бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьДипломная работа: Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

Дипломная работа: Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

Зміст

Вступ

Розділ 1. Економічний зміст дослідження фінансових результатів діяльності підприємств

1.1 Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльност підприємства

1.2 Порядок формування фінансових результатів діяльності підприємства

1.3 Показники ефективності фінансової діяльності підприємства

Розділ 2. Фінансов результати діяльності ВАТ "Житомирпиво" та їх вплив на ринков позиції підприємства

2.1 Організаційно–економічна характеристика ВАТ "Житомирпиво"

2.2 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Житомирпиво"

2.3 Оцінка показників фінансового стану підприємства

Розділ 3. Оцінка та шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Житомирпиво"

3.1 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Житомирпиво"

3.2 Розширення напрямів зовнішньоекономічної діяльності підприємства як шлях збільшення прибутковості підприємства

3.3 Шляхи покращання фінансових результатів діяльності ВАТ "Житомирпиво"

Розділ 4. Охорона праці на ВАТ "Житомирпиво"

4.1 Нормативне забезпечення охорони праці підприємств

4.2 Аналіз стану охорони праці ВАТ "Житомирпиво"

Висновки і пропозиції

Список використано літератури

Додатки


Вступ

Актуальність теми. Зовнішньоекономічна діяльність має важливе значення в умовах розвитку ринкової економіки, оскільки дає можливість виходу на нові ринки з метою розширення ринків збуту власно готової продукції і ринків сировинних ресурсів, шляхом появи нових покупців. Завдяки можливості здійснювати зовнішньоекономічну діяльність підприємство ма доступ до іноземних технологій, що дає йому змогу опанувати новими модернізованими системами виробництва і запровадити їх на власному підприємстві. Пошук нових партнерів та контрагентів дозволяє розширити або диверсифікувати виробництво через створення спільних підприємств. Ведення зовнішньоекономічної діяльності дає змогу здійснювати пошук споживачів, що в подальшому впливатиме на прибутковість зовнішньоекономічних операцій порівняно з операціями на внутрішньому ринку.

Нин виробництвом пива в Україні займаються 30 пивоварних заводів, серед них шість великих пивкомбінатів. Розповсюдженням пива займається близько 100 операторів. В пивоварній галузі напевне одні з найбільших темпів росту в Україні: за 2004 рік відбулося зростання на 27,8 %, у 2005 р. – 25,1 % і в 2006 р. - 11,3 %. Разом з цим зростає показник споживання пива на душу населення: так у 2003 роц українці випили 16 л, а в 2006 році – 27 л на душу населення. Якщо збережуться такі темпи розвитку то незадовго ми наздоженемо Західну Європу де рівень споживання пива знаходиться на рівні 50-60 л на душу населення. Так що в підприємств даної галузі ще є можливість для росту та розвитку як в напрямку збільшення обсягів виробництва так і в напрямку покращення якості пива.

Предметом написання дипломної роботи являється зміст фінансової роботи ВАТ "Житомирпиво" і оцінка її результатів, їх ефективність та резерви покращання.

Об‘єктом дипломної роботи виступа зовнішньоекономічна діяльність підприємства за період 2004 – 2006 рр., оцінка ефективності і напрямки підвищення та резерви зростання з метою подальшого покращання результатів зовнішньоекономічної діяльності.

Метою дипломної роботи є аналіз фінансових результатів здійснення зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Житомирпиво". Однією із поставлених цілей є також оцінка їх ефективності, вказування напрямків та впровадження заходів щодо покращання результативної діяльност підприємства в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити основні завдання написання дипломної роботи:

-            значення, завдання, порядок формування та нформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльност підприємства;

-            визначити основні показники ефективності діяльност підприємства;

-            аналіз організаційно-економічної характеристики ВАТ "Житомирпиво";

-            оцінити показники фінансового стану підприємства та вказати шляхи покращання фінансових результатів його діяльності;

-            аналіз та шляхи підвищення ефективност зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Житомирпиво";

-            дати оцінку ефективності зовнішньоекономічно діяльності підприємства та вказати резерви її покращання;

-            проаналізувати створені на підприємстві умови праці, відповідно до встановлених нормативів охорони праці, для здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

-            дати оцінку стану охорони праці на ВАТ "Житомирпиво" та вказати шляхи його покращання.

