бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьКурсовая работа: Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Курсовая работа: Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Факультет менеджменту

Курсова робота

на тему:

«Організація функціонального управління на підприємстві ДП «Рівнестандартметрологія»»

Виконала:

Перевірила:

Рівне-2008


Зміст

Вступ. 3

1. Організація як об'єкт управління. 5

1.1. Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності 5

1.2. Мета та місія організації 6

1.3. Імідж підприємства, історія створення та розвитку. 7

Розділ 2. Аналіз організації як системи управління. 11

2.1. Діагностика макросередовища. 11

2.2. Діагностика ділового оточення організації 17

2.3. Аналіз фінансового стану. 20

2.4. Аналіз показників рентабельності 22

2.5. Аналіз показників ділової активності 23

2.6. Аналіз управління персоналом.. 25

Розділ 3. Основні заходи вдосконалення функціонування організації та очікуваного результату. 31

Висновок. 41

Список використаної літератури. 45


Вступ

Виробництво якісної продукції та розвиток національної економіки в цілому неможливі без розробки і прийняття відповідних стандартів та виконання достовірних вимірювань, що в свою чергу впливає на всі напрямки соціально сфери – освіту, захист прав споживачів, охорону здоров’я, безпеку життя, відпочинок, захист довкілля.

Адаптація національного законодавства у цій сфері до міжнародного важливою складовою вступу України до Світової організації торгівлі та розширення зв’язків з Європейським Союзом.

В даній курсовій роботі я представляю Державне підприємство «Рівнестандартметрологія» - територіальний орган Держспоживстандарту України, яке сьогодні забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації, дності вимірювань, сертифікації продукції та послуг, акредитації випробувальних підрозділів. Діяльність підприємства спрямована на підтримку вітчизняних виробників і сприяння забезпеченню споживачів якісними товарами і послугами.

ДП "Рівнестандартметрологія": - «Ми працюємо на тих, хто зробив ставку на якість! ».

В умовах створення ринкової економіки України, розвитку підприємництва, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як на державному рівні, так і на рівні управління окремим підприємством.

На сьогоднішній день, менеджмент слід розглядати як складне багатофункціональне управління, що дає змогу усвідомити внутрішні і зовнішн важелі регулювання всієї своєї діяльності в цілому і, таким чином, досягти їх збалансованості за умов мінливого ринкового оточення.

Метою даної курсової роботи є засвоєння теоретичних знань і оволодіння практичними навичками діагностування внутрішнього та зовнішнього середовища організації, окреслення проблем і надання рекомендацій щодо їх усунення на основі отриманих даних.

В результаті мною мають бути запропоновані можливі заходи по вдосконаленню управління підприємством та усуненню виділених проблем, на прикладі ДП «Рівнестандартметрологія».


1. Організація як об'єкт управління

1.1. Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності

Державне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» засноване на державній власності, підпорядковане уповноваженому органу управління - Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, є державним комерційним підприємством.

Місцезнаходження підприємства: вул. Замкова, 32, м. Рівне 33028, Україна.

ДП «Рівнестандартметрологія» є правонаступником прав та обов’язків ДП «Рівненський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Дане ДП створене з метою:

- задоволення суспільних та особистих потреб шляхом системного здійснення виробничої, наукової, інформаційної, комерційної, іншої господарсько діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

- також здійснення управлінських функцій у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності та захисту прав споживачів, у т. ч. здійснення державного нагляду за додержанням технологічних регламентів, стандартів, норм правил та державного метрологічного контролю та нагляду згідно вимогами чинного законодавства.

Предметом діяльності Центру є:

здійснення державного нагляду за додержанням суб’єктами господарювання усіх форм власності технологічно регламентованих стандартів, норм і правил та державного метрологічного контролю та нагляду за забезпеченням єдност вимірювань згідно із законодавством України;

здійснення науково-технічних та науково-організаційних та інших робіт у сфері метрології, оцінки відповідності, стандартизації та захисту прав споживачів;

виконання робіт, надання послуг на замовлення суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності;

здійснення державного нагляду за додержанням вимог технічних регламентів, стандартних норм і правил та інших вимог, пов’язаних із якістю продукції, що випускається, суб’єктами господарювання в Рівненській області на всіх стадіях життєвого циклу продукції;

участь у реалізації державної політики щодо додержання вимог законодавства України про захист прав споживачів;

розробка та участь у розробці технологічних регламентів, національних стандартів, в т. ч. гармонізованих з відповідними міжнародними стандартами та ншими нормами.

1.2. Мета та місія організації

Стратегічна мета політики ДП «Рівнестандартметрологія» у сфері якост надання послуг, які максимально задовольняють нагальні потреби замовників та перевищують їх очікування.

