бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьКурсовая: Кредиты

/p>

Безумовно, у кожному конкретному випадку визначення ліквідаційної вартості

об`єкта застави потребує індивідуального підходу, щоб врахувати всі суттєві

фактори, які впливають на її розмір.

Ефективне застосування даного методу потребує лише достовірних вихідних

даних, кваліфікованого прогнозування кон`юктури ринку, добра орієнтація у

ринковій ситуації, використання минулого досвіду, щодо реалізації об`єктів

застави.

Розглянемо на прикладі дію даного методу, якщо маємо наступні вихідні дані:

Об`єкт застави: автомобіль

Об`экт застави оцінено в сумі: 20000 грн.;

Кредит наданий терміном: на 1рік;

Кредит надано за відсотковою ставкою 70% (з нарахуванням простих відсотків);

Кредит наданий у сумі: 10000 грн.;

Сума відсотків за користування кредитом: 7000 грн.;

Загальний борг позичальника становить: 17000 грн.;

За умовами кредитної угоди клієнт повинен вносити щомісячні платежі в сумі

1416,67 грн. Позичальником на протязі двох місяців сплачена сума боргу

становить 2833,33 грн. Далі умови кредитного договору були порушені,

наступний внесок не був здійснений. Заборгованість була прострочена 40 діб.

Залишок боргу склав – 14166,67 грн., позичальник не має змоги сплатити решту

боргу установі банку.

За прострочені дні несплати боргу (40 діб) установою банку була нарахована

пеня в сумі 0,5% за кожний прострочений день, що склало 2833,33 грн.

Судові витрати банку склали – 1657 грн.:

- виконавчий надпис – 2% від суми – 340 грн.;

- судовий виконувач – 5% від суми – 850 грн.

- сума судовому виконувачу – 467 грн.

Інші видатки установи банку – 932,85 грн.

Загальний борг позичальника перед установою банку складає 19589,85грн.

При умові, якщо банк буде реалізовувати об`єкт застави за ринковою вартістю

на протязі 3-х місяців. А також надасть кредит, за рахунок отриманих коштів

від продажу об`єкта застави за ліквідаційною вартістю, при відсотковій

ставці 70% , то ліквідаційна вартість автомобіля становитиме (за даними

таблиці 7, ліквідаційна вартість об`єкта застави до ринкової його вартості

становить – 85,11), тому:

Сл = 19589,85*85,11 = 16672,92грн.

100

Ліквідаційна вартість автомобіля – 16672,92 грн. На протязі наступних 3-х

місяців банк зможе відшкодувати понесені втрати в повному обсязі надав кредит

на 3 місяці за відсотковою ставкою 70%.

2.3. БУХГАЛТЕРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

ПРИ НАДАННІ БАНКОМ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

Бухгалтерський облік операцій, пов`язаних з наданням громадянам

короткострокових кредитів на споживчі цілі та їх погашенням ведеться на

балансових рахунках:

№2202 “Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні

потреби”;

№2206 “Пролангована заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам

на поточні потреби”;

№2207 “Прострочена заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на

поточні потреби ”;

№2208 “Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні

потреби”;

№2209 “Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам

на поточні потреби”;

№2290 “сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані

фізичним особам”;

№1001 “Банкноти та монети в касі банку”;

№2622 “Кошти в розрахунках фізичних осіб”;

№2620 “поточні рахунки фізичних осіб”;

№1200 “Кореспондентські рахунки в Національному банку України”;

№3900 “Рахунки, відкриті в установах банків, що розташовані в Україні”;

№9900 Контррахунок;

№9031 “Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України”;

№9500 “Застава, за якої предмет застави залишається у заставника”;

№9501 “Застава, за якої предмет застави передається банку”;

№9819 “Інші цінності та документи”;

№9910 Контррахунок;

№6042 “Процентні доходи за кредитами фізичним особам на поточні потреби”;

№9601 “Несплачені процентні доходи”;

№2909 “Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку”.

Операції по видачі кредиту відображаються:

по дебету рахунку №2202 та кредиту рахунку №1001 – на суму кредиту видану

готівкою;

по дебету рахунку №2202 та кредиту рахунку №2622 – на суму кредиту видану

розрахунковим чеком;

по дебету рахунку №2202 та кредиту рахунку №2620 – на суму кредиту

перераховану на вклад;

по дебету рахунку №2202 та кредиту рахунку №1200 або №3900 – на суму кредиту

перераховану згідно наданого рахунку.

