бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьКонтрольная работа: Правила заповнення вантажної митної декларації

Контрольная работа: Правила заповнення вантажної митної декларації


Реферат

з дисципліни:

«Митне регулювання»


Правила заповнення вантажної митної деклараціїПравила заповнення вантажної митної декларації

Загальна вантажна митна декларація – заява, що містить відомості про товар, мету його переміщення через митний кордон України тощо, необхідні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, і застосовується відповідно до актів законодавства щодо оформлення вантажних митних декларацій у передбачених випадках.

Не допускається переміщення енергоносіїв трубопровідним транспортом та електроенергії лініями електропередачі через митний кордон України без оформлення ЗМВД в Центральній енергетичній митниці або інших митницях, у зоні діяльності яких перебувають вузли обліку та лінійно-виробничі диспетчерські станції магістральних трубопроводів, нафтосховища, а також в інших місцях, де є вищезазначені продукти, що підлягають митному контролю та митному оформленню.

Загальна вантажна митна декларація також подається при декларуванні комплектного об'єкта. При цьому на кожну партію товарів, що поставляються для спорудження конкретного комплектного об'єкту, подаються окремі декларації, які заповнюються у звичайному порядку, передбаченому діючими нормативними актами.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що заключили глобальні контракти на поставку комплектних об'єктів, подають загальну вантажну митну декларацію на ці об'єкти до початку поставок товарних партій.

Декларації подаються:

·           на об'єкти, що вивозяться з України – в митницю, в регіоні діяльності якої цей суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності знаходиться;

·           на об'єкти, що ввозяться в Україну – в митницю, в регіоні діяльності якої даний комплектний об'єкт споруджується.

Якщо комплектний об'єкт споруджується в регіонах діяльності кількох митниць, то загальна декларація висилається кожній з цих митниць.

Рішення про митне оформлення товарів за попереднім поданням митному органу загальної вантажної митної декларації або по товаросупровідним документам відповідно до вимог наказу Держмиткому від 18.04.95 №172 приймається начальником митниці.

Загальна декларація при вивезенні з України комплектного об'єкта пред'являється митниці, в зоні діяльності якої знаходиться суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який уклав глобальний контракт на цей об'єкт; при ввезенні в Україну комплектного об'єкту вона пред'являється митниці, в зоні діяльності якої цей об'єкт споруджується.

Порядок реєстрації загальної декларації на комплектний об'єкт такий же, як при митному оформленні товарів.

Штампи про результати митного оформлення в загальній декларації не проставляються.

Після реєстрації загальна декларація ставиться на контроль, а відповідні аркуші направляються в органи державної статистики. При митному оформленні товарних партій комплектного об'єкта представляються ті ж документи, як при митному оформленні товарів.

При перевірці декларації, представленої на товарну партію комплектного об'єкта, в числі інших відомостей перевіряється наявність номерів загальної декларації, зазначених у графі 40 «загальна декларація/попередній документ». Графа 40. «Загальна декларація/ попередній документ».

Заповнюється:

·           при вивезенні за межі України товарів для комплектних об'єктів;

·           після укладання зовнішньоторговельного договору (контракту) по товарах, що було вивезені раніше за ордерними поставками;

·           при зміні митного режиму раніше вивезених товарів;

·           в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

У графі вказується раніше проставлений митницею у графі 7 номер декларації:

·           загальної декларації – при вивезенні товарів для комплектних об'єктів;

·           наданої при ввезенні товарів в Україну для переробки (обробки, збагачення);

·           наданої при первісному вивезенні товарів з України.

Порядок реєстрації такої декларації та проставляння штампів про результати митного оформлення такий же, як при митному оформленні товарів.

Державною митною службою України видан Наказ №307 від 9 липня 1997 р. «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації» (остаточні зміни від 3 грудня 2004 року №25/4–14–34/14440-ЕП).

Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації визначає загальний порядок заповнення граф вантажної митної декларації (далі – ВМД).

