бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьГинекология, андрология и воспроизведение домашних животных

sezonul de prim?var? duce la оnt?rirea sensibilit??ii hipotalamusului fa??

de estrogeni, precum ?i a func?iei gonadotrope. Acest lucru face posibil?

ob?inerea a 3 f?t?ri оn 2 ani.

Lacta?ia frвneaz? apari?ia c?ldurilor, оns? nu ?i desf??urarea ovula?iei.

Оn timpul verii, activitatea ovarian? se men?ine, оns? ovula?ia nu este

оnso?it? de c?lduri. Apari?ia c?ldurilor la oaie este influen?at? de

raportul lumin?-оntuneric din cursul unei zile. Acest raport este optim la

un nivel de 1:2.

Furajarea ?i оntre?inerea ra?ional? a oilor timp de dou? s?pt?mвni

accelereaz? apari?ia sezonului de reproduc?ie.

Оn sezonul de reproduc?ie func?ia sexual? se intensific?, dar rata

ovula?iei este mai ridicat? la mijlocul sezonului. La оnceputul ?i

sfвr?itul sezonului de reproducere la multe oi are loc ovula?ia, dar nu ?i

manifestarea c?ldurilor.

O furajare de bun? calitate оn sezonul de reproduc?ie timp de 3-5

s?pt?mвni face ca num?rul gesta?iilor gemelare s? creasc? de la 6-8% pвn?

la 40%.

Durata ciclului sexual este de 14-19 zile, cu o medie de 16-17 zile.

Stadiul de excita?ie sexual? la majoritatea oilor dureaz? 3-6 zile. La

rasele ameliorate ?i la oile cu un grad sporit de оngr??are durata acestuia

este mai mare.

Estrul. Semnele clinice ale estrului sunt foarte pu?in definite. Vulva

este u?or edema?iat?. Gвtul uterin este hiperemiat ?i оnchis, mucoasa

vaginal? este u?or congestionat?, umed? ?i lucioas?. Scurgerile mucoase de

la nivelul vulvei sunt reduse cantitativ. Оn frotiul vaginal se g?sesc

leucocite, celule epiteliale normale sau spre cheratinizare.

Durata estrului la oile din diferite rase este de 20-60 ore, оn meide de

36-38 ore.

Reac?ia general? ?i c?ldurile corespund unei intensific?ri a

modific?rilor prezente оn estru. La nivelul ovarului se constat? prezen?a

foliculilor, unul sau mai mul?i, cu diametrul de 7-8 mm. Uterul are mucoasa

congestionat?, edema?iat?, hiperplaziat?. Colul uterin este hiperemiat ?i

se deschide la sfвr?itul c?ldurilor. Vaginul ?i vulva sunt pu?in

congestionate ?i edema?iate. Mucusul vestibulo-vaginal se scurge оn

cantitate mic? la nivelul comisurii vulvare.

Libidoul este slab manifestat, comparativ cu alte specii. Oile оn c?lduri

sunt nelini?tite, beh?ie, refuz? hrana, caut? berbecii pe care оi urmeaz?,

sunt оncercate e ace?tia prin c?lcarea cu un membru anterior. Femelele оn

c?lduri se agit? prin scuturarea frecvent? a cozii ?i se las? s? fie

montate. Femelele se pot monta cu diferi?i masculi, de?i prefer? pe cei de

aceea?i ras?.

Durata c?ldurilor la oi difer? оn func?ie de ras?. Astfel, la oile

Karakul libidoul dureaz? оn medie 33-39ore, la oile merinos – 38ore, iar la

cele de rase engleze?ti – 35 ore. Оntrucвt libidoul este destul de ?ters ?i

c?ldurile au o durat? scurt?, pentru descoperirea oilor оn c?lduri se

folosesc genitostimulatori (berbeci vasectomiza?i sau cu devierea penisului

etc.).

Ovula?ia are loc spre sfвr?itul c?ldurilor, la 27-31 ore de la debutul

lor. Dac? оn timpul unui ciclu sexual se matureaz? cв?iva foliculi,

intervalul dintre dehiscen?ele foliculare nu dep??e?te 4 ore.

Ciclul sexual la capr?

Capra se оnscrie оn grupa femelelor policiclice: ciclul sexual la aceast?

specie se aseam?n? cu cel de la oaie. Furajarea ?i оntre?inerea

corespunz?toare a caprelor face ca s? dispar? sezonul de reproduc?ie.

