бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьІнвестування регіональної економіки та її ефективність в Україн

Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україн

33

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АНДРУШКІВ ІРИНА ПЕТРІВНА

УДК 332.14: 330.322(477.8)

ІНВЕСТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ

Спеціальність: 08.00.05 -

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Ужгород - 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі банківської справи Львівської комерційної академії Центральної спілки споживчих товариств України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Вовчак Ольга Дмитрівна,

Львівська комерційна академія

Центральної спілки споживчих товариств,

завідувач кафедри банківської справи

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Крикавський Євген Васильович

Національний університет “Львівська політехніка”

МОН України,

завідувач кафедри маркетингу і логістики,

заслужений працівник освіти України

кандидат економічних наук, доцент

Черничко Тетяна Володимирівна

Мукачівський технологічний інститут

МОН України,

доцент кафедри менеджменту

Захист дисертації відбудеться “ 30 “ травня 2008 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради раді К 61.051.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Ужгородському національному університеті за адресою: 88000, м. Ужгород, пл. Народна 3, ауд.47

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ужгородського національного університету за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9.

Автореферат розісланий “ 22 “ квітня 2008 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук,

доцент Чубарь О.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Серед кола питань, які розглядаються сучасною економічною наукою, проблема інвестицій та інвестиційного процесу належить до першорядних. Як найнестабільніший компонент сукупних видатків інвестиції в ринковій економіці нерідко спричиняють істотні коливання обсягів виробництва та зайнятості. Водночас вони є вагомим чинником економічного зростання, тому створення належних умов для розвитку інвестиційного процесу є невід'ємним складником економічної політики більшості країн. Економічні перетворення в країнах, де тривалий період централізоване планування було єдиною підсистемою макроекономічного регулювання, у більшості випадків супроводжуються істотним зниженням інвестиційної активності, що спричиняє глибокий трансформаційний спад.

Ефективне реформування економіки України та її регіонів неможливе без масштабних інвестицій, які являють собою найважливіший фактор економічного зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, створення і впровадження новітньої техніки і технологій, сучасних систем організації та управління економічними процесами, якісного відновлення ринкової інфраструктури. Входження України у світове господарство вимагає піднесення загального рівня економічного і науково - технічного розвитку. Провідну роль у цьому процесі повинно відігравати оптимальне використання інвестицій, як внутрішніх так і зовнішніх.

Оптимізація інвестиційної діяльності як найважливіша умова економічного розвитку стає одним з першорядних завдань переходу країни до нового рівня суспільного розвитку. А виважена інвестиційно-інноваційна політика регіонального розвитку є однією з важливих передумов забезпечення економічної безпеки України.

Тому особливої уваги заслуговує дослідження суті ефективності механізму інвестування регіональної економіки, що визначає не тільки рівень економічного розвитку країни, але і безпосередньо впливає на сучасну фінансову сферу, розвиток інструментів регулювання як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.

У вітчизняній та зарубіжній літературі проблемам інвестування присвячено чимало фундаментальних праць, орієнтованих на вивчення окремих аспектів інвестиційного процесу.

Вагомий внесок у дослідження суті інвестиційного процесу, ефективності інвестиційної діяльності, системи її економічного стимулювання зробили такі вчені як: Г. Александер, О. Барановський, П. Абрамов, В. Борщевський, Є. Бойко, М. Беліма, Д. Білик, С. Буткевич, І. Бланк, А. Вдовічен, В. Войцехівський, О. Вовчак, Б. Губський, В. Галенко, М. Горинь, Л. Гітман, Н. Гасаненко, В. Денисюк, М Долішній, М. Денисенко, П. Друкер, С. Довгий, А. Доругонцов, А. Загороднюк, С. Злупко, Т. Зозуля, Є. Крикавський, В. Коломийчук, І. Крейдич, Т. Левандівський, І. Лукманова, С. Москвін, Л. Мельник, М. Марковіц, Т. Майорова,, А. Мочерний, А. Немчин, А. Оболенський, А. Пересада, В. Пила, В. Ревазов, С. Реверчук, Д. Стеченко, Є. Стоянова, М. Турянська, I. Іванова, Г Ільїн, А. Шаров, І. Школа, М. Штерн, У. Шарп, А. Філіпченко, Ф. Федоренко, М. Чумаченко, Т. В Черничко.

