бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьДиплом: Ринок цінних паперів

6. Описані в дисертаційній роботі різноманітні модифікації формул

прибутковості цінних паперів мають великий вплив на розрахункове значення

показника, що продемонстровано розрахунками прибутковості на прикладі деяких

державних цінних паперів, оскільки саме цей ринок має сьогодні найповнішу

інформаційну базу. На такі висновки наводить, зокрема, аналіз динаміки

прибутковості аукціонів ринку (ОВДП). Досить високий рівень прибутковості

ОВДП не відповідає статусу державних цінних паперів і є сьогодні однією з

причин низького рівня інвестицій в реальний сектор. Чітко прослідковуються

періоди, коли здійснювалися спроби зниження прибутковості ОВДП, але до того

часу, поки ринок державних цінних паперів обслуговує, в основному, поточні

потреби Мінфіну в грошах, досить часто викликані політичними причинами,

буде порушуватись стабільність ринку і вихолощуватиметься його

макроекономічна суть і регулюючі функції облікових ставок як найважливішого

орієнтиру ціни грошей в економіці. В Україні державні цінні папери

перетворились у надприбутковий спекулятивний інструмент, ставки по

якому, зазвичай, визначаються поточним співвідношенням сил емітента та

інших учасників ринку.

7. Для потенційного інвестора і для аналітиків фондового ринку для прийняття

важливих рішень і для аналітичних прогнозів недостатньо використовувати дані

таблиць, найтиповіших для українських періодичних видань.

8. В результаті проведеного аналізу основних прийомів, принципів і мотивацій

побудови фондових індикаторів, пропонується чотирьохфазне трактування

проблем розробки будь-якого індексу, що відображає реальну ситуацію на

фінансовому ринку:

1) проблема визначення середньої ринкової ціни акцій чи облігацій того чи

іншого емітента;

2) проблема порівнянь або вагових коефіцієнтів, з якими ціни акцій входять до

формули індексу;

3) проблема визначення переліку цінних паперів, ціни яких додаються;

4) проблема співставленім, тобто корегування індексу при змінах розрахункової

бази, списку підприємств, тощо.

9. Як об'єкт для інвестування український фінансовий ринок поки-що зовсім не

стабільний і піддягає значному ризику. Причому, як на ринку держоблігацій,

так і на ринку акцій при достатньо узгодженій ціновій динаміці, цінні папери

розрізняються між собою рівнем поєднаного з ними кон'юнктурного ризику.

Тільки ризик ОВДП залежить від терміну до погашення (чим він більший, тим

менший темп зміни цін), а у акцій він прямо пов'язаний з рівнем ліквідності:

чим більш ліквідний цінний папір, тим енергійніша цінова динаміка і вищий

ризик.

10. Дослідження стану та тенденцій розвитку фондового ринку необхідно

проводити за напрямкам: вивчення стану та розвитку емітентів; вивчення та

аналіз структури цінних паперів, що випущені та знаходяться в обігу; аналіз

попиту та пропозиції на цінні папери; аналіз курсів цінних паперів, а також

їх ціни під впливом низки факторів; аналіз кон’юнктури ринку цінних паперів у

взаємозв’язку з економічним розвитком України; аналіз приватизаційних

процесів; аналіз діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів;

вивчення процесів, що відбуваються на біржовому та позабіржовому ринках.

В умовах становлення національного фондового ринку великого значення набуває

необхідність безумовного підтримання його фінансової безпеки. При цьому слід

наголосити, що безпека фондового ринку безпосередньо пов’язана з бюджетною,

борговою та інвестиційною безпекою держави, особливо з огляду на недостатньо

контрольований розвиток сегмента державних цінних паперів, а також із

фінансовою безпекою численних юридичних і фізичних осіб. Необхідним кроком

має бути переорієнтація державних облігацій на фінансування окупних

інвестиційних проектів у пріоритетних напрямках, які підпримуються державою.

Мається на увазі, по-перше, встановлення меж для розподілу залучених ресурсів

на фінансування дефіциту державного бюджету.

Національні фондові ринки світу усе більше інтернаціоналізуються. Це цілком

природно, адже капітал узагалі має інтернаціональний характер і вільно

переміщується в ті країни і регіони, де його обертання дає найбільший

приріст. Це стосується й обертання капіталу у вигляді цінних паперів.

Питання обертання в Україні цінних паперів іноземних компаній не вирішене

насамперед на законодавчому рівні. Отут повинні бути прийняті державні

нормативно-правові акти для рішення цих принципових питань котирування й

обертання в нашій країні: хто дає на цей дозвіл, по яких критеріях і ін.

