бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьГрошові розрахунки в господарському обороті України

спрощує розрахунки, що дозволяє зменьшувати витрати по обігу дійсних грошей

і прискорювати розрахунки, так як усі чеки оплачуються по пред'явленню.

Як засіб обігу і розрахунку чек виникає із функції грошей, як

платіжного засобу, але не є дійсними грошима, а тільки заміщує їх в

платіжному обороті. Обіг чеку, як засобу платежу обмежено, тому що, по-

перше, чек – це грошове забов'язання часного порядку і не може

икористовуватись як всезагальний засіб платежу. По-друге, чек виступає лише

як письмовий дозвіл банку разпоряджуватися засобами на поточному рахунку

чекодавця у банку і не може бути як засіб кредиту, тобто на суму чека не

нараховують проценти, хоча він і виступає у ролі кредитних грошей.

Розрахунковий чек - це документ, що містить письмове безумовне

розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту),

яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.

Чекодавець - юридична або фізична особа, яка здійснює платіж за

допомогою чека та підписує його.

Чекодержатель - підприємство, яке є отримувачем коштів за чеком.

Банк-емітент - банк, що видає чекову книжку (розрахунковий чек)

підприємству або фізичній особі.

Чекові книжки (розрахункові чеки) виготовляються на спеціальному

папері на банкнотній фабриці Національного банку України.

Чекові книжки брошуруються по 10, 20 та 25 аркушів.

Розрахункові чеки, які використовуються фізичними особами при

здійсненні разових операцій, виготовляються окремими бланками. Їх облік

ведеться окремо від чекових книжок.

Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім'я чекодавця

(фізичної особи) один або декілька розрахункових чеків на суму, що не

перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена

готівкою.

Строк дії чекової книжки - один рік. Розрахункового чека, який

видається для разового розрахунку фізичній особі, три місяці.

За погодженням з установою банку строк дії невикористаної чекової

книжки може бути продовжений.

Чек включає:

а) назву "розрахунковий чек";

б) назву (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця,

дані його паспорта або документа, що його замінює) власника чекової книжки

(далі-чекодавця) та номер його рахунку;

в) назву банку-емітента і його номер МФО;

г) ідентифікаційні коди чекодавця та чекодержателя за Єдиним державним

реєстром підприємств та організацій України, у фізичних осіб -

ідентифікаційні номери у разі їх присвоєння державною податковою

адміністрацією;

д) назву чекодержателя;

е) доручення чекодавця банку-емітенту сплатити конкретну суму, що

зазначена цифрами та літерами;

є) призначення платежу;

ж) число, місяць та рік складання чека, місце складання чека;

з) підписи чекодавця та відбиток печатки.

Чек, на якому відсутній будь-який із зазначених реквізитів, вважається

недійсним і повертається банку чекодавця без виконання.

Чек із чекової книжки пред'являється до оплати в банк чекодержателя

протягом десяти календарних днів (день виписки чека не враховується).

Обмін чека на готівку і отримання здачі із суми чека готівкою

юридичними особами не дозволяється. У разі розрахунків фізичних осіб з

підприємствами торгівлі та послуг розрахунковим чеком дозволяється

отримання чекодавцем здачі із суми чека готівкою, але не більше двадцяти

відсотків від суми чека. Якщо сума здачі більша, ніж двадцять відсотків від

суми чека, чекодавець має звернутися до установи відповідного банку для

переоформлення чека. Невикористаний розрахунковий чек його власник може

повернути до банку, що його видав, для зарахування суми на свій рахунок або

обміняти чек на готівку.

Згідно з “Єдинообразним законом про чеки” чек може передаватися однією

особою іншій шляхом внесення до нього передаточного напису – індосаменту.

Індосамент здійснюється на зворотній стороні чека і підписується особою,

яка зробила цей напис. Той хто підписався під передаточним написом

називається індоссантом. Передаточний напис повинен бути простий та не чим

не обумовлений. Він засвідчує передачу прав по чеку іншій особі, а також

визначає відповідальність індоссанта перед усіма наступними держателями

чеку.

Умови передачи чеку від однієї особи іншій визначають вид чеку та

характер його використання в обігу як засобу платежу.