C?ldurile la capr? sunt mai accentuate decвt la oaie. Capra оn c?lduri

este nelini?tit?, se agit?, nu are poft? de mвncare ?i se modific?

compozi?ia laptelui care se coaguleaz? la fierbere. Оn timpul c?ldurilor,

dac? este izolat? de mascul, ea atrage aten?ia printr-un beh?it puternic.

Durata ciclului sexual variaz? оntre 18-21 zile; la nulipare ciclurile

sunt de 13-14 zile. C?ldurile, stabilite de ?apul genitostimulator, dureaz?

31-38 ore. Ovula?ia (se matureaz? cв?iva foliculi) se produce cu cвteva ore

оnainte de sfвr?itul c?ldurilor (оn intervalul de la 28 ore pвn? la 36 ore

de la debutul c?ldurilor).

Ciclul sexual la iap?

Iapa face parte din grupa femelelor policiclice. De?i оn cazul unei bune

alimenta?ii ?i оntre?ineri ciclurile sexuale se repet? tot timpul anului,

sunt оns? mai intense оn sezonul de prim?var? ?i toamn?. Sezonul optim

pentru apari?ia unor c?lduri regulate ?i intense este cel de prim?var?,

factorul determinant fiind cre?terea duratei ?i intensit??ii luminii.

Se constat? o mare varia?ie оn lungimea unui ciclu sexual, de la 9 la 33

zile cu o medie de 21 zile. Datorit? unor particularit??i ale reproduc?iei,

la iap? este bine s? se cunoasc? ciclul sexual la fiecare femel? оn parte

(durata ?i intensitatea manifest?rii c?ldurilor), mai ales оn herghelii.

Dup? f?tare, c?ldurile apar la 6-9 zile, au o durat? de 2-9 zile ?i

poart? denumirea de “c?ldurile de mвnz”.

Оn cazul lipsei c?ldurilor la оnceputul sezonului de reproduc?ie, prin

administrarea de PGF-2-alfa are loc o rapid? involu?ie a corpului galben,

urmat? de maturarea foliculilor ovarieni.

Estrul dureaz? 5 ?i mai multe zile. Ovarul pe care se matureaz? un

folicul devine elastic ?i о?i m?re?te volumul. Oviductul se hipertrofiaz?,

iar o parte din celulele epiteliale devin ciliate. Celulele neciliate devin

intens secretorii. Uterul se hipertrofiaz?, este rigid, endometrul se

hipertrofiaz? ?i secret? un mucus clar ?i оn cantitate mare. Colul uterin

este congestionat ?i umed, iar pliurile cervicale au aspectul unei rozete.

Cervixul este deschis, cu lumenul de 2,5-3,5cm. Vaginul prezint? mucoasa

congestionat?, se remarc? existen?a unei secre?ii mucoase transparente.

Frotiul vaginal con?ine celule cu leucocite ?i nuclei pu?in vizibili.

Reac?ia general?, la majoritatea iepelor, se manifest? evident. Iapa este

nelini?tit?, devine nervoas?, mai ales la apropierea arm?sarului, refuz?

hrana; femela nu se supune comenzilor c?l?re?ului, se оmpotrive?te la

оngrijire.

C?ldurile dureaz? 2-12 zile (2-5 zile la femelele nulipare ?i 7-12 zile

la iepele adulte). Manifestarea clinic? a c?ldurilor este foarte evident?.

Оn aceast? faz? apare dorin?a de оmpreunare, care treptat se intensific? ?i

ajunge la apogeu оn a doua jum?tate a c?ldurilor. Оn acest timp femela ia

din cвnd оn cвnd o pozi?ie campat?, urineaz? des, elimin? cantit??i mici de

urin? amestecat? cu mucus, deschide ?i оnchide comisura inferioar? a

vulvei, eviden?iindu-se clitorisul. Femela obose?te repede, este atent?,

apoi devine nervoas? retiv?, sensibil?, necheaz? des, ciule?te urechile,

bate din copite. La vederea arm?sarului iapa se apropie de el ?i accept?

monta.

Nu la toate femelele c?ldurile se manifest? evident, adesea ele sunt

lini?tite, оncвt trebuie adus arm?sarul оncerc?tor pentru a le depista.

