бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьСпоживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

інженерного благоустрою будинку - документ, який засвідчує право власності

на житловий будинок; перелік і вартість запланованих робіт, завірений

органами місцевої влади;

- на купівлю індивідуальних житлових будинків з надвірними

будівлями (будинок купується як основне житло) - довідку бюро технічної

інвентаризації (БТІ) про балансову (залишкову) вартість будови, а при

необхідності - довідку організації, яка має ліцензію на надання послуг з

оцінки нерухомості;

на купівлю квартир - довідку бюро технічної інвентаризації (БТІ) про

балансову (залишкову) вартість квартири, а при необхідності довідку

організації, яка має ліцензію на надання послуг з оцінки нерухомості;

на реконструкцію та ремонт приватизованих квартир - документи, що

посвідчують право власності позичальника на квартиру , та кошторис робіт;

- на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт садово-дачних

будиночків та благоустрій садових ділянок - довідку Правління садівницького

товариства ( із зазначенням номера та дати рішення виконкому і реєстрації

статуту садівницького товариства) про те, що позичальник є членом

садівницького товариства , з переліком вартості робіт, які належить

виконати;

-на будівництво будинків у сільській місцевості, що не є основним

житлом , - довідку з виконкому місцевої Ради народних депутатів про

виділення ділянки з переліком робіт на будівництво;

- на купівлю садово-дачних будиночків та будинків у сільській

місцевості не для постійного проживання - довідку БТІ про балансову

(залишкову) вартість будови , або Акт про оціночну вартість будови , або

інший документ, що підтверджує її вартість;

- на реконструкцію та капітальний ремонт будинків у сільській

місцевості, що не є основним житлом , - документ місцевого органу влади,

який засвідчує право власності на цей будинок, з переліком та вартістю

робіт, які належить виконати;

на будівництво та купівлю гаражу - довідку гаражно-будівельного

кооперативу або районної державної адміністрації із зазначенням кошторисної

вартості робіт, що належить виконати; при купівлі приватизованого гаражу -

довідку з БТІ про балансову (залишкову) вартість будови, а при

необхідності - довідку організації, яка має ліцензію на проведення таких

операцій; при купівлі гаража через торговельну мережу - рахунок-фактуру

або інший документ, що підтверджує його вартість.

Позичальник подає оригінали та копії перелічених документів.

Кредитний працівник звіряє копії з оригіналом і робить на копії відмітку

«Копія вірна», ставить дату та свій підпис .

Рішення про видачу кредиту (надання відстрочки погашення платежів,

пролонгацію строку дії кредитного договору, відстрочку освоєння кредиту,

надання додаткової частини до максимально можливого кредиту), незалежно від

його розміру, приймається колегіально на засіданні кредитного комітету,

згідно з положенням про нього і оформлюється протоколом. Кредитний договір

підписується керівником установи банку. Оформлення кредитного договору,

договору застави (закладу) здійснюється кредитним працівником банку спільно

з працівником юридичного відділу (при цьому кредитний договір візується

начальниками кредитного та юридичного відділів, а при відсутності керівника

- кредитним працівником або працівником юридичного відділу). Працівник

юридичного відділу забезпечує - посвідчення у нотаріуса договору застави.

Операції по видачі та погашенню кредиту здійснюються операційним

відділом банку, а ведення позичкових особових рахунків позичальників -

відповідальним працівником бухгалтерії.

Кредитний працівник, отримавши всі необхідні документи для розгляду на

кредитному комітеті:

а) переконується в особистості позичальника;

б) перевіряє правильність оформлення всіх наданих довідок :і разом з

представниками служби безпеки перевіряє достовірність даних, що наведені в

анкеті позичальника;

в) на підставі письмового повідомлення або витягу з автоматизованої

бази даних переконується в тому , що позичальник не має заборгованості за

іншими кредитами (не виступає поручителем за іншими зобов'язаннями) та не

допускав порушень правил кредитування в минулому;

г) якщо в установі банку немає служби безпеки, перевіряє правильність

оформлення довідки з місця роботи про заробітну плату або інші документи,

що підтверджують доходи, і робить про це відповідний напис на довідці,

ставить свій підпис і дату;