Розрізняють наступні види чеків:

а) іменний, або чек, який виписаний на користь відповідної особи.

Такий документ не може бути переданий за допомогою звичайного індосамента.

Пердача здійснюється цессієй, тобто шляхом здійснення передаточного напису

з поміткою “Не наказу”, який завірений нотаріально. При здійсненні передачі

шляхом цессії його власник набирає тільки ті права, які мав попередній

чекодержатель.

б) ордерний чек, тобто чек, який виписан на користь відповідної особи

або її наказу. Такий чек передається за допомогою індосамента з поміткою

“Наказу” або без неї. Цей вид чеку найбільш широко застосовується в

міжнародному розрахунковому обороті.

в) чек на пред'явника виписується пред'явнику і може бути предан іншій

особі як з індосаментом, так і без нього. Як правило, цей чек виставляється

клієнтом на свій банк. Чекодержатель висилає його своєму партнеру за

кородоном, який при отримані виставляє його своєму банку для кредитування

свого рахунка. Таким чином, за допомогою чеку на пред'явника чекодержатель

здійснює розрахунок прямо своєму партнеру, в цілому це виявляється швидше,

ніж розрахунок шляхом банківського переказу.

Згідно Женевський конвенції чек, виставлений без зазначення

отримувача, розглядається як чек на пред'явника. Крім того чеки

розділяються на фірмові та банківськи.

Банковський чек – це чек, який виписан банком на свій банк-

кореспондент. У тексті таких чеків немає найменування фірми-чекодавця, а

чекодавцем виступає банк боржника. Оплата по таким чекам здійснюється за

рахунок коштів банка чекодавця на його рахунках в банку-кореспонденті за

кордоном.

Фірмовий чек – це чек, виписаний фірмой на отримувача. В більшості

випадків такі документи виписуються на прд'явника в національній або

іноземній валюті на пред'явника і виставляються фірмой на свій банк. Оплата

по ним провадиться за рахунок коштів чекодавця.

У випадках, коли при видачі чеку не мається на увазі отримання

готівки, застосовуються кросовані та розрахункові чеки. Ознака, яка

відрізняє кросований чек – дві паралельні лінії, які наненсені по діагоналі

на ліцевій стороні чеку. Це робиться для того, щоб усунути зловживання

чеком. Його держатель не може отримати визначену суму готівкою. Ця сума

зараховується на рахунок чекодержателя в банку, який виступає платником по

чеку, або в іншому будь-якому банку. Такий чек можна оплатити тільки банку

або іншій кредитній установі. При цьому, якщо між паралельними діагоналями

вписується найменування банку, то чек може бути сплачен лише цьому банку.

Таким чином, кросовані чеки застосовуються для переведення тієї чи іншої

суми з одного рахунка на інший. Видача розрахункового чеку теж передбачає

перевод грошей з одного рахунка на інший. Але в цьому випадку банк-платник

кредитує на суму чеку рахунок чекодержателя.

1 Розрахунки чеками

Чеки з чекової книжки виписуються в момент здійснення платежу і

видаються чекодавцем за отримані ним товари та надані послуги. Виписуючи

чек, чекодавець переносить залишок ліміту з корінця попереднього чека на

корінець виписаного чека і виводить новий залишок ліміту.

Приймаючи чек в оплату за товари (виконані роботи, надані послуги),

чекодержатель перевіряє:

відповідність чека встановленому зразку;

правильність заповнення чека;

відсутність виправлень;

відповідність суми корінця чека сумі, вказаній на самому чеку;

строк дії чека;

наявність на ньому чіткого відбитка штампа або печатки банку та назви

чекодавця.

Після цього чекодержатель переконується в особі пред'явника чека за

паспортом або документом, що його замінює.

У разі пред'явлення до установи банку дефектного чека, який не був

прийнятий до оплати підприємством торгівлі або послуг, установа банку

робить запит по каналах зв'язку установі банку, яка виписала чек. Дефектний

чек до отримання підтвердження залишається на руках у власника чека.

Отримавши відповідь, працівник установи банку може дооформити чек

(поставити печатку, підписи тощо) або виписати новий.