Декларантом заповнюються всі графи ВМД відповідно до конкретного митного режиму, за винятком граф 7, 51, C та D, що заповнюються посадовою особою митниці.

Графа A

У графі зазначаються (кожен з реквізитів починається з нового рядка та перед кожним з них проставляється порядковий номер):

1 – номер розрахункового рахунку у валюті України, найменування та код МФО банківської установи, у якій відкрито розрахунковий рахунок декларанта;

2 – номер валютного рахунку, найменування та код МФО банківської установи, у якій відкрито валютний рахунок декларанта (у разі наявності).

Графа B «Подробиці розрахунків»

У графі основного аркуша ВМД зазначаються:

код виду податку або збору відповідно до Класифікатора видів податків та зборів;

загальна сума податків та зборів за цим кодом, що включає в себе суми податків та зборів за основним і кожним додатковим аркушем ВМД;

платіжні реквізити;

номер та дата векселя (при поданні векселя).

Графа C

Заповнюється посадовою особою відділу митних платежів. До графи основного аркуша ВМД заноситься інформація про податки та збори в такому порядку:

Код виду /номер платіжного документа, що засвідчує сплату відповідного податку або збору /дата сплати (надходження) податку або збору за платіжним дорученням /сума сплати

При використанні вексельної форми розрахунку в підрозділі графи С «дата сплати (надходження) податку або збору за платіжним дорученням» посадова особа відділу митних платежів зазначає дату видачі векселя, а в дужках – дату його погашення.

Проставляються номерний штамп «СПЛАЧЕНО» і підпис посадової особи відділу митних платежів, що здійснила списання сум податків та зборів за цією ВМД.

Графа D

У графі проставляються:

штамп «Під митним контролем» (далі – ПМК), підпис та прізвище посадової особи митниці, що прийняла ВМД до оформлення;

особиста номерна печатка, підпис та прізвище посадової особи митниці, що завершила митне оформлення.

При ввезенні товарів в Україну в графі також зазначається у вигляді напису
«Під митним контролем з _____________» (число, місяць, рік) дата початку строку перебування
товарів під митним контролем для цілей нарахування митного збору за перебування їх під митним контролем.

У разі потреби робляться інші відмітки, що свідчать про результати митного оформлення, про накладання митного забезпечення тощо. Допускається використання зворотного боку декларації для занесення зазначеної інформації, завіреної особистою номерною печаткою посадової особи митниці, яка здійснювала митне оформлення.

Графа 1 «Тип декларації»

У графі зазначається тип ВМД, який формується за такою схемою:

«ЛЛ ЦЦ ЛЛЛ»
Елемент N –,
1 2 3

де 1 – 2-значний літерний код відповідного напрямку переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів (далі – товари):

ІМ – увезення в Україну;

ЕК – вивезення з України;

ТР – транзит через митну територію України;

2 – 2-значний код митного режиму відповідно до розділу 1 Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України;

3-літерний код особливості операції:

Особливість операції Напрямок переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів
1 2
ОП Ордерна поставка ЕК Вивезення з України
КО Експорт комплектного об'єкта
П Попередня декларація
ГД Експорт гуманітарної допомоги
З Загальна декларація
Г Митне оформлення предметів громадян
АТЗ Переміщення автомобільних транспортних засобів з метою перевезення пасажирів і зовнішньоторговельних вантажів
ПС Переміщення повітряних суден з метою перевезення пасажирів та зовнішньоторговельних вантажів
ВТЗ Переміщення водних транспортних засобів з метою перевезення пасажирів та зовнішньоторговельних вантажів
СЕЗ** Переміщення товарів через межі спеціальних економічних зон з метою здійснення транспортно-експедиційних операцій
ТЕО* Переміщення товарів через митні ліцензійні склади транспортно-експедиційних організацій
ЗС Запаси, призначені для споживання
КО Імпорт комплектного об'єкта ІМ Увезення в Україну
ГД Імпорт гуманітарної допомоги
З Загальна декларація
П Попередня декларація
ДЗ Декларація-зобов'язання
Г Митне оформлення товарів та інших предметів громадян
СЕЗ** Переміщення товарів через межі спеціальних економічних зон з метою здійснення транспортно-експедиційних операцій

