бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьParex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze

autotransports, ?dens transportl?dzek?i, noguld?jumi, v?rtspap?ri, kapit?la

da?as uz??mumos, preces un m?kslas darbi, k? ar? tre?o personu galvojumi.

Apdro?in??ana. ??las objektam j?b?t apdro?in?tam par labu Parekss

bankai. Apdro?in?t ??lu var Parekss Apdro?in??anas komp?nij? vai cit?

apdro?in??anas sabiedr?b?, iepriek? to saska?ojot ar banku. Apdro?in??anas

summu ir iesp?jams iek?aut kred?ta summ?. Nepiecie?am?bas gad?jum? banka

var piepras?t kred?ta ??m?jam dz?v?bas apdro?in??anu par labu bankai.

3 L?zings automa??nu un citu transportl?dzek?u ieg?dei

dod iesp?ju lietot automa??nu, s?kotn?ji samaks?jot tikai da?u no

automa??nas v?rt?bas un p?c tam pak?peniski izmaks?jot atliku?o summu un

procentus. Kad l?zinga maks?jumi ir nomaks?ti piln?b?, automa??na k??st par

l?zinga ??m?ja ?pa?umu.

L?zinga objekts ir automa??na, kuras vecums p?c l?zinga l?guma beig?m

nep?rsniegs 10 gadus.

Pirm? iemaksa vismaz 10% no automa??nas v?rt?bas.

L?zinga objekta minim?l? v?rt?ba 2000 LVL vai ekvivalents cit? val?t?.

Termi?? – l?dz 5 gadiem.

4 ?tr?kais hipokred?ts priv?tperson?m

– m?jok?a ieg?dei un remontam.

Nosac?jumi: summa l?dz pat 80% no ieg?d?jam? nekustam? ?pa?uma tirgus

v?rt?bas.

Minim?l? summa 3000 LVL vai ekvivalents cit? val?t?.

Termi?? l?dz 25 gadiem.

Atmaksas grafiks var b?t ikm?ne?a, ceturk??a, vienm?r?gs vai

pieska?ots klienta ien?kumiem.

Nodro?in?jums – visu veidu nekustamais ?pa?ums, ar? tas, ko ieg?d?jas

ar ?? kred?ta pal?dz?bu.

Procentu likmi piem?ro katram klientam individu?li, var b?t fiks?ta

vai main?ga – p?c klienta izv?les.

Lai sa?emtu ??du kred?tu m?jas ieg?dei nepiecie?ami ??di dokumenti

(1.pielikums):

. Zemesgr?matu akta ori?in?ls un zemes robe?u pl?na ori?in?ls;

. M?jas gr?matas ori?in?ls;

. Nam?pa?uma Inventariz?cijas lietas ori?in?ls;

. Izzi?a pat ?pa?umties?b?m uz zemi;

. ?pa?nieka laul?t? un visu nam?pa?um? pierakst?to pilngad?go personu

rakstiska piekri?ana m?jas ie??l??anai (notari?li apstiprin?ta);

. Izzi?a par nekustam? ?pa?uma nodok?a par?du neesam?bu;

. Izraksts no Zemesgr?matu noda?as, kas apliecina, ka m?ja nav apgr?tin?ta;

. Bankas akcept?ts nam?pa?uma nov?rt?jums;

. Apdro?in??anas polise ar atz?mi, ka iest?joties apdro?in??anas gad?jumam,

atl?dz?bu sa?em Parekss Banka. M?jas apdro?in??ana j?saska?o ar Parekss

Banku.

L?dz?gs dokumentu saraksts nepiecie?ams hipokred?ta sa?em?anai m?jas

b?vniec?bas darbiem (skat. 2.pielikumu), un dz?vok?a ieg?dei (skat.

3.pielikumu).

Kad visi nepiecie?amie dokumenti ir sagatavoti, tad ir j?aizpilda

fizisk?s personas pieteikums / deklar?cija kred?ta sa?em?anai (skat.

4.pielikumu).

A/S «PAREX BANKA» VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRG?

A/s «Parex banka» tika dibin?ta 1992.gad?. T?tad banka darbojas jau

10.gadu.

Parekss bankai ir n?cies str?d?t sp?c?gas konkurences apst?k?os, ko

rad?ja no jauna izveidot?s bankas un noguld?jumu pie??m?jas firmas.

3.1.att?ls Latvijas komercbanku 2001.gada noguld?jumu darb?bas

rezult?ti (t?kst. LVL).[3]

?is (3.1.att?ls) par?da 2001.gada noguld?jumu rezult?tus Latvijas

komercbanku sektor?. A/s «Parex banka» ir ierindojusies pirmaj? viet?.