Отже, лише виконавши вказані вище завдання буде досягнута мета написання даної дипломної роботи.


Розділ 1. Економічний зміст дослідження фінансових  результатів діяльності підприємств

1.1 Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Процес здійснення господарської діяльності господарюючими суб`єктами передбача ефективне поєднання великої кількості організаційних, трудових, матеріальних фінансових ресурсів. Даний ефект вимірюється шляхом співставлення отриманого результату з витратами живої і уречевленої праці на його досягнення. Якість обсяг виробленої продукції, продуктивність праці, рівень собівартост характеризують фінансові результати діяльності.

У величині фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються усі аспекти діяльності господарюючого суб`єкта: технологія і організація виробництва, система внутрішнього і зовнішнього управління, особливості діяльності. Результатом господарської діяльності є економічний її підсумок у грошовій формі, який має два "полюси" прояву: позитивний і негативний, тобто прибуток і збиток.

Позитивний фінансовий результат – прибуток – є метою, заради якої працює або, принаймні, повинно працювати підприємство. Прибуток – це абсолютний показник ефективност діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів у вигляд перевищення суми доходів над сумою витрат, які були понесені для отримання цих доходів, що в майбутньому формує фінансові ресурси підприємства та держави.

У сучасних умовах не слід віддавати перевагу одному тлумаченню прибутку. Необхідно розглядати різні ситуації його походження, які взаємно не виключають, а доповнюють одна одну. Так, наприклад, у ринкових умовах розрізняють прибуток, зароблений "на ініціативі"; прибуток, отриманий за сприятливих умов; прибуток, вилучення якого можливе, завдяки визнанню громадськими інститутами, серед яких важливу роль відіграють органи державної влади (допустимий прибуток). Жодна з вищеописаних ситуацій у чистому вигляді в дійсності не зустрічається. У переважній більшості випадків прибуток є одночасно отриманим, заробленим і допустимим. Він є рушійною силою ринкового механізму господарювання, основним джерелом економічного та соціального розвитку підприємства й держави в цілому. Така важлива роль прибутку зумовлена його функціями.

 Функціями прибутку є:

-    оціночна: прибуток – критерій і показник ефективності діяльності, сама наявність прибутку свідчить про ефективність діяльності підприємства;

-    стимулююча: прибуток – мета, яка визначає поведінку суб`єктів господарювання, їх кінцевий добробут;

-    фондоутворююча:

- на макрорівні – прибуток є базою економічного розвитку держави, так як через систему оподаткування мобілізуються необхідні грошові ресурси до державного бюджету;

- на мікрорівні – прибуток є джерелом зростання ринкової вартості підприємства;

-    соціальна: на основі розподілу та перерозподілу прибутку задовольняються різноманітні потреби колективу підприємства, держави та суспільства в цілому.

З огляду на це, в отриманні прибутку насамперед зацікавлен підприємства, а також банки, підприємства-контрагенти, власники. Держава, суспільство, що свідчить про значимість прибутку в умовах ринкової економіки на макро- і мікрорівні.

Аналіз фінансових результатів діяльності дозволяє визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру засобів підприємства. Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент прогнозування окремих показників діяльності підприємства. Підприємець зацікавлений у тому, щоб отримати максимум прибутку, який необхідно обгрунтувати аналітичними розрахунками.

Класифікація показників прибутку:

1.      За змістом:

-    економічний – частина загального доходу після вирахування економічних витрат (включають зовнішні (бухгалтерські) та внутрішні (приховані) витрати);

-    бухгалтерський (обліковий) – у бухгалтерському обліку сума прибутку до оподаткування, визначена та відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період;

-    податковий – сума прибутку, визначена за податковим законодавством як об`єкт оподаткування за звітний період;

2.      За видами діяльності:

2.1 від звичайної діяльності:

-    від операційної - прибуток від реалізації, який визначається як різниця доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), зменшена на суму нарахованого (сплаченого) податку на додану вартість, акцизного збору, а також на суму витрат, включених до собівартості продукц (робіт, послуг), адміністративних, збутових та інших операційних витрат;

-    від інвестиційної – прибуток підприємства, який отримано від діяльності, не пов`язаної з реалізацією продукції (робіт, послуг). Визначається як різниця між доходами від реалізац фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів тощо та відповідними витратами понесеними на отримання цих доходів;

-    від фінансової – прибуток, який отримано від діяльності, яка призвела до зміни розміру власного та позикового капіталу;

2.2 від надзвичайної діяльності – прибуток, який отримано внаслідок подій, які не є характерними для діяльності підприємства.

