бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьДиплом: Ринок цінних паперів

депозитарій України уже нині го­тується до вступу в регіональне об'єднан­ня

центральних депозитаріїв країн Цент­ральної та Східної Європи (СЕЕСSDА). Це

станеться у травні 2000 року. Членство в СЕЕСSDА сприятиме не лише активному

обміну досвідом, а й вирішенню низки проблем, характерних для періоду

становлення депозитарної діяльності та фондового ринку у країнах із

перехідною економікою. Крім того, це по­легшить налагодження

кореспондентських відносин із ЦДЦП країн Центральної та Східної Європи —

наших потенційних інве­сторів і партнерів (передусім у контексті розвитку

транспортної, збутової та іншої інфраструктури ринку для українських

екс­портерів).

Слід приділяти належну увагу також зміцненню професійних відносин із

депози­тарними установами Росії та інших країн СНД. Можливо, у майбутньому

виникне потреба у створенні відповідної міжнарод­ної організації цього

регіону.

Не варто ігнорувати й досвід Франції, Німеччини, Швеції і Данії щодо

створення спільних двосторонніх клірингово-розра­хункових систем. Потребує

вивчення та­кож практика центральних депозитаріїв (таких — 25%), які надають

іноземним інве­сторам право прямого доступу на власні ринки, щоправда, через

свої рахунки (хо­ча зв'язок з іноземними інвесторами здійснюється переважно

через місцевий банк-зберігач). Зростання кількості центральних депозитаріїв

цінних паперів відображено у додатку № 20.

Та передусім нам, очевидно, слід нала­годжувати професійні зв'язки з такими

міжнародними депозитарними та клірин­гово-розрахунковими установами, як

Cedelbank (Люксембург) і Euroclear (Брюссель), що сприятиме успішному ви­ходу

українських цінних паперів на міжна­родний фондовий ринок і гарантуватиме

повні та своєчасні розрахунки за опе­раціями з ними.

Упоравшись із окресленими вище зав­даннями, Національний депозитарій Ук­раїни

може впродовж одного-двох років перетворитися на установу, спроможну

забезпечити виконання всіх функцій, пе­редбачених законом та його статутом.

Водночас НДУ повинен подбати про об'єд­нання з іншими депозитарними

установа­ми країни, що на перших етапах цього процесу може мати форму

спільних інве­стицій у капітал цих установ, обміну паке­тами акцій тощо.

Перетворюючись на повнофункціональ­ний ЦДЦП, Національний депозитарій

Ук­раїни повинен практично забезпечити збе­реження знерухомлених цінних

паперів, консолідованої копії реєстрів власників цінних паперів, провести

стандартизацію та ко­дифікацію цінних паперів, забезпечити про­ведення

міжнародних операцій. Це пере­дбачає створення не лише клірингово-

роз­рахункового центру та сховищ, а й регіо­нальних установ НДУ (орієнтовно в

Сімфе­рополі, Дніпропетровську, Одесі та Львові), можливо, й закордонних

представництв (наприклад, при Cedelbank та Euroclear), якщо виникне потреба в

регулюванні обігу українських цінних паперів на міжнародних ринках.

Підсумовуючи сказане, ще раз необхідно підкреслити: центральний депозитарій

цінних па­перів в Україні має стати надійною осно­вою для повноцінного

виконання збері-гачами цінних паперів покладених на них функцій.

3.4. Шляхи поліпшення функціонування ринку цінних паперів України.

Фондовий ринок має значні можливості для подальшого розвитку. За ро­ки свого

існування в Україні він довів перспективи і масштаби вигод, що їх можна

отримати на регульованому ринку цінних паперів.

Перш ніж безпосередньо перейти до розгляду можливих шляхів поліпшення

функціонування ринку цінних паперів, зазначимо, що він існує в конкретній

економічній системі.. І якою б досконалою не була законодавча база, яка

регулює ринок цінних паперів, якою розгалуженою не була його інфраструктура,

який би не був сприятливий податковий клімат для суб’єктів ринку цінних

паперів, без загального розвитку економіки, без підйому виробництва, без

зростання загальної заможності населення, він неспроможний розвиватися та

вдосконалюватися.

Одним із основних чинників ефективного розвитку ринку цінних паперів в

Україні повинно бути формування прогресивної нормативної бази. Зазначимо, що

прийняття Закону України «Про національну депозитарну систему та особливості

електронного обігу цінних паперів в Україні» позитивно відзначилось на

розвитку фондового ринку, він заповнив багато пустощів в законодавстві,

сприяючи тим самим формуванню сучасних механізмів його розвитку та. Разом з

тим, шляхи вирішення багатьох проблем цього ринку, притаманних саме Україні,

з прийняттям цього Закону не тільки не прояснились, а й стали ще туманнішими.

