоящої особи. Коли рейтинг сягає нижче 60 балів, то в

видачі суди клієнту відмовляють.

Для порівняння можна навести також скоринг - формуляри інших банків,

наприклад Ощадбанку Російської Федерації. Цим[10] банком видаються кредити

на будівництво в сумі, що не перевищує 60000 дол. та терміном до 10 років,

та кредити на поточні потреби в сумі, що не перевищують 10000 дол. та

терміном до трьох років. Платоспроможність позичальника в цьому банку

визначають за слідуючою формулою:

Р = Дч * К * Т (1.4)

де, Р - платоспроможність;

Дч - середньомісячний доход за останні шість місяців, мінус всі

обов(язкові платежі;

К - коефіцієнт, який змінюється в залежності від значення Дч:

К = 0,3 при Дч до 500 дол.

К = 0,4 при Дч від 501 до 1000 дол.

К = 0,5 при Дч від 1001 від 2000 дол.

К = 0,6 при Дч від 2001 дол.

Т - термін кредитування в місяцях.

Для визначення платоспроможності позичальника - підприємця замість

довідки з місця роботи використовують декларацію про доходи завірену

податковою інспекцією. Якщо в процесі аналізу платоспроможності

позичальника виявляються об(єктивні передумови незбереження рівня доходів

на протязі обумовленого терміну кредиту (Наприклад, при нестійкому

положенні організації в якій працює позичальник, наявність в сумі доходу

разових не гарантованих виплат і. т.п.), то величина кредиту корегується в

меншу сторону.

А взагалі вперше техніка кредитного скорингу[11] була запропонована

американським економістом Д. Дюраном на початку 40 - х рр. Для відбору

позичальників по споживчому кредиту. Дюран зауважував, що виведена ним

формула " може допомогти кредитному працівнику легко й бистро оцінити

якість звичайного претендента на кредит, але в екстра ординарних випадках

її прогнозні якості послаблюються ".

Дюран виявив групу факторів, що дозволяють, на його думку, з

достатньою достовірністю визначити ступінь кредитного ризику при отриманні

споживчого кредиту. Він використовував слідуючі коефіцієнти при

нарахуванні балів:

1. Вік: 0,01 за кожен рік більше 20 років ( максимум 0,3)

2. Стать : жіноча - 0,4, чоловіча - 0;

3.Термін проживання : 0,042 за кожен рік проживання в даній місцевості

( максимум 0,42);

4.Професія: 0,55 за професію з низьким ризиком, 0 - за професію з

високим ризиком, 0,16 - для других професій;

5.Робота в галузі: 0,21 - підприємства загального користування,

державні установи, банки та брокерські фірми;

6.Зайнятість: 0,059 за кожен рік роботи на даному підприємстві

(максимум - 0,59);

7-9. Фінансові показники: 0,45 за наявність банківського рахунку, 0,35

за володіння нерухомістю, 0,19 при наявності полісу страхування життя.

Використовуючи ці коефіцієнти Дюран визначив границю, що розділяє

"гарних" та "поганих" позичальників - 1,25 бала. Клієнт, що набрав більше

1,25 бала, може бути віднесений до групи помірного ризику, а той що

набрав менше 1,25 бала рахується не бажаним для банка.

Метод скорингу дозволяє провести експрес-аналіз заявки на кредит в

присутності клієнта. У французьких банках клієнт, що попросив персональну

суду та заповнив спеціальну анкету, може отримати відповідь про

можливість надання споживчого кредиту на протязі декількох хвилин.

До спеціальної анкети великого французького банк "Креді агріколь",

яку заповнюють індивідуальні позичальники, входять такі дані:

1. ціль кредиту (від 0 балів при грошовому кредиті до 100 балів при купівлі

автомобіля);

2. Участь клієнта у фінансуванні угоди ( при сплаті готівкою менше 10% суми

- 0, від 10 до 45% - 30 балів, більше 45% - 50 балів);

3. сімейний стан (від 0 для розведених подружь до 60 з кількістю дітей

менше трьох );

4. професія (від 0 балів для студентів до 100 для державних службовців);

5. вік (від 0 балів для осіб молодше 25 років, до 100 балів більше 65

років);

6. зайнятість (від 0 балів при терміні менше одного року до 100 - більше 4-

х років);

7. чистий річний дохід (від 0 - при доході до 60 тис. франків до 100 - при

доході більше 160 тис. фр.);

8. володіння нерухомістю (від 0 балів при наймі квартири до 80 при

наявності власного будинку);

9. термін кредиту (від 140 балів при терміні менше 1-го року до 0 при

терміні більше 2- х років - 4

10. сума на банківському рахунку (від 0 при залишку менше 5 тис. фр. До

150 при залишку більше 50 тис. фр. ).

Якщо позичальник набрав більше 510 балів, банк відразу дає згоду на

видачу кредиту, при 380 - 509 балах проводиться додаткове вивчення умов (

сума, термін кредиту, гарантії), при набранні менше 380 балів слідує

відмова від видачі споживчого кредиту.