Folosirea arm?sarului оncerc?tor trebuie s? se fac? zilnic sau la dou?

zile, la bara de оncercare.

La examenul vaginal cu speculumul se constat? modific?ri organice

importante: mucoasa vaginal? ?i cervical? este puternic congestionat?,

acoperit? cu un mucus transparent la оnceputul c?ldurilor, ?i cenu?iu-

murdar c?tre sfвr?itul lor.

Colul uterin este edema?iat, u?or deviat spre plan?eul bazinului.

Orificiul cervical este dilatat, putвndu-se introduce cu u?urin?? cateterul

de оns?mвn?are оn timpul inocul?rii spermei.

Uterul este hiperplaziat cu pere?ii оngro?a?i ?i prezint? contrac?ii

active. Ovarul este piriform cu consisten?? elastic?, volumul crescвnd

mult. Pe unul din ovare se g?se?te foliculul matur, fluctuant, de m?rimea

unei nuci.

Ovula?ia se produce prin fosa de ovula?ie, de obicei оn a doua jum?tate a

c?ldurilor, cu aproximativ 24-48 ore оnainte de sfвr?itul lor, cвnd

temperatura corporal? cre?te cu 1-1,5(C. Ovula?ia are loc, de regul?,

noaptea, оn perioada de la orele 2 pвn? la orele 7 diminea?a.

Ciclul sexual la scroaf?

La scroaf? ciclurile sexuale se manifest? pe tot parcursul anului. Durata

unui ciclu este, оn medie, de 20-21 zile cu varia?ii оntre 18-21 de zile.

Dup? f?tare apari?ia c?ldurilor este condi?ionat? de lungimea perioadei

de lacta?ie. C?ldurile apar chiar a doua zi dup? оn??rcarea purceilor,

atingвnd apogeul оn zilele a 6-7-a, dup? care se constat? o sc?dere a

procentului de intrare оn c?lduri pвn? оn ziua a 10-11-a. printr-o

alimenta?ie ?i оntre?inere bun? ?i contactul scroafelor cu vierul

оncerc?tor (genitostimulator) c?ldurile pot s? reapar? оnainte de

оn??rcarea purceilor, la 15-20 zile de la f?tare.

Stadiul de excita?ie la scroafe poate fi sincronic (estrul, reac?ia

general? ?i c?ldurile se manifest? succesiv оn timp de 24 ore) ?i

asincronic (оntre manifestarea anumitor fenomene sexuale intervin pauze de

24-177 ore). Mai frecvent, ciclurile sexuale se formeaz? asincronic оn

sezonul de var?.

Оncepвnd cu estrul, vulva devine extrem de edema?iat? ?i congestionat? la

scroafe ?i mai pu?in la adulte sau la rasele cu vulva pigmentat?. Mucoasa

vaginal? este оn plin? activitate; epiteliul prezint? 8-16 rвnduri de

celule, avвnd la suprafa?? un rвnd de celule cilindrice. Uterul este u?or

m?rit оn volum ?i congestionat, colul uterin este hiperemiat ?i umed. Pe

suprafa?a ovarului, intens congestionat ?i m?rit, se observ? 10-20 foliculi

pe cale de maturare ce coexist? cu corpi galbeni оn diferite faze de

regresie.

Reac?ia general? se manifest? prin nelini?tea femelei, reducerea poftei

de mвncare ?i оncercarea de a efectua salturi pe alte femele.

C?ldurile au o durat? de 40-50 ore. Pe ovare se constat? maturarea mai

multor foliculi. Uterul este m?rit ?i congestionat.

Coarnele uterine sunt rigide ?i se contract? intens. Cervixul este

оngro?at ?i deschis. Vaginul prezint? mucoasa congestionat? ?i umectat? de

un mucus transparent.

Dorin?a de оmpreunare apare progresiv ?i devine foarte intens? оn a doua

parte a c?ldurilor. Libidoul se manifest? prin agita?ie, apetit capricios,

gui?at stringent ?i prezen?a reflexului de imobilitate atвt fa?? de vier,

cвt ?i fa?? de om.

Ovula?ia la scroafe este spontan? ?i se produce la majoritatea

foliculilor оntre 24 ?i 36 ore de la debutul c?ldurilor. Intervalul dintre

prima ?i ultima ovula?ie este de circa 6 ore. De obicei ovuleaz? de la 16

(la femelele multipare) pвn? la 22 ?i chiar mai mul?i foliculi ovarieni (la

animalele adulte).