Операції по забезпеченню повернення кредиту відображаються:

договір поруки враховується по дебету рахунку №9900 та кредиту рахунку №9031

у сумі, вказаній в договорі;

договір застави майна враховується по дебету рахунку №9900 та кредиту

рахунків №9501, №9500 у сумі, вказаній в договорі застави;

договір закладу враховується по дебету рахунку №9900 та кредиту рахунку №9501

у сумі, вказаній в договорі закладу.

Операції по погашенню кредиту відображаються наступними проводками:

по дебету рахунку №1001 і кредиту рахунку №2202 – при погашенні кредиту

готівкою;

по дебету рахунку №2620 і кредиту рахунку №2202 – при погашенні шляхом

перерахуваня суми зі вкладу;

по дебету рахунку №1200 або №3900 та кредиту рахунку №2202 – при погашенні

шляхом отримання безготівкових надходжень.

При остаточному погашенні кредиту здійснюються наступні проводки:

дебет рахунків №9500, 9501 та кредит рахунку №9900 – списується сума

прийнятого в заставу майна або закладу;

дебет рахунку №9910 та кредит рахунку №9819 – списуються кредитний договір та

сраховий поліс;

дебет рахунку №9031 та кредит рахунку №9900 – списується сума отриманого

Договору поруки.

В кінці кожного місяця установа банку проводить нарахування суми процентів,

які підлягають сплаті позичальником, і цю операцію відображають наступною

проводкою:

дебет рахунку №2208 та кредит рахунку №6042.

Надходження суми процентів готівкою відображається по дебету рахунку №1001 та

кредиту рахунку №2208.

Надходження суми процентів шляхом перерахування зі вкладу відображається по

дебету рахунку №2620 та кредиту рахунку №2208.

Надходження суми процентів безготівковим шляхом відображається по дебету

рахунку №1200 або №3900 та кредиту рахунку №2208.

Пролонговані суми кредитів відносяться в дебет балансового рахунку №2206 та

кредиту №2202.

Погашення пролонгованої заборгованості за кредитами, які надані фізичним

особам на поточні потреби відноситься в дебет балансових рахунків №1001,

1200, 3900 та кредит рахунку №2206.

Сума кредиту, що не погашена в установлений строк, відображається по дебету

рахунку №2207 та кредиту рахунку №2202.

Сумнівна до повернення заборгованість за кредитами враховується по дебету

балансового рахунку №2290 та кредиту рахунку №2207 або №2206.

Погашення простроченої заборгованості за кредитами, які надані фізичним

особам на поточні потреби відноситься в дебет рахунків №1001, 1002, 1200,

3900 та кредит рахунку №2207.

На суму нарахованих, але не сплачених у строк процентів дебетується

балансовий рахунок №2209 та кредитується балансовий рахунок №2208.

Якщо отримання доходів вважається сумнівним, установа банку зменшує свої

доходи на суму такої заборгованості і відображає цю операцію по дебету

рахунку №6042 та кредиту №2209.

Одночасно заборгованість за сумами несплачених процентів за такими кредитами

обліковується по дебету рахунку №9601 та кредиту рахунку №9910. При цьому

здійснюється нарахування процентів за позабалансовими рахунками до особливого

розпорядження.

У разі якщо позичальник не спроможний погасити кредит та сплатити проценти за

користування кредитом, установа банку приймає рішення про реалізацію

заставленого майна через аукціон (публічні торги). Ці операції відображаються

наступними проводками:

дебет рахунків №1200, 3900 та кредит рахунку №2909 – на суму виручки, яка

надійшла від реалізації майна;

дебет рахунку №2909 та кредит рахунків №2207, 2290 – погашається сума

заборгованості за кредитом;

дебет рахунку №2909 та кредит рахунку №2209 – погашається сума заборгованості

за відсотками;

дебет рахунку №2209 та кредит рахунку №6042 – здійснюється нарахування

процентів.

