бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьДипломная работа: Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

Дипломная работа: Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

ПЛАН

Вступ.. 2

Розділ 1. Теоретичні основи управління якістю послуг зв’язку   6

1.1 Управління якістю як фактор конкурентоспроможності підприємства. 6

1.2 Розробка і впровадження системи управління якістю на підприємстві 9

1.3 Розвиток українського ринку послуг Інтернет зв’язку. 16

Розділ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТ ЗВ’ЯЗКУ ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА «PEOPLE.NET». 21

2.1 Загальна характеристика компан «People.net». 21

2.2 Організаційна структура компан «People.net». 26

2.3 Основні техніко-економічні показники діяльності компанії «People.net». 31

2.4 Аналіз якості послуг Інтернет зв’язку компанії «People.net». 39

Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління якістю послуг Інтернет зв’язку в компанії «People.net». 46

3.1 Вдосконалення системи стандартів якості послуг Інтернет зв’язку. 46

3.2 Створення комплексної системи захисту інформації Інтернет-провайдера «People.net»  49

3.3 Розробка політики компан «People.net» у сфері якості надання послуг Інтернет зв’язку. 60

Висновки пропозиції 65

Список використаних джерел.. 71

Додаток А. Адреси центрів обслуговування клієнтів.. 73

Додаток Б. Анкета замовлення підключення Інтернет на дому   74

Додаток В. Структура розбивки робіт. 76


Вступ

Інтернет став середовищем функціонування електронної економіки нового типу. Технічн можливості сучасного Інтернет, що дозволяють мати доступ до глобальної мереж Інтернет в повному обсязі в довільній точці планети і цілодобово, є достатн для функціонування глобальної Електронної Комерції. В зв’язку з чим вимоги до надійності функціонування мережевої інфраструктури значно зростають.

Задача створення сучасної комунікаційної інфраструктури в Україні реалізується успішно завдяки цільовому інтересу зарубіжних телекомунікаційних компаній в використанні України як транзитного вузла території для Транс-Євразійських телекомунікацій. Існуюча вже зараз інфраструктура SDH/ATM складає надійну базу для розвитку інфраструктури Інтернет і інформаційних сервісів. Головною проблемою тут є низька платіжна спроможність українських організацій.

Весь Захід зараз дивиться на світ через Інтернет (зокрема WWW), тому відсутність України в цьому віртуальному просторі рівнозначний відсутності України в уяв світової громадськості.

Тому основою нової концепції розвитку наукових мереж і НІІ в Україні повинно бути врахування нової політики розвитку ГІІ в світі:

1.         Впровадження сучасних комунікаційних технологій в Україні в пріоритетних напрямках міжнародних програм і забезпечення коштів для участі України в таких програмах

2.         Зосередження коштів і зусиль наукових організацій і колективів на впровадженні нових нформаційних і (телематичних) телекомунікаційних послуг

3.         Створення національних інформаційних ресурсів

4.         Широке впровадження нових мережевих інформаційних технологій.

В таких умовах, одним з кроків щодо досягнення поставлених завдань є якість послуг доступу до Інтернет-мережі. Управління якістю надання Інтернет-послуг є основою для подальшого розвитку інформатизації України.

Конкурентноздатність послуг Інтернет - зв’язку визначається тим, наскільки його якісні параметри задовольняють потреби потенційних споживачів. Сюди входять і якісн характеристики самого доступу, і продумана система керування ціною, організація системи постійного підвищення якістю, і організація просування послуг на ринок. Саме сукупність якісних показників визначає місце компанії (позиціювання) на ринку.

Однією з найважливіших задач менеджменту є забезпечення конкурентних переваг своєї продукції або послуг, тобто забезпечення конкурентноздатності підприємства. Досягти цього можливо завдяки високій якості продукції/послуг, що виробляється/пропонуються підприємством.

Наведені вище аргументи обумовлюють актуальність обраної теми дипломної роботи та дозволяють сформувати її основну мету. Так, мета дипломної роботи – дослідження системи управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку. Згідно до мети в роботі вирішені наступні завдання:

-    характеристика теоретико-методологічних основ управління якістю послугами;

-    визначення ролі системи управління якістю послугами в підвищенні конкурентоспроможності підприємства;

-    аналіз українського ринку послуг Інтернет доступу;

-    характеристика одного з підприємств – Інтернет-провайдера;

-    оцінка якості послуг Інтернет зв’язку досліджуваного підприємства;

-    огляд існуючих стандартів якості послуг Інтернет доступу та розробка пропозицій щодо існуючих стандартів на підприємстві;

-    розробка основних компонентів політики управління якістю послугами Інтернет зв’язку на підприємстві.

