бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьСпособи забезпечення кредитів

__

(найменування установи банку)

МФО __________________________________________

а у випадку недостатності грошових коштів – шляхом звертання стягування в

установленому порядку на інші, належні нам цінності.

Дія гарантії припиняється після погашення зазначеної позики і відсотків по

неї, а також по закінченню граничного строку гарантії, встановленого на

______________________________

Гарантійний лист укладено в двох примірниках українською мовою, кожен з

яких має однакову юридичну силу (по одному примірнику для банку, де

відкрито рахунок гаранта, і установи банку).

М.П. Керівник

_____________/__________________

Головний бухгалтер

_____________/__________________

“____” _________ р.

Додаток №3

Договір добровільного страхування майнової відповідальності Страхувальника

по виконанню фінансових зобов`язань

перед банком-кредитором по кредитній угоді

Nо ____________

м. __________

"___" ________ р.

__________________________________________________________, далі

по тексту Страховик, в особі

________________________________________________________________, що діє на

підставі _____________________________,

________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

далі по тексту Страхувальник, в особі

_________________________________________________, що діє на підставі

_____________________________, банк-Кредитор

___________________________________________

___________________________________________, далі по тексту Кредитор, в

особі ______________

______________________________________________________________________, що

діє на підставі ___________________________________________,

керуючись Законом України " Про страхування" від 07 березня 1996 року

та Правилами № ____ від "____" _____ р. "Добровільного страхування

майнової відповідальності страхувальника по виконанню фінансових

зобов`язань перед банком-кредитором по кредитній угоді ",

уклали договір про нижчезазначене:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За даним договором добровільного страхування страхується

майнова відповідальність Страхувальника по виконанню фінансових зобов`язань

перед банком-Кредитором по Кредитній угоді №_____ від "____" ______

р. в термін до "____" ______ року на слідуючих умовах:

Сума кредиту - _______________ грн. (__________________ гривень)

Строк повернення кредиту - до "____" _________

р..

Спосіб надання кредиту - ______________________________________.

Процентна ставка за користування кредитом - ___

(_________________________) % річних.

Цільове призначення -

____________________________________________________________.

(Відсотки по кредиту не страхуються.) /за текстом поданого

зразка/

1.2. Страховик бере на себе зобов`язання при настанні страхового

випадку провести виплату страхового відшкодування у межах страхової суми.

1.3. Страховим випадком визнається повне чи часткове невиконання

Страхувальником фінансових зобов`язань по кредитній угоді на "____"

_________ р. по незалежним від Страхувальника обставинам.

Не є страховим випадком :

-затримка платежів по причині неурегульованості

міжбанківських розрахунків і невиконання Кредитоодержувачем зобов`язань з

погашення процентів за користування кредитом по графіку, передбаченому

кредитною угодою в період до закінчення строку повернення кредиту;

-відсутність грошових коштів у Страхувальника для

виконання зобов`язань в результаті неправомірних дій Страхувальника.

Кваліфікація неправомірності дій Страхувальника встановлюється згідно

діючого законодавства України.

-невиконання Страхувальником зобов`язань по поверненню

суми кредиту (і процентів по ньому) в результаті внесення в кредитну угоду

змін та доповнень, змінюючих строки виконання цих зобов`язань, без

погодження з Страховиком і внесення змін та доповнень в договір

страхування.

1.4. Ліміт відповідальності Страховика при настанні страхового

випадку становить ______________________ грн.

(_________________________ гривень) і є СТРАХОВОЮ СУМОЮ.

1.5. Страхувальник уклав договір страхування на користь

_____________________________ __________________________, що і є

Зискоодержувачем (Вигодонабувачем) по даному договору.

1.6. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком

згідно з договором страхування або законодавством на підставі письмової

заяви Страхувальника і "Страхового акту " ("Аварійного акту"), який

складається Страховиком по обставинам настання страхового випадку.

Виплата страхового відшкодування у випадку настання

страхової події повинна бути проведена на рахунок

_________________________ у _____________________________________, МФО

____________.

1.7. Страховий тариф встановлено у розмірі _______%, і сума

страхової премії Страховику складає _____________ грн.

(___________________________________________ гривень) без ПДВ.

1.8. Страховик погоджується з тим, що Страхувальник надає

Кредитору право повідомляти Страховику про настання страхового випадку,

надавати необхідні відомості про рух грошових коштів по рахунку

Страхувальника, сприяти Страховику у визначенні обставин настання

страхового випадку, виконувати всі інші дії, пов`язані з отриманням

страхового відшкодування та здійсненням прав регресної вимоги Страховика до

Страхувальника у разі виплати страхового відшкодування.

II.СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК НАБРАННЯ ДОГОВОРОМ ЧИННОСТІ

2.1. Договір діє з "____" __________ р. по "____"

__________ р. (включно) при умові повної сплати Страхувальником

страхової премії в обумовлених даним договором обсягах і строки.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту підписання

уповноваженими представниками Сторін і набирає чинності з 00 годин доби, що

слідує за днем надходження страхової премії, вказаної в п. 1.7. на

розрахунковий рахунок Страховика .

