бесплатно рефераты скачать
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

бесплатно рефераты скачать

бесплатно рефераты скачатьРеферат: Lоzings

Реферат: Lоzings

Saturs

Ievads.........................................................................4

1.Līzinga būtība................................................5

2.Līzinga veidi...........................................................7

2.1.Finansu līzings.......................................................7

2.2.Operatīvais līzings..............................................8

3.Latvijā pieejamie līzinga veidi....................................9

3.1.Auto līzings privātpersonām.................................9

3.2.EGO nomaksas līzings privātpersonām.........................9

3.3.EGO nomaksas līzinga karte privātpersonām...................9

3.4.Nekustamā īpašuma līzings.............................10

3.5.Auto līzings uzņēmumiem....................................10

3.6.EGO nomaksas līzings uzņēmumiem............................10

3.7.Nekustamā īpašuma līzings uzņēmumiem........11

3.8.Iekārtu līzings uzņēmumiem............................11

4.Līzinga darījumu noslēgšanas kārtība..........12

4.1.Līzinga līgums..................................................13

4.2.Līzinga samaksa......................................................13

5.Līzinga priekšrocības un trūkumi........................14

Secinājumi...............................................................15

Izmantotā literatūra................................................16

Ievads

Līzings ir vienošanās, kas panākta starp

iznomātāju (īpašuma īpašnieku) un nomnieku

(īpašuma nomātāju), kas dod tiesības izmantot

konkrētu īpašumu noteiktā laika periodā kā

atlīdzību par iemaksātajām naudas summām.

Viens no līzinga popularitātes pieaugšanas iemesliem ir fakts,

ka to var izmantot kā finansējuma avotu. Turklāt, izmantojot

līzingu, uzņēmums var nodrošināties pret

straujām izmaiņām tehnoloģiju jomā, līdz ar to

tiek samazinātas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu

novecošanos.

Studiju darba mērķis ir analizēt līzinga būtību

un nozīmi uzņēmējdarbībā.

Studiju darba uzdevumi ir sekojoši:

1. Dot ieskatu līzinga būtības raksturojumā.

2. Raksturot līzinga veidus.

3. Izvērtēt Latvijā pieejamos līzinga veidus.

4. Raksturot līzinga darījumu noslēgšanas

kārtību.

5. Izvērtēt līzinga priekšrocības un

trūkumus.

6. Dot secinājumus par darbā izvirzīto mērķi.

1.Līzinga būtība

Pēc savas būtības līzings visbiežāk ir noma,

nomas devēja (līzinga devēja) mantas iznomāšana.

Taču nomas attiecību attīstības gaitā

parādījušies dažādi nomas veidi, konkrēti,

finansu noma, kura nomas attiecībās ieviesusi jaunus elementus.

Līzinga līguma īpatnība šodien ir tā, ka tas

nedaudz atšķiras no parastā (viennozīmīgā)

mantas nomas (nodošanas nomā) līguma. Parastam nomas

līgumam (galvenokārt tas skar finansu līzinga līgumu)

kopīgi ir sekojoši momenti:

1. Līguma objekts ir tikai ilgstošas lietošanas

materiāla lieta, kura izmantošanas gaitā nemaina savas

sākotnējās īpašības;

2. Līguma objektam (iznomājamai mantai) jābūt

iznomātāja (līzinga devēja) īpašumam;

3. Par mantas lietošanu nomnieks (līzinga

saņēmējs) maksā naudu, kuras summa kopumā

pārsniedz līguma objekta sākotnējo vērtību

iznomātājam (līzinga devējam), un šī

starpība patiesībā arī veido īpašnieka

ienākumu;

4. Attiecībā uz līguma objektu puses stingri atrunā

īpašuma tiesību sastāvdaļu nodošanas

kārtību un pašu maksājumu izdarīšanas

kārtību.

Atšķirības starp parastās nomas un līzinga (it

īpaši finansu līzinga) līgumu ir minēto

līgumattiecību uzsākšanas momentā:

1. Nomas līguma gadījumā līguma objekts

(iznomājamā manta) jau ir nomas devēja īpašums, kuru

viņš pats negatavojas izmantot savā

uzņēmējdarbībā un no kuras gatavs

šķirties, to iznomājot (tas ir, nododot par maksu citas

personas lietošanā;

2. Finansu līzinga līguma gadījumā līguma

objekts (manta, kas tiks nodota līzingā) vēl nav nomas

devēja īpašums. Turklāt ar līzinga (nomas) ideju pie

nomas devēja ierodas nākamais nomnieks. Rezultātā

līzinga devējs (nomas devējs) par savu naudu pēc

līzinga saņēmēja (nomnieka) lūguma

iegādājas mantu, kura turpmāk kļūst par līguma

objektu (līzinga objektu, t.i., tiek nodota nomā).

