бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьСпособи забезпечення кредитів

способів забезпечення кредитів, так і податкового та нотаріального

законодавства; низька сумлінність позичальників у відносинах з банками-

кредиторами, не тільки стосовно належного виконання умов кредитної угоди,

але й створення всіх можливих перешкод у реалізації банками права,

наприклад, на заставлене майно; загальна фінансова нестабільність як

позичальників, так і гарантів.

Головними причинами існуючих проблем можна виділити наступні:

1. Переоцінка вторинних форм забезпечення кредитів та неоцінка

попереднього аналізу кредитоспроможності позичальника. Справді, посилаючись

на високоліквідне достатнє забезпечення, банки нерідко надають кредити

позичальникам, нехтуючи глибоким аналізом фінансового стану останніх.

2. Недосконалість механізму попереднього та послідуючого контролю за

якісним складом майна, що пропонується у якості застави, порядком його

зберігання та використання, а також фінансової стійкості гарантів.

3. Слабка диференціація умов договорів про заставу, стосовно до

індивідуального ризику відповідної заставної операції. Справді, можна

навести багато прикладів, іноді, навіть, кумедних, коли банківські

“фахівці” складали договори застави, навіть не замислюючись про особливості

того чи іншого майна, а інколи приймаючи у заставу під забезпечення кредиту

цінності, що взагалі не можуть за своєю природою виступати у цій якості,

але це вже проблема кваліфікації банківських службовців, яка є дуже низькою

в окремих великих українських банках.

4. Недоліки в оформленні договорів застави та гарантійних листів, що

призводять до їх недійсності.

В Україні, в практиці банківського кредитування, завжди найбільш

“популярним” способом забезпечення кредитів, про що вже зазначалось,

виступала і, мабуть, залишиться такою в найближчі роки, застава майна.

Дослідження кредитної діяльності низки комерційних банків Києва, Вінниці,

Житомиру, Хмельницького показали, що близько 60% кредитів було надано

позичальникам саме під цей вид забезпечення[21]. Причому, переважну

більшість серед всього заставленого майна займають товарів в обігу,

нерухоме майно (будівлі, споруди, житлові приміщення) та транспортні

засоби. Кредити під гарантію і поруку становлять 34%, а решта припадає на

вже згадуване страхування відповідальності позичальників. (Дані, на жаль,

знайдено дворічної давності, але дозволю собі зауважити, що вони

відповідають дійсності щодо структури наданих комерційними банками кредитів

з точки зору використання різноманітних способів забезпечення і в даний

час.)

Зважаючи на світовий досвід банківської діяльності, необхідно

відзначити, що в Україні практично не застосовувались такі способи

забезпечення як застава землі та застава цінних паперів за рахунок яких

можна було б значно розширити структуру кредитів, що було пов`язано перш за

все із відсутністю необхідних норм у чинному законодавстві або ж їх

недосконалістю. Слід зазначити, що у зв`язку з процесами реформування в

сфері права володіння на землю у вітчизняному законодавстві ця ситуація

повинна змінитися, зважаючи на істотні переваги землі в якості заставленого

майна перед іншими майновими цінностями, про що було зазначено вище.

Що ж, будемо сподіватися, що у зв`язку з розпочатими новим урядом

України процесами реформування в сфері економічних та правових відносин,

ситуація із використанням банками різних способів забезпечення кредитів

зміниться на кращу, та в банків буде менше проблем із реалізацією свого

права на забезпечення, а також стане можливим використання більш

різноманітних інструментів забезпечення в практиці кредитування, а перш за

все в сфері кредитування малого та середнього підприємництва. Вітчизняні

банки вже не будуть обмежуватися лише класичним способом – заставою

майнових цінностей та прав, а охоче перейдуть на інші способи, такі як

страхування, порука, застава цінних паперів, страхових полісів, дорожніх

документів, цесію тощо, що зараз не дуже поширені в вітчизняній практиці

банківського кредитування.

м. Київ

15.01.2000 р.

_______________________________

(особистий підпис)

Список використаної літератури.

1. Закон України №2654-ХІІ від 02.10.1992 р. Про заставу (із змінами та

доповненнями) // Комп'ютерна система ЛІГА.

2. Положення НБУ від 28.09.1995 р. Про кредитування (із змінами та

доповненнями) // Комп'ютерна система ЛІГА.

3. Банковский портфель - 3 (под ред. Коробова Ю.) - М.: Соминтэк, 1995.

4. Банковское дело (под ред. проф. Колесникова В.И., Кролевецкой Л.П.).

- М.: Финансы и кредит, 1995.

5. Банковское дело (под ред. проф. Лаврушина О.И.). - М.: Финансы и

статистика, 1998.