Керівництво ДП «Рівнестандартметрологія» з усією відповідальністю заявляє, що дана діяльність спрямована на:

Забезпечення достовірності та об’єктивності наданих послуг з сертифікації та метрологічного забезпечення;

Своєчасне виконання всіх робіт з надання послуг;

Безумовне дотримання всіх правил сертифікації Системи УкрСЕПРО;

Набуття у замовників та ділових партнерів репутації авторитетного та об’єктивного виконавця;

Забезпечення конфіденційності інформації, одержаної в процесі надання послуг;

Забезпечення виконання вимог нормативних документів стосовно методів випробувань;

Забезпечення дотримання правил застосування засобів вимірювально техніки і методик виконання вимірювань.

Досягнення проголошених цілей здійснюється шляхом виконання таких завдань:

Систематичне впровадження та постійне поліпшення у всіх видах діяльності внутрішньої системи управління якістю;

Постійне підвищення кваліфікації персоналу та вдосконалення внутрішніх організаційних взаємовідносин;

Постійного розвитку та вдосконалення діяльності, освоєння нових видів послуг та розширення їх географії;

Проведення внутрішніх перевірок функціонування системи управління якістю та її постійне поліпшення.

Реалізація заявленої політики у сфері діяльності забезпечується наявністю та ефективним використанням необхідних ресурсів, а саме:

Організаційної структури підприємства;

Компетентністю штатного розкладу персоналу та залучення фахівців співвиконавців;

Актуалізованого фонду нормативної документації;

Дотримання методик та робочих інструкцій, що використовуються в процес надання послуг.

1.3. Імідж підприємства, історія створення та розвитку

ДП "Рівнестандартметрологія" створено 28 грудня 1939 року, як Рівненська контрольна лабораторія по вимірювальній техніці при Уповноваженому по справах мір і вимірювальних приладів при Рівненському обласному виконавчому комітеті.

У 1955 році Рівненське обласне управління мір та вимірювальних приладів перейменовано у Рівненську державну контрольну лабораторію по вимірювальній техніці, а у 1967 році - в Рівненську лабораторію державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою (ЛДН). Розширились функції ЛДН.

Вона стала здійснювати:

- державний нагляд за впровадженням та додержанням стандартів технічних умов, а також за станом та застосуванням вимірювальної техніки;

- контроль уніфікації і агрегатування промислової продукції, машин, обладнання, приладів;

- організацію роботи по державній атестації якості продукції.

У 1986 році діяльність центру була відмічена дипломом першого ступеню ВДНГ СРСР.

У 1987 році з метою удосконалення робіт по стандартизації, метрологічному забезпеченню та управлінню якістю продукції утворено Рівненський центр стандартизації і метрології, а у 1993 році його було перейменовано у Рівненський центр стандартизації, метрології та сертифікації (ЦСМС).

У 1994 році Рівненський ЦСМС призначено органом сертифікації харчово продукції. Наказом Держстандарту України від 19.09. 1996р. Рівненський центр стандартизації, метрології та сертифікації набув статусу Рівненський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації (ДЦС МС).

У складі центру була створена випробувальна лабораторія харчово продукції. В подальшому статус органу по сертифікації та його лабораторії був підтверджений шляхом акредитації в національній системі сертифікації продукції УкрСЕПРО. Розширилась галузь проведення сертифікаційних робіт. Такі роботи проводяться в будівництві, громадському харчуванні, туристичних послугах, авто послугах, сертифікації нафтопродуктів, скла.

У 2002 році центр пройшов акредитацію і набув право по сертифікації на підприємствах систем управління якістю на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9000.

Протягом останніх десяти років колектив центру, що налічує до сотн працюючих, постійно нарощує об'єми послуг, які надаються населенню та підприємствам. Оновлюється до сучасних вимог матеріальна база, покращуються соціальні умови працюючих.

Життєвий цикл організації – це є період функціонування організації від моменту створення до ліквідації.

Класична схема життєвого циклу зображена на рис.1.1.

- період створення організації

- період росту організації

- період зрілості організації

- період занепаду організації

- період ліквідації або відновлення її діяльності

Структура – це складова управління, яка дозволяє координувати дії всіх підрозділів для досягнення взаємної відповідальності та чіткого функціонування. Організаційна структура ДП «Рівнестандартметрологія» зображена в додатку 2. Це лінійно-функціональна структура, яка передбачає, що функціональні служби отримують повноваження управління службами нижчого рівня, які виконують спеціальні функції. В структурі підприємства виокремлено окремі самостійні функціональн підрозділи – органи з сертифікації та акредитовані випробувальні лабораторії. Організаційна структура управління зображена в додатку 1.