 

ТЕО Переміщення товарів через митні ліцензійні склади транспортно-експедиційних організацій

 

УК Випуск у вільний обіг українських товарів, які перебувають у магазині безмитної торгівлі, що ліквідується

 

АК Транзит підакцизної продукції ТР Транзит через митну територію України
СЕЗ** Переміщення товарів через межі спеціальних економічних зон з метою здійснення транспортно-експедиційних операцій
ТЕО* Переміщення товарів через митні ліцензійні склади транспортно-експедиційних організацій
З Загальна декларація

____________

* Застосовується у випадках, установлених Держмитслужбою України.

** Застосовується у випадках, установлених законодавством України.

Держмитслужба України може встановлювати інші особливості операції в межах існуючих митних режимів.

Графа 2 «Відправник / Експортер»

У графі зазначаються відомості про відправника:

індивідуальний податковий номер платника податків (у разі наявності) – у правому верхньому кутку;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (далі – П. І. Б.) фізичної особи, її місце проживання та відомості про документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер відправника (у нижній частині графи після знака «N»), що формується за схемою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

Якщо відправник – іноземна особа, то в графі зазначаються найменування та місцезнаходження іноземного підприємства або П. І. Б. і місце проживання фізичної особи.

Графа 3 «Додатковий аркуш»

Графа заповнюється, якщо використовуються додаткові аркуші.

У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер аркуша, у другому – загальна кількість аркушів декларації, включаючи додаткові.

Наприклад, якщо є одна декларація з двома додатковими аркушами, то в самій декларації належить зазначити «1/3», у першому додатковому аркуші – «2/3», у другому – «3/3».

Якщо додаткові аркуші не використовуються або використовуються специфікації довільної форми, то в графі зазначається «1/1».

Якщо використовуються формуляри-специфікації форми МД-8, то графа не заповнюється.

Графа 4 «Відвантажувальні специфікації»

Графа заповнюється при використанні специфікацій.

Зазначається загальна кількість доданих до ВМД аркушів специфікацій довільної форми, пакувальних листів або переліків товарів.

Якщо використовуються формуляри-специфікації форми МД-8, то в графі зазначається «1/ХХ», де ХХ – загальна кількість аркушів декларації, включаючи формуляри-специфікації форми МД-8.

Порядок використання специфікацій визначається Державною митною службою України.

Графа 5 «Всього найменувань товарів»

Проставляється зазначений у графі 32 ВМД порядковий номер товару, що декларується останнім за цією ВМД.

При використанні специфікацій довільної форми в графі зазначається загальна кількість найменувань товарів, задекларованих за вантажною митною декларацією.

Графа 6 «Кількість місць»

У графі зазначається (цифрами) загальна кількість місць у декларованій партії товарів.

При переміщенні через митний кордон насипних, наливних вантажів та таких, що переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередачі, а також навалом, у графі проставляється «0».

Для товарів та інших предметів, що перевозяться в контейнерах, бочках, каністрах, ящиках або на піддонах, зазначається відповідно кількість контейнерів, бочок, каністр, ящиків, піддонів.


Графа 7 «Довідковий номер»

У графі проставляються номер і дата прийняття ВМД (реєстраційний номер) за такою схемою:

ххххххххх /х/ хххххх
_________________________ ,
1 2 3

де 1 – дев'ятизначний код митного органу, у якому проводиться митне оформлення, згідно з додатком до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 02.04.2004 №233 «Про затвердження Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів» (зі змінами й доповненнями);

2 – остання цифра поточного року;

3 – порядковий номер декларації в журналі обліку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

Графа 8 «Одержувач/Імпортер»

Страницы: 1, 2


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.