Tātad, līzings ir nevis vienkārši noma, bet gan nomas

attiecības, kuras finansu līzinga līguma gadījumā ir

ne tik vien nomas attiecības, bet arī līzinga

saņēmēja (nomnieka) darbības finansēšanas

attiecības uz līzinga devēja (nomas devēja) vai

piesaistīto personu rēķina un kuras rodas starp finansu

līzinga dalībniekiem, vēl pirms momenta, kad līzinga

devējs iegādājies līzinga objektu. Šī finansu

līzinga līguma attiecību īpatnība ļauj

apgalvot, ka līzings ir kredīts jeb, kā teikts LR likumā

‘’Par kredītiestādēm’’, tā ir ‘’kreditēšana,

kas tiek īstenota atbilstīgi Unidroit konvencijas par starptautisko

finansu līzingu pamatprincipiem (1.panta 37.punkts)’’. Taču

Unidroit oficiālais teksts uzskata finansu līzinga attiecības

par nomas attiecībām. No šejienes izriet arī mūsu

pieeja līzingam vairāk kā nomas attiecībām.

Turklāt finansu līzingu mēs aplūkojam kā finansu

attiecības sakarā ar konkrētas mantas nomu ar izpirkuma

tiesībām. Aplūkojot līzingu tikai kā kredītu

vai kā kredītattiecības mums šķiet ne visai pareizi,

ja starptautiskajā praksē par līzingu sauc finansu

maksājumus par mantas (līzinga objekta) lietošanu.

Tādējādi, līzings ir nomas attiecības starp mantas

īpašnieku (līzinga devēju jeb nomas devēju) un

personu, kura vēlas to izmantot savā biznesā (līzinga

saņēmēju jeb nomnieku), un šīs attiecības

veidojas uz minētā līzinga līguma abu pušu

savstarpējā izdevīguma (peļņas gūšanas)

pamata.

Taču nekādā ziņā līzings nebūtu

aplūkojams vienpusīgi kā kredītattiecības.

Tāpat nav pietiekami, aplūkojot jautājumu par līzingu,

aprobežoties ar vienreizējām nomas attiecībām.

Pēc savas ekonomiskās būtības līzings ir pušu

līgumattiecības sakarā ar vienas puses finansu un mantas

izmantošanu otras puses interesēs, kā arī

vienošanās par to, kā otrā puse segs pirmās puses

izdevumus un kādus procentus (pirmās puses peļņa) tai

maksās.

2.Līzinga veidi

Līzinga pakalpojumi pamatā iedalāmi divos veidos – finansu un

operatīvais līzings. Finansu līzinga termiņa beigās

nomātais objekts automātiski pāriet līzinga

ņēmēja īpašumā. Īpašumtiesību

pāreja var notikt arī ātrāk, ja tiek

priekšlaicīgi samaksāta pilna līgumā

paredzētā summa. Operatīvā līzinga gadījumā

automātiska īpašumtiesību pāreja nav paredzēta,

lai gan līzinga ņēmējam tomēr pastāv iespēja

izpirkt nomāto objektu par tā atlikušo vērtību.

2.1.Finansu līzings

Var tikt izmantots dažādu objektu iegūšanai.

Ražošanas iekārtas, autotransports, datori un biroju

aprīkojums ir tradicionālākie. Termiņš, uz kādu

objekts tiek nodots līzingā, parasti ir atbilstošs tā

amortizācijas rādītājiem. Priekšroka tiek dota

jaunām iekārtām (automobiļiem u.c.), morāli un

fiziski novecojušas tehnikas iegādei līzinga kompānijas

līdzekļus piešķir nelabprāt. Izvērtējot

finansu resursu piešķiršanu, tiek ņemti vērā

vairāki faktori. Līzinga devēju labvēlību

vieglāk iegūt ir uzņēmumiem ar attīstības

tendencēm un progresējošiem izaugsmes

rādītājiem. Uzņēmuma vadībai jābūt

precīzai izpratnei par uzņēmuma finansiālo stāvokli,

iespējām un reāliem nākotnes plāniem. Svarīgi,

lai mēneša apgrozījums pārsniegtu līzingam

nepieciešamo finansu apjomu. Uzticību būs grūti

iegūt arī tikko dibinātam uzņēmumam bez

darbības pieredzes - tādai var rasties vismaz pusgada garumā.

Taču kopumā līzinga devēji neizvirza dzelžainus

kritērijus un nepieprasa papildu garantijas, jo līzinga objekts

līdz līguma termiņa beigām ir to īpašums.

Tādējādi uzņēmumam nav

šķēršļu, balstoties uz esošajiem aktīviem,

izmantojot līzingu, vienlaikus pretendēt, piemēram, uz bankas

kredītu.