Noguld?jumi 2001.gad? sasniegu?i 533 465 t?kst. LVL. Vismaz?kais

noguld?jumu skaits ir Baltijas Tranz?tu bankai tas ir 75237 t?kst. LVL.

P?c ?? att?la var secin?t, ka cilv?ki ir nov?rt?ju?i A/s «Parex

banka» darb?bas efektivit?ti, ?? ir dro?a banka, kur iedz?vot?ji nebaid?s

noguld?t savus naudas l?dzek?us. Par to liecina noguld?jumu skaita

pieaugums, kas redzams (3.2.att?ls).

Parekss bankas m?r?is ir nodro?in?t klientiem visus nepiecie?amos

finansu pakalpojumus, t?d?j?di veicinot to labkl?j?bu un att?st?bu.

Fizisk?s un juridisk?s personas ir Parekss bankas klienti, kuru apkalpo?ana

bankai nodro?ina stabilit?ti un ien?kumus. Parekss bankas grupai ir ar?

savs atkl?tais pensiju fonds, kur? katrs m?s varam novirz?t l?dzek?us savai

n?kotnei, t.i. banka ar m?su naudu, ieguldot to da??dos pas?kumos, pelna

mums liel?ku pensiju (pensiju otrais l?menis).

Banka ir ieinteres?ta rentabl? darb?b?, t? v?las saglab?t savus

klientus, t?p?c pied?v? arvien vair?k da??dus finansu pakalpojumus gan

fizisk?m, gan juridisk?m person?m.

Latvijas komercbanku darb?bas rezult?ti par 2001.gadu ir redzami (3.3

.att?ls)

3.2.att?ls Parekss bankas noguld?jumu skaits pa gadiem no 1992. l?dz

2001.gadam.

3.3 .att?ls Latvijas komercbanku 2001.gada akt?vu rezult?ti (t?kst.

LVL).

M?su interes?jo?? banka «Parex banka» pa?laik atrodas pirmaj? viet?,

kuras 2001.gad? akt?vi sast?d?ja 656 991 t?kst. LVL.

Apkopojot visu iepriek? aprakst?to inform?ciju, varu secin?t, ka

aizdevumu pie??ir?ana ir viena no svar?g?kaj?m un atbild?g?kaj?m banku

oper?cij?m, jo tiek lemts, kam uztic?t noguld?t?ju naudu. Kred?tiest??u

likuma 34.pants nosaka, ka kredit??anu banka veic saska?? ar t?s

kred?tpolitiku, kas nosaka aizdevumu pie??ir?anas un atmaks??anas k?rt?bu

un to kvalit?tes nov?rt??anas krit?rijus.

Kred?tu pie??ir?anas pamatm?r?is ir g?t pe??u, ko pan?k prasot no

klienta augst?ku procentu likmi par to likmi, k?du maks? banka, aiz?emoties

l?dzek?us kredit??anai. Bankai ir j?nodro?ina ar?, lai izdevumi, kas

saist?ti ar procentu iekas??anu un aizdevumu summas atg??anu, nep?rsniegtu

kredit??anas rezult?t? g?to pe??u.

Kred?tpolitika atspogu?o bankas politiku attiec?b? uz priv?tpersonu un

uz??mumu kredit??anu. Kred?tpolitika nosaka principus, kas j?iev?ro bankas

darbiniekiem, veicot riska dar?jumus, t.i., izsniedzot aizdevumus,

galvojumus saviem klientiem, kuru rezult?t? bankai rodas kred?trisks. T?d?

veid? banka l?mumu pie?em?anu par aizdevumu pie??ir?anu neatst?j atsevi??u

darbinieku kompetenc?.

Kred?tpolitika nesaraujami ir saist?ta ar ekonomikas att?st?bas

tendenc?m. Mainoties ekonomiskajai situ?cijai bankas izmaina savas

kred?tpolitikas direkt?vas.

Parekss banka izsniedz kred?tus k? fizisk?m, t? ar? juridisk?m

person?m.

Fizisk?s personas var sa?emt ??dus kred?tus:

. aizdevums nekustam? ?pa?uma ieg?dei un remontam;

. pat?ri?a aizdevums;

. overdrafts.

Bank? k? ??lu pie?em:

1. nam?pa?umus;

2. privatiz?tus dz?vok?us;

3. zemi;

4. depoz?tnoguld?jumus;

5. pre?u kr?jumus;

6. m?kslas darbus u.tlm.

