бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьІсторія та тенденції розвитку економічного аналізу

Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу

“Економічний аналіз”

на тему:

“Історія та тенденції розвитку економічного аналізу”

Виконала студентка 3 курсу 2 групи факультету заочної освіти

скорочений термін навчання спеціальність “Облік і аудит”

Фасоль Наталі Юріївни

Науковий керівник -

доктор економічних наук

професор В.С. Рудницький

Львів - 2005

1. Історія розвитку економічного аналізу в епоху капіталістичного і домонополістичного капіталізму

Здійснюючи загальні підходи до вивчення історії розвитку економічного аналізу, можна сказати, що економічний аналіз сам по собі не розвивався, він розвивався в тісному взаємозв'язку з бухгалтерським обліком і поетапно.

Свого першочергового розвитку економічний аналіз зазнав, як свідчить історія, ще в бронзовому віці. В даний період економічний аналіз носив примітивний характер. Аналізовані показники були натуральні, абсолютні. Аналіз проводився нерегулярно.

Проте дедалі розвиток аналізу удосконалювався, тобто здійснювалась оцінка достовірності складних звітів, звіти оприлюднювались, а також фінансові агенти несли відповідальність за достовірність звітів.

Період залізного віку та в епоху середньовіччя був переломним у розвитку економічного аналізу. В дані періоди почали застосовуватись і аналізуватись різноманітні документи, проте переважали усні свідчення.

В епоху капіталістичного укладу значний внесок в аналіз зробив Лука Пачолі відомим Трактатом про рахунки.

ХІХ - початок ХХ століття характеризується теорією калькуляції, що створило передумови для виникнення нового напрямку економічного аналізу - функціонального.

Значний внесок в розвиток даного напрямку зробив такий вчений, як І.Ф.Шерр.

ХХ століття характеризується подальшим розвитком економічного аналізу і значним у цей процес є вклад російських вчених: П.М. Крижанівський, А.З. Попов, І.Г. Максимов. І.Г. Максимов сформулював потребу і завдання попереднього аналізу, розробив рекомендації щодо використання результатів аналізу доходності окремих господарських операцій.

Потреби ринкової економіки зумовлювали подальший розвиток аналізу.

Поглибився коефіцієнтний фінансовий аналіз, у облікову практику були запроваджені кошториси і все це були праці Ф. Гюглі.

Важливим досягненням бухгалтерського обліку у ХХ столітті є те, що фахівці даного напрямку описали потребу в аналізі господарської діяльності.

Тобто розвиток економічного аналізу здійснювався постійно з нарощуванням темпів і обсягів. Були в його розвитку, як періоди підйому, так і періоди занепаду, що характеризувалось станом економіки.

2. Основні тенденції економічного аналізу

Науково-технічна і технологічна революції призводять до виникнення нових виробів, послуг, виробництв і галузей, а в зв'язку з цим і виникатимуть нові об'єкти економічного аналізу, буде зростати значення функціонально-вартісного аналізу.

У зв'язку з широким розповсюдженням електронно-обчислювальної техніки ХХІ вік стане епохою виникнення та розповсюдження без паперової бухгалтерії.

Економічний аналіз буде відігравати значну роль у ХХІ столітті між зростаючими зовнішніми і внутрішніми інформаційними потоками, у контролі і управлінні виробництвом, фінансами і кредитом, соціальною сферою. Зростатиме роль аналітичних процедур у ризикоорієнтованому аудиті та менеджменті.

Отже, необхідним є вдосконалення методології та організації аналізу інвестиційної та фінансової діяльності на мікро-, мезо- та макрорівні.

Вільна конкуренція, свобода вибору, які основні умови ринкового середовища, подальше розповсюдження світових економічних тенденцій приведуть, що в Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою відбуватиметься перенасичення ринку товарами, роботами та послугами.

Вищевказані тенденції вимагатимуть удосконалення фінансового менеджменту.

Застосування кластерної моделі.

Кластери - це об'єднання підприємств малого та середнього бізнесу, навчальних закладів, контролюючих та регулюючих інституцій за територіальною ознакою.

Проте проблемою кластерної моделі є те, що для потреб нових виробничих систем використовуються не всі показники звітності.

Отже необхідна певна переорієнтація, переосмислення та конкретизація показників звітності, виходячи з вимог повноцінного інформаційно-аналітичного забезпечення кластерної моделі.

В кластерних моделях суб'єктом стратегічного управління є неурядові громадські організації-координатори.

Тобто в майбутньому потрібно вдосконалити інформаційне забезпечення аналізу кластерних моделей і оптимізувати їх менеджмент.

Інтенсифікація також в майбутньому наукових досліджень соціально-економічного аналізу.

3. Розвиток економічного аналізу в Україні

Дослідження економічного аналізу на Україні, як свідчить історія розвитку були ускладнені із-за двох причин:

- особливостями історичного розвитку України;

- відсутністю достатнього числа літературних джерел;

І як свідчать особливості історичного розвитку України економічний аналіз в Україні розвивався поетапно, дуже повільно і з багатьма ускладненнями.

