бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьСпоживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

здійснюється державним нотаріусом за місцем реєстрації транспортних

засобів.

Прийняті під заклад цінності передаються банку на схов. Видача

позичальнику із схову прийнятих від нього цінностей проводиться банком

тільки після виконання всіх умов кредитного договору. За згодою банку

заставодавець може зробити заміну предмета застави або закладу за умови, що

ліквідність нового предмета застави (закладу) буде не меншою від

попереднього предмета застави (закладу).

Розміри кредитів, що надаються громадянам України, обмежуються рядом

факторів:

1) граничними розмірами, встановленими Ощадним банком для конкретного

виду кредитів;

1) платоспроможністю позичальника, його можливістю повністю та у

встановлений строк повернути отриманий кредит. Кредити не

надаються громадянам, з доходів яких здійснюються обов’язкові

місячні платежі (комунальні платежі, оплата дитячого садку,

аліменти, утримання по виконавчих документах тощо) у розмірі

більше 50 відсотків сукупного доходу.

Розрахунок платоспроможності позичальника може бути здійснений

за принципом «сімейного кредитування», тобто коефіцієнти

платоспроможності визначаються, виходячи з розміру спільних доходів

і витрат сім’ї.

Позичальник повинен надати установі банку письмовий

розрахунок, вказавши в ньому реальні джерела погашення боргу,

підтверджені відповідними документами;

3) вартістю заставленого майна, що може бути надане позичальником

(іншою особою) в забезпечення повернення кредиту з урахуванням

виду застави.

Кредити під заклад, з урахуванням суми процентів за користування

ними (не менше ніж за три місяці) та витрат на оформлення, видаються у

розмірі не більше:

60 % оціночної вартості прийнятих під заклад нових товарів;

30 % оціночної вартості прийнятих під заклад товарів, що вже були в

користуванні.

Що ж стосовно кредитів під заставу, з урахуванням суми процентів (не

менше ніж за три місяці) за користування ними та витрат на оформлення, то

вони видаються у розмірах, що обмежуються вартістю заставленого майна, яке

може бути надане позичальником (іншою особою) Банку в забезпечення.

Кредит може бути наданий в сумі, яка не перевищує:

60% оціночної вартості житлових будинків та квартир;

40% оціночної вартості виробничих приміщень;

50% оціночної вартості товарів в обороті або переробці та

легкових автомобілів;

30% оціночної вартості вантажних автомобілів та технологічного

обладнання, яке було у використанні;

60-70% оціночної вартості нового технологічного обладнання;

90% суми на депозитному вкладі в установі Ощадного банку

України.

Надання кредитів здійснюється на підставі кредитних договорів, які

укладаються індивідуальними позичальниками з установою банку за місцем

проживання (за наявності постійної прописки), за винятком кредитів на

будівництво або купівлю індивідуальних житлових будинків (квартир), які

надаються за місцем забудови або знаходження індивідуального житлового

будинку (квартири).

Кредит Ощадбанком надається переважно в безготівковій формі, а також

шляхом видачі готівки, розрахункового чека.

Розмір процентної ставки за користування кредитом встановлюється

установою банку самостійно залежно від вартості кредитних ресурсів,

характеру наданого забезпечення, виду кредиту, попиту та пропозиції на

кредитному ринку в конкретному регіоні та інших факторів з таким

розрахунком, щоб сума одержаних від позичальника відсотків покривала

витрати банку по залученню коштів, необхідних для надання кредиту, витрати

на ведення банківських справ і забезпечувала одержання прибутку. Розмір

плати за користування кредитом повинен бути не нижче мінімального рівня, що

встановлюється Ощадним банком України.

Протягом часу дії кредитного договору банк має право змінювати рівень

процентної ставки за кредит залежно від зміни процентної політики банку та

державних органів, в компетенцією яких входить вирішення цих питань, від

попиту та пропозицій на кредитні ресурси з оформленням цих змін додатковою

угодою. Порядок зміни процентної ставки обумовлюється в кредитному

договорі.