д) визначає фінансовий стан позичальника і оцінює його

платоспроможність;

е) разом з постійно діючою комісією з оцінки майна або з допомогою

експерта бере участь у перевірці справжності, якості та визначенні реальної

вартості майна, цінностей, що приймаються в заставу (заклад). При прийнятті

в заставу автомобіля чи нерухомості перевіряє дійсність пред'явлених , в

заставу страхових полісів (якщо майно вже застраховано позичальником) та

документів, що посвідчують право власності. При видачі кредиту під заставу

нерухомості перевіряє відсутність прописаних неповнолітніх дітей. Витрати,

пов'язані з оцінкою застави (закладу) , експертом відшкодовуються за

рахунок позичальника;

є) на підставі даних, наведених в анкеті позичальника (додаток

_2.6__), аналізу фінансового стану та платоспроможності позичальника,

джерел погашення боргу, ліквідності цінностей, що пропонуються у заставу

(заклад), робить висновки про надання кредиту (додаток _2.7_) і передає

їх для подальшого розгляду юридичному відділу та службі безпеки, а при їх

відсутності - відповідним службам регіонального управління Ощадбанку;

ж) повний пакет документів разом з висновками, погодженими з юридичною

службою і службою безпеки, передає на розгляд кредитного комітету.

За умови позитивного рішення Кредитного комітету щодо надання кредиту

кредитний працівник:

- додатково може вимагати від позичальника оформлення договору

страхування майна, яке надається у заставу, на користь банку на строк дії

кредитної угоди та підтвердження державної нотаріальної контори про те , що

заставлене майно (нерухомість або транспортний засіб) позичальника або

майнового поручителя на момент укладення договору застави є вільним від

інших зобов'язань;

- погоджує з позичальником порядок погашення кредиту та сплати

процентів за ним, а також інші питання, пов'язані з виконанням умов

кредитного договору;

- встановлює суму щомісячного внеску в рахунок погашення кредиту та

сплати процентів за ним, робить розрахунок загальної суми за користування

кредитом та ознайомлює з ним позичальника, інформує позичальника про

відповідальність за невиконання взятих зобов'язань, що той бере на себе;

- оформлює разом з позичальником кредитний договір (у 2-х

примірниках: по одному у сховище та позичальнику. Кредитний працівник

працює з копією) та договір застави і закладу (у 3-х примірниках: один - у

сховище, один - позичальнику, один – нотаріусу. Кредитний працівник працює

з копією) . В разі необхідності кількість примірників договорів може бути

збільшена ;

- приймає у позичальника відповідний страховий поліс або договір

страхування заставленого майна на користь банку для зберігання його в

установі банку;

- заповнює другу половину заяви - розпорядження на видачу кредиту

(додаток _2.11_), в якому вказує суму та спосіб видачі кредиту (в разі

безготівкового перерахування вказує реквізити підприємства установи,

організації, куди мають бути перераховані кошти);

- підписує розпорядження особисто , у керівника та головного

бухгалтера банку;

- реєструє кредитний договір в журналі реєстрації та надає

розпорядження бухгалтерії ( у 2-х примірниках ) взяти на облік всі

документи, що підлягають внесенню у сховище. Про отримання документів

відповідальний працівник бухгалтерії ставить свій підпис на одному

примірнику розпорядження, який кредитний працівник залишає у себе;

- передає позичальнику, майновому поручителю належні їм примірники

кредитного договору та застави (закладу) ;

- заповнює акт передачі майна у заклад (додаток 2.14) і передає на

підпис позичальнику та керівнику установи банку .

Протягом дії кредитного Договору установи банку можуть надавати

позичальнику відстрочку та/ або розстрочку погашення окремих (часткових)

платежів по кредиту в межах строку користування кредитом, визначеного

кредитним договором, а також пролонгацію строку погашення кредиту зі зміною

кінцевого строку погашення .

