бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьParex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze

Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze

Latvijas Lauksaimniec?bas Universit?te

Ekonomikas fakult?te

Gr?matved?bas un finansu katedra

In?ra R?vi?a

Refer?ts FINAS?S UN KRED?T?

A/S «PAREX BANKA» DARB?BAS RAKSTUROJUMS UN PAKALPOJUMU ANAL?ZE

Darba autors In?ra R?vi?a

Ekonomikas fakult?tes Nepilna laika

studiju Gr?matved?bas un finansu

specialit?tes 2.kursa studente

matrikulas № 0138464

Darba vad?t?js pasniedz?ja

M?r?te Lazdi?a

J?KABPILS, 2002

Saturs

IEVADS 3

1. PAREKSS BANKAS PIED?V?TIE PAKALPOJUMI 5

1.1 Kartes 5

1.2 Komun?lie un abonentu maks?jumi 6

2. KRED?TI A/S «PAREX BANKA» 7

2.1 Kred?ts, t? b?t?ba, formas, veidi 7

2.1.1 Kred?ti uz??mumiem 8

2.1.2 Kred?ti priv?tperson?m 8

2.1.3 L?zings automa??nu un citu transportl?dzek?u ieg?dei 9

2.1.4 ?tr?kais hipokred?ts priv?tperson?m 9

3. A/S «PAREX BANKA» VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRG? 10

4. KRED?TS A/S «LATVIJAS KR?JBANKA» 13

5. KRED?TS A/S «BALTIJAS TRANZ?TU BANKA» 15

SECIN?JUMI 17

IZMANTOT?S LITERAT?RAS SARAKSTS 18

PIELIKUMI 19

PIELIKUMU SATURS. 20

IEVADS

Parekss banka tika dibin?ta 1992.gad?. Jau 2001.gad? Parekss banka un

Parekss grupa kopum? ne tikai sasniedza ienes?guma rekordu, bet ar?

sasniedza teicamus darb?bas r?d?t?jus pla?? pied?v?to pakalpojumu spektr?,

pier?dot sevi k? neapstr?damu l?deri Latvijas finansu sektor?. [7.,3]

Parekss banka ir viena no liel?kajiem kreditoriem ne tikai Latvij?,

bet akt?vi darbojas ar? Lietuv? un Igaunij?. Jau 1994.gad? Parekss bank?

tika izveidota Kredit??anas da?a, kur? taj? laik? str?d?ja 4 cilv?ki, bet

1995.gad? tika izveidota L?zinga da?a. 1997.gad? banka piedal?j?s Parekss

L?zings (Latvij?) un Parex Lizingas (Lietuv?) dibin??an?, tika izveidota

kredit??anas noda?a Parekss bankas fili?l? Citadele.

Parekss grupa sast?v no:

. Parekss bankas grupas;

. Parekss apdro?in??anas grupas (Parekss

apdro?in??anas komp?nija un Baltic

Polis Lietuv?).

Savuk?rt Parekss bankas grup? ietilpst:

. Parekss banka;

. Parekss atkl?tais pensiju fonds;

. Parekss Brokeru sist?ma;

. Parex Asset Management;

. Parekss ieguld?jumu sabiedr?ba;

. Parekss L?zings;

. Parex Lizingas (Lietuva);

. Parex Bankas (Lietuva).

Sav? darb? apskat??u tikai vienu mazu da?u no Parekss grupas, t.i.,

Parekss bankas darb?bu, pakalpojumu kl?stu un kred?tl?niju.

J?dzienu interpret?cija:

. Debetkarte – ir karte, kas ?auj izmantot tikai tos l?dzek?us, kas

iemaks?ti kartes kont?.

. Kred?tkarte dod iesp?ju izmantot ne tikai pa?a iemaks?tos l?dzek?us

kartes kont?, bet ar? l?dzek?us bankas pie??irt? kred?tlimita

ietvaros.

. ?st? kred?tkarte – latu kred?tkarte, kas dom?ta nor??iniem Latvij?

un vis? pasaul?.