У разі незгоди сплачувати змінену процентну ставку позичальник

зобов'язаний після отримання повідомлення про зміну процентної ставки у 2-

місячний строк по довгострокових кредитах та у місячний строк по

короткострокових кредитах погасити заборгованість за одержаними кредитами.

Якщо у вказаний строк позичальник не повертає кредит, то заборгованість

перераховується на рахунок прострочених позичок. В цьому випадку банк

направляє позичальнику претензію і в разі, якщо вона не задовольняється в

місячний строк, то передає справу до суду.

Для одержання кредиту позичальник укладає з банком кредитний договір

(додаток 2.1), в якому визначаються умови видачі та порядок погашення

кредиту, права, обов'язки і відповідальність кожної із сторін. Одночасно

укладається договір застави (закладу) (додатки 2.2,2.3,2.4,2.5) з

позичальником або майновим поручителем - фізичною або юридичною особою.

В разі зміни процентної ставки за кредитом, пролонгації кредиту,

зміни будь-якого пункту кредитного Договору або появи / ліквідації пунктів

у кредитному договорі банк укладає додаткову угоду, що є невід'ємною

частиною кредитного Договору.

Рішення про надання кредиту приймається кредитним комітетом установи

банку на підставі загального висновку кредитного підрозділу, який враховує

висновки з цього питання служби безпеки, юридичної служби та підрозділу

по управлінню ресурсами.

Новий кредит надається лише за умови повної сплати заборгованості за

раніше одержаними кредитами або при наявності додаткового ліквідного майна

та реальних можливостей щодо своєчасного погашення кредиту та сплати

процентів.

Короткострокові кредити надаються громадянам на споживчі цілі

(придбання товарів широкого вжитку і тривалого користування, транспортних

засобів) та на нагальні потреби (лікування, навчання, весілля, народження

дитини, непередбачені обставини тощо) строком до 1 року.

У кредитному договорі обов`язково вказується конкретна ціль кредиту.

Що стосовно довгострокових кредит установами Ощадбанку надаються

громадянам на такі цілі:

будівництво індивідуальних житлових будинків з надвірними

будівлями;

будівництво будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом,

і будинків дачного типу та благоустрій садових ділянок;

будівництво надвірних будівель для утримання худоби та зберігання

сільгосппродуктів, літньої кухні, теплиці, майстерні, навісу тощо;

будівництво гаражів;

купівля індивідуальних житлових будинків з надвірними

будівлями;

купівля квартир у багатоквартирних житлових будинках;

купівля будинків дачного типу та будинків у сільській місцевості, що

не є основним житлом;

купівля гаражів;

реконструкція та капітальний ремонт індивідуальних житлових

будинків, приєднання їх до інженерних мереж, придбання обладнання для

інженерного благоустрою будинку;

реконструкція та ремонт квартир;

реконструкція та капітальний ремонт будинків дачного типу і будинків

у сільській місцевості, що не є основним житлом;

поточні потреби (придбання товарів тривалого користування меблі,

транспортні засоби, побутова техніка та ін.).

Строк користування довгостроковим кредитом встановлюється залежно

від об’єкта кредитування, розміру кредиту та фінансового стану

позичальника. При цьому строк користування кредитом, одержаним на

будівництво та купівлю житла, не повинен перевищувати 10 років, а за іншими

видами кредитів – 5 років.

Довгострокові кредити на купівлю квартир, будинків, гаражів, товарів

тривалого користування, обладнання для підприємницької діяльності і т.ін.

надаються у розмірі до 70% від вартості об’єкта кредитування, але не більше

граничних розмірів, визначених Правлінням Ощадбанку. Решта суми вноситься

позичальником як аванс до початку кредитування. В разі якщо позичальник не

може одноразово внести всю необхідну суму, банк пропонує йому відкрити

накопичувальний депозитний рахунок на загальних підставах. Після

накопичення необхідної суми позичальник може претендувати на отримання

довгострокового кредиту.