Finansu līzings paver iespēju uzņēmumam rast

finansējumu fiksētiem aktīviem 70-85% apmērā. Tā

atbrīvojas resursi tekošo rēķinu apkalpošanai,

apgrozījuma līmeņa saglabāšanai un uzņēmuma

attīstībai. Jāpiebilst, ka izmantot finansu līzingu

nozīmē nodrošināties pret inflāciju, jo veicamie

maksājumi ir fiksēti un naudas vērtības krišanās

tos neietekmē. Tas ir ļoti būtisks arguments par labu

līzinga izmantošanai. Atsevišķs savdabīgs finansu

līzinga paveids ir tā saucamais atgriezeniskais līzings.

Šajā gadījumā līzinga objekta īpašnieks

sākotnēji ir līzinga ņēmējs. Objekts tiek

pārdots līzinga devējam, bet pēc tam atpirkts, veicot

pakāpeniskus maksājumus. Tādā veidā iespējams

iegūt reālu apgrozāmo līdzekļu papildinājumu. Tas

ir arī izdevīgāk, nekā ieķīlāt objektu, jo

šajā gadījumā notiek īpašumtiesību

pāreja un tādējādi lielākas ir apgrozāmās

summas. Finansu līzingu piedāvā visas Latvijas līzinga

kompānijas.

2.2.Operatīvais līzings

Operatīvais līzings faktiski nozīmē ilgtermiņa nomu. To

visbiežāk izmanto autotransporta un datoru lietošanas

finansējumam. Jāatzīmē, ka operatīvā līzinga

izmantošana, analoģiski finansu līzingam, palīdz

saglabāt vienmērīgu apgrozāmā kapitāla

plūsmu uzņēmumā bez krasiem izdevumiem

nepieciešamās tehnikas iegādei. Tas dod iespēju lietot

modernu tehniku, līzinga termiņa beigās to nomainot pret

vēl modernāku. Ja nomātais objekts lietošanas laikā

tomēr kļuvis tuvs un nav vēlēšanās no tā

šķirties, pastāv iespēja izpirkt to par atlikušo

vērtību. Ir iespējams arī atdot nomāto objektu pirms

paredzētā termiņa, ja gribas tikt pie vēl jaunāka un

modernāka. Latvijā tiek piedāvāts arī tāds

operatīvā līzinga paveids kā pilnas apkalpošanas

līzings, kas nozīmē, ka līzinga līguma

darbības laikā līzinga devējs gādā par objekta,

šajā gadījumā - transporta līdzekļa, iegādi,

apdrošināšanu, organizē tehnisko apkalpošanu un

nepieciešamos remontus. Lietotā objekta turpmākais liktenis

pēc līzinga līguma termiņa beigām paliek līzinga

devēja kompetencē. Iespējama tā tālāka

izmantošana, iznomājot citiem klientiem, vai cits risinājums.

Piemēram, atbilstoša līguma gadījumā starp

līzinga kompāniju un autotirgotāju lietotā

automašīna var nonākt atpakaļ autotirgotāja

īpašumā, kas ar to tālāk rīkojas pēc saviem

ieskatiem. Operatīvā līzinga līgumi tiek slēgti uz

laika periodu, kas ir īsāks par objekta pilnās

amortizācijas termiņu. Šāda politika dod iespēju

līzinga devējam nodot to lietošanā vairākkārt.

Latvijas sabiedrība pagaidām vēl nav līdz galam izpratusi

šāda veida finansu pakalpojuma sniegtās iespējas. Ar

operatīvā līzinga palīdzību iespējams

nodrošināt augstu materiālā komforta līmeni,

pastāvīgi lietojot jaunas vai gandrīz jaunas preces,

maksājot tikai nelielu daļu to patiesās vērtības.

Kā jau ierasts, Rietumos šī iespēja izprasta jau sen,

operatīvā līzinga līgumu skaits tur vairākkārt

pārsniedz finansu līzinga izmantošanas gadījumos.

3.Latvijā pieejamie līzinga veidi

3.1.Auto līzings privātpersonām

Automašīnas līzings ir pakalpojums privātpersonām,

kas dod iespēju iegādāties jaunu vai lietotu

automašīnu (ne vecāku par 10 gadiem līzinga perioda

beigās) uz līzinga noteikumiem. Līzinga atmaksas

termiņš ir līdz 5 gadiem. Līdz ar to Auto līzings ir

visvienkāršākais veids kā tikt pie jaunas

automašīnas. Jums atliek tikai izvēlēties

automašīnu, būt gatavam iesniegt nepieciešamos dokumentus

- pārējais paliek līzinga sabiedrības ziņā.