Одночасно виконуються бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками:

дебет рахунків №9500, 9501 та кредит рахунку №9900 – списується вартість

заставленого майна;

дебет рахунку №9501 та кредит рахунку №9900 – списується вартість закладу;

дебет рахунку №9910 та кредит рахунку №9819 – списується страховий поліс та

кредитний договір;

дебет рахунку №9031 та кредит рахунку №9900 – списується сума, яка зазначена

в договорі поруки;

дебет рахунку №9910 та кредит рахунку №9601 – списується сума несплачених

процентів.

Якщо при реалізації предмета застави (закладу) буде виручена сума, що

перевищує розмір забезпечених цією заставою (закладом) вимог банку, різниця

повертається банком заставодавцю. При цьому здійснюються наступні проводки:

дебет рахунку №2909 та кредит рахунку №1001 – на суму, виплачену готівкою;

дебет рахунку №2909 та кредит рахунку №2620 – на суму, зараховану на вклад;

дебет рахунку №2909 та кредит коррахунку – на суму, що підлягає перерахуванню

в депозит нотаріальної контори або приватного нотаріуса, в разі відсутності

заставодавця.

У плані рахунків бухгалтерського обліку операції з довгострокового

кредитування населення на споживчі цілі обліковується на активному

балансовому рахунку №2213 "Довгострокові кредити, які надані фізичним особам

на будівництво та освоєння землі", та №2214 "Довгострокові кредити, які

надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання землі", №2205

"Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби".

За дебетом проводяться суми кредитів, що видаються, за кредитом – суми, що

надходять на погашення заборгованості, та суми непогашеної в строк

заборгованості, яка списана на рахунок прострочених позичок.

Операції по видачі кредиту відображаються:

по дебету рахунків №2213, 2214, 2205 та кредиту рахунку №1001 “Банкноти та

монети в касі банку” – на суму кредиту, видану готівкою;

по дебету рахунків №2213, 2214, 2205 та кредиту рахунку №2622 “Кошти в

розрахунках фізичних осіб” – на суму кредиту, видану розрахунковим чеком;

по дебету рахунків №2214, 2205 та кредиту рахунку №2620 “Поточні рахунки

фізичних осіб” – на суму кредиту, перераховану на вклад;

по дебету рахунків №2213, 2214, 2205 та кредиту рахунку №1200

“Кореспондентські рахунки в Національному банку України” або №3900 “Рахунки,

відкриті в установах банків, що розташовані в Україні” – на суму кредиту,

перераховану згідно з наданим рахунком.

Аналітичний облік заборгованості за позичками ведеться за кожним

позичальником окремо на балансах особових рахунків, а також за кожним видом

позички.

Операції по забезпеченню повернення кредиту відображаються:

договір застави майна враховується по дебету рахунку №9900 та кредиту

рахунків №9501 “Застава, за якої предмет застави передається банку”, №9500

“Застава, за якої предмет застави залишається у заставника” у сумі, вказаній

в договорі застави;

договір поруки, враховується по дебету рахунку №9900 та кредиту рахунку 9031

у сумі, вказаній в договорі.

Одночасно оприбутковується кредитний договір та страховий договір (поліс) по

дебету рахунку 9819 “Інші цінності та документи” та кредиту рахунку №9910

Контррахунок.

Операції по погашенню кредиту відображаються наступними проводками:

по дебету рахунку №1001 і кредиту рахунків №2213, 2214, 2205 – при погашенні

кредиту готівкою;

по дебету рахунку №2620 і кредиту рахунків №2213, 2214, 2205 – при погашенні

шляхом перерахування суми зі вкладу;

по дебету рахунку №1200 або №3900 та кредиту рахунків №2213, 2214, 2205 – при

погашенні безготівковим шляхом.

При остаточному погашенні кредиту здійснюються наступні проводки:

дебет рахунку№9500, 9501 та кредит рахунку №9900 – списується сума прийнятого

в заставу майна;

дебет рахунку №9910 та кредит рахунку №9819 – списуються кредитний договір та

страховий договір (поліс);

дебет рахунку №9031 та кредит рахунку №9900 – списується сума отриманого

Договору поруки.

В кінці кожного місяця установа банку проводить нарахування суми процентів,

які підлягають сплаті позичальником, і цю операцію відображають наступною

проводкою:

дебет рахунку №2218 “Нараховані доходи за користування кредитами в

інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам” та кредит рахунку №6043

“Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність фізичним особам”.