Розділ 2. Аналіз організації як системи управління

2.1. Діагностика макросередовища

Макросередовище – це сукупність факторів і обставин, які ззовн впливають на діяльність підприємства, але проконтролювати чи змінити їх вплив воно не може.

До факторів макросередовища відносять:

політико-правове оточення – це система законодавства, нормативно-правових актів, урядових і політичних організацій, які створюють правове поле бізнесової діяльності фірми і впливають на її активність та умови ведення бізнесу. Фірма при здійсненні своєї діяльності має керуватися відповідними нормами, законами та інших правовими аспектами, враховувати політичну ситуацію в країні. Потрібно слідкувати за угодами з тарифів та торгівлі між країнами, митною політикою, нормативними актами місцевих органів влади та центрального уряду, рівнем розвитку правового регулювання економіки, відношенням держави до антимонопольного законодавства, кредитною політикою, кримінальним станом в країні, тенденцією розвитку політичної системи тощо. Складовими політико-правового оточення є:

політична система;

політична стабільність;

засоби масової інформації;

громадські організації;

органи законодавчої, судової та виконавчої влади;

органи місцевої влади.

економічне оточення – враховується діяльність всіх організацій у сфер бізнесу, зокрема основних галузей народного господарства, економічно нфраструктури (транспорт, зв'язок, комунікації), ВНП, стан економіки, фінансово-банкова, податкова політика. Серед таких факторів виділяються: рівень зайнятості, стабільність валюти, платіжний баланс країни, а також: питома вага конкурентноздатної продукції фірми на зовнішньому та внутрішньому ринках, тенденція змін зовнішньоекономічних зв'язків, дефіцит бюджету країни (у відсотках), середньорічний темп інфляції, питома вага приватної власності в загальній власності країни, наявність стратегії переходу країни на ринкові відносини (та їх розвиток), яка опублікована у відкритій пресі, питома вага сировинних ресурсів в експорті країни, показники податкової системи та зовнішньоекономічної діяльності, структура розподілу прибутків населення, рівень розвитку фінансової системи країни тощо.

Демографічні фактори (соціо-культурне оточення) – це фактори, пов'язан з населенням певного регіону. Вони відбивають відношення, права, звича суспільства, включають зміни суспільних цінностей, сподівання. До них відносяться кількість населення, демографічна характеристика населення, етичн норми, психологія споживання, рівень доходу, рівень безробіття, а також загострені національні почуття, відношення основної маси населення до підприємництва, розвиток руху з питань захисту споживачів, зміни суспільних цінностей тощо.

Технологічне оточення – це фактори, які визначають науковий розвиток підприємства, методи виготовлення і продажу продукції у суспільстві. Це є: патенти, ліцензії, сертифікати, раціональні пропозиції, авторські свідоцтва, науково-технічні звіти, новітні технології, винаходи, корисні моделі тощо.

Екологічне оточення – це фактори, які характеризують природне оточення підприємства, земельні та водні ресурси, рівень забруднення навколишнього середовища.

Міжнародне оточення – включає сферу відносин між окремими державами та міжнародними інституціями, які впливають на діяльність підприємства. Сюди відносять: стан та тенденції розвитку міжнародних відносин, протекціоністськ заходи, доступ в іншій країні до ресурсів і т. ін., діяльність міжнародних організацій, міжнародні угоди, контракти тощо. Керівництво повинно ретельно слідкувати за ситуацією, яка складається в цьому сегменті, відслідковувати політику інших країн, яка:

передбачає зусилля по захисту чи розширенню національного ринку в цілому та в окремих галузях. З урахуванням факторів зовнішнього середовища стратегія організації може бути спрямована на пошук захисту в уряді проти ноземних конкурентів, укріплення внутрішнього ринку або на розширення міжнародної активності.

Проаналізуємо макросередовище ДП «Рівнестандартметрологія»в Рівненській області станом на 2006 рік.

Оцінимо силу можливого впливу факторів макросередовища на діяльність підприємства:

Таблиця 2.1

Оцінка факторів макросередовища

п/п

Група факторів Фактор Один. вимір Стан фактору Тенденції зміни фактору
2004 2005 2006
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Економічні *Валовий регіональний продукт (Рівн) млн. грн. 5599 7263 8924 Збільшення на 59,4% відносно 2004 р. та на 22,9% відносно 2005р.

*Середня номінальна зар. плата

- Україна

- Рівн. обл.

грн.