Ciclul sexual la c??ea

Pubertatea la c??ele apare la vвrsta de 8-10 luni, iar la unele rase de

talie mare – mai tвrziu. O deplin? capacitate de reproduc?ie c??elele ating

la vвrsta de 18-24 luni. Femelele fecundate mai devreme r?mвn nedezvoltate.

Deoarece prezint? o mare variabilitate de ras? sau individual?,

reproduc?ia la c??ele poate fi de tip mono- sau diciclic, cu un pronun?at

caracter sezonier (prim?vara sau (?i) toamna).

Durata ciclului sexual la c??ele este diferit? оn func?ie de ras?, de

alimenta?ie, de starea de оntre?inere ?i variet??ile individuale. Astfel,

lac??elele din rasa Collie interciclul este de aproape 9 luni (260 zile) ?i

de circa 6 luni (185 zile), la c??elele Ciob?nesc german, existвnd o

tendin?? de ?tergere a caracterului sezonier printr-o alimenta?ie abundent?

?i echilibrat? tot timpul anului ?i un mediu confortabil.

Estrul la majoritatea c??elelor dureaz? 8-14 zile. Оn acest stadiu pe

suprafa?a ovarului se observ? foliculi pe cale de maturare; maturarea

acestora se soldeaz? cu sinteza estrogenilor care ac?ioneaz? specific

asupra aparatului genital ?i asupra comportamentului femelei.

Mucoasele conductului genital vor prezenta hipertrofii ale celulelor,

modific?ri circulatorii, hiperplazii cu descuam?ri ?i cornific?ri.

Modific?rile induse asupra endoteliului vascular endometrial de c?tre

estrogeni provoac? eritrodiapedeza, manifestat? prin scurgeri vaginale cu

aspect muco-hemoragic. Mucusul, cu miros caracteristic, este perceput de

c?tre mascul de la mari distan?e.

Reac?ia general? coincide, dup? timp, cu estrul. De?i atrag masculii, la

tentativa acestora de оmbr??i?are femelele adopt? un comportament agresiv

prin care alung? pe cei iste?i.

C?ldurile se manifest? la 4-5 zile, dar mai frecvent la 9-12 zile de la

debutul estrului ?i au o durat? de 1-3 zile. Sfвr?itul c?ldurilor coincide

cu оncetarea estrului. Оn stadiul de c?lduri c??elele devin juc?u?e,

prietenoase, caut? masculul (masculii), care se adun? оn jurul femelei; la

apropierea acestora ea ridic? coada u?or lateral, campeaz? ?i st? lini?tit?

pe durata coitului.

La atingerea cu mвna de regiunea perineal? sau de labiile vulvare c??eaua

reac?ioneaz? prin retragerea vulvei ?i ridicarea cozii lateral, iar la

netezirea ?i ap?sarea pe regiunea sacral?, femela ia pozi?ia

caracteristic?. Mucusul estral spre sfвr?itul c?ldurilor devine

transparent. Dup? 2 zile de la prima acceptare a montei (cвnd se produce ?i

ovula?ia), femelei оi scade treptat libidoul, dar mai poate fi copulat? de

masculi foarte insisten?i.

Ovula?ia se produce succesiv la sfвr?itul c?ldurilor ?i, datorit? acestui

fapt, c??eaua poate fi fecundat? de mai mul?i masculi оn aceea?i perioad?

de c?lduri, ceea ce duce la numeroase cazuri de superfecunda?ie. Оn ovarele

c??elelor se dezvolt? ?i se matureaz? 4-10 foliculi ovarieni. To?i

foliculii matura?i ovuleaz? pe parcursul a 12-24 ore. Оns? ovocitele

expulzate din foliculi nu sunt mature; ele pot fi fecundate doar dup? 3

zile de aflare оn oviduct ?i p?streaz? aceast? capacitate timp de 24 ore.

Sprmii masculului, ajun?i оn conductul genital al femelei, о?i p?streaz?

capacitatea fecundativ? timp de 7 zile. Prin urmare, momentul optim pentru

montarea femelei este ziua a 2-4-a dup? debutul c?ldurilor. Deoarece

termenii de producere a ovula?iei prezint? variabilit??i individuale,

c??elele se monteaz? de dou? ori, la un interval de 48 ore.

