бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьОтчет по практике: Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

Отчет по практике: Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

План

Вступ

Розділ І . Загальна характеристика ТОВ “ВІРКО”

Розділ ІІ. Аналіз організац бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві ТОВ „ВІРКО”

2.1 Облік необоротних активів на ТОВ ВІРКО”

2.2 Облік витрат на виробництво

2.3 Виробнича собівартість продукції

2.4 Облік з розрахунків з оплати праці на ТОВ „ВІРКО”

2.5 Облік формування фінансового результату від реалізації продукції на

ТОВ „ВІРКО”

Розділ ІІІ. Критичні зауваження та пропозиції

Висновок

Перелік використаної літератури

Додатки


Вступ

В наш час на Україні склалася нова економічна система, яка базується на ринкових відносинах. Якісні зміни відбуваються по всіх областях управління, в тому числі в обліку, шляхом прийняття законів та інших нормативно-правових документів. Збільшується необхідність активного використання бухгалтерського обліку і контролю в управлінні виробничим процесом. В цей період, який характеризуються пошуком оптимальних економічних рішень, виникає необхідність удосконалювати організаційні, історичні і законодавчі нормативи бухгалтерського обліку. Умови функціонування підприємства в конкурентному ринковому середовищі підвищують роль обліку і контролю за раціональним використанням всіх ресурсів, в тому числі і виробничих запасів, підприємства здатні підтримувати безперервність процесу виробництва і реалізації продукції лише за умови, якщо в їх розпорядженні поряд із основними засобами є також предмети праці: запасів сировини, матеріалів, палива та інші. Подібно до основних засобів, вони також функціонують у сфері виробництва, тобто – це також засоби виробництва. Крім того, наявність товарно-грошових відносин, ринкові умови господарювання викликають постійне перетворення вироблених товарів у гроші. Тому поряд із виробничими засобами кожне підприємство для підтримання безперервності процесу відтворення повинні завжди мати певні запаси готових виробів власного виробництва.

Мета виробничої практики – ознайомлення з методикою ведення бухгалтерського обліку на ТОВ ВІРКО”, зокрема з обліком виробничих запасів.

Основними задачами виробничої практики є: ознайомлення з складом та структурою підприємства; вивчення бухгалтерського обліку виробничих запасів; виявлення неточностей в введені бухгалтерського обліку при проведен бухгалтерських операцій з обліку надходження, списання виробничих запасів та внесення пропозицій по удосконаленню обліку на всіх етапах руху виробничих запасів; придбання практичних навичок роботи у бухгалтерії та економічному відділі; збір, узагальнення і систематизація зібраної інформації.

Звіт з практики складається з трьох розділів: “Загальна характеристика ТОВ “ВІРКО”, Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів на ТОВ “ВІРКО” та Інформаційне забезпечення та автоматизація процесів обліку та звітності” , як розкривають загальну характеристику об’єкта дослідження, теоретичні основи бухгалтерського обліку запасів, первинний облік виробничих запасів на підприємстві та внесення даних до програми 1С: Бухгалтерія, в синтетичному аналітичному обліку мова йде про синтетичні рахунки, по обліку виробничих запасів, дається перелік типових бухгалтерських проводок, які використовувались підприємством в 2008 році при надходженні, списанні виробничих запасів, для поліпшення роботи з обліку виробничих запасів описуються шляхи вдосконалення аналітичного і синтетичного обліку.


Розділ 1. Загальна характеристика ТОВ “ВІРКО”

Проходження практики відбувалося на ТОВ “ВІРКО”.

Підприємство юридичною особою, має гербову печатку кутовий штамп з власним найменуванням, власний баланс та розрахунковий рахунок, а також може бути позивачем відповідачем в суді, арбітражному суді.

Цілями Товариства здійснення своєї виробничої і комерційної діяльності з метою одержання прибутку за рахунок:

-      першочергового забезпечення потреб у виробництві будівельних матеріалів;

-      підвищення ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів, посилення матеріальної зацікавленості працюючих за рахунок подальшого вдосконалення структури управління виробництва будівельних матеріалів;

-      сприянню насиченості внутрішнього ринку будтоварами.