3.      За характером використання:

-    розподілений – сума чистого прибутку, яка розподілена в звітному періоді за напрямами, передбаченими установленими документами (поповнення статутного капіталу, резервного капіталу, виплата власникам);

-    нерозподілений – сума чистого прибутку, яка не була розподілена в звітному періоді;

4.      За складом:

-    валовий – прибуток від реалізац продукції (робіт, послуг), який визначається як різниця між чистим доходом собівартістю реалізованої продукції;

-    чистий – прибуток, що залишається у підприємства після сплати податків, відрахувань, обов`язкових платежів надходить у повне його розпорядження;

-    маржинальний – граничний додатковий прибуток, одержуваний внаслідок реалізації додаткової одиниці продукції;

-    загальний – загальна сума прибутку підприємства, що включає фінансові результати від різних видів діяльності;

5.      За періодом, який досліджується:

-    базовий – прибуток, який приймається за базовий для оцінки динаміки абсолютної величини прибутку, проведення порівняльного аналізу;

-    плановий – сума прибутку, яку підприємство планує отримати в звітному періоді;

-    фактичний – сума прибутку, отриманого в звітному періоді, з урахуванням всіх видів доходів і витрат понесених на їх отримання.

Ус зазначені види показників прибутку аналізуються у першу чергу підприємством, а також іншими зацікавленими користувачами згідно їх інтересів. Відповідно виділяють два види аналізу фінансових результатів діяльності підприємства: внутрішній і зовнішній. Особливо це важливо в умовах ринкової економіки, адже результати проведеного аналізу сприяють найбільш обгрунтованому вибору об`єктів можливих інвестицій. Насамперед, управлінський персонал для аналізу діяльност та визначення ефективності прийнятих рішень використовує показники економічного, маржинального прибутку, прибутку за видами діяльності, а також за періодами, які аналізуються. Для цього у розпорядженні аналітика є широкий обсяг нформації (внутрішня, бухгалтерська звітність, фінансовий план). Внутрішній аналіз фінансових результатів діяльності підприємства необхідний для задоволення власних потреб підприємства. Його метою є забезпечення надходження грошових коштів, розміщення власних і залучених джерел таким чином, щоб отримати максимальний прибуток і уникнути банкрутства. Результати аналізу використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану підприємства. Засновники та акціонери аналізують структуру та динаміку чистого прибутку з метою визначення можливості отримання дивідендів, мінімізац власного фінансового ризику.

Зовнішній аналіз проводиться аналітиками – сторонніми особами для підприємства, що не мають доступу до внутрішньої інформаційної бази. Його метою є прогнозування ступеня ризику вкладення інвестицій і рівня його доходності. Зовнішній аналіз менш деталізований і більш формалізований. Власники оцінюють доцільність виробничих витрат і досягнутих результатів, фінансової стійкості та конкурентоспроможності, можливостей і перспектив подальшого розвитку, ефективності використання залучених коштів; виявляють збитки невиробничих витрат та втрат; складають аргументовані прогнози про фінансові результати діяльності підприємства.

Акціонери аналізують склад управлінських витрат та оцінюють їх цілеспрямованість; проводять аналіз загального прибутку та прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства для виплати дивідендів; структурний аналіз напрямів використання прибутку; оцінюють збитки, невиробничі витрати та втрати; проводять оцінку ефективності дивідендної політики. Банки та кредитори проводять оцінку складу майна (активів)підприємства, аналіз платоспроможност та фінансової стійкості підприємства, оцінку ефективності використання власного та залученого капіталу, аналіз складу, структури та співвідношення дебіторсько та кредиторської заборгованості, оцінку розрахунків за раніше отриманими короткостроковими та довгостроковими кредитами та позиками.

