бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьДипломная работа: Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету

Сторінка пошуку книг по бібліотеках приведена на рис. 2.10.

У поля введення потрібно ввести назву книги (можна тільки початок. Після натиснення на кнопку Знайти виводиться список знайдених книг в бібліотеках або виводиться повідомлення «Не знайдено!»


Рисунок 2.10 – Сторінка пошуку книг за бібліотеками

Проект складається з двох частин: бази даних яка зберігається на сервері бібліотеки і сайт для пошуку засобами Internet (або Intranet). Розробка показала, що інструменти Microsoft Visual Studio дуже зручні для розробки обох класів застосувань. Особливо зручні ці інструменти для розробки Інтернет-застосувань. Така розробка в середовищі Microsoft Visual Studio .NET абсолютно аналогічна розробці настільних застосувань, тому, програмісти, що мають досвід розробки на Visual Basic 6, можуть легко перейти до нових для себе завдань.


3 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ

 

3.1 Загальні положення

В результаті застосування нового ПС користувач може понести значні капітальні витрати на придбання і освоєння ПС, доукомплектованія ЕОМ новими технічними засобами і поповнення оборотних коштів. Проте, якщо придбане ПС буде достатньою мірою ефективніший базового, то додаткові капітальні витрати швидко окупляться. Ефект може бути досягнутий за рахунок скорочення об'єму ПС (зменшення кількості машинних команд, кількості рядків і так далі), зниження трудомісткост підготовки даних, обробки інформації, аналізу результатів, зменшення витрат машинного часу і матеріалів.

Для визначення економічного ефекту від використання нового ПС у споживача необхідно порівняти витрати по всіх основних статтях кошторису витрат на експлуатацію нового ПС (витрати на заробітну плату з нарахуваннями, матеріали, машинний час) з витратами по відповідних статтях базового варіанту. При порівнянні базового і нового варіантів як економічний ефект виступатиме загальна економія всіх видів ресурсів щодо базового варіанту. При цьому створення нового ПС виявиться економічно доцільним лише в тому випадку, якщо всі капітальні витрати окупляться за рахунок отримуваної економ в найближчих 1-2 року.

Абсолютна величина економічного ефекту без співставлення з витратами на його отримання не дозволяє однозначно оцінити, наскільки вдалим виявився відповідний іноваційний проект. Таку оцінку дають показники економічної ефективності (прибутковості) проекту.

При використанні іновацій підприємство-споживач отримує певний економічний ефект, що зазвичай виражається економією витрат на виконання виробничих та управлінських функцій. За умов обгрунтування поліпшення співвідношення ціна-якість у нової продукції в порівнянням з базовим варіантом підприємство-виробник може встановити певну добавку до ціни іноваційної продукції.

Зміст техніко-економічного обгрунтування розробки програмного продукту полягає в наступному:

­  розрахунок трудомісткості та тривалост розробки;

­  визначення величини капітальних витрат розробника та максимальної ціни продажу програмного продукту;

­  розрахунок поточних витрат реалізац та мінімальної ціни продажу;

­  розрахунок річної економії споживача програмного продукту та остаточне встановлення ціни продажу програмного продукту;

­  визначення показників економічно ефективності проекту.

В даному проекті розроблено програмний продукт, що має наступні переваги перед аналогами:

­  зменшується час рішення одної задачі в середньому з 10 до 3 год/од.

 

3.2 Вихідні дані для розрахунку

Вихідні дані для розрахунку економічно ефективності проекту наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Вихідні дані для розрахунку ефективності

Позначення Найменування показника Значення
Вм Вартість ПЕОМ, грн 6000
Тсл Плановий строк служби ПЕОМ, років 4
Nп Кількість розроблюваних проектів, од./рік 4
Зо Посадовий оклад нженера-програміста, грн/міс 1700
Кд Коефіціент додатково заробітної плати 0,3
Кс Коефіціент відрахувань до страхових фондів 0,369
Кн Коефіціент накладних витрат організації 0,4
Рн Норматив рентабельност організації-розробника 0,35
Ппдв Ставка податку на додану вартість, % 20
Пп Потенційна ємність ринку для нової програми, од. 100
На Норма амортизації, % 25
Вт Витрати на тиражування програми, грн/од. 25
Ка Коефіціент витрат на адаптацію програми, грн/од. 0,08
П1 Плановий обсяг продажу програми в 1-му році, од. 15
П2 Плановий обсяг продажу в 2-му році, од. 30
П3 Плановий обсяг продажу в 3-му році, од. 15
Пс Середній плановий річний обсяг продажу, од. 20
Цб Ціна продажу базово програми-аналога, грн 1000
Кількість задач, що вирішуються протягом року, од. 30
tзб Витрати машинного часу на вирішення задачі базовою програмою, годин/од. 12
tзн Витрати машинного часу на вирішення задачі новою програмою, годин/од. 3
Ен Нормативний коефіціент ефективності 0,2
Де Доля ефекту споживача добавка до ціни 0,25
Тпр Термін реалізац проекту, років 2

 

3.3 Визначення трудомісткості та тривалості розробки програми

Серед чинників, що визначають величину витрат на розробку програмного додатку, одним з основних є тривалість розробки. Її можна визначити за формулою:

 ,(3.1)

де Т – суммарні трудовитрати;

Nр – кількість виконавців.