Разом з тим не всі аспекти цієї складної і багатогранної проблеми з'ясовані і отримали належне обґрунтування. Багато положень носять суперечливий характер і залишаються відкритими для обговорення. Насамперед відсутній аналіз інвестиційного процесу як регіонального мікроекономічного явища. Поглибленого дослідження потребує питання визначення шляхів активізації залучення інвестиційних ресурсів в економіку регіонів України, формування стратегії інвестиційно-інноваційних заходів соціально-економічного розвитку регіону та поліпшення його інвестиційного клімату.

Недостатня розробленість наведених питань, методичних підходів щодо оцінювання ефективності регіонального інвестування визначають актуальність обраної теми дисертації, її практичну значущість, мету, конкретні завдання та напрями дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до науково-дослідної тематики Львівської комерційної академії: “Стратегія розвитку кооперативного сектора економіки України” - 2003 рік (номер державної реєстрації 0103 VU 006650), “Програма розвитку торгівлі у м. Львові (до 2010 року) ” - 2005 рік та кафедри банківської справи Львівської комерційної академії “Розширення інвестиційних можливостей суб'єктів господарювання в перехідній економіці”. У межах цих науково-дослідних тем автором проведені дослідження, пов'язані з аналізом особливостей та проблем внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку регіону та розробкою організаційного механізму управління ефективністю інвестування регіону.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження стану інвестиційного забезпечення регіональної економіки, особливостей та проблем внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку регіону і на цій основі розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності інвестування на рівні окремого регіону України.

Відповідно до окресленої мети були висунуті та розв'язані завдання, що мають наукове і практичне значення:

дослідити суть та функції інвестування регіональної економіки;

визначити зміст та принципи розробки регіональної інвестиційної політики;

проаналізувати умови та чинники формування інвестиційного клімату регіону;

дослідити особливості та проблеми внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку регіону;

проаналізувати існуючі методики оцінки ефективності інвестиційних проектів у регіоні;

розробити організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону;

проаналізувати використання можливостей міжнародних фінансових інституцій;

розробити методичні рекомендації щодо вдосконалення інтеграційних засад інвестування регіональної економіки;

дослідити зарубіжний досвід інвестування регіональної економіки та його еволюцію в Україні;

розробити шляхи подолання негативних тенденцій в залученні інвестицій в економіку регіонів України.

Об'єктом дослідження є процеси інвестування регіональної економіки та її ефективність у Західному регіоні.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та методичні основи інвестування регіональної економіки та організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою є законодавчі та нормативні акти, які регламентують інвестиційну діяльність, загальнонаукові прийоми економічних досліджень, класичні положення економічної теорії, наукові праці та методичні розробки, праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з питань управління регіональною інвестиційною діяльністю, яка спрямована на розвиток територій, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів і круглих столів.

Інформаційною базою дослідження є статистичні матеріали, матеріали періодичних видань, які характеризують результати діяльності в економіці України і Львівської області, офіційні матеріали та методичні матеріали міжнародних організацій, зокрема, Світового банку, ресурси Internet.

У процесі виконання дисертаційної роботи для вирішення поставлених завдань використано загальнонаукові методи досліджень, зокрема: метод аналізу і синтезу (для дослідження теоретичних основ ефективності інвестування регіональної економіки), метод експертних оцінок (для визначення основних проблем в системі інвестування регіональної економіки); метод порівняння (для дослідження та оцінювання стану інвестиційної та інноваційної діяльності в регіоні); методи економіко-математичного моделювання, математичної статистики (для побудови лінійних і параболічних моделей трендів); метод системного аналізу (для дослідження стану розвитку залучення іноземних інвестицій в регіональну економіку): індуктивний і дедуктивний методи (для визначення суті механізму надходження інвестицій в регіональну економіку).