При наявності у Позичальника тимчасових фінансових труднощів, що

виникли з об’єктивних причин, та неможливості погашення заборгованості по

кредиту у строк, встановлений кредитним договором, банк може в окремих

випадках надати позичальнику відстрочку погашення боргу зі зміною кінцевого

строку погашення кредиту за умови, що позичальник не має заборгованості за

нарахованими процентами. Пролонгація строку погашення кредиту оформляється

додатковою угодою до кредитного договору. Питання про пролонгацію кредиту

вирішується з урахуванням положення Національного банку України про порядок

формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за

позичками комерційних банків. При цьому обов’язково враховуються наявність

кредитних ресурсів, їх вартість, а також відповідність по строках

повернення. Пролонгація строку погашення кредиту здійснюється на підставі

клопотання позичальника.

Строк, на який може установа банку пролонгувати погашення кредиту,

визначається установою банку, що надавала кредит , але не більше 6 місяців

по довгострокових кредитах та не більше 3 місяців по короткострокових

кредитах. Пролонгація кредиту на вказані строки повинна не відноситися

всією сумою на кінець строку, а переважно розподілятися частинами протягом

строку пролонгації.

Заборгованість за таким кредитом відноситься на окремий рахунок для

обліку пролонгованої заборгованості за кредитами. Установа банку при

вирішенні питання про пролонгацію може переглядати рівень процентної ставки

за користування кредитом.

Регіональні управління Ощадбанку можуть визначати для окремих

підвідомчих установ банку більш короткий строк, в межах якого вони можуть

пролонгувати строки погашення кредиту, надавати відстрочку чи розстрочку

окремих платежів по кредиту .

Клопотання щодо пролонгації понад строки,( вказані вище) до

Правління Ощадбанку не надсилаються. Пролонгація на строки , що перевищують

встановлені , може бути здійснена у виняткових випадках з дозволу

регіонального облуправління в межах розміру, що встановлюється Правлінням

Ощадбанку для кожного регіонального управління у процентному співвідношенні

до кредитного портфеля регіонального управління по фізичних особах.

Рішення про пролонгацію строку погашення кредиту зі зміною кінцевого

строку погашення, передбаченого кредитним договором, приймається кредитним

комітетом установи банку, яка приймала рішення про надання кредиту, з

урахуванням обмежень, вказаних раніше.

Пролонгація договорів, укладених у забезпечення кредитного договору,

в разі необхідності проводиться у встановленому порядку одночасно з

підписанням угоди про пролонгацію строку повернення кредиту , або до такого

підписання.

Якщо позичальник здійснює платежі за короткостроковим кредитом у

розстрочку і протягом дії кредитного договору у нього виникли тимчасові

труднощі, внаслідок чого він не може погасити окремі (часткові) платежі по

кредиту у строки, передбачені кредитним договором чи графіком, банк може

перенести строки погашення окремих платежів, які не забезпечуються

своєчасним поверненням , на більш пізній строк, але не пізніше кінцевого

строку погашення боргу, передбаченого кредитним договором. Можлива

розстрочка такого платежу в межах строку користування кредитом,

передбаченого кредитним договором. При цьому сума платежу, яка не

забезпечується поверненням у строк, розподіляється рівномірно на решту

строків.

Відстрочка та розстрочка окремих платежів по довгостроковому кредиту

можуть здійснюватися з погашенням відстроченої або розстроченої суми

протягом 12 місяців з дня надання відстрочки або розстрочки, але не пізніше

кінцевого строку, визначеного кредитним договором.

При наданні відстрочки або розстрочки окремих платежів по кредиту без

зміни кінцевого строку повернення кредиту, передбаченого кредитним

договором, установи банку повинні враховувати можливості клієнта

мобілізувати кошти для погашення боргу в нові строки та у збільшених

розмірах. Зміни строків та розмірів платежів не повинні спричинювати

підвищення ступеня ризику неповернення боргу. Така заборгованість

враховується на тих самих рахунках (не переноситься на окремі рахунки

пролонгованих позичок).

Рішення про перенесення платежу на строк, що не перевищує кінцевий

строк погашення кредиту, визначений кредитним договором, приймається

кредитним комітетом установи банку, що надавала кредит.