Чекодержатель здає в банк чеки разом з трьома примірниками реєстрів -

якщо рахунки чекодавця і чекодержателя ведуться в одній установі банку, і в

чотирьох примірниках - на кожну установу банку окремо - якщо рахунки

чекодавця і чекодержателя ведуться в різних установах банків.

Реєстр вміщує таку інформацію про чек:

а) номер рахунку чекодавця, його ідентифікаційний код за Єдиним

державним реєстром підприємств та організацій України;

б) назву банку-емітента та його номер МФО;

в) назву чекодержателя, номер його рахунку та ідентифікаційний код за

Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

г) назву банку чекодержателя та його номер МФО;

д) суму чека;

є) номер чека;

ж) загальну суму реєстру.

Перший примірник реєстру чеків має завірятися підписами та відбитком

печатки чекодержателя згідно з карткою зразків підписів.

Якщо чекодавець і чекодержатель обслуговуються в одній установі банку,

після перевірки правильності складання реквізитів чека і реєстру, кошти

списуються з відповідного рахунку чекодавця та зараховуються на рахунок

чекодержателю на підставі першого примірника реєстру.

Для здійснення розрахунків чеками між клієнтами різних банків банк

чекодержателя зобов'язаний прийняти чек з реєстром та разом з другим та

третім примірниками реєстру інкасувати чек спецзв'язком до банку-емітента.

Останній примірник реєстру повертається чекодержателю з відміткою про

оплату – якщо клієнти обслуговуються в одній установі банку, або з

відміткою про інкасування - якщо клієнти обслуговуються в різних банках.

Після отримання чека разом з двома примірниками реєстру банк-емітент

перевіряє:

відношення даного чека до цього банку;

відповідність номера рахунку чекодавця, який проставлений в чеку,

зазначеному в картці;

відповідність підписів та відбитка печатки чекодавця з карткою зразків

підписів або наявність напису: "За дорученням від ______________ 199_ р.";

чи не перевищує сума чека граничної суми ліміту чекової книжки;

належність номера чека до виданої книжки та дотримання строків дії книжки;

правильність оформлення чека.

Після цього банк-емітент перераховує кошти на рахунок чекодержателя.

Оплачений чек разом з примірником реєстру залишається у банку-емітенті.

Коли гроші не надійшли в банк чекодержателя після закінчення 10

календарних днів від дати інкасування чека, бінк здійснює запит електронною

поштою до банку-емітента щодо причин несплати чека. Банк-емітент, отримавши

запит, не пізніше наступного робочого дня має дати відповідь банку

чекодержателя, який повідомляє про це чекодержателя.

Невикористані чеки після закінчення строку дії чекової книжки або

вичерпання ліміту підлягають поверненню до банку-емітента, де вони мають

бути погашені банком. За бажанням клієнта банк може продовжити строк дії

чекової книжки або клієнт може поповнити її ліміт у разі його вичерпання.

Коли клієнт вирішить припинити розрахунки чековою книжкою до закінчення

строку її дії чекодавець подає її в банк разом з дорученням для зарахування

невикористаного залишку ліміту на той рахунок, з якого депонувалися кошти.

Якщо при повному використанні чеків ліміт чекової книжки буде невичерпаним,

чекодавцю може бути надана нова розрахункова чекова книжка на суму

невикористаного ліміту. Для цього чекодавець має подати в банк книжку з

корінцями використаних чеків разом із заявою на отримання нової чекової

книжки.

Строк дії нової чекової книжки вираховується з дня її видачі.

Банк-емітент може відмовитись від оплати чека у випадках, якщо:

чек заповнений з порушенням або має виправлення і підчистки, факсиміле

замість підпису;

реєстр чеків заповнений з порушенням або має виправлення і підчистки,

факсиміле замість підпису;

чек виписаний чекодавцем на суму більшу, ніж задепонована на аналітичному

рахунку “Розрахунки чеками”.

