бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьДоклад: Біржі і Біржова діяльність

Схема 1. 10 провідних ТБ світу, щорічно здійснених угод. 4. Характеристики і основні тенденції розвитку ТБ України Історія біржової торгівлі на Україні нерозривно зв'язана з розвитком ТБ колишнього СРСР в склад якого вона входила. Що ж стосу­ється першої ТБ на території України, то вона була відкрита в 1796 р. в Одесі. Цю дату можна вважати початком першого етапу бір­жової торгівлі на Україні (див. схему 5). Проте ні Одеська, ні створені в наступні кілька десятиліть ряд ТБ не відігравали помітної ролі в оптовій торгівлі - торги на них проходили в'яло при невеликому скупченні покупців і продавців. Предметом біржової торгівлі були, в основному, зерно і мануфактура. Другий етап біржового руху на території України зв'язаний з реформою 1861 р. , яка стимулювала підвищення і розширення товарно-грошових відносин. ТБ почали виникати практично у всіх торгових центрах, причому багато з них спеціалізувалися на торгівлі окремими групами товарів (хлібом, фруктами, м'ясом, худобою, вином, яйцями, лісом, маслом тощо). До 1914р. на території України було розміщено 11 ТБ (в Києві, Одесі, Запоріжжі, Харкові . Херсоні, Маріуполі, Бердянську). Най­більш великою з них була Київська ТБ, відкрита у 1865 р. ( основний обсяг її біржових угод припадав на цукор. З початком першої сві­тової війни біржова торгівля прийшла в різкий упадок, а з 1917 р. взагалі перестала існувати. Третій етап біржової торгівлі відноситься до 20-х років і нерозривно зв'язаний в здійсненням НЕПу. До 1925 р. була відновлена робота усіх 11 ТБ. Проте цей період тривав недовго, уже в 1928 р. перестали оснувати остання з цих ТБ. Четвертий етап – сучасний етап розвитку біржової торгівлі, приходиться на 1990 р. Сьогодні в Україні діє понад 70 ТБ.
Відродження біржової тор-гівлі на сучас- ному етапі
4 етап
2 етап
Впроваджен-ня біржової торгівлі в період НЕПу
3 етап Схема 5. Основні етапи розвитку біржової торгівлі на території України. За даними експертів обсяг біржової торгівлі на Україні в останні роки становить до 10 млн. грн. за рік. Особливості організації ТБ на Україні визначаються Законом України “Про товарні біржі”, прийнятим 10 грудня 1991 р. і введеним в дію 1 січня 1992 р. Переважне число ТБ на Україні є універсальні (75% їх кількості). Багато ТБ України об'єднані в різні біржові союзи. Найбільш представницькими з них є Конгрес бірж, Біржовий союз, Міжбіржовий синдикат 'Метал України', міжбіржова картель “Дніпро”. Основними задачами розвитку міжбіржової торгівлі на Україні на сучасному етапі є : 1. Збільшення темпів росту біржового обороту, підвищення його питомої ваги в Батальному обсязі оптового товарообороту. Розрахун­ки показують, що оптимальниа питома вага біржового обороту повинна становити близько 20% від загального обсягу оптового обороту України. Це означає, що число біржових угод повинно зрости в 7-10 раз порівняно з 1991 р. Зростанню біржового обороту буде сприяти скорочення питомої ваги державного замовлення на вироблену про­дукцію, укладання через біржі ряду зовнішньо-торгіведьних угод, скорочення переліку ліцензованих товарів. 