Наукова новизна. Отримані в процесі дослідження наукові результати у сукупності на теоретичному та прикладному рівнях розв'язують комплекс питань, пов'язаних з формуванням засад теоретичного наукового підходу до здійснення процесу інвестування регіональної економіки. Основні результати, що становлять наукову новизну, полягають у такому:

вперше:

розроблено організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону, в рамках якого доведено доцільність створення на регіональному рівні спеціалізованого управління інвестиційно-інноваційної політики, діяльність якого забезпечить залучення широкого спектра інвестицій в економіку регіону з метою подальшого її розвитку;

обґрунтовано з урахуванням зарубіжного досвіду інвестування регіональної економіки, створення в Україні агенств регіонального розвитку й розроблено організаційно-функціональну модель їх діяльності, основу якої становить їх організаційна форма. Така модель дозволить активізувати інвестиційну діяльність в регіоні й підвищити ефективність регіональної економіки;

удосконалено:

визначення сутності інвестицій, яке, на відміну від існуючих, трактує економічну суть інвестицій як збільшення капіталу, що функціонує в конкретній економічній системі за рахунок зростання пропозиції щодо використання виробничих ресурсів, яка виникає внаслідок розширення потреб у виробничому споживанні;

класифікацію інвестицій на рівні регіону, яка доповнена важливими в регіональному аспекті класифікаційними ознаками, такими, як: джерела інвестування; види вкладень; характер участі інвесторів; рівень економіки; матеріальність інвестицій; призначення об'єктів інвестування; форма власності; постійність; наявність.

отримали подальший розвиток:

пріоритети регіонального розвитку і напрями реалізації інвестиційної політики регіону з урахуванням активізації ринкових механізмів в інвестиційній сфері, разом з введенням контрактної системи, конкурсного добору високоефективних інвестиційних проектів, їх правового й комерційного гарантування; розвитку інноваційного підприємництва та розширення обсягів лізингових операцій, що дасть змогу збільшити інвестиційну пропозицію для подальшого розвитку регіональної економіки;

систематизація чинників формування сприятливого інвестиційного клімату регіону, якими визначені політична обстановка, правове середовище, макроекономічні фактори, податкове оточення та регуляторний вплив;

на основі економічних показників та параболічних і лінійних моделей тренду визначено прогноз надходження інвестицій в економіку регіону на 2008-2009 рр., який може бути використаний під час розробки економічної стратегії розвитку регіону.

Практичне значення одержаних результатів. Реалізація пропозицій та рекомендацій, викладених у дисертації, на практиці дозволяє ефективно управляти залученням інвестицій у регіональну економіку та здійснювати комплексну оцінку інвестиційних проектів.

Одержані наукові результати використані в практиці впровадження інвестиційних проектів у Львівській області, зокрема, рекомендації щодо запропонованих показників ефективності інвестиційного проекту використані Управлінням інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Головного управління економіки Львівської обласної державної адміністрації (довідка Управління інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Головного управління економіки Львівської обласної державної адміністрації, 18.01.06 р. №80-80-2-108); визначені автором напрями регіональної політики, яка повинна здійснюватись комплексно, та пріоритетні напрями регіонального розвитку взято до уваги Головним управлінням статистики у Львівській області (довідка Головного управління статистики у Львівській області, 23.01.06 р. №10-04/36).

Теоретичні узагальнення та методичні рекомендації автора використовуються в навчальному процесі Львівської комерційної академії під час викладання дисциплін “Аналіз інвестиційних проектів”, “Інвестування”, “Інвестиційне кредитування” (довідка про впровадження №169/022 від 27.02.06 р).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що в ній містяться, належать особисто авторові.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і практичні результати дисертації доповідалися та обговорювалися на наукових семінарах кафедр фінансів і кредиту, банківської справи та щорічних наукових конференціях викладачів та аспірантів Львівської комерційної академії.

Окремі положення та висновки дисертаційної роботи доповідались на науково-практичних конференціях: “Стратегія соціально-економічного розвитку України і формування механізмів зростання” (м. Львів, 2005 р), “Соціально-економічні дослідження в перехідний період” (м. Львів, 2004 р), “Структурні трансформації та інвестиційно-інноваційний розвиток торгівлі” (м. Львів, 2005 р), міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток наукових досліджень “2005” (м. Полтава, 2005 р), “Формування стратегії розвитку регіону на інноваційній основі” (м. Чернівці, 2004 р).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 7 одноосібних наукових працях загальним обсягом 2,9 д. а., з них 7 статей у фахових виданнях (2,9 д. а).