2.3. Страхова премія в розмірах, обумовлених п.1.7. договору

повинна надійти на р/р Страховика не пізніше "____" _________ р.

У випадку ненадходження страхової премії на р/р Страховика в повному

обсязі в обумовлений строк, дія договору страхування достроково

припиняється на умовах ст. 27 Закону України "Про страхування" та п._____

Правил ______.

2.4. Дія договору страхування припиняється у разі :

-закінчення його терміну дії, визначеного у п.2.1. договору ;

-повного виконання Страхувальником-Кредитоодержувачем взятих на

себе зобов`язань по кредитній угоді, які були покриті страхуванням по

даному договору .

Дострокове виконання зобов`язань по кредитній угоді не є

підставою для дострокового розірвання договору страхування. Такий договір

страхування вважається успішно завершеним, страхова премія по даному

договору не перераховується.

- у інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-

яка сторона по договору зобов`язана повідомити іншу не пізніш як за 30 днів

до дати припинення дії договору страхування. Взаєморозрахунок Сторін у

випадку дострокового припинення договору проводиться у порядку,

передбаченому ст.27 Закону України "Про страхування".

III. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН

Сторони зобов`язані керуватись Законом України "Про

страхування" від 07 березня 1996 року, Правилами № _______ від "____"

_________ р. "Добровільного страхування майнової

відповідальності страхувальника по виконанню фінансових зобов`язань перед

банком-кредитором по кредитній угоді" та виконувати умови даного договору.

3.1.Страхувальник зобов`язаний:

3.1.1. письмово повідомити Страховика про факт невиконання

зобов`язань по кредитній угоді в строк не пізніше "____" _______

р. та надати усі документи, які визначають причини настання страхового

випадку і обсяги невиконаних зобов`язань ;

3.1.2. використовувати одержані кредитні кошти тільки за

цільовим призначенням, обумовленим кредитною угодою та договором

страхування. Кожну зміну цільового використання кредиту письмово

узгоджувати з страховиком та кредитором;

3.1.3. при пролонгації кредитної угоди укласти додаткову угоду

до договору страхування у строки не пізніше 3 (трьох) робочих днів з

моменту підписання пролонгації і сплатити додаткову страхову премію;

3.1.4. протягом 7 (семи) днів з моменту надання заяви про настання

страхового випадку скласти і нотаріально завірити договір застави на

користь Страховика майна та товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться

у власності Страхувальника на той момент.

3.2.Страховик зобов`язаний:

3.2.1. в разі повного виконання Сторонами умов договору

страхування, Закону "Про страхування" при настанні страхового

випадку сплатити Страхувальнику (Кредитору) страхове відшкодування не

пізніше "_____" __________ р.

3.2.2. нести майнову відповідальність за несвоєчасну виплату

страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки, розмір

якої не може перевищувати 0,02% від суми невиконаного Страховиком

зобов`язання за кожний день прострочки;

3.3.Кредитор зобов`язаний :

3.3.1. в разі невиконання Страхувальником зобов`язань по

кредитній угоді в строк до "____" ________ р. в

триденний строк надати Страховику письмову інформацію про даний факт та

обсяги невиконаних зобов`язань.

3.4.Страховик має право:

3.4.1. перевіряти цільове використання Страхувальником

кредитних коштів;

3.4.2. у випадку необхідності, робити запити про відомості,

пов`язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків,

медичних закладів та інших підприємств, установ, організацій що володіють

інформацією про обставини страхового випадку, у тому числі й дані, що є

комерційною таємницею. Самостійно з`ясовувати причини та обставини настання

страхового випадку;

3.4.3. відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках,

що передбачені Законом України "Про страхування", Правилами №______:

Підставою для відмови Страховика у виплаті страхових сум (страхового

відшкодування) є :

а) навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено

договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку.

Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір

страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

б) вчинення Страхувальником, або іншою особою, на користь якої

укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового

випадку;

в) подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про

об`єкт страхування;

г) отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за

майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;

д) несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання

страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові

перешкод у визначенні обставин. характеру та розміру збитків;

е) інші випадки, передбачені законодавством України,

а також, якщо:

ж) без письмової згоди Страховика були змінені суттєві умови

кредитної угоди, що вплинули на збільшення ризику об`єкту страхування або

підписана нова кредитна угода;

з) пролонгація кредитної угоди здійснена без відома Страховика;

и) одержаний кредит використано не за цільовим призначенням,

зазначеному в техніко-економічному обгрунтуванні та зафіксованому в

договорі страхування;

к) договором страхування передбачене укладення договору застави, а

Кредитоодержувач відмовляється від забезпечення договірних зобов`язань

шляхом виконання умов даного договору застави, в тому числі передачі майна

Страховику;

л) невиконання Страхувальником умов п. 3.1.4 договору страхування.

3.4.4. по письмовій заяві Страхувальника внести зміни та

доповнення в договір страхування;

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1. У випадку виплати Страховиком страхового відшкодування,

Страхувальник відповідає перед Страховиком усіма своїми основними коштами,

запасами товарно-матеріальних цінностей (по балансовій вартості) та готовою

продукцією, а також майном і зобов`язаний відшкодувати Страховику суму

фактичних витрат Страховика, пов`язаних з виплатою відшкодування з пенею,

згідно частині 3 п.5.2. Правил ________.