Власні грошові кошти позичальника, що знаходяться на накопичувальному

депозитному рахунку, будуть переведені на рахунок продавця разом з коштами,

що знаходяться на позичковому рахунку.

Довгострокові кредити на будівництво об’єктів надаються у розмірі до

85% від вартості об`єкта кредитування, але не більше граничних розмірів,

визначених Правлінням Ощадбанку. Обов`язковою умовою надання

довгострокового кредиту на будівництво будинку є першочергове вкладання

позичальником власних коштів у розмірі не

менше ніж 15% вартості об’єкта кредитування. Як авансовий платіж в цьому

випадку можуть бути розглянуті вже здійснені капітальні вкладення

позичальника у придбання земельної ділянки або в початкові етапи

будівництва, які документально підтверджені як власні витрати позичальника

та можуть бути оцінені представником банку при огляді об`єкта будівництва.

У разі будівництва згідно з вартістю закінчених етапів робіт в першу

чергу підрядчику перераховуються грошові кошти з накопичувального

депозитного рахунку, а потім з позичкового рахунку позичальника.

У разі якщо позичальник пред’являє документи, що підтверджують

здійснення його власних витрат у розмірі не менше ніж 15% на капітальні

вкладення у будівництво, то підрядчику перераховуються кошти з позичкового

рахунку позичальника.

Відсоткова ставка за кредит визначається на загальних підставах

В окремих випадках установи банку можуть встановлювати порядок

сплати відсотків з регресом платежу (тобто сума відсотків за користування

кредитом розподіляється і сплачується рівними частинами протягом дії

кредитного Договору).

Граничні строки освоєння кредитів:

1. на будівництво індивідуальних житлових будинків - не більше 2

років з дня отримання кредиту;

2. на будівництво садово-дачних будиночків та будинків у сільській

місцевості, що не є основним житлом , - не більше 1 року з дня

отримання кредиту;

3. - на реконструкцію та капітальний ремонт індивідуальних житлових

будинків, садових будиночків, будинків у сільській місцевості,

що не є основним житлом, ремонт квартир, будівництво гаражів та

надвірних будівель для утримання худоби і зберігання

сільгосппродуктів - не більше 6 місяців з дня отримання кредиту;

4. - на купівлю індивідуального житлового будинку, квартири, садових

будиночків та будинків у сільській місцевості , що не є основним

житлом , гаражів - не більше 2 місяців з дня отримання кредиту.

Конкретний строк освоєння кредиту встановлюється у межах граничного

і визначається залежно від об’єкта кредитування, суми та строку надання

кредиту.

У випадках, якщо роботи (будівництво, реконструкція, ремонт і т.п.)

не закінчені у встановлений строк, установа банку може за заявою

позичальника при наявності звіту про використання коштів за попередній

період надати відстрочку в освоєнні кредиту на строк до 6 місяців без зміни

кінцевого строку користування кредитом, встановленого кредитним договором.

Обов`язковою умовою надання довгострокового кредиту є страхування

об`єктів кредитування на користь Банку протягом усього періоду користування

кредитом. Копія страхового Договору подається Банку позичальником у строки,

передбачені кредитним договором.

Видача кредиту позичальникам здійснюється у безготівковій формі

шляхом:

оплати розрахункових документів на матеріали, конструкції, обладнання,

надані послуги, виконані роботи;

перерахування коштів на поточний рахунок позичальника (у разі здійснення

будівництва власними силами) на підставі розрахунку готовності об`єкта

кредитування;

перерахування коштів на поточний рахунок продавця квартири, житлового

будинку чи гаражу.

У виняткових випадках установа банку може видавати кредит готівкою з

правом контролю за цільовим використанням коштів.

Кредити на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт

індивідуальних житлових будинків (приватних квартир), будівництво надвірних

будівель, будівництво садово-дачних будиночків, гаражів, капітальний ремонт

садових будиночків і будинків у сільській місцевості видаються частинами

після обов'язкового одержання звіту про використання раніше одержаної

суми.