Також для прикладу наведу рейтинг якості кредиту(по бальній системі),

який рекомендується Світовим Банком[12] для використання (див додаток 1.1

та додаток 1.2).

Методи перевірки кредитоспроможності позичальників по бальній системі

отримують все більше визнання західних банків, які не жаліють ні часу,

ні коштів на їх розробку.

Світова банківська практика аналізу клієнтської заборгованості

безперечно заслуговує глибокого та всестороннього вивчення зі сторони

банків України.

У випадку позитивного заключення про кредитоспроможність

потенційного позичальника банк приступає до розробки умов кредитного

договору. Цей етап називається структуруванням суди. В процесі

структурування визначає основні характеристики суди :

5. ціль кредиту;

6. суму;

7. порядок погашення;

8. строк;

9. забезпечення;

10. ціну кредиту;

11. інші умови.

Ціль кредиту. [13]Перше питання, що цікавить банк : «Для чого

береться кредит?». Ціль кредиту залежить від категорії позичальника. Якщо

це фізична особа, то за звичай, воно бере споживчу суду на купівлю

нерухомості ( будинок, квартира ), товарів тривалого використання (

автомобіля, холодильника і т. ін. ) або ж персональний кредит для

погашення боргів, сплату внесків за навчання , оплати поїздок за кордон і

т. ін.

Ціль кредиту служить важливим індикатором ступеня ризику,

пов`язаного з видачею споживчої суди. Банк, наприклад, уникає видачі суд

для спекулятивних операцій, так як погашення залежить від результату

сумнівних, а інколи й заборонених законом угод і, відповідно несе високий

ризик. Видаючи кредит акціонерній компанії, банк повинен впевнитися, що

кредит береться для виконання цілей, передбачених уставом фірми.

Ціль визначає і форму кредиту. Так, якщо позичальник з допомогою

суди хоче подолати короткотерміновий розрив між надходженням коштів та

платежам, то найбільш підійде така форма кредиту, як овердрафт.

Фінансування капітальних затрат потребує інших форм кредитування,

наприклад термінової суди.

Сума кредиту. Банк повинен провірити обгрунтованість заявки по

відношенню до суми кредиту. Важливо з самого початку правильно визначити

суму кредиту, що потрібно, або в іншому випадку банк обов`язково

зіткнеться з проханням про збільшення кредиту при настанні кризисної

ситуації. Небезпека полягає в тому, що банку доведеться вибирати між

двома однаково невтішливими альтернативами: надати додатковий кредит або

ж втратити ті кошти, що вже були видані в кредит. Тому банк, отримавши

розрахунки клієнта, повинен сам дати оцінку необхідній сумі кредиту і

внести необхідні корективи. Так, наприклад, якщо клієнт просить видати

«проміжкову суду» для купівлі нового будинку і має наміри погасити її за

рахунок виручки від продажу старого будинку, він може не врахувати всіх

витрат, пов`язаних з цією операцією ( консультування, оформлення паперів,

переїзд, посередницькі послуги і т. ін. ). Банк повинен поправити

розрахунки клієнта, щоб огородити себе від майбутніх несподіванок.

Практика показує, що в основу заявки на кредит позичальник кладе

найбільш оптимістичний варіант розрахунків і занижує суму кредиту,

думаючи, що її легше буде отримати у банка. Так якщо клієнт банку просить

кредит на купівлю нового автомобіля, він не обгрунтовано завищує ціну

старого автомобіля, виручку від продажу якого він збирається внести в

якості першого внеску автомобільному дилеру. Це може призвести до

нездатності погасити суду. Інколи позичальник, навпаки, просить у банка

завищену суму, розраховуючи, що якщо його прохання не буде задоволене,

він в подальшому знизить суму заявки.

Банк зобов’язаний пересвідчитися, що в фінансуванні угоди, на яку

піде кредит, приймають кошти самого клієнта. Бажано, щоб банк і клієнт

приймали участь у фінансуванні угоди рівними долями, хоч, як правило,

банк видає кредит на більшу суму. Так, при споживчому кредиті банк

фінансує від 2/3 до 3/4 вартості речі, що купується. При кредитуванні

ділових підприємств доля участі банку суттєво коливається в залежності

від виду та терміну кредиту, отриманого банком забезпечення і т. ін.

Однак і тут участь коштів позичальника в фінансуванні угоди є

обов`язковою умовою.

Погашення кредиту. Воно може проводитися одноразовим внеском по

закінченню терміну або рівномірними внесками на протязі всього періоду

дії кредиту. В останньому випадку розробляється графік платежів по

погашенню в відповідності з термінами обіговості капіталу.

При видачі кредиту повинен бути чітко визначене джерело його

погашення. Є два головних джерела - за рахунок надходження доходів або

від продажу активів. Банк повинен провірити, чи відповідають умови,

запропоновані клієнтом, його реальним можливостям.

В операціях банку з індивідуальними позичальниками здатність

останнього погасити кредит частіше за все залежить від величини та

регулярності отримуваного доходу. В якості гарантії своєчасного погашення

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.