Це відбулося тому, що з формальної точки зору, модель розвитку фондового

ринку визначена у відповідних нормативних актах, реалістичність цієї моделі є

досить примарною.

Перш за все слід відзначити загальний недолік всіх офіційних документів, який

полягає в тому, що вони не в повній мірі враховують перехідний характер

української економіки. А в перехідних економічних системах діють зовсім інші

механізми впорядкування суспільного життя, ніж в розвинутих, і тому механічне

перенесення схем та моделей, які добре працюють в нормальній економіці, в

наших умовах не дають очікуваних результатів.

В Україні фактично не має правової держави — нормативна база значно відстає

від реальних процесів. Особливо це проявилось в перші роки незалежності, коли

спостерігались афери з довірчими товариствами. Після завершення «ваучерної»

приватизації стало відомо, що значна частина власності держави розділена

неправильно, кримінальним чином та попала в руки вузького кола наближених

осіб, і держава безсила змінити ситуацію.

Багато питань виникає при розгляді податкового законодавства щодо цінних

паперів. Щодо шляхів їх вирішення, то зусиллями Асоціації юристів фондового

ринку досягнуто певних зрушень в питанні оподаткування доходів фізичних осіб,

які отримані від продажу належних їм цінних паперів, однак нормалізація

інвестиційного клімату в Україні потребує зміни підходу до оподаткування

операцій на фондовому ринку в цілому.

Настає питання про прийняття комплексного Закону України «Про оподаткування

на ринку цінних паперів», який об»єднує взаємоузгоджені норми, стосовно

оподаткування на ринку цінних паперів основними видами податків (податком на

прибуток підприємств, подоходним податком, ПДВ, державним митом) або

прийняття єдиним пакетом комплексу поправок до існуючих законодавчих актів в

частині оподаткування ринку цінних паперів.

Коригування вже існуючих нормативних актів необхідно здійснювати одночасно з

прийняттям нових, таких як Закон України «Про регулювання випуску та обігу

похідних цінних паперів», який дозволить збільшити кількість видів фондових

інструментів на Україні. Випуск та обіг похідних цінних паперів сприятиме

розвитку фінансових ринків, охоплюючи такий важливий сегмент як ринок

опціонів та ф»ючерсів на валюту, страхування ризиків на ринку

сільгосппродуктів в Україні.

Тенденція комп’ютеризації біржової і позабіржової торгівлі пов»язана з тим,

що учасники і регулятори зарубіжних ринків цінних паперів усвідомлюють, що

комп’ютеризація біржової і позабіржової торгівлі цінними паперами може

призвести до значних результатів. Вказані ринки будуть функціонувати швидше,

більш упорядковано, дешево й ефективно. Комп’ютерне забезпечення має велике

значення, зважаючи на величезну кількість учасників, цінних паперів, які

знаходяться в обігу, а також угод, що здійснюються щодня. І хоча обсяги

торгів на українському ринку цінних паперів не можна порівняти з обсягами

торгів в інших країнах, для України це питання є досить важливим.

З додатку № 5 видно 68% торгів здійснюється в Україні за допомогою

комп’ютерної мережі ПФТС. А, якщо розглядати організований вторинний ринок

цінних паперів, то питома вага ПФТС на ньому складає 99%. Тому розвиток

комп’ютерних технологій є дуже важливим для України.

Позитивним кроком буде впровадження в Україні прямого комунікаційного зв»язку

з фондовими біржами та торгівельно-інформаційними системами, оскільки конче

необхідно отримувати інформацію про хід торгів в режимі реального часу. Всі

процеси на ринку цінних паперів будуть сприйматися учасниками у вигляді

інформації. У відповідний проміжок часу вони будуть знати, хто продає цінні

папери та за якою ціною.

В свій час наявність великої кількості бірж в одній країні розглядалося як

фактор сприяння розвитку ринку цінних паперів. З розвитком технологій і

засобів комп’ютеризації чітко склалася тенденція комп’ютерно - сітьового

об’єднання в єдині національні системи.

