бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьДиплом: Ринок цінних паперів

i=1

де К – кориктуючий коефіцієнт, який змінюється у результаті дроблення акцій

аьо у зв’язку зі зміною списку фітм та компаній, акції яких приймають участь

у розрахунку індексу.

Але вже на протязі порівняно довгого часу індекс Доу-Джонса піддається

жорсткій критиці. Особливо це стосується індексуЮ який характеризує акції

промислових компаній. Опоненти виражають йому недовіру, оскільки вважають, що

30 акцій промислових компаній, обраних в якості індикатору ринку цінних

паперів, не можуть точно відобразити всіх змін, які відбуваються на Нью-

Йоркській фондовій біржі.

Індекс “Standart & Pure”

Індекс “S & P 500” є типовим прикладом зводного ( composite ) індексу: з 500

включених до нього корпорацій 400 відносяться до промисловості, 20 - до

транспортної галузі, 40 - до енергетики та 40 – до галузі фінансів.

Він розраховується за формулою:[36]

n n

Is&p = { S Pi x Qi } / { S Qi }

i=1 i=1

Pi – ціна акції і-тої корпорації

Qi – кількість акцій

N – кількість корпорацій

Індекс “Trib”

Цей індекс слугує для оцінки стану світового фондового ринку та знаходить

свій вираз в цифровому вигляді. Розробники індексу поклали в основу два

правила. Перше – заключається в тому, щоб кожний потенційний інвестор міг при

бажанні купити любу акцію, вартість якої врахована в індексі. Друге правило

потребує максимальної простоти розрахунку індексу. Індекс обмежен відібраною

групою, яка складається з найбільш істотних світових фондових ринків. На

кожній з 25 найбільших фондових біржах світу відбирається по 10 компаній,

акції яких займають перші місця за ітогами торгів. Для трьох фондових бірж

із-зі їх особливого становища зроблено виключення: Нью-Йоркська, Лондонська

та Токійська біржіпредставлені акціями 20 компаній. Таким чином, індекс

розраховується по 280 показникам. Більшість фондових бірж знаходиться в

Європі, тому половина відібраних акцій належить європейським компаніям. Але

відносно невелика загальна вага цих ринків дає Європі лише 37% акцій всього

світового індексу. Крім світового індексу використовуються чотири допоміжних

індекси для оцінки наступних регіонів: Тихоокеанського, Європейського,

Північноамериканського та Латиноамериканського. Крім регіонального, існує

структурне ділення по 8 групам: акції суспільних компаній ( 5% ), фінанси (

32% ), енергетика ( 9% ), природні ресурси ( 5% ), засоби виробництва ( 9% ),

споживчі товари ( 21% ), послуги ( 17% ), різне ( 2% ).

Індекс Швейцарського банку.

Банк “Union Bank of Switzerland” розробив власну методику визначення найбільш

приємних для інвестицій стран. Методика заснована на визначенні тієї частини

ВНП, яку ці країни витрачають на освіту, охорону здоров’я, культуру, розробку

нових технологій. У складеному фахівцями списку – 38 держав. Результати

досліджень показали, що найбільш перспективною для інвесторів державою Є

Китай, економіка якого розвивається найбільш динамічно. За ним слідує

Ізраїль, який приділяє велику увагу освіті своїх громадян. На третьому місці

– Японія, що має найбільш яскраві перспективи в галузі розробки та

впровадження нових технологій. На четвертому місці Північна Корея, яка

вкладає велики кошти в розвиток людських ресурсів. Замикає п’тірку лідерів

Сингапур. Сьогоднішні лідери – США та Німеччина – поділили 19 – 20 місця,

Мексика займає 35-е місце.

Британський індекс “FT – 30”

Перший європейський індекс, який з’явився у Великобрітанії, також як і Доу-Джонс

спочатку включав 30 складових. У 1935 році на сторінках газети “Файненшл Ньюс”,

яку згодом поглинула добре відома зараз в усьому світі “Файненшл Таймс”,

з’явився перший фондовий індекс Сполученого Королівства. Його складачі

постаралися відібрати три десятки ведучіх компаній британської промисловості,

причому структура складових повинна була відображати відношення галузей в

національній економіці. З 30 початково відібраних акцій в індексібули наявні: 5

– від важкої промисловості, 4 – від текстильної, 3 – від автомобільної та

авіаційної, 3 – від електро- та радіопромисловості, 3 – від сектору будівних

матеріалів, 6 – від харчової та тютюнової промисловості, 2 – від закладів

роздрібної торгівлі та 3 – від різних галузей промисловості. Британський

“промисловий” індекс “FТ – 30” розвивався всі ці роки, в його структурі

сталисязсуви акценту від тяжкої промисловості в сторону компаній, зайнятих в

сервісі, обслуговуванні. Однак поворотним для нього став 1984 рік, коли вперше

була прийнята а розрахунок фінансова акція – Національного Вестмінстерського

банку. С цього моменту індекс “FТ – 30” втратив свою промислову винятковість,

та зараз він називається Індексом звичайних акцій “Файненшл Таймс” ( FT – SE ).