4.2. Невиконання умов п.3.1.4. договору може служити підставою

для відмови у виплаті страхового відшкодування.

4.3. Кредитор зобов`язується не вносити змін в кредитну угоду без

письмової згоди Страховика, якщо вони (зміни) збільшують суму

відповідальності Страхувальника перед Кредитором або збільшують ступень

ризику настання страхового випадку.

V.ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

5.1. Зміни до договору страхування можуть бути внесені тільки

за письмовою згодою сторін (додатковою угодою до договору страхування) на

підставі письмової заяви Страхувальника та засвідчені в страховому полісі

відповідним записом з другого боку полісу.

5.2. Дія договору страхування припиняється в строк, обумовлений

пунктом 2.1. договору, а також у випадках, передбачених законодавством

України, Правилами ______.

VI. ОСОБЛИВІ УМОВИ.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності, якщо причиною

невиконання, або неякісного виконання обов`язків виявилися обставини

неподоланої сили та інші форс-мажорні обставини.

6.2. Суперечки, що виникають між сторонами при виконанні умов

договору, вирішуються шляхом переговорів, або в порядку, встановленому

діючим законодавством України.

6.3. Сторони, що приймають участь в укладанні договору

страхування, зобов`язуються не розголошувати на протязі 3 років з дня

закінчення його дії комерційну інформацію про діяльність один одного і

несуть за це відповідальність у межах чинного законодавства України.

|СТРАХОВИК |СТРАХУВАЛЬНИК |КРЕДИТОР |

|_________________________|________________________|________________________|

|_________________________|________________________|________________________|

|_________________________|________________________|________________________|

|_________________________|________________________|________________________|

| |____ |____________ |

_______________ /__________ ______________ /__________

______________ /___________

-----------------------

[1] Ольшанский А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт).

– М.: РДЛ, 1997.

[2] Банковское дело (под ред. проф. Лаврушина О.И.). – М.: Финансы и

статистика, 1998.

[3] Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. - М.: ИНФРА, 1996.

[4] Положення НБУ від 28.09.1995 р. Про кредитування (із змінами та

доповненнями) // Комп'ютерна система ЛІГА.

[5] Положення НБУ від 28.09.1995 р. Про кредитування (із змінами та

доповненнями) // Комп'ютерна система ЛІГА.

[6] Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. - М.: ИНФРА, 1996.

[7] Кредити, що надаються під заставу, часто називають ломбардними

кредитами (Лаврушин О.І.)

[8] Банковское дело (под ред. проф. Лаврушина О.И.). – М.: Финансы и

статистика, 1998.

[9] Вступ до банківської справи (під ред. проф. Савлука М.І.). - К.: Лібра,

1998.

[10] Котовенко И.И. Безопасность кредитной деятельности банка. - К.:

Демократична Україна, 1997.

[11] Закон України №2654-ХІІ від 02.10.1992 р. Про заставу (із змінами та

доповненнями) // Комп'ютерна система ЛІГА.

[12] Заржицький О., Левченко А. Застава як засіб забезпечення виконання

зобов'язань. // Право України, 1996, №7.

[13] Закон України №2654-ХІІ від 02.10.1992 р. Про заставу (із змінами та

доповненнями) // Комп'ютерна система ЛІГА.

[14] Закон України №2654-ХІІ від 02.10.1992 р. Про заставу (із змінами та

доповненнями) // Комп'ютерна система ЛІГА.

[15] Банковское дело (под ред. проф. Лаврушина О.И.). – М.: Финансы и

статистика, 1998.

[16] Дохлые бабки // Бизнес, 22 ноября 1999 г..

[17] Подано за Банковским делом (под ред. проф. Лаврушина О.И.). – М.:

Финансы и статистика, 1998.

[18] Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. - М.: ИНФРА, 1996.

[19] Банковское дело (под ред. проф. Лаврушина О.И.). – М.: Финансы и

статистика, 1998.

[20] Клапків М.С. Кредитно-страховий альянс. – Тернопіль: Збруч, 1995.

[21] Сусіденко В. Практичні поради щодо використання принципів банківського

кредитування в умовах перехідної економіки. // Економіка України, 1998, №7.

-----------------------

Позичальник

Залишається власником заставленого майна з опосередкованим (при передачі

заставленого майна кредитору) або безпосереднім володінням цим майном

Банк

При передачі становиться власником заставленого майна з із зобов’язанням

зберегти його і правом користування ним

Кредитна угода

Договір застави

Передача (без передачі) заставленого майна

Банк-кредитор

Юридична особа, що має заборгованість перед позичальником

Кредитна угода

Угода про цесію

Позичальник

Вимога

Сприяє

Банк-кредитор

Позичальник

Страхова компанія

Застрахований

Страхувальник

ризик

Кредит

Позичальник

Кредит

ризик

Страхувальник

Застрахований

Страхова компанія

Банк-кредитор

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.