Відсутність зваженої стратегії розвитку фондового ринку, яка б враховувала

особливості етапу, який зараз переживає Україна, некритичне запозичення

досвіду окремих розвинутих країн Заходу, які пройшли свій довгий шлях

розвитку, в т.ч. й фондового ринку, призвели до того, що фондова торгівля

корпоративними цінними паперами зосередилась в Україні, в основному, на

неорганізованому ринку. Тому обсяги та кількість угод, виконаних торговцями

на позабіржовому неорганізованому ринку, значно переважають показники для

усіх інших ринків і складають відповідно 70 та 97% загального обсягу та

кількості угод усіма торговцями на всіх ринках.

В нашій країні окремі кола намагаються монополізувати біржовий ринок цінних

паперів під гаслом забезпечення його цілосності. Взявши на озброєння довільно

обрану французьку модель централізованого біржового ринку, вони просувають

ідею створення в Україні єдиної фондової біржі. Ігноруючи світовий досвід та

реалії вітчизняного фондового ринку, вони готові чисто адміністративними

заходами замінити складний процес становлення інститутів фондового ринку.

Безперечно в світі відбуваються процеси концентрації капіталу. Але це не

адміністративні, а економічні процеси. Фактом є концентрація ринку цінних

паперів на декількох світових фондових біржах, а також їх подальше

об»єднання, як наприклад, нещодавно оголосили про об»єднання Лондонська та

Франкфуртська біржі. Можливо, що і Україна піде цим шляхом, але тільки після

того, як мине криза в економіці та відновиться купівельна спроможність

населення.

Необхідно вирішити проблему відсутності на біржах України вторинного ринку

цінних паперів. Вся біржова система охоплює 1% торгів на організованому

вторинному ринку. Це відбувається тому, що вони не витримують конкуренції а

ні з неорганізованим вторинним ринком, а ні з ПФТС, яка є монополістом на

вторинному ринку. В умовах українського ринку цінних паперів у фондових бірж

практично єдиним видом діяльності є проведення аукціонів по продажу пакетів

акцій відкритих акціонерних товариств, які належать державі та знаходяться на

етапі приватизації. Ця діяльність не тільки не відповідає загальноприйнятій в

світі практиці роботи фондових бірж, але й багато в чому є штучною, тому що

вона цілком залежить від активності Фонду держмайна України, характеру та

кількості об»єктів, що виставляються на продаж, тобто від його політики на

фондовому ринку вцілому та по відношенню до окремих фондових бірж.

Необхідно вирішити питання щодо забезпечення більш детального розкриття

інформації та попередження можливих некваліфікованих дій інвестиційних

керуючих, які здійснюють управління активами інвестиційних фондів та взаємних

фондів інвестиційних компаній.

Багато аналітиків вказують на помилковість в виборі моделі, що спричинила

дещо повільні її темпи і навіть гальмувало приватизаційний процес. Але і в

країнах Західної та Східної Європи приватизація не проходила без проблем.

Звернемося до зарубіжного досвіду.

На Україні пільги передбачали лише право першочергового придбання акцій за їх

номінальну вартість на суму і за рахунок приватизаційного майнового

сертифікату і за власні кошти на половину суми приватизаційного сертифікату.

Доречі, як і в Україні, де за даними ФДМ на початок 2000р. з 45,7 млн чол.

ваучерами скористалися лише 34,7млн чол. В Україні ця проблема стоїть досить

гостро, так у приватизації енергетичних компаній брав участь так званий

інвестиційний пул офшорних компаній. Інтереси цього пулу представляє Київське

представництво «Корт холдінгз ЛТД». Дії цих інвесторів викликали опір деяких

професійних об»єднань, які виступили їз заявами в пресі та зверненнями до

парламенту. В підсумку приватизацію енергетичних компаній було тимчасово

припинено. Спеціалісти фондового ринку та енергетики стверджують, що

підприємства зазначеної галузі належить продавати надійним стратегічним

інвесторам із бездоганною репутацією. Коли ж основним інвестором стане група

маловідомих офшорних компаній, втрата державного контролю над підприємствами

енергетики може виявитися небезпечною для всієї економіки. Однак припинення

приватизації — теж не вихід, бо галузь потребує інвестицій.

В цьому відношенні варто запровадити більш жорсткі, аж до адміністративних,

але законні, заходи щодо організованості та прозорості ринку корпоративних

цінних паперів. Ця проблема постає особливо гостро коли на ринку починають

обертатися акції стратегічно важливих підприємств. Завдання полягає в тому,

щоб утримати акції цих підприємств в системі біржової торгівлі та в ПФТС, не

допустивши їх на неорганізований ринок.

Висновки.