Проценти нараховуються з дня виникнення заборгованості по кредиту і

стягуються щомісячно у строки і в розмірах, що передбачені кредитним

договором. Проценти нараховуються відповідальним працівником бухгалтерії,

який веде особові рахунки.

Погашення кредиту здійснюється в строки, передбачені кредитним

договором. Погашення основного боргу за короткостроковим кредитом

здійснюється позичальником щомісячно рівними частинами, починаючи з

наступного місяця після його одержання, але не пізніше 30 днів з дня

підписання кредитного договору.

Погашення довгострокового кредиту здійснюється щомісяця рівними

частинами, починаючи з будь-якого дня першого місяця після закінчення

встановленого строку освоєння кредиту.

Банк може встановити іншу періодичність сплати та розмір платежів по

основному боргу. У випадках, коли погашення кредиту здійснюється нерівними

частинами, то до кредитного договору складається графік погашення кредиту,

який підписується позичальником і погоджується з банком. Графік є

невід’ємною частиною кредитного договору.

Позичальник може здійснювати дострокове погашення всієї заборгованості

за кредитом або внесення окремих платежів у погашення заборгованості за

кредитом наперед, попередивши про це банк за два тижні.

Погашення заборгованості за кредитами і сплата процентів за ними може

здійснюватись позичальниками через установи банку готівкою, переказами

через підприємства зв'язку або перерахуванням з вкладних рахунків, а також

шляхом утримання коштів із заробітної плати, пенсії та перерахування їх у

погашення боргу на підставі доручення позичальника бухгалтерії за місцем

роботи або органу, що призначив пенсію. Але потенційний позичальник повинен

знати, а кредитний працівник –роз`яснити, що строк внесення чергового

платежу обчислюється з дня надходження останнього в касу установи банку, що

надала кредит , або на її рахунок.

У разі вибору позичальником способу погашення заборгованості за

кредитом та нарахованими процентами шляхом утримання із заробітної плати

(пенсії) кредитний працівник направляє його заяву (додатки _2.12,2.13_) за

місцем роботи чи до органу, що призначив пенсію, рекомендованою поштою.

Погашення заборгованості за кредитом та нарахованими процентами шляхом

списання суми внеску з вкладного рахунку відбувається на підставі разового

доручення вкладника по ф.N 187 або його доручення на тривале перерахування

платежів по ф. N 190.

У разі порушення строків платежів за кредитом чи процентів та

виникнення простроченої заборгованості установа банку застосовує до

позичальника санкції, обумовлені кредитним договором : нарахування пені,

припинення кредитних відносин , пред`явлення всієї заборгованості до

дострокового стягнення та ін. На час виникнення простроченої заборгованості

банк нараховує пеню, розмір якої обумовлюється кредитним договором, але не

вище встановленого Національним банком України. Стягнення простроченого

боргу за кредитом, нарахованими процентами та пені з фізичних осіб

здійснюється на підставі нотаріальних написів та виконавчих документів.

При ненадходженні платежів від позичальника у встановлений кредитним

договором строк відповідальний працівник бухгалтерії на наступний день

перераховує суми не погашених у строк платежів на рахунок прострочених

кредитів чи прострочених нарахованих доходів та одночасно письмово

повідомляє кредитного працівника для прийняття останнім відповідних

заходів.

У разі прострочення позичальником платежу за нарахованими процентами

кредитний комітет установи банку може визнати цю заборгованість сумнівною.

Облік цієї заборгованості та подальше нарахування процентів здійснюються на

позабалансових рахунках. Рішення кредитного комітету про визнання

заборгованості сумнівною оформляється протоколом.

Банк при зупиняє нарахування відсотків по прострочених кредитах

відповідно до чинного законодавства у разі:

рішення суду про примусове стягнення;

вчинення нотаріального напису про примусове стягнення всієї суми боргу.

Після надання юридичною службою вищезазначених документів кредитний

працівник надає розпорядження бухгалтеру, який веде особові позичкові

рахунки клієнтів, про призупинення нарахування відсотків за кредитом.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.