. Kred?tiest?de ir uz??m?jsabiedr?ba, kas dibin?ta, lai pie?emtu

noguld?jumus un citus atmaks?jamos l?dzek?us no neierobe?ota

klientu loka un sav? v?rd? izsniegtu kred?tus un sniegtu citus

finansu pakalpojumus.[2., 1 (1)]. Kred?tiest?des Latvij? savu

darbu var uzs?kt tikai p?c Finansu un kapit?la tirgus komisijas

(FKTK) izsniegtas licences sa?em?anas un re?istr?cijas.

Kred?tiest??u pien?kums ir garant?t savu klientu un

korespondentkontu noguld?jumu un oper?ciju nosl?pumu.[4.,45]

. Kred?ts – atl?dz?bas dar?jums, kur? kred?tiest?de uz rakstveida

l?guma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kur?

klientam rada ties?bas r?koties ar t?m un pien?kumu noteikt? laik?

un k?rt?b? atdot kred?tiest?dei naudu vai citas lietas. [3.,1 (5)]

. Overdrafts – br?vi izmantojams, noteikts kreditlimits bez atmaksas

grafika, bet ar izmanto?anas termi?u l?dz 12 m?ne?iem. Vai ar?

iepriek? saska?ota kred?tl?nija jeb aiz??muma ties?bas, kuras

klients var izmantot, veicot maks?jumus vai veicot izmaksas no sava

nor??inu konta. [1.,10]

. Kred?tl?nija – bankas atbalsts, kas ?aus ?tri ieg?t nepiecie?amos

l?dzek?us.

. Noguld?jums – naudas l?dzek?u glab??ana kred?tiest?des kont?

noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem. [3., 1 (6)]

. Klients – fizisk? vai juridisk? persona, kurai kred?tiest?de sniedz

finansu pakalpojumus. [3., 1 (9)]

. Finansu l?zings – kredit??ana, ko veic atbilsto?i Unitroit

konvencij? par starptautisko finansi?lo l?zingu noteiktajiem

pamatprincipiem. [3., 1 (37)]

Lai ?stenotu kredit??anas iesp?jas ir j?r??in?s ar kred?ta savlaic?gu

atmaksu. T?p?c esmu izv?l?jusies izp?t?t un izanaliz?t Parekss bankas

pakalpojumu kl?stu un, par pamatu ?emot Parekss bankas datus, sal?dzin?t

konkr?ti kred?ta sa?em?anas iesp?jas un procesu, k? ar? noskaidrot bank?s

iesniedzamo dokumentu sarakstu kred?ta sa?em?anai, kred?ta procentu likmes,

atmaks??anas k?rt?bu un izanaliz?t, kur? tad ?sti bank? ??du kred?tu ?emt

ir visizdev?g?k. L?dz ar to ?? darba ietvaros vair?k uzman?bas tiek

piev?rsts kred?ta b?t?bai un raksturam, k? ar? kred?ta nodro?in?jumam.

Darba m?r?is ir izv?rt?t kred?ta sa?em?anas nosac?jumus fizisk?m

person?m, k? ar? sal?dzin?t kred?ta sa?em?anas nosac?jumus ar div?m cit?m

bank?m.

Darba raksturs ir praktisks, temata atkl?smei tiek dots teor?tiskais

pamatojums. Darba sagatavo?anai tiek izmantota speci?la ekonomisk?

literat?ra; internet? public?tie dati par banku pakalpojumiem, Latvijas

Republikas likumdo?anas akti, kas attiecin?mi uz banku darb?bu, k? ar? citi

metodiskie nor?d?jumi.

P?t?juma b?ze: A/S «Parex banka», A/s «Latvijas kr?jbanka», A/s

«Baltijas Tranz?tu banka» kred?ta sa?em?anas iesp?jas, dokument?cija,

procentu likmes un atmaksas noteikumi un k?rt?ba.

Darba strukt?ra: darbs sast?v no 20 lpp; ievada; 5 noda??m; 3

apak?noda??m; 4 punktiem; secin?jumiem; literat?ras saraksta; 8

pielikumiem; izveidotas: 5 tabulas un 4 att?li.