Якщо продавцем будови виступає юридична особа, то перерахування

здійснюється на підставі платіжного доручення відповідно до розділу II та

додатка I 2 до інструкції НБУ N 7 від 02.08.96. Таким же чином здійснюються

розрахунки, якщо будівлю продає фізична особа через посередницьку

організацію.

У разі якщо продавцем будови виступає фізична особа без

посередників, то у присутності відповідального працівника банку

позичальник відкриває умовний вкладний рахунок на ім'я продавця будови, на

який зараховується наданий кредит. Видача коштів з такого рахунку

проводиться за умови надання продавцем та покупцем завіреної копії

належно оформленого договору купівлі-продажу, дійсність якого перевіряє і

візує працівник юридичної служби. Якщо угода між продавцем та покупцем не

відбулася, то позичальник (особа, яка відкрила умовний рахунок) закриває

рахунок, одночасно перераховуючи кошти на погашення кредиту.

Якщо кредит надається для придбання у власність або будівництва

житлових будинків, квартир, гаражів, садово-дачних будиночків та ін., то

його забезпеченням має бути договір застави іншого майна. Після набуття

позичальником права власності (після закінчення будівництва) замість

договору застави іншого майна або в додаток до нього на вимогу банку може

укладатися договір застави придбаного (збудованого) об`єкта згідно із

загальноприйнятою процедурою. Про наступну зміну форми забезпечення

кредиту має бути вказано у кредитному договорі (після назви форми

забезпечення додається: "Після набуття Позичальником права власності на

(вказується назва об'єкта) протягом не більше 10 робочих днів укладається

договір застави названого об'єкта). В разі неоформлення у встановлений

строк договору застави банк має право на дострокове розірвання кредитного

договору" .

Для отримання кредиту та оформлення кредитного договору позичальник

подає до установи банку наступні документи:

- заяву на одержання кредиту ;

- паспорт;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

- анкету позичальника (додаток __2.6__);

-довідку з місця постійної роботи позичальника із зазначенням посади

та отримуваного доходу (середньомісячного заробітку) і розміру відрахувань

з нього (додаток _2.8__ ). Індивідуальний підприємець подає декларацію

про доходи, завірену податковою адміністрацією. Пенсіонери подають до банку

довідку про розмір пенсії з органу, що призначив пенсію;

- документи, що необхідні для визначення платоспроможності

позичальника;

- документи, що підтверджують право власності на майно позичальника

або майнового поручителя;

- копію довідки державної нотаріальної контори про те , що заставлене

майно (нерухомість, транспортний засіб) позичальника або майнового

поручителя є вільним від інших зобов'язань;

- письмове повідомлення відділення Ощадного банку за місцем проживання

(постійної прописки) позичальника про відсутність у нього заборгованості за

раніше отриманими позичками (у випадку отримання позички не за місцем

прописки) або при наявності регіональної автоматизованої бази даних

позичальників, - підтвердження особи, яка відповідає за базу даних, про

відсутність такого боргу у позичальника;

- письмовий розрахунок погашення кредиту (економічне обгрунтування).

В разі отримання довгострокового кредиту на нижчезазначені цілі

позичальник, крім вищезазначених документів, додатково надає такі

документи:

- на будівництво індивідуального житлового будинку з надвірними

будівлями - витяг з рішення місцевої Ради народних депутатів про виділення

земельної ділянки під забудову будинку, акт про відведення земельної

ділянки в натурі, узгоджений з архітектурою проект будівлі, кошторис,

будівельний паспорт. Якщо виділення земельної ділянки відбулося 3 і більше

років назад, необхідно вимагати надання письмового підтвердження дозволу на

здійснення (продовження) будівництва;

- на будівництво надвірних будівель - довідку місцевої Ради народних

депутатів про те, що позичальник є власником будинку і не має названих

будівель, довідку про кошторисну вартість забудови, а також паспорт з

постійною пропискою в цьому будинку;

- на реконструкцію та капітальний ремонт індивідуальних житлових

будинків, приєднання їх до інженерних мереж, на придбання обладнання для

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.