2. Скорочення числа ТБ. Виходячи з критеріїв міжнародної бір­жової торгівді число ТБ на Україні не повинне бути більшим 6-7. На початковому етапі переходу до ринкової економіки, їх число може становить 20-25 (необхідно скоротити втричі). частина ТБ повинна бути перотворена в торгові будин­ки, аукціонні фірми; друга їх частина може бути об'єднана (в першу чергу у М. Києві, де в такій їх кількості немає необхідності). 3. Спеціалізація ТБ. Спеціалізовані ТБ повинні відігравати основну роль в скуладі ТБ України. Процес спеціалізації на Україні повинен здійснюватись в два етапи. На першому етапі слід визначити профіль перспективних ТБ. На другому етапі слід розпочати повне “очищення” цих ТБ від непрофільних товарів. Основу товарного профілю бірж повинні складати так звані “біржові” товари. 4. Впровадження сучасних видів біржових угод. Це стосується ф'ючерсних і опціонних угод. Їх впровадження в нашу біржову проактику дасть змогу залучити на біржу більшу кількість членів, краще котирувати ціни, здійснювати страхування цінового ризику. 5. Впорядкування розрахункових операцій на біржах. Вже сьогодні виникає потреба в створенні на ТБ Розрахункових палат для обслуговування членів біржі. З ростом обсягів біржового обороту функціонування біржових розрахункових центрів – необхідна умова ефективності їх роботи. 6. Оптимізація економічних умов діяльності учасників біржової торгівлі. В першу чергу це стосується системи оподаткування посередницької біржової діяльності, яка в Україні набагато жорсткіша, ніж в інших країнах. 7. Створення розвинутої біржової інфраструктури. Для забезпечення ефективної діяльності біржі повинні володіти системою складських приміщень, певними транспортними засобами, користуватися послугами консалтингових та маркетингових фірм. Розв'язання цих задач дозволить Україні створити систему біржової торгівлі, яка б відповідала міжнародним стандартам. Лекція 2. 'ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД І ОПЕРАЦІЙ' 1. Характеристика біржових угод 2. Мета і особливості здійснення біржових операцій 1. Характеристика біржових угод Основне призначення біржі - створення оптимальних умов продав­цям і покупцям для укладання біржових угод. У відповідності до закону України 'Про товарні біржі' угода вважається біржовою при виконанні слідуючих умов: а) якщо вона являє купівлю-продаж, поставку і обмін товарів, до­пущених до обігу на ТЕ; б) якщо її учасниками є члени біржі; в) якщо вона подана до реєстрації і зареєстрована на біржі не наступного за здійсненням угод дня. Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному зас­відченню. Зміст біржової угоди (за виключенням назви товару, кіль­кості, ціни, місця і строку виконання) не підлягають розголошен­ню. Ця інформація може бути поданою лише за вимогою органів слідс­тва і суду. Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі. Здійснювати біржові операції на Україні дозволено лише чле­нам біржі або брокерам (в ряді держав такі угоди можуть укладати і відвідувачі біржі, які купили пропуск на торги). На біржі укладається три основні види угод (див. схему 6): угоди з реальним товаром; ф'ючерсні угоди (угоди на строк) і опціонні угоди (угоди з премією за право укладання угоди). 1. Угоди з реальним товаром (див. схему 7) передбачають купів­лю і продаж конкретної партії виробленого або належного до вироб­ництва в конкретному періоді товару. Схема 6. Основні види угод, укладених на ТБ.