6. Валравен И.К. Управление рисками коммерческого банка. - Вашингтон,

1993.

7. Вступ до банківської справи (під ред. проф. Савлука М.І.). - К.:

Лібра, 1998.

8. Дохлые бабки // Бизнес, 22 ноября 1999 г..

9. Заржицький О., Левченко А. Застава як засіб забезпечення виконання

зобов'язань. // Право України, 1996, №7.

10. Клапків М.С. Кредитно-страховий альянс. – Тернопіль: Збруч, 1995.

11. Котовенко И.И. Безопасность кредитной деятельности банка. - К.:

Демократична Україна, 1997.

12. Кредитование (под ред. Гольцбера М.). - К.: Торгівельно-видавниче

бюро ВНУ, 1994.

13. Кудряцев В.А., Кудрявцева Е.В. Основы организации ипотечного

кредитования. - М.: Высшая школа, 1998.

14. Маркова О.Н., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н., Коммерческие банки и их

операции. - М.: ЮНИТИ, 1995.

15. Ольшанский А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный

опыт). - М.: Российская Деловая Литература, 1997.

16. Основы банковского дела (под ред. проф. Мороза А.Н.). - К.: Либра,

1994.

17. Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. - М.: ИНФРА, 1996.

18. Попова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: Бек, 1996.

19. Сусіденко В. Практичні поради щодо використання принципів

банківського кредитування в умовах перехідної економіки. // Економіка

України, 1998, №7.

20. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. -

М.: ИПЦ "Вазар-Форро", 1994.

Додаток №1

Договір застави №_______

м. ________________ “____” ________

р.

_________________________________________________, далі по тексту

Заставодержатель, в особі

________________________________________________________________, що діє на

підставі

______________________________________________________________________, з

однієї сторони та

____________________________________________________________________________

___________

__________________________________________________________________________,

далі по тексту Заставодавець, в особі

_________________________________________________, що діє на підставі

_____________________________,

уклали цей договір про нижчезазначене:

Предмет договору.

1. Даний договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з

Кредитного договору №____ від “___” ________ р., укладеного між

Заставодержателем та Заставодавцем та додаткових угоди по ньому по оплаті в

обумовлені строки і розмірі кредиту в сумі ___________ грн.

(_____________________________________________ гривень) та відсотків за

його користування, а також неустойки у розмірі та у випадках, передбачених

кредитним договором №____ від ”___” ________ р. та

цим договором та сум, сплачених Заставодержателем при реалізації предмету

застави.

2. Предметом застави є

_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________

___________________________________________________________________, далі

по тексту Майно.

Сторони оцінюють Майно у _______________ грн.

(_____________________________________

____________________________________________гривень).

3. Майно є власністю Заставодавця на підставі

_________________________________________

____________________________________________________________________________

___________

4. Заставодавець засвідчує, що:

4.1. на підставах, передбачених законодавчими актами України, на

Майно може бути звернене стягнення;

4.2. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань (в тому

числі від зобов`язань за договорами застави), крім тих, що передбачені цим

договором. Майно не передане в оренду третій особі.

4.3. до Майна не пред`явлені і не будуть пред`явлені майнові позови,

пов`язані із його вилученням.

5. В разі, коли в момент настання терміну виконання зобов`язань по

кредитному договору №___ від “___” ________ р., воно не виконане

повністю, Заставодержатель має право одержати задоволення вимоги з вартості

Майна на свій розсуд переважно перед іншими кредиторами, повідомивши

Заставодавця про спосіб та умови реалізації. Таке повідомлення автоматично

стає невід`ємною частиною даного договору і погодження не потребує.

Права та обов`язки сторін

6. Заставодержатель має право:

6.1. без будь-яких обмежень зі сторони Заставодавця (або третьої

особи, у якої знаходиться майно) перевірити документально або фактично

наявність, розмір, стан і умови зберігання Майна.

6.2. вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для

збереження Майна, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування

майна.

6.3. вимагати від будь-якої особи припинення посягання на предмет

застави, яке загрожує втратою або пошкодженням останнього. Якщо предмет

застави втрачено не з вини Заставодержателя і Заставодавець його не

відновив або за згодою Заставодержателем не замінено на інше майно такої ж

вартості, Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання

забезпеченого даною заставою зобов`язання.

7. Заставодавець зобов`язаний:

7.1. для укладання Договору, як його невід`ємну частину, передати

Заставодержателя наступні документи:

а) копію документів, що підтверджують право власності на предмет

застави;

б) рішення про передачу Майна у заставу;

в)

_______________________________________________________________________

7.2. не пізніше 24 годин з моменту виявлення втрати або пошкодження

Майна сповістити про це Заставодержателя та у триденний строк відновити або

замінити Майно на інше за погодженням такої ж або більшої вартості, а також

сповіщати Заставодержателя про всі зміни, що відбулись стосовно обставин,

передбачених в п. 4 договору не пізніше 1 доби з часу, коли ці зміни

сталися.