Lai sa?emtu kred?tu un nosl?gtu kred?tl?gumu ir j?aizpilda bankas

veidlapa un j?nomaks? komisijas nauda par t? izskat??anu. Kred?ta

neizsnieg?anas gad?jum? nauda netiek izsniegta atpaka?. Fizisk?m person?m

v?l ir j?uzr?da pase, j?iesniedz kred?ta nodro?in?juma dokumenti un izzi?a

no darba vietas par darba algu. Banka izskata pieteikumu 3 bankas dienu

laik?. Atsevi??os gad?jumos banka dr?kst piepras?t papildus inform?ciju.

Kred?ta nodro?in?jums (??las) atbilst?bu pieteikum? uzr?d?tajai summai

p?rbauda bankas v?rt?t?ji: Parekss banka uztic ??las nov?rt??anu firmai

Latio (par nov?rt??anu fizisk? persona samaks?s 80 – 100 LVL).

Ja aizdevuma nosac?jumi ir pie?emami, tad tiek nosl?gts l?gums un

naudas l?dzek?i tiek ieskait?ti nor??inu kont? Parekss bank?.

KRED?TS A/S «LATVIJAS KR?JBANKA»

Lai sa?emtu pat?ri?a kred?tu j?b?t algas kontam, t.i., :

. Ja ar darba vietu ir nosl?gts l?gums par algas konta apkalpo?anu,

tad lai sa?emtu kred?tu algai j?b?t p?rskait?tai uz ?o kontu vismaz

3 m?ne?us p?c k?rtas;

. Ja ar darba vietu nav nosl?gts l?gums, tad lai sa?emtu kred?tu

algai j?b?t p?rskait?tai uz ?o kontu vismaz 6 m?ne?us p?c k?rtas.

Pat?ri?a kred?ts tiek dots summ? no 200 l?dz 2000 LVL uz 2 gadiem bez

??las ar 16 % likmi. Kred?ta limits atkar?gs no darba algas lieluma un

apg?d?jamo skaita, k? ar? no dz?vesvietas. (piem?rs skat?t 4.1.tabula )

Lai sa?emtu pat?ri?a kred?tu ir nepiecie?ami ??di dokumenti:

1. Pase;

2. Izzi?a no darba vietas par darba algu (7. un 8.pielikums);

3. Pat?ri?a kred?ta l?gums (skat. 6.pielikums).

Ja algas konta bank? nav, tad ir iesp?ja ?emt parasto kred?tu summ?

virs 1000 LVL ar 8 l?dz 11,5% likmi. ??dam kred?tam nepiecie?ama ??la.

Kred?tu pie??ir 75% no ??las tirgus v?rt?bas. Bet papildus izdevumus sag?d?

??las nov?rt??ana, ko banka pati neveic. Banka nov?rt??anu uztic t?d?m

firm?m k? Latio, Vindex u.c. Fiziskai personai piem?ram dz?vok?a

nov?rt??ana, lai sa?emtu kred?tu var izmaks?t aptuveni 80 LVL. Kred?ta

sa?em?anai nepiecie?ami ??di dokumenti (5a.pielikums):

1. Pase;

2. Aizdevuma piepras?jums (5.pielikums);

3. Naudas pl?smas grafiks;

4. Izzi?a par darba algu un darba st??u darba viet?;

5. Darba l?gums;

6. Dokumenti par ie??mumiem no saimniecisk?s darb?bas;

7. Pilngad?go ?imenes locek?u pases;

8. Dz?vesbiedra izzi?a par darba algu, darba st??u (ja ir kop?ga

saimniec?ba ar aiz??m?ju);

9. Remontdarbu t?me (ja aizdevums tiek piepras?ts dz?vok?a, m?jas vai

citu ?ku remontam).

10. Nodro?in?jums (nekustamais ?pa?ums vai transportl?dzeklis)

Parast? kred?ta procentu likmes lielums main?s attiec?gi mainoties kred?ta

termi?am. Sal?dzino?s piem?rs apskat?ms (skat?t 4.2.tabula).

Bankas kred?tpolitikas m?r?is ir minimiz?t risku, nodro?in?t bankas

maksim?lu rentabilit?ti, vienlaic?gi veicot vispus?gu nacion?l?s ekonomikas

att?st?bu. Kred?tpolitika tiek ?stenota cen?oties pan?kt liel?kus ien?kumus

ar p?c iesp?jas maz?ku risku, nodro?inot rentabilit?ti, maks?tsp?ju un

dro??bu. Bankas kred?tpolitikas misija ir ?stenot iedz?vot?ju, valsts

att?st?bu kopum?. Veiksm?gas kred?tpolitikas realiz?cijas gad?jum? var tikt

papla?in?ta uz??m?jdarb?bas att?st?ba un pat noteiktu re?ionu ekonomisk?

aug?upeja.