Загальна трудомісткість розробки складається з трудомісткості виконання окремих етапів роботи: вивчення предметної області та формулювання постановки задачі, складання алгоритму й схеми рішення задачі, розробка й налагодження програми, підготовка документації.

Трудозатрати по окремих етапах всіх видів визначені за допомогою експертої оцінки. Розрахунок трудозатрат зведено до таблиці 3.2.


Таблиця 3.2 - Розрахунок трудових затрат

Етапи робіт Позначення Трудо-витрати (чол-дн)
Вивчення предметно області та формулювання постановки задачі Тпз 5
Розробка алгоритму рішення задачі Та 3
Складання схеми програми Тс 4
Розробка програми Тп 15
Налагодження програми Те 5
Оформлення документації Тд 3
РАЗОМ 30

Розробку програми виконує один нженер-програміст. Отже, тривалість розробки складає 30 робочих днів. З урахуванням середньої кількості робочих днів у місяці ( 22 дні ) тривалість розробки складе:

Тр = 30 / 22 = 1,37 (міс)

 

3.4 Розрахунок витрат на розробку програми

Розрахунок витрат на розробку програмного продукту, тобто суми капітальних витрат, оформлюється документом кошторис витрат по формі таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Кошторис витрат на проектування

Найменування статей витрат Сума, грн. Обгрунтування
Спеціальне обладнання 513,75 з розрахунку
Розходні матеріали 154,13 30% ст.1
Зарплата проектувальників 4018,18 з розрахунку
Відрахування до фондів соціального страхування 1482,70 36.9% ст.3
Усього прямих витрат 6168,77 ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.3
Накладні витрати 2467,50 40% ст.5
Усього, кошторисна вартість проекту 8636,27 ст.5 + ст.6

Витрати, пов’язані з придбанням ПЕОМ (спеціальне обладнання) можна розрахувати за формулою:


Sоб = Вм+Sтм+Sпз+Sд+Sпл,(3.2)

де

Вм – прейскурантна вартість ПЕОМ;

Sтм – витрати на транспортування, монтаж та налаштування ПЕОМ;

Sпз – вартість загальносистемного програмного забезпечення;

Sд – вартість допоміжного офісного обладнання;

Sпл – вартість додаткової виробничо площі для встановлення ПЕОМ.

З урахуванням вихідних даних та прийнятих розрахункових коефіціентах

Sтм = 0,02 · Вм ; Sтм = 0,02 · 6000 = 120 (грн);

Sпз = 0,2 · Вм ; Sпз = 0,2 · 6000 = 1200 (грн) ;

Sд = 0,15 · Вм ; Sд = 0,15 · 6000 = 900 (грн) .

Потреби в додатковій виробничій площ немає. Таким чином, загальна сума витрат на спеціальне обладнання становить:

Sоб = 6000 + 120 + 1200 + 900 = 8220 (грн)

З урахуванням кількості розроблюваних проектів та прийнятого строку служби ПЕОМ (Тсл=4роки) вартість спеціального обладнання, що включається до кошторису витрат складе:

 Sоб

sоб = -------------- ;(3.3)

 Nп · Тсл

 8220

sоб = -------------- = 513,75 (грн)

 4 · 4

Вартість розходних матеріалів, необхідних на час розробки проекту:


Sрм = 0,3· sоб ; (3.4)

Sрм = 0,3 · 513,75 = 154,13 (грн) ;

Заробітна плата працівників визначається, виходячи з кількості виконавців, діючих посадових окладів та кількості місяців участі виконавців у розробці проекту, за формулою:

Sз = Зо · (1+Кд) · Тр ,(3.5)

де Зо – місячний посадовий оклад виконавця;

Кд – коефіціент урахування додатково заробітної плати (щорічна тарифна відпустка, доплати та премії);

Тр – тривалість розробки, міс.

Таким чином, витрати по заробітній плат нженера-програміста складуть:

Sз = 1700 · (1+ 0,3) ·1,81 = 4018,18 (грн)

Відрахування до фондів соціального страхування – це фактично податок на фонд заробітної плати, що сплачується до Пенсійного фонду, фонду зайнятості та фондів страхування від загальних та професійних захворювань та виробничого травматизму. Нормативи цих відрахувань встановлюються централізовано на державному рівні.