Предметом діяльності підприємства :

-      розробка конструкторсько-технологічної, замовної, робочої документації на виготовлення монтаж металевих конструкцій і технологічної оснастки;

-      виробництво будівельних матеріалів;

-      надання послуг населенню по виконанню замовлень;

Управління підприємством здійснюється директором у відповідності з Статутом і діючим законодавством України. Директор виконує свої обов'язки по управлінню через відповідн структурні підрозділи, делегує свої права заступникам, а також керівникам малих підприємств, засновниками яких є ТОВ “ ВІРКО”.

Трудові ресурси Товариства формуються з числа інженерно-технічних працівників, робітників службовців, а також шляхом найму.

Завданням практики є: знайомство з організацією первинного та зведеного обліку даного товариства.

ТОВ “ВІРКО” самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва через систему прямих угод з постачальниками.

ТОВ “ВІРКО” складається з трьох основних цехів по виробництву плитки керамічної. Середньорічна потужність з виробництва плитки 15000 кв.м., при режимі роботи 2 зміни.

У цеху №1 виробляється настінна плитка “ASTERNA” (64 кольори). У 2-му цеху виробляється плитка для підлоги “LADOGA” (38 кольорів) . Питома вага потужності по виробництву настінної плитки в загальній потужності займає 32%. У 3-му цеху виробляються художньо оздоблені фризи (12 різновидів). У 2002 звітному році ТОВ ВІРКО” зроблено 5304 кв.м керамічних виробів. Аналіз обсягів виробництва наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Аналіз обсягів виробництва на ТОВ “ВІРКО”

Номенклатура

продукції, що випускається

2007 рік 2008 рік Відхилення
Кількість, кв.м.. Кількість, кв.м.. Кількість, кв.м.. %
Плитка настінна “ASTERNA” 720 1131 411 57,1
Плитка для підлоги “LADOGA” 1967 4034 2067 105,1
Фриз 78 139 61 78,2
Усього 2765 5304 2539 240,4

За період, що аналізується, на ТОВ “ВІРКО” збільшився обсяг виробництва продукції, що випускається на 2539 кв. м., що становить 240,4 %, в тому числі: “ASTERNA” – 411 кв. м., 57,1%; “LADOGA” – 2067 кв. м., 105,1%; фризи – 61 кв. м., 78,2%. Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство наростило темпи виробництва продукції в звітному році порівняно з 2007 роком. Для збільшення обсягів виробництва продукції потрібно вивчити попит окремих регіонів, розширити асортимент продукції, модернізувати обладнання та розробити нові види продукції.

Залишок готово продукції на складі за станом на 01.01.02 складає 127,8 кв. м., у тому числі: плитка “ASTERNA” –67.0 т., плитка “LADOGA” –36.8 кв. м., фризи – 24,0. Питома вага продажів фірмового магазина в загальному обсязі відвантаженої продукц складає 7,2%. Основними оптовими покупцями в м. Миколаєві є : ТОВ Промстроисервис”, ПП “МСС”, що є постачальниками роздрібної мережі міста. Оптові покупці Миколаївської області : ТОВ “Астрастрой”, ПП Куцин (м. Первомайськ), ПП Гартаров (м. Вознесенськ). Оптові покупці України за межами Миколаївсько області : м. Кіровоград, Одеса, Кривий ріг, Київ, Житомир, Мелітополь, Сімферополь, Запоріжжя, Полтава, Черкаси. Відпускні ціни на підприємстві на рівні або нижче на аналогічну продукцію інших товаровиробників.

На підприємстві використовується високоякісна сировина. Основні види сировини: пісок, цемент, глина, пластифікатор, каолін, промислов барвники. Основними постачальниками сировини є ТОВ “Прон-Миколаїв”(м. Миколаїв), ТОВ “Одесцеметн”(м. Одеса). питома вага в загальному обсяг продажу: гуртова торгівля – 60%; роздрібна – 25%; інші споживачі – 15%.