Одночасно необхідно визначитися і зі строго технічними питаннями: перевезення

(або переклад) цінних паперів через кордон, механізм виплати дивідендів,

валюта за якию продаються цінні папери, у який виплачуються дивіденди та ін.

Позитивну роль у розвиток ринку грають:

¨ факт появи на ньому акцій приватизованих промислових підприємств,

завдяки чому збільшується обсяг “предмета діяльності”, тобто цінних паперів;

¨ значна зміна спекулятивної спрямованості фондового ринку, що має до

цього, за рахунок активізації діяльності як внутрішніх, так і зовнішніх

інвесторів;

¨ перспективи створення інституту незалежних реєстраторів, що значно

полегшить процес переоформлення іменних цінних паперів, збільшить швидкість

їхнього обороту та у значній мірі зрівняє права акціонерів;

¨ наявність кваліфікованих фахівців - учасників ринку цінних паперів;

¨ вдосконалення законодавства, що регулює діяльність фондового ринку

України.

Але поки вони не будуть врегульовані хиби ринку цінних паперів законом з

одного боку, і не налагоджені до автоматизму за допомогою ринку і конкуренції

(що ми бачимо в розвинутих країнах), з іншого боку, то залишається лише

сподіватися на поліпшення ситуації в даному питанні. А це можливо лише при

одночасному налагодженні економіки України у всіх її сферах без винятку. І

лише після цього ринок цінних паперів зможе адекватно й органічно влитися в

налагоджену економіку. В першу чергу ринкові перетворення повинні відбутися в

інвестиційній сфері, яка грає ключову роль в економіці. Комплекс галузей і

виробництв, які утворюють інвестиційну сферу повинен забезпечити стабілізацію

економіки. Суттєво на процес відтворення повинен вплинути інвестиційний

ринок, який в Україні тільки-тільки починає формуватися та розвиватися.

Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної

структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення

сприятливого інвестиційного клімату. В умовах ринкового розподілу

національного багатства необхідно змінити діяльність інвесторів. Нові

організаційно-правові відносини між суб‘єктами інвестиційної діяльності

вимагають глибоких теоретичних та практичних знань для ефективного

здійснення інвестицій у всьому різномаїтті їх форм: фінансових, реальних,

інтелектуальних інновацій. З розвитком ринкових відносин в Україні

найголовніша державна задача інвестиційної політики є закріплення зв‘язків

кредитної системи з кінцевими результатами розширеного промислового

виробництва. В цих умовах істотно поширюються роль та функції суб‘єктів

кредитної системи в підвищенні ефективності інвестицій, скороченні термінів

їх окупності, зростання прибутків на об'єктах, які були введені в дію,

оборотності інвестиційного капіталу та реінвестуванні.

Модель органiзацii ринку цiнних паперiв передбачає необхiднiсть:

¨ широкого використання стандартних кодiв для торгiв i доставки цiнних

паперiв;

¨ розповсюдження iнформацiї щодо компанiй, акцiї яких котируються на

фондовiй бiржi, та вимога до цих компанiй надавати таку iнформацiю;

¨ встановлення й опублiкування курсiв на цiннi папери з дотриманням

принципу рiвностi iнвесторiв;

¨ запобiгання виникненню неорганiзованних паралельних ринкiв на шкоду

лiквiдностi централiзованого ринку, який є единим ринком, що створює можливостi

для попиту i пропозицiї;

¨ надiйностi бiржового ринку: забезпечення вiдсутностi затримок i

безпеки поставок цiнних паперiв та грошової оплати за них через систему, яка

дiє в стандартний перiод угоди.

Ринок цiнних паперiв має базуватися на довiрi й взаємоповазi усiх його

учасникiв, використовувати єдинi правила професiйної та етичноi поведiнки на

ньому, користуватись єдиною термiнологiєю.

Для подальшого ефективного розвитку фондового ринку в Україні необхідно

здійснити ряд першочергових заходів:

· забезпечити зосередження торгівлі цінними паперами тільки на

організаційно оформленому біржовому та позабіржовому ринках

· розширити сферу діяльності інвестиційних інвесторів в Україні шляхом

удосконалення нормативної бази діяльності інститутів спільного інвестування

· створити систему спеціалізованих організацій інфраструктури

фондового ринку, зокрема національного депозитарію, зберічачів цінних паперів

та розрахунково-клірингових установ

· забезпечити сприятливі умови для обігу цінних паперів іноземних

емітентів на теріторії України і цінних паперів резидентів за її межами

· поліпшити механізм залучення вільних коштів суб’єктів господарювання

через систему внутрішніх місцевих позик

· удосконалити законодавчу й нормативну бази оподаткування операцій із

цінними паперами на первинному та вторинному ринках.