На відміну від середньоарифметичного “Доу-Джонса” ФТ – 30 є

середньогеометричним. Це означає, що всі акції, що до нього входять, відіграють

рівну роль незалежно від капіталізації кожної компанії. Формула індексі така:

ціни 30 акцій перемножуються друг на друга ( при цьому кожна акція ділиться на

власну вартість у вибраний базовий період ) та потім добувається корінь 30

ступеню. Формально це має такий вигляд:

[37]

n 1/n

Ift = { N ( Pit / Pio ) }, де

i-1

Pit – ціна акції і-ї корпорації в t-період

Pio – ціна акції і-ї корпорації в базисний період

N – кількість корпорацій

Середнє геометричне має не тільки недоліки, але й переваги – в такому разі

простіше робити знижки на зміни капіталу та заміщати складові без

необхідності зміни бази. ФТ – 30, безумовно, до сих пір залишається чутливим

індикатором та показником настрою лондонського фондового ринку. Однак

недоліки бази та математичної структури не дозволяють йому стати надійним

інструментом для прийняття рішення при управлінні інвестиційним портфелем.

Специфіка економічної ситуації в Україні не дозволяє копіювати західні

методики розрахунку фондових індексів. В сучасних умовах - це унікальна і

своєрідна проблема саме вітчизняного фінансового ринку. Для того, щоб

встановити, який індекс нам потрібен, перш за все варто визначити, що саме

він має відображати. Економісти пропонують керуватися двома можливими

рішеннями цієї проблеми:

• індекс як індикатор стану економіки;

• індекс як індикатор кон'юнктури ринку.

Внаслідок проведеного критичного аналізу основних прийомів, принципів і

мотивацій побудови фондових індикаторів запропоновано чоритьохфазне

трактування проблем розробки будь-якого індексу, що відображає реальну

ситуацію на фінансовому ринку:

· проблема визначення середньої ринкової ціни акцій чи облігацій того

чи іншого емітента;

· проблема порівнянь, або вагових коефіцієнтів, з якими ціни акцій

входять до формули індексу;

· проблема визначення переліку цінних паперів, ціни яких підсумовуються;

· проблема зіставлення, тобто корегування індексу при змінах

розрахункової бази і списку підприємств.

ПФТС-індекс

Асоціацією “Позабіржова фондова торговельна система” розроблено, прийнято і вже

впроваджується у практику ПФТС-індекс українських цінних паперів. Нормативною

підставою стало Положення про ПФТС-індекс, затверджене 3 жовтня 1997р. радою

асоціації.ПФТС-індекс це офіційний показник позабіржової фондової торговельної

системи. Розраховується на основі простих акцій підприємств, що пройшли лістинг

у ПФТС. Щоденний ПФТС-індекс розраховується кожного робочого дня

наприкінці торговельної сесії. Щотижневий ПФТС-індекс розраховується

наприкінці кохного робочого тижня. До переліку акцій підприємств, які входять

до індексу, включаються акції, що мають найкращі показники ліквідності. Перелік

переглядається щомісяця. Індекс у поточному періоді розраховується на основі

списку підприємств, складеного у попередньому місяці. Для того, щоб потрапити

до списку індексу, підприємства-емітенти повинні пройти лістинг ПФТС і належати

до першого або другого рівнів переліку ПФТС. До переліку акцій підприємств, що

входять до індексу, включаються акції, щодо яких у ПФТС було зареєстровано

найбільшу кількість двостороніх угод. Якщо підприємство, яке невходить до

індексу, з тих чи інших причин вилучається зі списку ПФТС, воно автоматично

вилучається також із переліку підприємств, які входять до лістингу. У такому

разі індекс за наступний розрахунковий період визначається без урахування

вилученого підприємства, а базовим вважається список попереднього місяця без

вилученого підприємства. ПФТС-індекс розраховується за принципом ринкового

зважування, в основу якого покладено метод арифметичної середньої. При

розрахунку індексу враховуються всі угоди, які зареєстровані у ПФТС. Структура

угод в торгівельній системі ПФТС наводиться у додатку № 7.