Постачальники та покупці оцінюють ліквідність поточних зобов‘язань, наявність прострочено дебіторської та кредиторської заборгованостей, аналіз структури оборотних активів, платоспроможність та фінансову стійкість підприємства. Інвестори оцінюють фінансовий стан підприємства, ефективність використання власного та залученого капіталів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, майна підприємства, необоротних та оборотних активів; аналізують рівень ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості інвестиційної привабливості, ефективності довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій за рахунок власних засобів підприємства. Такі зовнішні суб`єкти аналізу як, наприклад, податкові органи вивчають елементи прибутку, який підлягає оподаткуванню з метою перевірки правильності розрахунків і сплати податків. Вони використовують дані фінансової і податкової звітності.

Кожна група користувачів інформації переслідує власні цілі при проведенні оцінки фінансових результатів діяльності підприємства. Для керівництва цей аналіз виступає вихідною точкою при формуванні фінансової і комерційної стратегії, що впливає на розвиток подій у майбутньому. Використання результатів аналізу дозволяє керівництву контролювати діяльність підприємства та вносити позитивн зміни в його роботу. Представники банків (аналітики, кредитори, аудитори) використовують аналіз розрахункових показників для оцінки платоспроможност підприємства. Фінансові аналітики та фінансисти на біржових ринках і ринках капіталів зацікавлені в оцінці ефективності та можливостей розвитку підприємства, а також надійності капіталовкладень. Інвестор прогнозує перспективи потенційних нвестицій у дане підприємство.

У реальній практичній дійсності підприємства не завжди мають змогу отримати прибуток. Існує також така негативна форма фінансових результатів як збиток. Збиток – це певні втрати, шкоди, упущені вигоди підприємства у вигляд перевищення суми витрат, здійснених для отримання доходів, над сумою цих доходів. Наявність збитку свідчить, що підприємство не враховує або ігнору об`єктивні закони ринкової економіки. Іншими причинами появи збитку можуть бути порушення прав господарюючого суб`єкта, недоліки господарської діяльності, стихійні лиха. Це негативно впливає на фінансовий стан підприємства і може призвести до банкрутства.

Перед аналітиками стоїть завдання спрогнозувати і розробити рекомендації щодо попередження появи та усунення збитків. Необхідно враховувати, що будь-які збитки є реальними резервами підвищення прибутку.

Основними рекомендаціями щодо недопущення збитків є наступні:

-   формування цінової політики, адекватно ринковій кон`юнктурі;

-   дотримання платіжної дисципліни;

-   впровадження новітніх технологій або перелаштування технологічного процесу на випуск новіої продукції.

Якщо господарська діяльність є прибутковою, то утворюються додатков джерела засобів, які в кінцевому результаті сприяють зміцненню фінансового стану підприємства. Брак або неправильне формування і використання активів може виявитися головною причиною несвоєчасності оплати заборгованості перед постачальниками за одержану сировину та матеріали, неповного та неритмічного забезпечення необхідними ресурсами, а отже й погіршення результатів виконання підприємством своїх зобов‘язань перед найманими працівниками, власниками та державою.

Забезпеченість підприємства активами в межах розрахункової потреби та їх раціональне використання створюють широкі можливості для подальшого поліпшення кількісних якісних показників господарювання.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Стійкий фінансовий стан передбачає здатність підприємства функціонувати і розвиватися, належний рівень ліквідності та фінансової стійкості; забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне використання наявних ресурсів. Завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства:

Ø  систематичний контроль за формуванням фінансових результатів;

Ø  загальна оцінка динаміки, обсягів, якості та структури фінансових результатів;

Ø  виявлення факторів і кількісна оцінка їх впливу на фінансові результати;

Ø  встановлення доцільності ефективності використання прибутку;

Ø  визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка рекомендацій з їх впровадження;

Ø  оцінка динаміки, складу і структури активів і пасивів;

Ø  аналіз структурної динаміки балансу;

Ø  виявлення динаміки негативних статей балансу;

Ø  оцінка різких змін окремих статей балансу;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.