Об’єктом дослідження в дипломній роботі є компанія PEOPLEnet. Предметом дослідження управління якістю надання послуг Інтернет зв’язку.

PEOPLEnet мережа зв’язку третього покоління, створена компанією «Телесистеми України» в грудні 2006 року. Технологія 3G, яку сьогодні використовує мережа PEOPLEnet, найсучасніша еволюційна ланка в галузі комунікацій. Мережа PEOPLEnet щомит розвивається, задовольняючи стрімко зростаючі потреби людей. Вже в 2007 роц послугами мобільного зв’язку і мобільного високошвидкісного Інтернету від PEOPLEnet мали можливість скористатися мешканці найбільших міст України та Автономно Республіки Крим.

На сьогоднішній день PEOPLEnet пропонує послуги зв'язку 3G, будучи першою компанією, яка відкрила для українського ринку переваги цієї технології.

«Телесистеми України» - це закрите акціонерне товариство засноване в жовтні 2002 року. Основними напрямками його діяльності є розробка та реалізація проектів поточного та довгострокового розвитку систем зв’язку на територ України та за її межами; організація, обслуговування та експлуатація обладнання надання послуг в якості інтернет-провайдера, а також надання будь-яких послуг, пов’язаних із експлуатацією та доступом до Інтернету.

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань були використані загальнонаукові та спеціальні методи. Основними з них є:

-    системний підхід;

-    статистичний метод;

-    графічний метод;

-    метод логічного моделювання.

Основними теоретичними і методологічними джерелами при написанні даної роботи були українські й іноземні видання з проблем управління якістю на підприємстві, менеджменту та маркетингу, міжнародн нормативно-правові акти, які регулюють питання якості.

Практичне значення роботи полягає в розробленн проекту підвищення якості надання послуг доступу до мережі Інтернет компанією PEOPLEnet та наданні рекомендацій щодо планування роботи по управлінню системою якості на підприємстві.


Розділ 1. Теоретичні основи управління якістю послуг зв’язку

1.1 Управління якістю як фактор конкурентоспроможност підприємства

Перед усіма підприємствами та організаціями в умовах ринкової економіки стоять схож завдання: отримання максимального та довготермінового прибутку, стійкий розвиток, забезпечення переваги над конкурентами. Але якщо одні підприємства досягають значних успіхів у вирішенні цих завдань і стають лідерами ринку, то нші –змушені постійно боротися за виживання або навіть зникають.

Виника питання: за рахунок чого кращі підприємства досягли свого успіху, і що повинн робити інші підприємства, щоб стати на одному рівні з лідерами? В усьому світ вже протягом десятиліть проводяться дослідження і узагальнення досвіду кращих підприємств. Це були підприємства, які очолювали сильні та авторитетн керівники — лідери. Вони приділяли значну увагу встановленню партнерських стосунків зі споживачами та постачальниками, залученню їх до процесів постійного удосконалення. На цих підприємствах співробітники розглядаються як рівноправні члени команди, вони постійно навчаються та підвищують свою кваліфікацію, їхню думку вивчають та залучають до прийняття важливих рішень. Їхня діяльність спрямована на максимальне задоволення потреб усіх зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу, власників, суспільства в цілому. Під "якістю" часто розуміють оцінку досягнутого результату, проте "якісний" результат неможливо досягнути без "якісного" процесу його досягнення, який, в свою чергу, має бути "якісно" керованим, і тому є сенс вбачати у кінцевому результаті просто один з моментів всього процесу в цілому. Можна сказати, що управління якістю — це процес покращення усієї пов'язаної із об'єктом управління сукупності параметрів якості шляхом послідовного наближення х характеристик до заданих з одночасним зниженням частоти та амплітуди їх коливань у межах цільових значень.