4.1.tabula

Pat?ri?a kred?ta limita apr??ins, gada procenta likme 16%.[4]

|Darba alga|Apg?d?jamo skaits|Maksim?l?s limita v?rt?bas |

|p?c |?imen? | |

|nodok?u | | |

|nomaksas, | | |

|LVL | | |

| | |t.sk., |M?ne?a |Kred?ta |Kred?ta |

| |Kop? |b?rni |maks?jums, |termi??,|summa, LVL |

| | |l?dz 14 |LVL |m?ne?i | |

| | |gadiem | | | |

|J?kabpils pils?ta |

|80 |- |- |11 |24 |232 |

|120 |1 |1 |17 |24 |348 |

|120 |- |- |59 |24 |1216 |

|J?kabpils rajons |

|100 |1 |1 |15 |24 |313 |

|120 |1 |1 |43 |24 |897 |

|120 |- |- |73 |24 |1498 |

|70 |- |- |15 |24 |306 |

|R?gas pils?ta |

|155 |1 |- |10 |24 |214 |

|200 |1 |- |55 |24 |1133 |

|200 |1 |1 |72 |24 |1480 |

|138 |1 |1 |10 |24 |214 |

|95 |- |- |10 |24 |204 |

|200 |- |- |89 |24 |1834 |

Secin?jums: jo liel?ka ir darba alga un nav apg?d?jamo, jo liel?ku

pat?ri?a kred?ta summu var ieg?t.

4.2.tabula

Parast? kred?ta procentu likmes apr??ins fiziskai personai.

|Kred?ta atmaksas termi?? |5000 LVL |10 000 LVL |

|Kred?ta m?r?is: citas pat?ri?a vajadz?bas |

|12 m?ne?i |10,17 % |8,67 % |

|24 m?ne?i |10,82 % |9,32 % |

|36 m?ne?i |10,92 % |9,42 % |

|48 m?ne?i |11,32 % |9,82 % |

|Kred?ta m?r?is: nekustam? ?pa?uma ieg?de |

|24 m?ne?i |12,32 % |10,82 % |

|48 m?ne?i |12,82 % |11,32 % |

Secin?jums: pieaugot kred?ta atmaksas termi?am, pie t?s pa?as kred?ta

summas – palielin?s ar? kred?ta procenta likme. Tai pa?? laik? liel?kai

kred?ta summai uz to pa?u kred?ta atmaksas termi?u ir maz?ka procentu

likme.

KRED?TS A/S «BALTIJAS TRANZ?TU BANKA»

A/s «Baltijas Tranz?tu banka» kred?tpolitika ietver visp?r?jos

aizdevuma pie??ir?anas principus, izsniegto kred?tu uzraudz?bas k?rt?bu,

kred?tportfe?a klasifik?ciju un dro??bas pas?kumu realiz?cijas k?rt?bu

potenci?lo zaud?jumu gad?jumos. Kred?tpolitikas m?r?is ir nodro?in?t bankas

dz?votsp?ju un ienes?gumu, sekm?t uz??m?jdarb?bu, veicin?t biznesa un

tautsaimniec?bas att?st?bu.

Kred?ti, iz?emot starpbanku kred?tus, tiek izsniegti juridisk?m un

fizisk?m person?m, kas ir bankas klienti.

Ja aiz??m?js ir fiziska persona, tad bankai ir j?sa?em piln?ga

inform?cija par vi?a dz?vesvietu un darba vietu, par ?imenes sast?vu, par

ien?kumiem u.tlm.

Kred?tu procentu likmes nosaka vadoties no:

1. Bank? piesaist?to l?dzek?u vid?j?s procentu likmes;

2. Kred?ta apkalpo?anas izdevumiem;

3. Kred?ta nodro?in?juma;

4. Iesp?jam? kred?triska;

5. Banku konkurences noteikumiem.

Kred?ts pret dz?vok?a, priv?tm?jas vai zemes gabala ??lu vai dz?vok?a,

priv?tm?jas vai zemes ieg?dei fizisk?m person?m.

“Baltijas Tranz?tu bank?” vara sa?emt kred?tu pret dz?vok?a,

priv?tm?jas vai zemes gabala ??lu, k? ar? to ieg?dei. Banka pie??ir kred?tu

l?dz 70 % no dz?vok?a, priv?tm?jas vai zemes gabala tirgus v?rt?bas uz

termi?u l?dz 10 gadiem. Nepiecie?am?bas gad?jum? pirkuma dar?jums tiek

veikts ar dar?juma konta starpniec?bu.