Отже, сума відрахувань до фондів соціального страхування складе:

Sc = Sз · Кс ; (3.6)

Sс = 4018,18 · 0,369 = 1482,70 (грн)

Загальна сума прямих витрат становить:

Sпр = Sоб + Sрм + Sз + Sс;(3.7)


Sпр = 513,75 + 154,13 + 4018,18 + 1482,70 = 6168,77 (грн)

Накладні витрати враховують загальногосподарчі витрати по забезпеченню проведення роботи: витрати на опалення, електроенергію, амортизацію або аренду приміщень, зарплату адміністративного персоналу та інше. Вони визначаються в процентах від суми прямих витрат по даному проекту:

Sн = Кн · Sпр ; (3.8)

Sн = 0,4 · 6168,77 = 2467,50 (грн)

Загальна кошторисна вартість проекту сума прямих і накладних витрат представляє собою суму капітальних вкладень (або нвестицій) в новий проект:

К = Sпр + Sн ; (3.9)

К = 6168,77 + 2467,50 = 8636,27 (грн)

При продажу розробленої програми в одному екземплярі відпускна ціна формується з урахуванням нормативного рівня рентабельності продукції, що задає мінімально допустиме значення прибутку підприємства.

Таким чином:

Пн = Рн · К ; (3.10)

Цв = К + Пн ; (3.11)

де Пн – нормативний прибуток;

Рн – нормативна рентабельність продукції;

Цв – максимальна відпускна ціна програмного продукту.

Пн = 0,35 · 8636,27 = 3022,70 (грн)

Цв = 8636,27 + 3022,70 = 11658,98(грн)

Максимально можлива ціна продажу програмного продукту з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ):

Цmax = (1+Ппдв/100) · Цв (3.12)

Цmax = 1,2 · 11658,98 = 13990,76 (грн)

 

3.5 Розрахунок поточних витрат реалізації та мінімальної ціни продажу програми

Специфікою вироблення та реалізац програмних продуктів є те, що зазвичай розроблена програма реалізується багатьом споживачам. Поточні витрати на тиражування програми набагато менші за первинні витрати на її розробку, тому і ціна продажу може бути встановлена набагато нижчою за максимальну ціну, розраховану вище.

При розрахунку ціни реалізації треба врахувати постійні витрати, що не залежать від обсягу продажу (амортизація капітальних вкладень та реклама продукції), та змінні витрати, пропорційн обсягу продажу, – витрати на тиражування й адаптацію програмного продукту до вимог конкретних споживачів, представницькі витрати. При розрахунку минимального значення ціни продажу програмного продукту витрати на рекламу та представницьк розходи не враховуємо.

Річна сума амортизаційних відрахувань обчислюється за нормою амортизації від загальної суми капітальних вкладень:

На

Ав = --------- * К (3.13)

100


25

Ав = -------- · 8636,27 = 2159,06 (грн)

100

Витрати на тиражування включають вартість машинних носіїв інформації та витрати на розмноження програмно документації і для одного акту продажу становлять Вт=25 грн/од.

Витрати на адаптацію програмного продукту до вимог споживачів – це витрати на вдосконалювання програмного продукту. За експертними оцінками вони можуть сягати до 40% від витрат на розробку програмного продукту. Залежно від особливостей програмного продукту ц витрати можуть бути відсутні.

При збільшенні обсягів продажу зменшується різноманітность додаткових вимог споживачів і величина витрат на адаптацію програми. Враховуючи ступінь уніфікації розробленої програми встановимо середній рівень адаптаційних витрат на рівні 5%.

Витрати на адаптацію програмного продукту можна визначити так:

Ва = Ка · (Sз + Sс) · (1 + Кн),(3.14)

де Ка – коефіціент витрат з адаптац програми;

Sз – витрати по заробітній платі при розробці проекту;

Sс – відповідні відрахування до страхових фондів;

Кн – коефіціент накладних витрат організації-розробника.

Ва = 0,08 · (4018,18+1482,70) · (1+0,4) = 616,10 (грн/од)

Загальна сума змінних витрат складе:

Вз = Вт + Ва ; (3.15)

Вз = 25,00 + 616,10 = 641,10 (грн/од)

Мінімальна відпускна ціна програмного продукту з урахуванням отримання нормативного прибутку розраховується за формулою:

Цвmin = (Ав/П + Вт + Ва) · (1 + Рн),(3.16)

де Ав – річна сума постійних витрат (сума амортизації);

П – річний обсяг продажу;

Вт – витрати на тиражування;

Ва – витрати на адаптацію програмного продукту;

Рн – нормативна рентабельність продукції.

При середньому річному обсязі продажу Пс=15од. мінімальна відпускна ціна складе:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.