PAREKSS BANKAS PIED?V?TIE PAKALPOJUMI

1 Kartes

1.1.tabula

Parekss bankas maks?jumu kar?u da?u no pakalpojumiem tarifi.[1]

(LVL)

| |Pakalpojuma nosaukums |

|karte | |

| |M?ne?a |Pre?u |Skaidra|Kred?|Proce|Pe??a|Overd|Kartes |

| |maksa |un |s |ta |ntu |s |rafta|konta |

| | |pakalpo|naudas |proce|likme|proce|apjom|sl?g?an|

| | |jumu |iz?em?a|ntu |gad? |ntu |s |a |

| | |apmaksa|na |likme|par |likme| | |

| | |Latvij?|Parekss|gad? |kav?t|gad? | | |

| | | |bank? | |iem |par | | |

| | | | | |nor??|atlik| | |

| | | | | |iniem|umu | | |

| | | | | | |kont?| | |

| | | | | | |virs | | |

| | | | | | |200 | | |

| | | | | | |LVL | | |

|Studentu |Bezmaks|Bezmaks|Bezmaks|24% |6% |1% |- |Bezmaks|

|karte VISA |as |as |as | | | | |as |

|Elektron | | | | | | | | |

|Debetkartes| | | | | | |L?dz | |

|Maestro un |0.50 |Bezmaks|Bezmaks|24% |6% |1% |50% |Bezmaks|

|VISA |m?nes? |as |as | | | |no |as |

|Elektron | | | | | | |algas| |

| | | | | | | | | |

|Algas | | | | | | |L?dz | |

|kartes |0.50 |Bezmaks|Bezmaks|24% |6% |1% |200% |Bezmaks|

|Maestro un |m?nes? |as |as | | | |no |as |

|VISA | | | | | | |algas| |

|Elektron | | | | | | | | |

|Virtu?l? |14 LVL |1% |2% |- |- |- |- |Bezmaks|

|karte |gad? | | | | | | |as |

|?st? |36 – 99|Bezmaks|2% |24% |36% |- |Katra|Bezmaks|

|kred?tkarte|LVL |as | | | | |m |as |

| |gad? | | | | | |indiv| |

| | | | | | | |. | |

|Kred?tkarte|36 – 99|0,5% |1,5% |28% |18% |- |- |Bezmaks|

|s VISA |LVL | | | | | | |as |

| |gad? | | | | | | | |

|Kred?tkarte|36 – 99| | | | |- |- |Bezmaks|

|s Eurocard |LVL |0,5% |1,5% |28% |18% | | |as |

|/ |gad? | | | | | | | |

|MasterCard | | | | | | | | |

|Naudas |6 LVL |- |0,30 |24% |6% |- |- |Bezmaks|

|karte |gad? | |LVL | | | | |as |

|Cirrus | | | | | | | | |

Ir 21.gadsimts, lieliem so?iem m?s ien?kam jauno tehnolo?iju pasaul?.

Arvien vair?k darbavietu saviem darbiniekiem izv?las algas nevis izmaks?t

skaidr? naud?, bet gan p?rskait?t uz bankas kontu. Parekss banka pied?v?

«Algu kartes». Alga Jums ir pieejama ?rt?k, jo j?s to varat iz?emt pa

da??m, varat ar algas karti iepirkties veikalos un citur, algas karte dod

iesp?ju sa?emt pat?ri?a kred?tu l?dz pat 200% no vid?j?s algas. Atrodoties

bank?, j?su alga pelna procentus. Uz algas karti varat sa?emt ne tikai

algu, bet ar? citus maks?jumus, piem?ram ?imenes pabalstus, pensijas utt.

Parekss bank? tiek pied?v?tas ??das algu kartes:

. Maestro – starptautiska debetkarte izmantojama bankas fili?l?s un

nor??inu grup?s Latvij?; nor??iniem veikalos, bankas autom?tos Latvij? un

vis? pasaul?;

. Cirrus – starptautisk? debetkarte naudas iz?em?anai bankas autom?tos vis?

pasaul?;

. VISA Electron – starptautiska debetkarte izmantojama nor??iniem veikalos,

bankas autom?tos Latvij? un vis? pasaul?.