Надходження суми процентів готівкою відображається по дебету рахунку №1001 та

кредиту рахунку №2218.

Надходження суми процентів шляхом перерахування зі вкладу відображається по

дебету рахунку №2620 та кредиту рахунку №2218.

Проланговані суми кредитів відносяться в дебет балансового рахунку №2216

“Пролангована заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, наданими

фізичним особам” та кредит рахунків №2213, №2214.

Погашення пролангованої заборгованості за кредитами, відображається проводками:

Дт 1001, 1200, 3900

Кт 2216.

Сума кредиту, що не погашена в установлений строк, відображається по дебету

рахунку №2217 “Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну

діяльність, наданими фізичним особам” та кредиту рахунку №2216 або кредиту

рахунків №2213, №2214.

Погашення простроченої заборгованості за кредитами відображається наступним

чином:

Дт 1001, 1002, 1200, 2620, 3900

Кт 2217.

Сумнівна до повернення заборгованість за кредитами враховується по дебету

балансового рахунку №2291 “Сумнівна заборгованість за кредитами в

інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам” та кредиту рахунку №2217

“Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, наданими

фізичним особам ”.

На суму нарахованих і несвоєчасно сплачених процентів дебетується балансовий

рахунок №2219 “Прострочені нараховані відсотки за кредитами в інвестиційну

діяльність, які надані фізичним особам” та кредитується балансовий рахунок

№2218 “Нараховані проценти за кредитами в інвестиційну діяльність, наданими

фізичним особам”.

Якщо отримання доходів вважається сумнівним, установа банку зменшує свої

доходи на суму такої заборгованості і відображає цю операцію по дебету

рахунку №6043 та кредиту рахунку №2219.

Одночасно заборгованість за сумами несплачених процентів за такими кредитами

обліковується по дебету рахунку №9601 “Несплачені клієнтами доходи” та

кредиту рахунку №9910. При цьому здійснюється нарахування процентів за

позабалансовими рахунками до закінчення строку позової давності.

У разі якщо коли позичальник неспроможний погасити кредит та проценти за

користування кредитом, установа банку приймає рішення про реалізацію

заставленого майна через аукціон (публічні торги). Ці операції відображаються

наступними проводками:

дебет рахунків №1200, 3900 та кредит рахунку №2909 “Інша кредиторська

заборгованість за операціями з клієнтами банку” – на суму виручки, яка

надійшла від реалізації майна;

дебет рахунку №2909 та кредит рахунків №2217, 2291 – погашається сума

заборгованості за кредитом;

дебет рахунку №2219 та кредит рахунку №6043 – здійснюється нарахування

процентів.

Одночасно виконуються бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками:

дебет рахунків №9500, 9501 та кредит рахунку №9900 – списується вартість

заставленого майна;

дебет рахунку №9910 та кредит рахунку №9819 – списуються страховий договір

(поліс) та кредитний договір;

дебет рахунку №9031 та кредит рахунку №9900 – списується сума, яка зазначена

в договорі поруки;

дебет рахунку №9910 та кредит рахунку №9601 “Несплачені клієнтами доходи” –

списується сума несплачених процентів.

Якщо при реалізації предмета застави буде виручена сума, що перевищує розмір

забезпечених цією заставою вимог банку, різниця повертається банком

заставодавцю. При цьому здійснюються наступні проводки:

дебет рахунку №2909 та кредит рахунку №1001 – на суму, виплачену готівкою;

дебет рахунку №2909 та кредит рахунку №2620 – на суму, зараховану на вклад.

2.5. ТЕНДЕНЦІЇ В СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ (ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ) В УКРАЇНІ

Сьогодні в Україні більшість населення не може собі дозволити купувати товари

тривалого користування за рахунок поточних доходів. Майже половина

працездатного населення має доходи, які не перевищують прожиткового мінімуму.

Для цих категорій людей, а також пенсіонерів, інвалідів та інших

малозабезпечених громадян придбання товарів тривалого користування стає

неможливим.

У цих умовах актуальність набуває вироблення концепції розвитку споживчого

кредитування в Україні в умовах ринкової економіки. Ці проблеми розробляли

вчені-економісти в минулому для умов функціонування планової економіки.