У звітному роц на підприємство прийнято 391 чоловік, вибуло 86 чоловік. Облікова чисельність штатних працівників на кінець звітного періоду складає 305 чоловік. Матеріально-технічну базу і засоби суспільства, тобто його майно, складають основні й оборотні кошти, а також інші матеріальні і фінансові ресурси, вартість яких відбивається на самостійному балансі товариства. Товариству можуть належати будинку, спорудження, машини, устаткування, транспортні засоби, виготовлена продукція, товари, кошти й інше майно згодне з цілями його діяльності. Товариство здійснює права володіння, використання і розпорядження цим майном. Власністю товариства є: майно, передане йому Учасниками у власність; продукція, зроблена Товариством у результаті здійснення господарської діяльності; отримані доходи, а також інше майно, придбане їм на нших підставах, що не забороняється законодавством. Розподіл чистого прибутку, створеної у відповідності до встановленого порядку, між учасниками проводиться за підсумками роботи Товариства за календарний період пропорційно розміру внесків Учасників у Статутному фонді Товариства. Засоби Товариства формуються за рахунок: доходів, отриманих від реалізації зробленої продукції і наданих послуг; кредитів банків і інших кредиторів; цільових дотацій з державного бюджету і засобів, що передаються іншими підприємствами, організаціями, кооперативами і фондами; грошових і матеріальних внесків Учасників, а також прибуток від реалізації їхньої інтелектуальної власності. Кошти Товариства зберігаються на розрахункових і інших рахунках в установах банків. Касов розрахункові операції виробляються відповідно з установленими правилами для самостійних підприємств, суспільств і об'єднань. Товариство робить розрахунки за своїми обов'язками з підприємствами, організаціями, установами і громадянами в порядку безготівкового розрахунку через кредитні чи установи готівкою без обмеження сум виплат. Товариство самостійне визначає максимальний розмір готівки поточні витрати, що постійно знаходяться в його касі. Воно має право надавати за рахунок своїх коштів іншим підприємствам кредит на умовах, що визначаються сторонами. Товариство використовує існуючі в його розпорядженні фінансов ресурси на свій розсуд без обмежень, незалежно від джерел їхнього утворення. Воно надає податковим і статистичним органам визначену інформацію з діяльност суспільства. Товариство реєструється як учасник зовнішньоекономічних зв'язків здійснює зовнішньоекономічну діяльність на підставі актів і нормативних документів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність.

Результатом фінансової діяльності підприємства є його прибуток (збиток). На дослідженому підприємстві доходи, витрати і фінансові результати підприємства відображаються у звіті про фінансові результати, який складається згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Для ефективно діяльності підприємство систематично проводить аналіз формування, використання розподілу прибутку, для того щоб визначити величину чистого прибутку, його складові частини і основні тенденції їх змін. На досліджуваному підприємств бухгалтерський облік проводиться відповідно до Закону України "Про облік звітність", національного плану рахунків, інструкцій по його використанню та інших нормативних документів органів державного управління, що регулюють бухгалтерський облік. Основні положення бухгалтерського обліку, як забезпечують його незмінність протягом поточного року наводяться в наказі про організацію бухгалтерського обліку, який розробляється керівником підприємства.

Наказ включа наступні питання:

1.     Забезпечити протягом року незмінність відображення операцій та оцінки майна на підставі організац бухгалтерського обліку за журнально-ордерного рахівництва.

2.     Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей за фактичною собівартістю, готовою продукцією за діючими договірними цінами:

—        у бухгалтерії - у сальдових відомостях кількісно-сумарному виражені;

—        на складах - у картках складського обліку в кількісному вираженні;

3.     Затвердити порядок ведення бухгалтерського обліку окремих господарських операцій:

—        нарахування зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів здійснювати в розмірі 100% хньої вартості при передачі їх в експлуатацію.

4. Затвердити систему оплати праці:

-           за штатним розкладом для інженерно-технічних робітників і службовців;

-           за тарифними ставками (окладами) - для допоміжних робітників;

-           за відрядними розцінками - для робітників основного виробництва.

5. Встановити нормативний метод обліку і калькулювання фактичної собівартості продукції.

Контроль за використанням цього наказу покладається на головного бухгалтера. Головний бухгалтер що року розробляє графік облікових робіт по бухгалтерії, в якому наводяться строки та відповідальність бухгалтерів по виконуваній роботі.