Додатки.

Додаток № 1 [c.4]

Динаміка розподілу емісій цінних паперів у 1997-99 рр.

Вид цінних паперів

1997, млн. грн.

%

1998, млн.грн.

%

1999, млн. грн.

%

Акції5719,91776,445,263439,9274,47
Векселі4315,0253,53,12228,204,94
Ощадні сертифікати16256,58622,736,30395,048,55
Інші24,38,49262,815,32555,7512,03

Додаток № 2 [c.9]

Обсяг емісій акцій та облігацій, зареєстрованих ДКЦПФР у 1999р.(млн.грн.)

Учасники ринку

Облігації 01.01.2000

Акції на 01.01.2000

Акції на 01.01.1999

Комерційні банки (ЗАТ)-332,0365,526
Комерційні банки (ВАТ)0,500349,73650,457
Страхові компанії-17,6151,536
Інвестиційні компанії,фонди-21,0421,163
Підприємства(ВАТ)0,03479322,5961816,398
Концерни10,000--
ТОВ3,900--
Державні підприємства102,000--
Підприємства(ЗАТ)-1878,45075,768
Разом116,43511921,5281950,737

Додаток № 3 [c.23]

Виконання рекомендацій “Групи 30” центральними депозитаріями світу.[44]

Рекомендація

Так, %

Ні, %

Планується, %

Торгова звірка для прямих учасників79192
Торгова звірка для непрямих учасників37549
ЦДЦП10000
Система заліку61318
Поставка проти платежу75178
Грошові фонди, доступні того ж дня78202
Кінцеві розрахунки Т+364288
Позички ЦП473617
Кодифікація за стандартами МОС702010

Додаток №4 [c.23]

Виконання рекомендацій “Групи 30” в Україні.[45]

Рекомендація

Поточний стан

Завдання

Порівняння торгової інформації, наданої прямими учасниками в строк Т+1Здійснюється в строк Т+1 із державними ЦП та в пілотних угодах із корпоративними ЦППоширення цих умов на всі угоди із ЦП, які повинні здійснюватися лише через ЦДЦП
Отримання підтверджень непрямими учасниками в строк Т+1Не реалізованоСтворення єдиної системи електронного переказу інформації в межіх національної депозитарної системи
Наявність ЦДЦП, що охоплює широке коло суб’єктів фондового ринкуНаявність НДУ як “регулятивного депозитарію”; Міжрегіонального фондового союзу – всеукраїнського клірингового депозитарію як “операційного депозитарію” для корпоративних ЦП; НБУ як центрального депозитарію для державних ЦПОб’єднання всіх депозитаріїв у єдиний ЦДЦП
Забезпечення можливостей імобілізації або дематеріалізації ЦПЄ необхідна законодавча базаПроведення організаційних заходів щодо дематеріалізації ЦП

Впровадження

· брутто-розрахунків у режимі реального часу

· системи торгових заліків

Підготовлено законодавчу та нормативну базиСтворення клірингового депозитарію
Забезпечення умов для здійснення операцій із ЦП у режимі “поставка проти платежу”Реалізовано частковоРозробка стандартів документообороту та депозитарного обліку для забезпечення роботи клірингового депозитарію
Здійснення платежів за операціями із ЦП за рахунок грошових фондів, доступних у день здійснення операціїРеалізовано частково. Є законодавча та нормативна базиСтворення єдиного ЦДЦП і розрахункового банку
Забезпечення умов для завершення всіх розрахунків за операціями із ЦЛ у строк Т+3Реалізовано частково. Є законодавча та нормативна бази.Розробка відповідних стандартів документообігу та обліку операцій
Забезпечення умов для проведення операцій з отримання та надання кредитів у ЦПНе реалізованоРозробка відповідних стандартів документообігу та обліку операцій
Впровадження стандартів МОС для ЦПРеалізовано частково. Є законодавча та нормативна базиРозробка відповідних стандартів та системи кодифікації. Проведення кодифікації (нумерації) усіх ЦП

Додаток №5 [c.24]

Структура організованого фондового ринку України в 1999 році.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.