Модель споживчого кредиту, яка склалася раніше в Україні, виявилась не

пристосовною для умов ринкової економіки, а це вимагає логічного

обгрунтування, теоретичного опрацювання проблеми розвитку споживчого кредиту.

Орієнтація на ринкові відносини передбачає нове розуміння споживчого кредиту,

різноманітну економічну роль партнерів у процесі кредитування, зміни схеми їх

стосунків. Новим у системі взаємин є участь товаровиробників, будівельних

фірм у відтворюючому процесі, охоплюючи процес реалізації товарів. Споживчий

кредит повинен пом`якшити кризу неплатежів у народному господарстві.

Вивчення системи кредитування фізичних осіб є необхідним, перш за все,

стосовно завдань, які стоять перед комерційними банками. Активна робота

комерційних банків у галузі обслуговування приватних осіб є необхідною умовою

зміцнення ресурсної бази, розширення ринків їх успішної конкурентної боротьби

з небанківськими фінансово-кредитними закладами. При цьому мова повинна йти

не тільки про вдосконалення техніки кредитування і розширення видів кредитних

послуг, але і про вироблення цілого комплексу нових принципів стосунків

банків з фізичними особами. Тому особливо актуальним є вивчення

закордонного досвіду і його творче використання стосовно умов вітчизняної

економіки, що матиме позитивну роль і допоможе уникнути істотних помилок у

побудові моделі економічного механізму стосунків партнерів у процесі

кредитування.

За даними рисунку 7 та таблиці 9, видно, що кредити які надають комерційні

банки фізичним особам скаладають 6% від загального об`єму наданих кредитів

(За станом 01.07.98р.) [26, с.35-38].

Курсовая: Кредиты

Рис. 7. Кредити, надані комерційними банками

юридичним і фізичним особам

Табл. 9.

Структура кредитного портфеля комерційних банків

за галузями економіки

ГАЛУЗЬ

млн.грн.

%

Промисловість284637
Торгівля236931
Сільське господарство3134
Будівництво2103
Транспорт2023
Фізичні особи4546
Інші124016

Всього:

7634

100

На сьогоднішній день в Україні з`являються нові види надання споживчих

кредитів. Це, насамперед, здійснення кредитування молодих сімей, яке

проводить банк “Аркадо” спільно з холдинговою компанією Київміськбуд.

Перші 114 молодих сімей вже отримали минулого року пільгові молодіжні

кредити. Враховуючи низький рівень платоспроможності переважної частини

молодих сімей, кредити надаються строком на 30 років (з міського бюджету

м.Києва виділено 5 млн. грн.) [30,с.16-17].

Забезпеченням даного кредиту виступає куплене житло. Тобто, житло переходить

у власність молодої сім`ї після повної сплати нєю боргу за придбаним

кредитом.

Нинішнього року Київська міська адміністрація планує збільшити обсяги ще на

20 відсотків. А у 2001 році довести їх до 1 млн.кв.м. [30, с.16-17].

Ця система кредитування дає змогу значно розширити коло громадян, які будують

житло, за рахунок осіб з порівняно невисокими статками. Доходи молодих сімей

на початку низькі, але з часом зростатимуть.

В останні роки в Україні установи банків почали застосувавити банківські

пластикові картки. В світі, це одна з найпопулярніших форм споживчого

кредиту. Пластикові картки є зручним засобом платежу, які дозволяють своєму

власнику проводити розрахунки як на території країни, так і за її межами.

Банківські пластикові картки можуть бути: власні – видані приватній особі,

яка може користуватися власним картрахунком; корпоративні – видаються

юридичній особі, користувачем даної картки виступає працівник даного

підприємства, який може розпоряджатися корпоративним картрахунком

підприємства.

В залежності від принципу, який покладено в основу фінансових взаємовідносин

банка та власника картки, вони розподіляються на дебетові та кредитові.

Дебетова банківська пластикова картка дозволяє розпоряджатися картрахунком в

межах залишку коштів на ньому. Суть дебетової платіжної схеми полягає в тому,

що операція яка здійснюється по даній картці в той же день проводиться через

банк і витрачена сума дебетується з рахунку клієнта. Якщо ж сума покупки

перевищує залишок на рахунку, то операція не проводиться.