Доклад: Біржі і Біржова діяльність

Види угод з реальним товаром

і

Доклад: Біржі і Біржова діяльність Доклад: Біржі і Біржова діяльність Доклад: Біржі і Біржова діяльність Доклад: Біржі і Біржова діяльність

По строках поставкиЗа умовами ознайомлення з товаромПо формува-нню контракт-них цінЗа особливими умовами здійснення
З негайною поставкою ('спот' або 'кеш')Без поперед­нього озна­йомленняЗа ціною, яка склалась на бірж. ринку в момент прове-дення Бартерні бір­жові угоди
Угоди з умовою
На основі ознайомлення з всією пар­тією товару або його зразком
3 поставкою в майбутньому періоді ('форвард')
За ціною, яка фіксується згодом (при ви-конанні угод)Угоди з заста-вою (на купів-лю-продаж)
За стандарта­ми ТУ, або середи, пара­метрами това-РУ
Схема 7. Класифікація біржових угод з реальним товаром Особливістю цього виду угод є те, що її предметом може бути будь-який товар, допущений до обігу на да­ній біржі в будь-якій кількості, будь- якої якості, з будь-якими умо­вами поставки (транспортування) і формами розрахунку. Угоди з ре­альним товаром можуть укладатися як з правом перепродажу, так і без права його продажі. Вони не підлягають ліквідації і завершуються обов'язковою поставкою товару (або передачі права розпоряд­жатися ним). В залежності від строків поставки реального товару, угоди з ним діляться на два основних види: а) з негайною поставкою (угода 'спот' або 'кеш'). В цьому ви­падку товар, який реалізується на біржі, обов'язково повинен бути у наявності, а після укладання угоди - зразу ж переданий покупцю (в строк від 1 до 15 днів). У сучасній біржовій практиці України цей вид біржових угод є переважаючим; б) з поставкою в майбутньому періоді (угоди типу 'фор­вард'), строк поставки до 6 місяців. Необхідність таких угод зумовлена тим, що вони дозволяють виробничому або торгівельному підприємству забезпечити непреривність технологічного процесу (за ра­хунок ритмічності поставки), а також знизити витрати на складські зберігання товарів. Проте, при форвардських угодах виникає ризик недопоставки товарів у зв'язку з мінливими умовами виробницт­ва, так як при укладанні форвардної угоди реалізується товар, яко­го, як правило, у продавця ще немає у наявності. Окремі недобросовіс­ні продавці можуть при укладанні форвардної угоди продати 'повіт­ря', тобто товар, який заздалегідь не передбачений ними до поставки (предметом наживи тут виступає авансовий платіж покупця, яким про­давець користується як безкоштовним кредитним ресурсом). І, накі-нець, при форвардних угодах існує ризик зміни цін на товар, внас­лідок чого один з біржових контрагентів по угоді може понести фі­нансові втрати. У звичайній біржовій практиці країн з розвинутою ринковою економікою цей ціновий ризик однаковий для продавців і покупців. В наших умовах, постійної інфляції, фінансові втрати від зміни ціни при здійсненні поставок товарів по форвардних угодах, як правило, несе продавець. Проте, біржа виробила спеціальний механізм страхування цінового ризику продавця і покупця при укла­данні форвардних угод, які будуть розглянуті нами в наступних лек­ціях. В залежності від умов ознайомлення з товаром угоди з ним мо­жуть бути укладеними: а) без попереднього ознайомлення з товаром. В цьому випадку предметом угоди е товар, добре відомий покупцю, який не має різно­видів зовнішнього оформлення або якісних характеристик (наприклад пиво 'Жигулівське', горілка 'Столична' і т. п. , випущені певним ви­робником) ; б) на основі попереднього огляду всього товару або окремих його зразків. На більшості ТБ України обладнані спеціальні кімнати або стенди зразків товарів, які в силу їх особливих фізико-хімічних властивостей або великих габаритів не можуть бути представле­ні на біржі, продавець вказує, де перебуває цей товар і як покупець може ознайомитись з ним; в) за стандартами, технічними умовами або іншими мінімальними і середніми параметрами якості продуктів (товарів). Цей вид попе­реднього ознайомлення з товаром практикується, як правило, при ук­ладанні форвардної угоди, тобто по товару, який ще не вироблений або не поставлений в район, в якому знаходиться біржа. Порядок ро­боти з товаром регулюється „Правилами роботи відповідних бірж. ' В залежності від особливостей формування контрактних цін роз­різняють угоди з реальним товаром, у кладеними: а) за ціною, яка склалась на біржовому ринку в момент прове­дення торгів. Так як в наших умовах основними видами угод з реаль­ним товаром є угоди типу 'спот' або 'кеш', то ціна, як правило фік­сується у біржовому контракті за результатами торгів, на яких ця угода була здійсненою; б) за ціною, яка фіксується згодом (у момент поставки, за до­відковими котирувальними цінами у місяці поставки, по інших періо­дах). Така угода носить назву 'онкольної угоди' - вона являє собою покупку реального товару, при якій ціна не фіксується до тих пір, поки цього не вимагає покупець. Наступні фіксування ціни ха­рактерні лише для біржових угод типу 'форвард'. В залежності від особливостей умов здійснення угод у нашій біржовій практиці виділяють такі їх види: а) бартерні біржові угоди. Ці угоди здійснюються лише на окремих ТБ (на більшості ТБ України такі угоди заборонені). В про­цесі здійснення бартерних угод продавець і покупець виступає в одній особі, так як і його