7.3. сплачувати передбачені законодавством всі податки та збори,

пов`язані з Майном, яке передане у заставу.

7.4. не розпоряджатися (не відчужувати, не заставляти і не закладати,

не передавати у користування і найом (оренду) та інше) Майно без письмової

згоди Заставодержателя.

7.5. вживати заходи, необхідні для збереження Майна, включаючи

цілодобову охорону протягом дії даного договору.

7.6. безумовно і за першою вимогою Заставодержателя дати можливість

його представникам ознайомитися з бухгалтерськими документами, звітами та

іншими документами щодо руху грошових коштів Заставодавців, у тому числі в

іноземній валюті.

7.7. не розривати договір на розрахунково-касове обслуговування з

Заставодержателем, не закривати рахунки в установі банку до повного

виконання всіх зобов`язань по цьому договору, кредитному договору №____ від

“___” ________ р. та додатковим угодам до них, в разі їх

укладання.

7.8. при правомірному відчуженні Майна замінити його іншим майном

такої ж, або більшої вартості, при обов`язковому узгодженні з

Заставодержателем.

8. Заставодавець має право:

8.1. володіти та користуватися предметом застави відповідно до його

призначення.

8.2. достроково виконати основне зобов`язання, якщо це не суперечить

змісту зобов`язання.

Відповідальність сторін

9. В разі невиконання чи неналежного виконання зобов`язань,

передбачених цим договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні всі

завдані у зв`язку з цим збитки.

10. За невиконання чи неналежне виконання пп. 7.2 – 7.8 договору

Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі 100

відсотків від суми заставленого майна.

Ризик загибелі та зіпсування майна

11. Ризик загибелі Майна або його зіпсування несе Заставодавець.

Реалізація заставленого майна

12. Реалізація заставленого Майна, на яке звернено стягнення,

проводиться шляхом продажу цього Майна за аукціоном, поза аукціону (за

договором купівлі-продажу, через посередника шляхом укладання договору

доручення, через судового виконавця) або іншим шляхом згідно до діючого

законодавства України. Право вибору способу реалізації предмету застави

належить Заставодержателю.

13. Звернення стягнення на заставлене Майно може здійснюватися

сторонами: в судовому порядку (за рішенням арбітражного або третейського

суду), в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Порядок звернення стягнення передує доарбітражне врегулювання спору. В разі

недосягнення згоди звернення стягнення проводиться за рішенням арбітражного

чи третейського суду або шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса.

Додаткові умови

14. Договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами. Договір

діє до повного виконання зобов`язань Заставодавцем за кредитним договором

№___ від “___” _______ р. та додатковими угодами до нього, в разі

їх укладання.

15. Одностороння відмова Заставодавця від договору не дозволяється.

Одностороння відмова Заставодержателя від договору можлива у випадках,

передбачених законодавством та договором.

16. Доповнення договору та зміна окремих його положень здійснюється за

письмово оформленою згодою сторін крім п. 5.

17. Всі повідомлення між сторонами здійснюються у письмовій формі

шляхом направлення рекомендованих листів.

18. По всіх питаннях, не врегульованих цим Договором, сторони керуються

чинним законодавством України.

19. Даний договір складений у двох оригінальних примірниках по одному

для сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

|ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ |ЗАСТАВОДАВЕЦЬ |

|_____________________________________|_____________________________________|

|_____________________________________|_____________________________________|

|_____________________________________|_____________________________________|

|_____________________________________|_____________________________________|

|____ |____ |

______________/__________________

_______________/________________

Додаток №2

Гарантійний лист №_______

Дійсний

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____

(повне найменування гаранта)

гарантує погашення позик, виданих

_________________________________________________

____________________________________________________________________________

____

(найменування установи банку)

____________________________________________________________________________

____

____________________________________________________________________________

____

(кому – найменування позикоотримувача)

на

____________________________________________________________________________

_

(призначення позики)

на строк до ____________________________________

в сумі

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____

(цифрами та прописом)

При несплаті зазначено позики в строки, передбачені в кредитній угоді з

_________________

____________________________________________________________________________

____

(найменування позикоотримувача)

надаємо право

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____

(найменування установи банку)

в безакцептному порядку здійснити її погашення з урахуванням належних

відсотків платіжною вимогою (своїм розпорядженням) з нашого рахунку №

______________________ в

____________________________________________________________________________

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.