Кредитна банківська пластикова картка – як правило передбачає, що на

картрахунку клієнта нульове сальдо, а всі операції за кредитною карткою

здійснюються у кредит. У кінці кожного місяця банк-емітент робить процедуру

білінгу, тобто надсилає власнику картки спеціальну виписку з карткового

рахунку з переліком усіх операцій, проведених за цей час, а також сум і

строків сплати заборгованості.

У держателя картки є два альтернативних варіанти розрахунку з банком:

- сплатити борг без виплати відсотків протягом пільгового періоду

(25, 30 днів з дати платежу, вказаного у виписці);

- продовжити кредит за межі пільгового періоду з нарахуванням

відсотків на суму непогашеної заборгованості (15-20%).

Ще одна перевага кредиту за банківськими пластиковими картками це те, що він

доступний власнику в багатьох країнах світу і 24 години на добу.

Клієнту за кредитною карткою встановлюється щомісячний кредитний ліміт,

розмір якого визначається виходячи з достатку клієнта та його щомісячного

прибутку.

Особливістю українського ринку є те, що 80% усіх карток емітовані в межах

зарплатних проектів і лише 20% придбано добровільно. Співвідношення кількості

дебетних і кредитних карток також 80% до 20% [32, с.76].

Обіг коштів за банківськими пластиковими картками міжнародних платіжних

систем у цілому в Україні становить близько 20 млн.грн. щомісячно і має

тенденцію до зростання. На картки платіжної системи Visa припадає 65% обсягу

всіх операцій, Eurocard / Mastercard – 30%, інших систем (American Express,

Diners Club) – 5% платежів в Україні. Нині 80% усіх операцій з картками

зосереджено у Києві, решту 20% – в обласних центрах [32, с.76].

В Україні споживче кредитування за банківськими кредитними картками зможе

набути широкого розповсюдження за умов стабілізації економіки, зростання

виробництва та підвищення добробуту населення.

ВИСНОВКИ

Споживчий кредит має багато специфічних рис, пов’язаних з особливостями сфери

особистого споживання громадян.

По-перше, цей вид позики відображає відносини між кредиторами і

позичальниками, сенс яких полягає у кредитуванні кінцевого споживання, на

відміну від позик, які надаються суб’єктам господарювання для виробничих

цілей або для придбання активів, що породжують рух вартості (наприклад,

акцій, облігацій тощо).

По - друге, споживчий кредит позичальники, як правило, беруть, коли їм бракує

власних коштів, тоді як юридичні особи часто використовують одержані кредити

як джерело доходів.

По - третє, на відміну від усіх інших видів кредиту, якими користуються

переважно суб`єкти господарювання, споживчий кредит одержують фізичні особи.

По - четверте, повернення позиченої вартості у разі споживчої позики

відбувається не в результаті вивільнення коштів у позичальника, а в наслідок

їх накопичення.

По - п`яте, споживчий кредит є засобом задоволення споживчих потреб

населення, тобто особистих, індивідуальних потреб людей. Така позика

прискорює отримання певних благ (товарів, послуг), які вони могли б мати

(придбати) лише у майбутньому, накопичуючи кошти, необхідні для купівлі цих

товарно-матеріальних цінностей або послуг, будівництва тощо. Надання

споживчих позик населенню, з одного боку, підвищує їх платоспроможний попит,

життєвий рівень у цілому, а з іншого – прискорює реалізацію товарних

запасів, послуг, сприяє створенню основних фондів.

По - шосте, лише за умови споживчого кредитування кредитні відносини громадян

будуються за схемою “фізична особа – фізична особа”.

По - сьоме, всі види споживчого кредиту мають соціальний характер, оскільки

вони сприяють вирішенню суспільних проблем – підвищенню життєвого рівня

населення (передусім із низькими та середніми доходами), утвердженню

принципів соціальної справедливості. Саме з цієї причини споживче

кредитування здебільшого регулюється державами особливо ретельно.

Недостатня увага українських комерційних банків до роботи з населенням має

нині як об’єктивні, так і суб’єктивні причини. Основні з них, безумовно,

пов’язані з економічною нестабільністю і законодавчою неврегульованістю.

Проте перспективи роботи банків із населенням в Україні великі.