біржовий партнер. З розвитком біржової торгівлі цей вид угод повинен припинити своє Існування; б) угоди з умовою. Під цим терміном розуміється угода з реаль­ним товаром, коли продаж одного товару здійснюється за умови одно­часної купівлі іншого товару. Відміна цього виду угод від бартер­них полягає в тому, що вони укладаються на відкритих (публічних) торгах при посередництві брокера, а розрахунки по них носять гро­шову форму; в. ) угоди з заставою. Цей вид угод з реальним товаром передба­чає, що при їх укладанні один контрагент виплачує другому певну суму грошової застави як гарантію своїх зобов'язань по біржовому контракту. В залежності від ризику невиконання зобов'язань по бір­жовому контракту розрізняють угоди з заставою на купівлю (у якій платником застави є покупець в цьому випадку забезпечується стра­хова гарантія платоспроможності і своєчасності розрахунків покупця) і угоди з заставою на продажу (у якій платником застави є продавець - в цьому випадку забезпечується страхова гарантія поставки товарів в зазначений строк). Перераховані особливості умови угод характерні для лише нашої біржової практики і викликані нестабільністю ринку в умовах спаду виробництва і інфляції. нечіткою договірною диоціпдіною поставок і розрахунків, а в окремих випадках і недобросовісністю партнерів по угоді. У світовій практиці вищеперераховані види біржових угод не застосовуються. 2. Ф'ючерсні угоди (угоди на строк) передбачають купівлю або продажу не реального товару, а лише контрактів на нього в наступному періоді. Цей період на більшості ТБ прийнятий до 1 року, хоч в сві­тові ТБ, які допускають укладання ф'ючерсних контрактів на строк до 5 років. Для наших багатьох підприємств досить важливо зрозуміти, чому об'єктом торгівлі на біржі е не реальний товар, а його паперовий еквівалент - ф'ючероний контракт (раніш відмічалось нами, що ф'ючероні угоди займають переважну питому вагу практично на всіх провідних ТБ світу). Справа в тому, що торгівля реальним товаром вимагає великих матеріальних, трудових і фінансових втрат. Адже в переважній біль­шості випадків для пред'явлення товару до торгів він повинен бути доставленим на біржу або перебувати в тому ж регіоні, в якому вона розташована. Навіть в умовах України, при всій різноманітності її ТБ, радіус доставки товару на біржу досить великий. А при світовій спеціалізації ТБ і відносно невеликій їх кількості цей радіус ба­гатократно зростає. Якщо ж врахувати такі ситуації, коли продавець і покупець знаходяться в одній країні, а біржа - в другій, або якщо доставлений на біржу товар з обмеженим отроком зберігання не буде на ній своєчасно реалізований, то отав зрозумілим відсутність не­обхідності в реалізації виробленого реального товару через біржу. Можна висунути і таке доведення - завозити товар на біржу зовсім не обов'язково. Достатньо укласти на біржі ф'ючерсну уго­ду, а товар при її виконанні направити покупцю самим коротким шля­хом. Проте, раніш відмічалось, що форвардні угоди зумовлюються високим рівнем цінового ризику для однієї з сторін. При їх укладанні може бути одна біржова ціна, а при виконанні - зовсім інша. Крім то­го, зберігається ризик порушення договірних зобов'язань, як продав­цем, так і покупцем товару. Ф'ючерсні угоди позбавлені багатьох з цих нецінових ризиків і в значній мірі згладжують ціновий ри­зик. Це зв'язано з тим, що ф'ючерсні угоди, будучи сконцентрованими на крупних ТБ, дають змогу невеліювати коливання регіональних цін на товари. Сукупність цих угод дозволяє ТБ здійснювати її головну функцію - ціноутворення. Встановлені, в ході укладання ф'ючерсних угод біржові ціни виступають орієнтиром і для конкретних регіо­нальних ринків реального товару. Крім того, як ми розглянемо зго­дом, лише за допомогою ф'ючерсних угод на біржі може бути забезпе­чене страхування цінового ризику по угодах з реальним товаром ти­пу 'форвард'. Впровадженню ф'ючерсних угод на біржі передує велика робота по вивченню товарного ринку і розробці типового біржового контрак­ту. В той час як біржовий контракт по угодах з реальним товаром (тиііу 'спот'' або 'форвард') може бути в значній мірі стандартизованим з тим, щоб у продавця і покупця не виникало недовіри щодо предмету такого біржового контракту. Стандартизація по біржовому контракту ф'ючерсної угоди охоплює такі параметри (схема 8): а) кількість товару, яка охоплюється одним контрактом (у бір­жовій практиці - 'лот'). Так, наприклад, розмір одного ф'ючерсного контракту на біржах світу по пшеницях дорівнює 5 тис. бушелями (близько 136 тон); по бавовнику - 50 тис. тон англійських фунтів (близько 23 т) тощо. Ф'ючерсні угоди можна укладати на будь-яку кількість товару, кратну цим розмірам. При цьому для характеристики загальної партії товару по ф'ючерсній угоді користуються показни­ками не його натуральних вимірників, а кількості біржових контрак­тів (наприклад, обсяг ф'ючерсної угоди - 6 біржових контрактів); б) якісний стандарт товару. Як правило, ф'ючерсні угоди можуть укладатися лише по одному якісному сорту, який іменується базис­ним. Доклад: Біржі і Біржова діяльність Схема 8. Схема 8. Основні параметри стандартизації типового ф'ючерсного контракту.

Доклад: Біржі і Біржова діяльність

Страницы: 1, 2, 3


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.