Метою моєї роботи було викладення структури ринку цінних паперів на Україні

та його основних функцій. Інструментарій сучасного ринку цінних паперів є

складним і багатоманітним, тому я дала характеристику основним видам цінних

паперів. Також описала механізм визначення курсової вартості та дивідендну

політику акціонерних товариств. Я дала аналіз структури ринку цінних паперів,

особливостей функціонування біржового та позабіржового ринків, описала

історичну еволюцію та сучасні характеристики такого важливого інституту ринку

цінних паперів, як фондова біржа. Привела методику розрахунку ряду фондових

індексів України, і також приділила увагу відомим індексам зарубіжних країн.

В роботі був описаний механізм акумулювання інвестиційних ресурсів. Була

також розглянута проблема фондових криз в ринковій економіці. При написанні

роботи я також зосередила увагу на проблемі формування Національної

депозитарної системи системи, розглянула основні етапи формування фондового

ринку України.

В роботі була надана характеристика сучасного стану ринку цінних паперів на

Україні, виходячи з якої можно зробити висновок, що подальший розвиток

національного фондового ринку стримується рядом об’єктивних та суб’єтивних

факторів. Найголовнішими серед яких є:

· Кризовий стан української економіки, високий рівень інфляції,

відсутність твердої національної грошової одиниці

· Відставання існуючої законодавчої та нормативно – правової бази

функціонування фондового ринку від розвитку реальних процесів на ньому

· Слабкість і недостатність державного регулювання національного ринку

цінних паперів

· Нерозвиненість первинного ринку цінних паперів, практична

відсутність операцій з похідними від цінних паперів

· Відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовіра

населення та його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому

ринку

· Відсутність гарантій держави щодо захисту грошових заощаджень населення

Сучасна структура фондового ринку України характеризується пріоритетним

розвитком акціонерного капіталу і домінуючим положенням інституційних

інвесторів. Процес становлення і розвитку фондового ринку в Україні тісно

пов'язаний з процесами приватизації, які сприяють створенню акціонерних

товариств, а також розвитку фондового ринку. В умовах економічної кризи, яка

призвела до стагнації фондового ринку в Україні, через центри сертифікатної

приватизації найбільш ефективно відбуваєть ся розподіл цінних паперів

приватизованих підприємств, оскільки придбання об'єктів проходить на

конкурсних засадах.

Аналіз господарської практики і фахової економічної літератури по темі

дипломної роботи дозволив теоретично обгрунтувати наукові висновки і

пропозиції по удосконаленню методології і організації економічного аналізу

цінних паперів, що нині використовуються, а також процесу формування

інвестиційного портфеля на фінансовому ринку України:

1. Однією із складових фінансового ринку є ринок цінних паперів, який в

Україні знаходиться на стадії формування.

2. Визначена суть різних видів фондових інструментів і обгрунтована

можливість їх використання та застосування у фінансовій діяльності

українських акціонерних товариств, інвестиційних фондів та інших суб'єктів

фондового ринку.

3. В дипломній роботі класифіковані різноманітні фондові цінності, що

застосовуються у світовій практиці. Класифікація цінних паперів побудована за

такими основними ознаками: економічна природа цінних паперів, порядок

підтвердження прав власників, характер емітента і форма випуску. Проведене

дослідження довело, що визначення єдиної системи класифікаційних ознак не

зовсім коректне через розмаїття учасників ринку, виконуваних ними операцій,

застосуванням інструментів, а також через недоліки і прогалини у вітчизняному

законодавстві і відсутність визначеності у нормативній базі, яка регулює

функціонування фондового ринку.

4. На Заході, в межах аналізу цінних паперів як окремої дисципліни, декілька

шкіл застосовують різні підходи чи їх комбінацію. Зроблено висновок, що

завданнями аналізу цінних паперів в Україні як одного з розділів економічного

аналізу є:

- визначення закономірностей руху курсів цінних паперів;

- вивчення тенденцій біржової кон'юнктури і прогнозування її на майбутнє;

- прогнозування напрямку змін і величини курсів окремих випусків акцій і

облігацій;

- вироблення ринкової тактики і стратегії для власників цінних паперів;

В сучасних умовах все більше значення в аналізі ринку цінних паперів набуває

також математичне моделювання і прогнозування коливань курсів акцій і

облігацій (їх математична обробка у відповідності з принципами конкретної

моделі).

5. Для того, щоб з усього розмаїття можливих напрямків вкладення коштів у

різні види фондових інструментів вибрати такі, які є найбільш ефективними з

точки зору інвестиційних цілей, запропоновано здійснювати чітке розмежування:

рішення про купівлю тих чи інших акцій має витікати з фундаментального

аналізу, а вибір моменту купівлі - з технічного.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.