Банкам України доцільно вивчати та використовувати досвід зарубіжних країн

для здійснення споживчого кредитування.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 р.

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20 березня 1991р

3. Положення Національного банку України "Про кредитування"

Затверджено Постановою Правління Національного банку України 28.09.1995р. №246.

4. Положення Національного банку України “Про порядок формування і

використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними

операціями комерційних банків” Затверджено Постановою Правління

Національного банку України №122 від 27.03.98р.

5. Положення Ощоадного банку України “Про споживче кредитування громадян

України” Затверджено Постановою Правління Ощадного банку України від 2

березня 1999р. Протокол №8.

6. Цівільний кодекс України.

7. Балабанов Н.Г. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.: Финансы и

статистика. 1994. – 124с.

8. Бункана М.К. Деньги. Банки. Валюта. – М.: АО “Дис”, 1994. – 174с.

9. Гольцберг М.А., Хасан-Бек Л.М. Кредитование. К.: Торгово-изда-тельское

бюро ВНV, 1994. – 362с.

10. Гринченко О. Гроші та грошово-кредитна політика. – К.: Основи, 1996. – 180с.

11. Заруба О.Д. Фінансовий менеджемент у банках. – К.: Знання, 1997. – 172с.

12. Збірник тез та доповідей міжнародної науково-практичної конференції

“Банківська система України: проблеми та перспективи розвитку”. Тернопіль

"Економічна думка" ,1998. – 86с.

13. Колесникова В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. – М.: "Финансы и

статистика", 1998. – 464с.

14. Кравцова Г.И. Деньги, кредит, банки. – Минск.: "Меркавание", 1994. – 298с.

15. Коцовська Р.Р. Банківські операції./ Підручник. Львівський банківський

коледж, 1998. – 85с.

16. Коцовська Р.Р. Ричаківська В.М. Операції комерційних банків. Львів:

“Центр Європи”, 1997. – 312с.

17. Лаврушин О.И. Банковские операции. Часть ІІ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 208с.

18. Мороз А.Н. Банковские операции. К.: “Лібра”, 1994. – 336с.

19. Новицкий В.Е., Бурлакова Л.В. Финансово-кредитная система в странах

рыночной экономики. – К.: Урок ИНТЭИ, 1992. – 40с.

20. Прусова Л.Г. Основы рыночной экономики. – К.: РПО “Полиграфкнига”, 1993.

– 304с.

21. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. – М.:

“Дело Лтд”, 1995. – 768с.

22. Савлук М.І. Вступ до банківської справи. – К.: “Лібра”, 1998. – 344с.

23. Словарь банковских и финансовых терминов. Институт экономического

развития при Всемирном банке. Государственная финансовая академия России.

Т.1, 2. 1993.

24. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: ИНФРА – М,

1995. – 272с.

25. Заїка А. Проблеми взаємовідносин банку і позичальника. // Економіка

України. – 1999. – №6. с. 23-26.

26. Меджибовська Н.С. Дати кредит – і не збанкрутувати. // Вісник НБУ.– 1996.

– №5. с.35-38.

27. Наумчева О.А., Никитюк Н.В. Процентная политика в сфере потребительского

кредита. // Деньги и кредит. – 1991. – №2. с. 58-60.

28. Наумчева О.А. Банковская стратегия и обслуживание населения в США. //

Деньги и кредит. – 1992. – №2. с.66-70.

29. Побединська В. Проблеми споживчого кредитування в Україні. // Вісник НБУ.

– 1999. – №2. с.42- 43.

30. Полиця М. "Ми будуємо житло не для плану і почестей, ми будуємо для

людей". // Фінансова консультація. – 1999. – №25-28. с.16-17.

31. Саутенков В.В. О кредитах населению. // Народный депутат. – 1992.– №12.

с.119-123.

32. Семешко А.В., Васильченко В.М. Розрахунки платіжними картками в Україні:

стан, проблеми та перспективи. // Фінанси України. – 1998. – №10. с.74-80.

33. Соложенцев Е.Д., Карасев В.В. О методике количественной оценки кредитного

риска физических лиц. // Деньги и кредит. – 1998.– №2. с. 34-36.

34. Шафранова А. Пластиковые карточки как средство платежа.// Баланс. – 1998.

– №39. с. 43- 49.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.