Dodoties ce?ojum? vai dar?jumu braucien?, kur j?s nev?l?tos ?emt l?dzi

skaidru naudu, Parekss banka ??diem gad?jumiem pied?v? jums ?rtu piek???anu

naudai, ja j?s ieg?d?jaties Parekss bankas kred?tkarti. Lai ??du karti

sa?emtu jums pat nav j?iemaks? garantijas depoz?ts, un ?? kred?tkarte dod

jums bezprocentu kred?tu uz laiku l?dz 45 dien?m. Parekss banka, atkar?b?

no j?su v?lm?m pied?v? ??das ?st?s kred?tkartes:

. Eurocard/MasterCard: Mass, Business, Gold;

. VISA: Classic, Business, Gold.

Parekss banka pied?v? ar? maks?jumu kartes uz??m?jiem, uz??mumu

darbiniekiem, kuri bie?i brauc komand?jumos, un ar?, ja uz??mumam

nepiecie?ams iepirkties internet?, tad Parekss bank? var ieg?d?ties

Virtu?lo karti.

2 Komun?lie un abonentu maks?jumi

1.2.tabula

Komun?lo un abonentu maks?jumu tarifi Parekss bank?.[2]

(LVL)

|Pakalpojuma nosaukums |Bankas komisijas |

| |maksa |

|Lattelekom pakalpojumu apmaksa |0,10 |

|Latvijas G?ze pakalpojumu apmaksa |Bezmaksas |

|TELE 2, LMT pakalpojumu apmaksa |0,15 |

|Baltcom TV un Baltcom Plus pakalpojumu apmaksa |Bezmaksas |

|Maks?jumi par elektroener?iju |1,5% (min.0,20 |

| |LVL) |

|P?r?jie komun?lie un abonentu maks?jumi: | |

|- ja sa??m?ja konts ir Parekss bank? |0,15 |

|- ja sa??m?ja konts ir cit? bank? Latvij? |0,30 + 0,5% no |

| |summas |

Parekss bankas fili?l?s un nor??inu grup?s ir iesp?jams apmaks?t

praktiski visus ikm?ne?a r??inus. ?os r??inus bank? ir iesp?jams apmaks?t

ne tikai ar skaidru naudu, bet ar? ar nor??inu karti. Ja bank? jau ir

nor??inu konts, tad Parekss banka pied?v? ar? t?du pakalpojumu k? Tie?ais

debets. Tas ir bankas pakalpojums, kas ?auj ietaup?t savu laiku, uzticot

Bankai autom?tiski no klienta nor??inu vai kartes konta apmaks?t pies?t?tos

r??inus par pakalpojumiem.

KRED?TI A/S «PAREX BANKA»

1 Kred?ts, t? b?t?ba, formas, veidi

Vis? pasaul? jau sen pie?emts dz?vot uz kred?ta, ar? Latvij?

kredit??ana k??st arvien aktu?l?ka. Re?la iesp?ja jau ?odien at?auties to,

ko kr?jot un taupot var?tu ieg?d?ties tikai p?c ilg?ka laika posma.

Parekss banka pied?v? vair?kus kredit??anas pakalpojumus attiec?gi p?c

kred?ta m?r?a, nepiecie?am?s summas, atmaksas termi?iem un nodro?in?juma.

Ilgtermi?a kredit??ana sav? zi?? ir sam?r? riskanta kreditoram, jo ??

perioda laik? var main?ties ekonomisk? un politisk? situ?cija valst?,

procentu likmes, aiz??m?ja vesel?ba, ien?kumi un nodro?in?jums ar darbu.

V?rds «kred?ts» n?k no Lat??u valodas «credare» - tic?t, uztic?ties.

Kred?tiest??u likum? termins «kred?ts» tiek skaidrots, k? «atl?dz?bas

dar?jums», kur? kred?tiest?de uz rakstveida l?guma pamata nodod klientam

naudu vai citas lietas un kur? klientam rada ties?bas r?koties ar t?m, un

pien?kumu noteikt? laik? un k?rt?b? atdot kred?tiest?dei naudu. Parasti

kompens?cija par lieto?anas ties?bu atdo?anu tiek noteikti procenti.