Все більша насиченість сучасних ринків, постійно зростаюча конкуренція призвели до необхідності переглянути традиційні уявлення про якість як жорстко заданий перелік "споживчих характеристик" і значно розширити тлумачення цього поняття. Справжню "революцію" у напрямку зміни підходів у розумінн того, що є "якість", зробили японці: широко застосувавши в 60-ті роки в управлінських процедурах статистичні методи, вони відійшли від уявлення про якість як про те, що "зроблено у межах допусків", та перейшли до принципу "мінімізації відхилень". Причому останній принцип було застосовано не тільки з точки зору кінцевої продукції , а на всіх стадіях, пов'язаних із її "життєвим циклом". Завдяки цьому їм вдалося буквально за декілька років не тільки наздогнати за якісними показниками своїх товарів найкращі взірці європейської та американської промисловості, але й на багато років, аж поки їх конкуренти не застосували у себе те ж саме, стати світовим лідером у номінації "якість", захопивши значну долю світового ринку. Згодом відбувся новий "прорив" — до "якості" цілком логічно було включено і всі супутні процеси, в результаті чого з'явилися стандарти 180 та підходи ТQМ. Після цього остаточно затвердилося уявлення про те, що будь-яка "локальна" якість невід'ємною складовою "системи якості" і розгляд її поза таким контекстом є підходом несистемним та безперспективним.

Концепція системи якості полягає в комплексності підходу до покращення результатів. В зв'язку з цим важливим є момент визначення спектру потенційних об'єктів, які будуть складати цю систему, тому що спрямування зусиль виключно в одному напрямку може призвести до дестабілізації системи в цілому. Іншим важливим аспектом визначення пріоритетів і побудови ієрархії цінностей, що надасть можливість оптимально розподілити зусилля компанії в процесі створення та розвитку системи якості.

Метою управління процесом підвищення якості в цілому є підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства за рахунок підвищення якості продукції та всіх супутніх процесів, що можна оцінити за допомогою параметрів якості. Параметри якості, в свою чергу, визначаються тією сферою діяльності, в якій розгортається той чи інший процес. Оскільки ж треба розглядати всю сукупність наявних процесів, то й на виході маємо отримати велику кількість параметрів, відносно яких виникає низка запитань, а саме:

·    що це за параметри, які їх цільові значення, які їх пріоритети та взаємообумовленість ?

·    яким чином і за рахунок чого можна на них впливати?

·    через як саме дані ми дізнаємося, що цільових значень досягнуто, як і де їх треба збирати, як і де зберігати, як обробляти та аналізувати?

·    як найбільш ефективно організувати процес роботи з даними?

Таким чином, більш вичерпним формулюванням мети управління процесом підвищення якості буде: організація ефективної процедури, що забезпечує цілеспрямований та системний вплив на параметри якості у напрямку їх постійного покращення.

Методи управління тісно пов'язані з об'єктами управління й націлені на забезпечення досягнення цілей управління шляхом оптимального використання засобів та ресурсів управління.

В основі методів управління якістю покладено системний підхід, який передбачає:

·           розглядання всіх подій, явищ та процесів в їх взаємозв'язку (розуміння

·           того, що всі вони є частиною однієї складної системи)

·           визначення пріоритетів

·           робота з причинами, а не з їх наслідками

·           систематичність (доведення будь-якої справи до логічного завершення) (рис. 2.1).


Рис. 2.1 Етапи системного підходу до управління якістю

Шість етапів системного підходу до управління якістю включають:

1.         Виявлення проблеми

2.         Аналіз причин

3.         Планування рішення

4.         Виконання плану

5.         Перевірка результатів

6.         Впровадження змін

В умовах ринково економіки успішна діяльність будь-якої компанії можлива лише в тому випадку, коли вироблені нею продукція та (або) послуги: • відповідають чітко визначеним потребам, середовищу застосування і призначення; • мають необхідні споживч властивості; • відповідають діючим (прийнятим, погодженим) нормативним документам; • відповідають чинному законодавству та іншим вимогам суспільства; пропонуються покупцеві за конкурентноспроможними цінами; • обумовлюють одержання прибутку.

1.2 Розробка і впровадження системи управління якістю на підприємстві

Основою Європейської моделі досконалості є концепції загального управління якістю (TQM). Як свідчить досвід првідних світових підприємств, тільки усвідомивши ц концепції та зробивши їх основою діяльності, підприємства можуть досягти високого рівня ділової досконалості.