Kred?ts tiek noform?ts 1- 2 dienu laik?. Kred?tiem ar atmaksas termi?u

l?dz diviem gadiem– fiks?t? procentu likme, ja atmaksas termi?? ilg?ks par

diviem gadiem, tad main?g? procentu likme. Sa?emot kred?tu ar atmaksas

termi?u l?dz 5 gadiem, klientam ir ties?bas atmaks?t kred?ta pamatsummu p?c

sav?m iesp?j?m bez pamatsummas atmaksas grafika. Procenti tiek apr??in?ti

no atliku??s kred?ta summas.

Kred?tus izsniedz ar? pension?riem, studentiem un m?jsaimniec?m.

Banka neietur soda procentus par ?tr?ku kred?ta atdo?anu.

Nav noteikta minim?l? kred?ta summa.

Kred?ta izmanto?anas laik? p?c klienta iniciat?vas ir iesp?jas palielin?t

aizdevuma summu, main?t procentu likmes un kred?ta atdo?anas termi?us.

Nepiecie?amie dokumenti

Dz?voklim:

. ?pa?uma ties?bas apliecino?i dokumenti;

. izzi?a 22dz;

. dz?vok?a inventariz?cijas lietas ori?in?ls;

. izzi?a par komun?lajiem maks?jumiem;

. dz?vojam?s m?jas, kur? atrodas ie??l?jamais dz?voklis, uztur??anas un

apsaimnieko?anas l?gums;

. nekustam? ?pa?uma firmas, ar kuru bankai ir nosl?gts sadarb?bas

l?gums, sast?d?ts dz?vok?a nov?rt??anas akts;

. aiz??m?ja pases kopija.

M?jai:

. zemesgr?matu apliec?ba;

. zemes robe?u pl?ns;

. inventariz?cijas lietas ori?in?ls;

. m?jas gr?mata;

. izzi?a par to, ka nomaks?ts zemes nodoklis;

. nekustam? ?pa?uma firmas, ar kuru bankai ir nosl?gts sadarb?bas

l?gums, sast?d?ts nekustam? ?pa?uma nov?rt??anas akts;

. aiz??m?ja pases kopija.

Zemei:

. zemesgr?matu apliec?ba;

. zemes robe?u pl?ns;

. izzi?a par to, ka nomaks?ts zemes nodoklis;

. nekustam? ?pa?uma firmas, ar kuru bankai ir nosl?gts sadarb?bas

l?gums, sast?d?ts nekustam? ?pa?uma nov?rt??anas akts;

. aiz??m?ja pases kopija.

Nepiecie?am?bas gad?jum? banka var no klienta piepras?t ar? papildu

inform?ciju.

5.1.tabula

Baltijas Tranz?ta bankas kred?tu cenr?dis.[5]

|Kred?ti |

|1. Kred?ta pieteikuma izskat??ana |

|1.1. l?dz Ls 1 000 |Ls 10 |

|1.2. no Ls 1 001 l?dz Ls 5 000 |Ls 20 |

|1.3. no Ls 5 001 l?dz Ls 50 000 |Ls 30 |

|1.4. no Ls 50 001 l?dz Ls 100 000 |Ls 50 |

|1.5. virs Ls 100 000 |Ls 100 |

|2. Kred?ta noform??ana un izsnieg?ana |

|2.1. l?dz Ls 500 |bez maksas |

|2.2. no Ls 500 l?dz Ls 2 000 |Ls 5 |

|2.3. no Ls 2 001 l?dz Ls 5 000 |Ls 20 |

|2.4. no Ls 5 001 l?dz Ls 25 000 |Ls 30 |

|2.5. virs Ls 25 000 |0,1% no kred?ta summas, min. Ls |

| |100 |

|3. M?ne?a maksa par aizdevuma konta apkalpo?anu: |

|3.1. juridisk?m person?m |0,05% - 0,1% m?nes?, min. Ls 2 |

|3.2. priv?tperson?m |bez maksas |

|4. L?gumsods par kred?ta pirmstermi?a |1% - 3% no pirms termi?a |

|atmaksu (iz?emot fizisko personu |atmaks?jam?m summ?m |

|pat?ri?a kred?tus) | |

SECIN?JUMI

Darba izstr?d??anas gait? man bija iesp?ja iepaz?ties ar da??diem

terminiem, kas man ??va lab?k izprast finansu tirgus darb?bas

pamatprincipus, k? ar? nedaudz dzi??k iepaz?ties ar kredit??anas politiku

Страницы: 1, 2


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.