Перше зародження, як такого аналізу відбулось в Київській Русі в ХІ столітті н.е. і пізніше - в Галицько-Волинському князівстві.

Другим етапом розвитку вважається період після татаро-монгольського нашестя.

Третім етапом розвитку вважається період виникнення у кінці Х? століття Запорізької Січі.

Усі ці вище перераховані періоди розвитку економічного аналізу були примітивними.

Далі однією з перших в історії України практичних спроб аналізу фінансів на рівні держави була діяльність гетьмана І.Мазепи.

Проте в цілому аналіз продовжував залишатись оперативним. В дальнішому взагалі відбувся занепад розвитку коли Україна втратила ознаки незалежної держави і підпорядковувалась царські Росії.

І тільки ХХ століття стало вагомим періодом у розвитку аналізу. Проте і в даний період були свої ускладнення, а саме: різноманітні видання здійснювались у видавництвах Москви, Ленінграду і звичайно на російській мовою.

В такому напрямку і здійснювався розвиток економічного аналізу в колишньому СРСР, а тому окремо розвиток аналізу в Україні виділити неможливо.

Значного розвитку економічний аналіз зазнав в 80-ті роки ХХ століття.

У 90-х роках ХХ століття тенденція розвитку економічного аналізу посилилась в зв'язку з переходом до ринкових відносин в Україні. Почалося становлення національної школи економічного аналізу представниками якої є П.І.Гайдуцький, В.М.Іваненко. Сформувались і розвиваються певні напрямки досліджень, наприклад так як:

1. Теорія економічного аналізу.

2. Фінансовий аналіз.

3. Стратегічний аналіз.

Проте ХХ століття вимагає подальшого удосконалення існуючої методології економічного аналізу.

Завдання 1

Місячний посадовий оклад економіста - 350 грн. при тривалості робочого дня 8 годин. За графіком він має відпрацювати 22 дні, один з яких святковий, що не збігається з вихідним, а фактично йому був наданий листок непрацездатності на 4 дні, один з яких передсвятковий. З фонду матеріального заохочення економісту нарахована премія в розмірі 20% фактичного заробітку. Нарахувати місячну заробітну плату економісту.

Розв'язок

1) 22 - 1 = 21 - день - робочий.

2) 21 - 4 = 17 днів - відпрацював економіст.

3) 350 : 21 = 16,67 грн. - денна заробітна плата.

4) 16,67 · 17 = 283,39 грн. - заробітна плата згідно посадового окладу

5) грн. - премія в розмірі 20 %.

6) 283,39 + 56,68 = 340,07 грн. - місячна заробітна плата економіста.

Завдання 2

Робота двох підприємств, що виробляють однакову продукцію у межах об'єднання, характеризується даними, наведеними в табл.. 16.

Таблиця 16

Підприємство

Попередній період

Звітний період

обсяг виробництва, грн.

чисельність працюючих, чол.

обсяг виробництва, грн.

чисельність працюючих, чол.

№ 1

2 040 000

560

1 950 000

480

№ 2

2 500 000

495

3 540 000

620

Розрахувати індекси зміни продуктивності праці робітників кожного підприємства та загальний процент підвищення продуктивності праці на двох підприємствах.

Розв'язок

1) Продуктивність по підприємству № 1:

а) за попередній період

грн./чол.

б) за звітний період

грн./чол

2) Продуктивність по підприємству № 2:

а) за попередній період

грн./чол.

б) за звітний період

грн./чол

3) Індекс зміни продуктивності праці по підприємству № 1:

4) Індекс зміни продуктивності праці по підприємству № 2:

5) Процент підвищення продуктивності праці:

а) по підприємству № 1

1,115 х 100% = 111,5%;

111,5% - 100% = 11,5%

б) по підприємству № 2

1,13 х 100% = 113%;

113% - 100% = 13%

Завдання 3

На ділянці працює 12 робітників. Інтервал обходів при проведенні моментних спостережень - 5 хв. Спостереження здійснювалися за дві години до закінчення зміни (з 15 до 16 год.). Коефіцієнт використання фонду робочого часу- 0,85. Результати спостереження наведено в табл.8.

Таблиця 8

Результати моментних спостережень за діяльністю робітників цеху з 15 до 16 год.

(людино-моментів)

Явища, що помітні при проведенні спостережень

Поточний час, години-хвилини

15.05

15.10

15.15

15.20

15.25

15.30

15.35

15.40

15.45

15.50

15.55

16.00

Робота

7

10

11

9

10

8

11

8

8

7

10

9

Перерви з організаційно-технічних причин

3

-

1

1

2

2

1

-

3

2

1

1

Перерви, залежні від робітників

2

2

-

2

-

2

-

4

1

3

1

2

Визначити:

кількість обходів при проведенні спостереження;

фактичний коефіцієнт завантаженості робітників;

втрати, робочого часу одного і всіх робітників протягом години і зміни;

можливе підвищення продуктивності праці при ліквідації втрат робочого часу.