Формула ПФТС-індексу:[38]

MC i,

Ipfts = Ipfts

MC i,b

Де

· Ipfts – базове значення індексу

· MСi,b – сума ринкової капіталізації всіх акцій переліку

підприємств індексу за базовий період

· МСi,t – сума ринкової капіталізації усіх акцій, внесених до

переліку акцій індексу за поточний період

Капіталізація розраховується за формулою:

Mci,t = QiPli,t

Де Qi – кількість звичайних акцій, випущених даним емітентом

Pli,t – ціна останньої угоди та ціна акцій у поточному періоді, якщо вона

відповідає такій умові:

Bi,t<Pli,t<Ai,t

Де Bi,t – значення найкращої (найвищої) ціни купівлі

Ai,t – значення найкращої (найнижчої) ціни продажу.

Якщо ціна останньої угоди за поточний період не відповідає наведеним вище

передумовам, то для розрахунку щотижневого ПФТС-індексу беруть ціну попередньої

угоди за поточний період. Для щоденного ПФТС-індексу у разі відсутності

зареєстрованої угоди щодо даної акції за поточний період береться ціна, яка

розраховується за формулою:[39]

( B i,t + A i,t )

Pli,t = ---------------------- , де

2

Bi,t – значення найкращої (найвищої) ціни купівлі на момент закриття

торговельної сесії ПФТС

Ai,t - значення найкращої (найнижчої) ціни продажу на момент закритяя

торговельної сесії ПФТС

Щоб запобігти різкому стрибку індексу під час зміни переліку акцій, які

входять до індексу, у поточному періоді індекс розраховується за новим

переліком за формулою:

MC i,t

I*pfts = Ipfts t-1

MC i,t-1

Де

Ipfts t-1 – базове значення індексу, розраховане на (t-1) період із новим

переліком акцій індексу

Mci,t – сума ринкової капіталізації всіх акцій нового переліку акцій індексу

за поточний період

Mci,t-1 – сума ринкової капіталізації всіх акцій нового переліку акцій

індексу за базовий (t-1) період.

Динаміка індекса ProU та об’єма торгів в ПФТС наведені у додатку № 9.

Об’єктивність і точність розрахунку ПФТС-індексу забеспечується чіткою

методикою і прозорістю первинної інформації, яка відкрита та однаково

доступна для всіх зацікавлених осіб. На відміну від так званих “іміджевих”

індексів, які часом є прихованою рекламою, ПФТС-індекс об’єктивно незалежний,

адже Позабіржова фондова торговельна система – неприбуткова організація, її

фінансовий стан не залежить від зостання чи спаду обсягів купівлі – продажу

на ринку. Вона не зацікавлена і в певних змінах цінової структури того чи

іншого портфеля цінних паперів. ПФТС – організатор торгівлі і зацікавлена

передусім у довірі до себе з боку інвесторів, у наданні їм повної та

об’єктивної інформації. ПФТС-індекс сприяє цьому. Рейтинг найбільш активних

операторів у ПФТС у березні 2000р. наводиться у додатку № 8.

Основні функції ПФТС-індексу такі:

· інформування про дохідність ринку акцій, при цьому коритувачам

надається можливість порівнювати ефективність інвестицій на різноманітних

ринках

· визначення тенденцій ринку, відображення спаду чи піднесення не лише

власне фондового ринку, а й національної економіки в цілому, адже вартість

активів завжди нерозривно пов’язана зі станом економіки

· індекс як відображення вартості портфеля цінних паперів слугує

основою для спеціальних фінансових інструментів – термінових контрактів за

індексами (ф’ючерсів та опціонів, за фондовими індексами), що дає змогу

страхувати (хеджувати) ринковий або системний ризик

· визначення динаміки цін певної групи (портфеля) акцій

Рейтинг найбільш популярних фінансових інструментів та найбільш активних

операторів у ПФТС у січні 2000р. наведено у додатку № 12.

У перспективі цілком можлива еволюція ПФТС-індексу у засіб визначення

середньоринкової чи галузевої прибутковості акцій, оцінки показників ризику

інвестування в акції.