Відповідно до підходів TQM якість трактується не стільки як якість виробленої продукції чи наданих послуг, стільки як якість роботи підприємства в цілому. Таким чином, TQM охоплює управління всіма аспектами діяльності організації і не може зводитися до діяльності випробувальної лабораторії чи ВТК.

Системи TQM найчастіше характеризують через набір концепцій, які відображають їх основн принципи та положення. Нижче наведено перелік основних таких концепцій:

1. Орієнтація на результат

Діяльність підприємства повинна бути спрямована на задоволеність інтересів усіх зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу підприємства, власників, кредиторів, представників суспільства (як тих, що живуть безпосередньо поруч із підприємством, так і в цілому). Підприємство повинно вивчати, гармонізувати і задовольняти потреби усіх цих сторін, розділяючи з ними вигоду від досягнутих результатів. При цьому треба мати на увазі, що часто побажання різних сторін можуть не тільки відрізнятися, але й суперечити одн одним. Розв'язання таких суперечностей і є одним з головних завдань при управлінні підприємством.

Згідно з принципами TQM успішними вважаються не ті підприємства, які просто виробляють продукцію відповідно до стандартів або вимог споживачів, а ті, які забезпечують високий рівень задоволеності споживачів, власного персоналу, успішно взаємодіють з постачальниками, допомагають у розв'язанні проблем суспільства досягають при цьому високих фінансових результатів.

2. Концентрація уваги на споживачах

Споживач кінцевим арбітром якості товару або послуги. При концентрації уваги на споживачах досягається глибоке розуміння потреб та вимог споживачів (як поточних, так і потенційних), а також того, які саме споживацькі цінності треба пропонувати. Проводиться оцінка та аналіз ступеня задоволеності потреб споживачів, який впливає на рівень їхньої лояльності до організації.

Вивчаються потреби споживачів, а також пропонуються їм інновації, спрямовані на формування та задоволеність їхніх наявних потреб.

Споживач широко залучаються до планування та удосконалення усіх процесів всередин організації, з ними налагоджуються взаємовигідні довготривалі стосунки.

3. Лідерство та відповідність цілям

Лідери розвивають культуру організації, забезпечують єдність та чіткість її цілей, створюють середовище, в якому люди можуть досягати досконалості. Вони управляють ресурсами та cпрямовують зусилля організації в напрямку вдосконалення. Політика та стратегія розповсюджуються структуризованим та систематичним чином по всій організації, охоплюючи всі види ділової активності. Поведінка людей знаходиться у відповідності з цінностями організації, її політикою та стратегією.

4. Управління, що ґрунтується на процесах і фактах

Організація діє ефективніше, коли всі внутрішньо пов'язані види діяльності розглядаються як процеси і систематично управляються.

Рішення, що стосуються поточного управління та запланованих удосконалень, приймаються на підставі надійної інформації, що включає оцінку з боку зацікавлених сторін. Для обґрунтування прийнятих рішень розробляється система кількісних показників, що характеризують усі аспекти діяльності організації. Запроваджується система планування, відслідковування та вдосконалення показників.

Використовуються колективні методи прийняття рішення, щоб мінімізувати суб'єктивні фактори.

5. Розвиток персоналу та його залучення до удосконалення

Повний потенціал працівників вивільнюється через спільний набір цінностей, створення культури довіри та надання їм повноважень. Створюється сприятливий фон для залучення усіх людей до активності та інформаційного обміну, який підтримується можливостями навчання та підвищенням кваліфікації.

Працівники розглядаються не як пасивні виконавці розпоряджень та інструкцій, а як творча сила, яка активно впливає на роботу підприємства. Підприємство розділяє з своїми працівниками відповідальність за результати своєї роботи, за якість продукції (послуг), за економічний стан.

Надання працівникам широких повноважень підкріплюється розгалуженою системою їх навчання та інформування, що не обмежується тільки питанням виконання безпосередніх обов'язків, а включає питання, необхідні для розвитку підприємства в цілому.

Система стимулювання персоналу, як морального, так і матеріального, спрямована не тільки на виконання планів, але й на активну участь у процесах удосконалення.

6. Постійне навчання, інновації та вдосконалення

Створюється культура постійного вдосконалення. Постійне навчання є основою для того, щоб ставати кращими. Заохочуються оригінальні думки та нововведення. Чітко усвідомлюється, що найкращим стає той, хто шукає власні шляхи до успіху, а не обмежується виконанням загальноприйнятих стандартів.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.