590

506

806

685

1041

888

Укр.: збільшення на 76,4% відносно 2004р. та на 29,2% відносно 2005р.

Рівн.: 75,5% та 29,6% відповідно.

*ІСЦ

- Україна

- Рівн. обл.

%

106,9

105,1

110,7

116,2

127,8

151,4

Укр.: збільшення на 19,6% відносно 2004р. та на 15,4% відносно 2005р.

Рівн.: 44% та 30,3% відповідно.

*Доходи населення в розрахунку на 1 особу

- Україна

- Рівн. обл.

млн.

грн.

4454,4

3785,6

6332,1

5344,4

7887,7

6609,0

Різке зростання показника у 2005р. як по Україн (на 42%) та по області (на 41%), значний ріст у 2006р - 24,5% (по Україні), 23,6%(по області)
*Витрати населення з розрахунку на 1 особу грн.

5761,4

4879,2

6797,9

5708,6

9095,9

6860,8

Різке зростання показника по Україні у 2006р на 33,8% (проти 2005р). Майже рівномірний ріст по області (17% (2005) - 20%(2006).

*Рівень безробіття

- Україна

- Рівн. обл.

1906,7

62,7

1600,8

49,5

1515,0

48,0

Укр.: зменшення на 25,9% відносно 2004р. та на 5,7% відносно 2005р.

Рівн.: 30,6% та 3,1% відповідно.

2. Соціально-демографічні

* К-сть наявного населення

- Укр.

- Рівн. обл.

млн.

чол.

47,6

1,1642

47,3

1,1607

46,9

1,1565

Зменшення по Україні починаючи з 2004р. на 300 тис (2005), 400 тис. (2006), та по області на 3,5 тис. та 4,2 тис (2006).

 *Економічна активність населення

- Україна

- Рівн. обл.

тис.

чол.

22202,4

500,1

22280,8

511,1

22245,4

513,4

По Україні – збільшення порівняно з 2004р на 1,9%, порівняно з 2005р. незначне зменшення. По області - збільшення на 0,4%.

*Зайнятість населення

- Україна

- Рівн. обл. .

тис. чол.

20295,7

437,4

20680

461,4

20730,4

513,4

По Україні – збільшення порівняно з 2004р на 1,9%, порівняно з 2005р. незначне зменшення. По області збільшення на 0,4%.

* Індекс реальної з/п

- Україна

- Рівн. обл.

123,8

123,2

120,3

118,6

118,3

121,0

Спад показника по Україні у 2006 р. на 2, і навпаки ріст по області на 3.
3. Міжнародні

*Експорт продукції

-Україна

-Рівн. обл.

дол.

32666,1

198,7

34228,4

234,8

38368

291,4

Укр.: збільшення на 13% відносно 2005 р., та на 17,5% відносно 2004 р.

Рівн.: збільшення на 24,1% відносно 2005р., на 46,7%(2006р)

* Імпорт продукції

-Україна

-Рівн. обл.

дол.

28996,8

709,1

36136,3

297,8

45038,6

459,3

Укр.: збільшення на 24,6% відносно 2005 р., та на 55,3% відносно 2004 р.

Рівн.: збільшення на 54,2% відносно 2005р., та значне зменшення порівн. . з 2004р. на 35,2%.

4. Політично-правові Політичні партії шт. 234 298 325 Збільшення на 9,06% відносно 2005 р., та на 39% відносно 2006 р.
Громадські організації шт. 507 574 658 Збільшення на 14,63% відносно 2005 р., та на 29,78% відносно 2006р.
Профспілки шт. 263 265 272 Збільшення на 2,6% відносно 2005 р., та на 3,4% відносно 2006 р.
5. Технологічні

*Обсяг реалізації інноваційної продукції

- Україна

- Рівн. обл.

млн.

грн

18784,0

80,109

24995,4

55,143

30892,7

23,084

Збільшення по Україні на 23,5% проти 2005р.

*Кількість інноваційно активних підприємств

- Україна

- Рівн. обл.

од.

334

10

267

2

243

-

Наявна тенденція до різкого спаду у 2006р. до відмітки нуль.

*Обсяг науково-технічних робіт

- Україна

- Рівн. обл.

млн.

грн

4112,4

7,3

4818,6

9,4

5354,6

12

Значний ріст як по Україні (на 11,1% порівняно з 2005р), так і по області (на 27,6% проти 2005р)
6. Екологічні

*Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря

- Україна

- Рівн. обл.

тис.

т

6325

60

6615,6

69

7027,6

59,2

Збільшення по Україні у 2006 р. на 6,2%, зменшення по області – на

15,3% (2006 р)

Страницы: 1, 2, 3


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.