Kredit??anas b?tisk?s paz?mes ir:

. Vieno?an?s par stingru l?dzek?u noteikta apjoma atmaks??anas

pien?kumu,

. Maks??anas l?dzek?u nodo?anas termi?u,

. Noteiktu vai vari?jamu atl?dz?bu par izmanto?anas laiku,

. Pien?kumus maks?t noteiktus procentus.

Kred?tus klasific? ??di:

1. Standarta kred?ti ir aizdevumi, kuri neap?aub?mi tiks atmaks?ti,

tie tiek nov?rt?ti 0% riska pak?pi.

2. Uzraug?mie kred?ti prasa kred?tiest?des vad?bas speci?lu uzman?bu.

3. Zemstandarta kred?ti ir ar noteiktu nedro??bas pak?pi.

4. ?aub?go kred?tu atmaksa ir ap?aub?ma, bet nov?rt??anas laik? v?l

nav iesp?jams prec?zi noteikt zaud?juma apjomus.

5. Zaud?tiem kred?tiem nov?rt??anas laik? nav re?las v?rt?bas – to

apmaksa nav iesp?jama.

Katrs izsniegtais kred?ts ir j?nov?rt? un j?pieskaita attiec?gajai

kred?tu klasifik?cijas grupai. Bankas m?r?is ir izveidot dro?u

kred?tportfeli, samazinot zaud?to, ?aub?go un zemstandarta kred?tu apjomu.

Parekss banka pied?v?:

. Kred?tus uz??mumiem;

. Kred?tus priv?tperson?m;

. L?zingu;

. Hipokred?tu priv?tperson?m;

. Overdraftus;

. Kred?tl?nijas u.c.

[pic]2.1.att?ls Kred?ta nodro?in?jumu veidu sh?ma.

1 Kred?ti uz??mumiem

Nosac?jumi: kred?ta summa, ko pie??ir Banka, var b?t l?dz pat 70% no

??las (nodro?in?juma) v?rt?bas.

Procenti par kred?tu tiek noteikti katram klientam individu?li

atkar?b? no termi?a un riska. Gada procenta likme var b?t gan fiks?ta, gan

«peldo?a» un tiek apr??in?ta no kred?ta neatmaks?t?s v?rt?bas.

Kred?ta atmaksas grafiks var b?t ikm?ne?a, ceturk??a vai pieska?ots

J?su naudas pl?smai. Kred?ta pamatsummu var atmaks?t ar? termi?a beig?s,

par to vienojoties ar Banku.

Termi?? pie??irtajam kred?tam var b?t no da?iem m?ne?iem l?dz pat 25

gadiem.

Par nodro?in?jumu kred?tam var kalpot visa veida nekustamais ?pa?ums,

autotransports, ?dens transportl?dzek?i, ra?o?anas iek?rtas, noguld?jumi,

v?rtspap?ri, kapit?la da?as uz??mumos, preces un m?kslas darbi, tre?o

personu galvojumi, k? ar? noteikta apgroz?juma uztur??ana nor??inu kont?.

??las objektam j?b?t apdro?in?tam par labu Parekss bankai.

2 Kred?ti priv?tperson?m

Nosac?jumi: kred?ta summa, ko pie??ir banka , var b?t l?dz pat 70% no

??las (nodro?in?juma) v?rt?bas.

Procenti par kred?tu tiek noteikti katram klientam individu?li

atkar?b? no termi?a un riska, kas saist?ts ar kred?t??m?ju. Procentu likme

gad? var b?t gan fiks?ta, gan ar? peldo?a.

Kred?ta atmaksas grafiks var b?t ikm?ne?a, ceturk??a vai nevienm?r?gs.

Turkl?t, vienojoties ar banku, kred?ta pamatsummu var atmaks?t termi?a

beig?s.

Termi?? pie??irtajam kred?tam var b?t no da?iem m?ne?iem l?dz pat 25

gadiem.

Par nodro?in?jumu kred?tam var kalpot visa veida nekustamais ?pa?ums,

Страницы: 1, 2


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.