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, додатків та списку використаних джерел. Зміст роботи викладено на 229 сторінках комп'ютерного тексту. Матеріали дисертації містять 19 таблиць і 39 рисунків, 28 додатків, які подано на 40 сторінках. Список використаних джерел з 139 найменувань уміщено на 9 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і завдання, відображено наукову новизну, практичне значення, особистий внесок здобувача та апробацію одержаних результатів.

У першому розділі “Теоретико-методологічні основи дослідження ефективності інвестування регіональної економіки” розглянуто сутність інвестицій, охарактеризовано функції, узагальнено класифікаційні ознаки, розглянуто зміст та принципи розробки регіональної інвестиційної політики, окреслено напрями регіональної політики та основні цілі розвитку регіону, які повинні вирішуватися комплексно, а також пріоритетні напрями розвитку економіки Львівської області. Автором розглядаються умови та чинники формування інвестиційного клімату на регіональному рівні як макроекономічні, природно-ресурсний, інвестиційний, фінансово-кредитний, науково-технологічний, інноваційний, кадровий потенціал, фактори ринкового середовища та соціальні фактори.

Ґрунтуючись на узагальненні існуючих підходів до класифікації інвестицій, зроблено висновок, що вони не охоплюють всього спектра інвестиційної діяльності. Тому класифікація інвестицій узагальнена і доповнена окремими ознаками (рис.1).

З огляду на аналіз сучасних наукових поглядів на економіку країни зроблено висновок, що економіка регіону є еволюційною відкритою системою, яка відчуває на собі постійний вплив зовнішніх факторів і реагує на них. Тому важливим є системний підхід до дослідження регіональної економіки, який зводиться до того, що на певній території суб'єкти різних сфер діяльності взаємопов'язані між собою і створюють територіальну соціально-економічну систему, яка в нормальному стані перебуває в режимі динамічної рівноваги.

Державна інвестиційна політика є дуже важливою в регіональному аспекті, оскільки для ефективного впливу місцевих органів влади на вирішення інвестиційних проблем потрібне їх повноцінне функціонування і передусім достатнє економічне та фінансове забезпечення.

Актуальним є питання щодо необхідності підвищення ефективності використання існуючих інвестиційних ресурсів. Напрями його вирішення повинні бути переглянуті як загалом по країні, так і в кожному регіоні.

Підвищення ефективності використання існуючих інвестиційних ресурсів у різних регіонах повинно здійснюватись з урахуванням особливостей регіону. Для вирішення цього питання необхідно розробити стратегічний план його розвитку, який би враховував інтереси всіх активних учасників життєдіяльності регіону й перспективи їх розвитку, регіональну інвестиційну програму, яка б ґрунтувалася на інтересах не тільки органів управління, але і приватного сектора економіки з метою створення сприятливих умов для розширення їх інвестиційної діяльності. Інвестиційна програма для регіону повинна передбачати координацію взаємного впливу приватних та бюджетних інвестицій, об'єднаних для досягнення основних цілей розвитку регіону.

Отже, стратегічний курс регіону щодо залучення інвестицій повинен бути розрахований на тривалу перспективу і передбачати послідовне розв'язання таких великомасштабних питань, як: структурна перебудова економіки регіону, розвиток експорто- та імпортозамінного виробництва у регіоні, сприяння більш повній зайнятості населення в регіоні, повніше використання рекреаційних ресурсів регіону.

Серед напрямів регіональної інвестиційної політики нами окреслено такі: перегляд пріоритетних напрямів і програм інвестиційної політики, фінансування окупних (прибуткових) інвестиційних проектів і цільових програм через механізм бюджету розвитку, розвиток інноваційного підприємництва, розширення обсягів лізингових операцій.

Одним з напрямів регіональної політики Львівської області є реалізація довгострокової стратегії регіонального розвитку, що враховує наявні природні ресурси, інфраструктуру виробництва, ситуацію на ринку праці і товарів, екологічну ситуацію, концепцію стратегії розвитку Львівщини до 2015 року.

Аналіз стратегії засвідчив, що пріоритетними галузями економіки Львівської області повинні бути сільське господарство; харчова, легка, електротехнічна, будівельна, деревообробна, паперова, нафтопереробна, машинобудівна, хімічна та нафтохімічна промисловість, транспортна інфраструктура.

Страницы: 1, 2


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.