Розв'язок:

1) 60 : 5 = 12 обходів - при проведені спостереження.

2) 108 : 144 = 0,75 - коефіцієнт завантаженості робітників.

3) 12 · 0,15 = 18 год. - втрати робочого часу всіх робітників протягом 1 год.

12 х 8 · 0,15 = 14,4 год. - втрати робочого часу всіх робітників протягом зміни

1,8 : 12 = 0,15 год. - втрати робочого часу протягом зміни одного робітника.

4) можливе підвищення продуктивності праці при ліквідації втрат робочого часу на 15%.

Завдання 4

Провести узагальнюючу рейтингову оцінку фінансового стану комерційного банку на основі показників, які включені департаментом безвиїзного нагляду НБУ до системи “Camel”.

Показники

Одиниця виміру

Варіант ІІ

Якість капіталу

бали

1

Якість активів

бали

визначити самостійно

Відношення вартості класифікованих активів до капіталу

%

20

Якість менеджменту

бали

3

Дохідність

бали

визначити самостійно

Коефіцієнт прибутковості

%

0,75

Вкажіть:

1) характеристики банків за сукупним визначеним у відповідності із завданням рейтингом;

2) порядок визначення якості активів;

3) порядок оцінки доходності і ліквідності банку згідно стандартизованої системи “Camel”;

4) рекомендації з покращення фінансового стану банку згідно завдання.

Розв'язок

1) Рейтингова оцінка встановлюється на підставі таких критеріїв.

Рейтинг 1 (сильний) - банки, у яких:

- нормативи платоспроможності і достатності капіталу набагато перевищують 8 і 5% відповідно;

- показники капіталу кращі, ніж в інших;

- за результатами інспекторських перевірок якість активів відмінна.

Рейтинг 2 (задовільний) - банки, у яких:

- нормативи платоспроможності і достатності капіталу перевищують відповідно 8 і 5%;

- показники капіталу є одним з найкращих;

- за результатами інспекторських перевірок якість активів є задовільною або середньою.

Рейтинг 3 (посередній) - банки, у яких:

- показники основного і сукупного капіталу відповідають нормативам;

- середнє положення проміж інших банків за показниками капіталу;

- середня якість активів, що визначено в ході перевірок.

Рейтинг 4 (граничний) - банки, які:

- виконують один із двох встановлених нормативів;

- знаходяться в кінці своєї групи за показниками капіталу;

- демонструють певну нездатність або проблеми із якість активів за результатами інспектування.

Рейтинг 5 (незадовільний) - банки:

- які порушують встановлені нормативи або які мають негативні показники капіталу (дефіцит капіталу);

- у яких показники капіталу гірші серед інших банків групи;

- що мають граничну або незадовільну якість активів за результатами інспекторських перевірок.

2) Якість активів визначають за формулою:

Рейтингова оцінка:

якщо АК менше 5% - 1 (сильний);

5-15% - 2 (задовільний);

15-30% - 3 (посередній);

30-50% - 4 (граничний);

більше 50% - 5 (незадовільний)

3) Рівень надходжень (РН) розраховують за формулою:

Загальну рейтингову оцінку надходжень встановлюють у залежності від коефіцієнта прибутковості.

Коефіцієнт прибутковості:

більший 1% - 1 (сильний)

0,75-1,0% - 2 (задовільний);

0,50-0,75% - 3 (посередній);

0,25-0,5% - 4 (граничний).

менше 0,25%, або чисті збитки - 5 (незадовільний).

Етапи аналізу ліквідності є такими:

- перевірка виконання встановлених показників і нормативів ліквідності;

- експертна оцінка за приведеними критеріями.

Рейтинг 1 (сильний). Високий рівень ліквідності активів.

Рейтинг 2 (задовільний). Достатній рівень ліквідності активів.

Рейтинг 3 (посередній). Достатній рівень ліквідних активів на даний момент.

Рейтинг 4 (граничний). Недостатній рівень ліквідних коштів.

Рейтинг 5 (незадовільний). Значна недостатність ліквідних активів.

Завдання 5

Дати оцінку структури активних операцій комерційного банку, здійснити аналіз структури активів на ліквідність на основі даних таблиці.

Таблиця

Структура активних операцій комерційного банку

Активи

Варіант І

Відхилення

01.09

01.10

у сумі тис. грн.

у структурі %

сума

тис. грн.

сума

тис. грн.

1

2

3

4

5

Валюта, монети

2311

2013

Кошти на коррахунку в НБУ

8413

8385

Кошти на коррахунках в інших банках

3843

3830

Депозити та кредити в інших бнках

6492

6492

Цінні папери в портфелі банку на продаж

2608

2608

Кредити надані клієнтам

71434

70343

Інвестиційні цінні папери

914

914

Довгострокові вкладення до асоціаційних компаній і дочірніх фірм

-

-

Основні засоби

22206

22206

Нематеріальні активи

1234

1234

Нараховані доходи до отримання

-

-

Інші активи

6516

7518

Всього

Страницы: 1, 2


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.