Stadiul de inhibi?ie al ciclului sexual (faza luteinic?) este faza

ciclului sexual care corespunde perioadei de organizare a corpului galben,

cu o durat? de 60-105 zile.

Organizarea corpului galben se soldeaz? cu sinteza secretoare a

progesteronului care provoac? hiperplazia glandelor endometriale ?i

secre?ia embriotrofului.

Secre?ia de vвrf a progesteronului se remarc? оn ziua a 20-30-a a fazei

luteinice, indiferent dac? s-a produs sau nu fecunda?ia, ?i scade treptat

c?tre ziua a 70-80-a (оn cazul gesta?iei secre?ia progesteronului scade оn

zilele a 60-68-a adic? c?tre momentul f?t?rii).

Datorit? secre?iei de progesteron de durat? a corpilor luteali, femelele

nefecundate sau private de prezen?a masculilor pot prezenta o pseudo-

gesta?ie sau endometrite cronice (piometrul), favorizate de ac?iunile

repetate a progesteronului asupra uterului, unde acesta determin? evolu?ia

proceselor hiperplastice ?i modific?rile chistice оn endometru, f?cвndu-l

sensibil la infec?ie.

Stadiul de echilibru al ciclului sexual dureaz? 90-150 zile.

Ciclul sexual la pisic?

La pisic? apari?ia pubert??ii este condi?ionat? de greutatea corporal? ?i

de sezonul de na?tere, ap?rвnd toamna la femelele n?scute prim?vara;

cre?terea duratei zilei reprezint? un stimul determinant al ciclului de

c?lduri la femelele pubere.

Pisica face parte din categoria femelelor diciclice, cu ovula?ia

provocat?. Ciclul sexual la pisic? se deosebe?te de cel de la iepuroaic?

prin faptul c? ea accept? masculul numai оn timpul c?ldurilor.

Pisicile оn c?lduri devin mai prietenoase ?i emit ni?te ?ipete

caracteristice care atrag masculii. Libidoul se manifest? prin l?sarea

jum?t??ii anterioare ?i ridicarea trenului posterior, prin frecarea

trenului posterior de podea, urin?ri dese ?i apetit capricios. Uneori

comportamentul sexual la pisic? se exteriorizeaz? destul de pregnant, оncвt

оl face pe st?pвn s-o suspecte de rabie: femela simuleaz? o colic?

gastrointenstinal?; alteori, manifest? durerile f?t?rii.

La intromisiune pisica emite un ?ip?t, iar la оndep?rtarea cotoiului ea

schi?eaz? un atac, apoi se rostogole?te ?i о?i linge vulva. La pisic?,

ovula?ia este provocat?, fiind necesare, de regul? mai multe monte.

Dup? f?tare, c?ldurile reapar la 1-2 luni. Dac? nu a avut loc fecunda?ia,

corpul galben persist? 2 luni, dup? care regreseaz?; оn acela?i timp, оn

ovar se matureaz? noi foliculi ?i c?ldurile reapar. Un ciclu sexual este

separat de cel anterior printr-un interval de 5-6 luni.

Ciclul sexual la iepuroaic?

La iepuroaic? func?ia aparatului genital se manifest? pe tot parcursul

anului cu o perioad? de repaos c?tre sfвr?itul verii. Iepuroaica nu are un

ciclu sexual asem?n?tor cu cel al animalelor cu ovula?ie spontan?. Оn ovare

se g?sesc оntotdeauna foliculi pe cale de maturare. Ovula?ia la aceast?

specie este provocat? de actul montei ?i se produce la 10-11 ore dup? coit.

Ciclul sexual la iepuroaic? este blocat оn faza foliculinic?; cea de a

doua faz? – luteinic? – survine numai dup? ovula?ia provocat? de actul

sexual.

Оn cazul cвnd iepuroaica nu a fost montat?, foliculii maturi persist?

cвtva timp, apoi sufer? procesul de regresiune, pe ovar maturвndu-se al?i

foliculi. Din aceast? cauz?, iapuroaica se g?se?te оn c?lduril timp de mai

multe s?pt?mвni, gata s? fie montat? de iepuroi. Dorin?a de оmperechere nu

se manifest? оntotdeauna intens. Ea poate fi descoperit? prin modific?rile

organice care se produc оn tractusul genital. Se observ?, astfel, congestia

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.