L-індекс

Спеціалістами та експертами газети “Фінансова Україна” було прийнято рішення

ввести індекс, який відображає ситуацію на ринку цінних паперів з

підтримуючою ліквідністю самими емітентами чи фондовими торговцями. З початку

він розраховувався по групі з 10 акцій. Основними критеріями при відборі

акцій цих компаній були:

· забезпечення ліквідності акцій на протязі останніх двох місяців

· як найменше щотижневі котировки акцій

У зв’язку з відсутністю достатньої кількості компаній, акції яких задовольняли б

наведеним вище критеріям, конкуренції при визначенні компаній, яка входять в

L-індекс, на початковому етапі не було. Тому градації по іншим критеріям

(розміри маржи, темпи росту курсової вартості акцій, періодичність котировок та

ін.) не виконувалось. Кожні три місяці виконується порівняльний аналіз як

компаній, які входять добази для визначення індексу, так і тих, які знаходяться

в так званій “буферній зоні”, с метою поповнення бази. При виявленні

невідповідності акції якоїсь компанії базової зони критерям відбору (наприклад,

відмова компанії-емітента від підтримання ліквідності), вона автоматично

виключається з базової зони, а її місце займає найкраща акція з буферної зони.

Аналітики АО “Інвестор” розраховують L-індекс та S-індекс за методикою, яку

прпонує газета “Фінансова Україна”. Для розрахунку L-індексу та подібного до

нього індексу пропозиції (продаж) (S-індекса) існують наступні формули:

[40]

L(t) = L(t-1) x (1 + a/100)

S(t) = S(t-1) x (1 + a/100), де

L(t) – індекс ліквідності (покупки)

S(t) – індекс пропозиції (продажу)

(t-1) – попередній період

t – поточний період

a – середня зміна курса покупки ( продажу) за тиждень

Розглядаючи вплив на величину індексу курсу окремих акцій, автори умовно

виділяють три групи:

a) акції, курс яких змінюється на протязі періоду, який аналізується, що

найменше, щотижнево, - АО “Меркурій”, АО “Прато”

b) акції, курс яких змінюється рідко та стрибками, - АО “Слід”, АО”

Фінансова група “Східна Україна””, АО “Гермес – Східна Україна”

c) акції, курс яких практично не змінюється

Приоритет при визначені ступеню впливу на зміну індексу необхідно надавати

групі а), так як часті регулярні котировки слугують одною з умов адекватного

відображення ситуації, яка склалася на ринку. Група b) час від часу проявляє

вплив на розмір індексу за рахунок різких стрбвів вартості акцій. Відсутність

росту курсової вартості акцій групи c) значно уповільнює динаміку росту

індексу та в якоїсь мірі відображає загальну пасивність торговців на

фондовому ринку.

Індекс розраховується щотижня як середнє арифметичне значення приросту

(зниження) цін купівлі акцій. Це викликано характеристиками акцій,

неоформуванням інформаційної інфраструкутури фондового ринку та загальной

економічной ситуацієй на Україні.

DD-індекс

Агенція “Гроші Донбасу” згідно із редакцією регіонального економічного

щотижневика “Фінанси.Бізнес.Реклама” ужили заходів розробки власного

фондового індексу. На початковому етапі DD-індекс є своєрідним індексом

динаміки курсів 10 цінних папірів в м.Донецьку за станом на вівторок кожгого

тижня. Розраховується він як корень n-го ступеню з добутку індексів зміни

курсів купівлі n (на початковому етапі 10) цінніх паперів. Нові цінні папери

будуть входити до лістингу з початковим коефіцієнтом, який дорівнює розміру

DD-індексу на момент включення. До лістингу включаються цінні папіри, які як

купуються, так і продаються та стійко котируються повноважними представниками

емітентів (чи самими емітентами) чи кількома торговцями цінними папірами –

“вільними художниками”. Кожний цінний папір виключається з лістингу при

відсутності на протязі двох тижнів його купівлі ті на протязі трьох тижнів –

продажи. При розрахуванні курсу акцій агенція використовує курс покупки

офіційних представників емітентів чи найвищій курс купівлі серед “вільних

художників”.

Крім DD-індексу агенція розраховує ще два індекси, які характеризують стан ринку

цінних паперів регіону. Реальний DD-індекс, який розраховується по тому

ж лістингу, що й основний, але з кориктуванням на індекс динаміки середнього

курсу продажу у Донецьку найбільш ліквідного в наших умовах цінного паперу –

долару США. Тіньовой DD-індекс – відображає динаміку зміни курсу

продажу цінних паперів, яка входять до лістингу. При цьому використовуються

курс продажу офіційних представників емітентів чи найнижчий курс продажу

“вільних художників”. Тіньовий DD-індекс зручний тим, що при співставленні

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.