Організаційна структура бухгалтерії ТОВ “ВІРКО” представлена на рис. 1

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється службою, яка є самостійним підрозділом підприємства о чолі якого головний бухгалтер, який має вищу економічну освіту стаж роботи 5 років. Крім головного бухгалтера в бухгалтерії працює ще 5 бухгалтерів, в функціональн обов’язки яких входить облік окремих ділянок бухгалтерії.

Зведений графік облікових робіт по бухгалтерії підприємства наведений в таблиці 2

Таблиця 2 Зведений графік облікових робіт по бухгалтерії ТОВ “ВІРКО”
Виконувана робота Відповідальний Запланована дата завершення роботи

Складання облікових регістрів:

- журналу-ордеру №1, відомості 1

- журналу-ордеру №2, відомості 2

головної книги

сальдового балансу

Обговорення балансу на виробничій нараді.

Подання балансу вищій організації

4. Підготовка проекту наказу за результатами аналізу подання балансу.

Старший бухгалтер

Касир

Заступник головного бухгалтера

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

01

01 – 02

10

10

11

12

12

В функціональн обов’язки касира входять відображення в обліку руху грошових коштів на рахунках в банку і касі. Бухгалтер по обліку розрахунків по оплаті праці здійсню розрахунки з робітниками і службовцями по заробітної платі і виплатах за рахунок соціального страхування. Ця ділянка роботи на підприємств амортизована, тому в кінці кожного місяця звітними документами є відповідальний машинописний роздрук. Бухгалтер по обліку виробництва займається обліком виробничих затрат основного і допоміжного виробництва, складає калькуляц собівартості продукції, робіт, послуг. В його обов’язки входить також складання звітності про затрати на виробництво і собівартість продукції.

Матеріальні та сировинні ресурси є одними з найважливіших на підприємстві, тому й документальне оформлення надходження, наявності та витрачання зазначених ресурсів є досить відповідальним процесом, який повинен забезпечити необхідну нформацію, як для обліку, так і для контролю та оперативного управління рухом матеріальних цінностей.

Схему документообігу, яка діє на ТОВ “ВІРКО” представлена на рисунку 2.

Рис. 2 Схема документообігу на ТОВ “ВІРКО”

Структура документообігу (організованої системи створення, перевірки та обробки первинних документів в бухгалтерському обліку від моменту їх створення до передачі в архів) повинна бути такою, щоб забезпечити вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для контролю й оперативного управління рухом матеріальних запасів. Документальне оформлення руху матеріалів наведене на рисунку 3. Достовірність, об'єктивність та своєчасність бухгалтерського обліку забезпечується документацією. Документація є одним з найголовніших способів методу бухгалтерського обліку. Саме тому в наших дослідженнях важливе місце відведено первинним документам. Первинні документи по оформленню надходження і витрачання матеріалів відіграють важливу роль в організації матеріального обліку на товаристві, тому що вони його основою.

Сировина і матеріали надходять з різних джерел, зокрема: від постачальників, через підзвітних осіб, від ліквідації основних засобів, з власних цехів. при цьому основними документами з оприбуткування матеріалів є накладні прибуткові ордери, прийомн акти.


У разі закупки виробничих запасів у населення оформлюється Акт закупівлі ТМЦ, форма якого повинна бути затверджена наказом про облікову політику. В акті закупівл обов’язково зазначаються паспортні дані та ідентифікаційний код особи продавця. Виробничі запаси, які поступають від постачальника повинн супроводжуватися такими документами: рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна, накладні та інші. Отримання виробничих запасів безпосередньо від постачальника здійснюється матеріально відповідною особою. Первинними документами, що підтверджують вартість придбаних матеріалів підзвітними особами є товарний рахунок і акт (довідка), які складає підзвітна особа за участі інших посадових осіб підприємства. Контроль за виконанням плану договорів, вчасним надходженням та оприбуткуванням матеріалів здійснює відділ постачання. З цією метою в ньому ведуть відомості оперативного обліку виконання договорів доставки, де відмічають виконання умов договору про поставку за асортиментом матеріалів, їх кількістю, ціною, строками відвантаження тощо. Бухгалтерія здійснює контроль за організацією даних оперативного обліку.

Страницы: 1, 2, 3


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.