Розрахунок по чеку може бути забеспечений повністю або частково

шляхом. аваля. Це забеспечення дається третьою особою, за винятком

платника, або навіть однією з осіб, яка підписала чек. Аваль робиться на

чеку або на додатковому папері. Для аваля досить навіть одного підпису,

поставленой авалістом на лицевій стороні чеку, якщо тільки підпис не

поставлен чекодавцем. Аваль повинен вказати, за чий рахунок він видан. При

відсутності такої вказівки він вважається виданим на чекодавця.

РОЗРАХУНКИ АКРЕДИТИВАМИ

Аккредитив, який використовується при розрахунках, незалежно від того,

як він назван або позначений, являє собою одностороннє, умовне грошове

забов'язання банка, яке видається їм за дорученням клієнта-наказодателя

аккредитива на користь його контрагента по контракту – бенефіціара, по

якому банк, відкривший аккредитив, повинен здійснити сплату бенефіціару або

акцептувати тратти бенефіціара і сплатити по ним у строк, або уповноважує

інший банк здійснити такі розрахунки, при умові надання бенефіціаром

документів, які передбачені в аккредитиві, та при виконанні інших умов

аккредитива.

Акредитив - це форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням

свого клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний:

виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані

роботи та надані послуги;

надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Заявник акредитива - платник, який звернувся до банку, що його

обслуговує, для відкриття акредитива.

Банк-емітент - банк платника, що відкриває акредитив своєму клієнту.

Бенефіціар - юридична особа, на користь якої виставлений акредитив

(продавець, виконавець робіт або послуг тощо).

Виконуючий банк - банк бенефіціара або інший банк, що за дорученням

банку-емітента виконує акредитив.

Залежно від характеру акредитивної операції, що покладена банком-

емітентом на виконуючий банк, він може виступати авізуючим або банком-

платником.

Умови та порядок проведення акредитивної форми розрахунків

передбачаються у договорі між бенефіціаром і заявником акредитива.

Банк-емітент може відкривати такі види акредитивів:

а) покритий - акредитив, для здійснення платежів при якому завчасно

бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-

емітенті або виконуючому банку;

б) непокритий - акредитив, оплата за яким, у разі тимчасової

відсутності коштів на рахунку платника, гарантується банком-емітентом за

рахунок банківського кредиту.

Акредитиви бувають відзивні та безвідзивні. На кожному акредитиві має

бути вказано, чи є він відзивним або безвідзивним. У разі відсутності такої

вказівки акредитив вважається безвідзивним.

Відзивний акредитив - акредитив, який може бути змінений або

анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром

(наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової

відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом).

Усі розпорядження про змінення умов відзивного акредитива заявник може

надати бенефіціару тільки через банк-емітент, який повідомляє виконуючий

банк, а останній -бенефіціара.

Виконуючий банк не має права приймати розпорядження безпосередньо від

заявника акредитива.

Виконуючий банк зобов'язаний оплатити документи, які відповідають

умовам акредитива, виставлені бенефіціаром і прийняті виконуючим банком, до

отримання останнім повідомлення про змінення або анулювання акредитива.

Безвідзивний акредитив - акредитив, який може бути змінений або

анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був

відкритий. Бенефіціар може достроково відмовитися від використання

акредитива, якщо таке передбачено його умовами. Із своїми пропозиціями про

змінення умов акредитива бенефіціар має звернутися до заявника акредитива,

а заявник, у разі згоди, вносить зміни до акредитива через банк-емітент,

який надсилає потрібне повідомлення виконуючому банку.

Акредитиви в іншому (виконуючому) банку за дорученням банку-емітента

можуть виконуватися:

а) депоновані - списанням коштів з аналітичного рахунку "Розрахунки

акредитивами", відкритого у виконуючому банку;

б) гарантовані - наданням виконуючому банку права списувати кошти з

кореспондентського рахунку банку-емітента, відкритого при встановленні

кореспондентських відносин між банками. Відносини між банком-емітентом і

виконуючим банком регулюються кореспондентськими договорами, в яких

передбачається розмір комісійних за авізування та інші витрати, пов'язані з

відкриттям і виконанням акредитива, а також відповідальність сторін щодо

оплати розрахункових документів згідно з умовами акредитива.

Аккредитив за своєю природою являє собою угоду, яка відокремлена від

Страницы: 1, 2, 3


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.