Nepieciešamības gadījumā, izmantojot savu pieredzi un

iespējas, Latvijas Līzinga devēju asociācijas biedru

speciālisti var sniegt Jums konsultāciju par automašīnas

iegādes iespējām pie autodīleriem.

3.2.EGO nomaksas līzings privātpersonām

Ego nomaksa ir jauna iespēja iegādāties preces uzreiz uz

nomaksu, nevis gadiem krāt naudu kādam lielākam pirkumam. Ego

nomaksas termiņš ir līdz 2 gadiem. Izvēloties

izdevīgāko termiņu, ik mēnesi pakāpeniski ir

iespējams veikt nelielus maksājumus, kas jūtami

neietekmēs līzinga ņēmēja finansiālo

stāvokli. Šo pakalpojumu šobrīd Latvijā

piedāvā Hanza Līzings.

Lai iegādātos preces ar Ego nomaksas palīdzību,

līzinga ņēmējam jādodas uz veikalu, kurš ir

Hanza Līzinga sadarbības partneris (tirdzniecības vietas ar

Ego logo) un jāvaicā pārdevējam par Ego nomaksas

iespējām. Pārdevējs iepazīstinās līzinga

ņēmēju ar Ego nomaksas noteikumiem, pieņems pieteikumu un

izziņu par ikmēneša ienākumiem, izskatīs to turpat

veikalā un noslēgs līgumu preču iegādei uz nomaksu,

līzinga ņēmējs veiks pirmo iemaksu (~10%). Ik mēnesi

saņems mēneša maksājumu par izvēlēto preci.

3.3.EGO nomaksas līzinga karte privātpersonām

EGO nomaksas karte privātpersonām ir ērta iespēja

norēķināties par precēm un pakalpojumiem uz nomaksu. Lai to

izdarītu, nepieciešams pasūtīts Hanza Līzinga

norēķinu karti - kopā ar to saņemt pieejamo limitu, kura

ietvaros var veikt dažādus pirkumus. EGO nomaksas kartei piemīt

gan Visa Classic gan Maestro kartes funkcijas, kas ļauj veikt pirkumus

arī ārvalstīs.

Veicot pirkumu ar EGO karti, nav nepieciešama pirmā iemaksa un

fiksētie ikmēneša maksājumi jūtami neietekmēs

līzinga ņēmēja budžetu. EGO nomaksas kartei nav

arī gada lietošanas maksas un nepieciešamais konts tiek

atvērts par brīvu. Ar EGO nomaksas karti var

norēķināties par sekojošām precēm un

pakalpojumiem:

· elektropreces mājai (televizorus, audio, video un foto tehniku

u.c.);

· sadzīves tehnika(ledusskapjus, plītis, veļas

mašīnas u.c.);

· datortehnika un tās aprīkojums;

· biroju tehnika un dažādi sakaru līdzekļi;

· interjera priekšmeti (mēbeles, paklājus,

apgaismošanas ierīces u.c.);

· kamīni, apkures sistēmas u.c.;

· kancelejas preces;

· sporta preces;

· ceļojumi;

· medicīnas pakalpojumi;

· skaistumkopšanas pakalpojumi.

3.4.Nekustamā īpašuma līzings

Nekustamā īpašuma līzings privātpersonām ir

pakalpojums, kas dod iespēju iegādāties nekustamo

īpašumu, kura iegādes vai apsaimniekošanas pilnīgai

apmaksai nepietiek līdzekļu. Šī līzinga atmaksas

termiņš var būt pat līdz 20 gadiem. Ikmēneša

maksājumu apjoms ir atkarīgs no iegādātā

īpašuma vērtības, pirmās iemaksas lieluma un klienta

izvēlētā atmaksas termiņa. Turklāt līzinga

finansējumu ir iespējams saņemt ne tikai dzīvokļa

vai mājas iegādei, bet arī to remontam un celtniecībai.

3.5.Auto līzings uzņēmumiem

Auto līzings uzņēmumiem ir ātrs un izdevīgs veids,

lai iegūtu lietošanā uzņēmuma komercdarbībai

nepieciešamo transporta līdzekli. Līzinga nosacījumi ir

līdzīgi kā vieglajām automašīnām,

ieskaitot atmaksas termiņu līdz 5 gadiem un iespējas

iegādāties arī lietotu automašīnu, kas līzinga

termiņa beigās nebūtu vecāka par 10 gadiem.

3.6.EGO nomaksas līzings uzņēmumiem

Līdzīgi kā EGO nomaksas privātpersonām

gadījumā, EGO nomaksa uzņēmumiem ir iespēja

iegādāties preces uzreiz uz nomaksu, nevis gadiem atlikt malā

uzņēmuma finansu līdzekļus kādam lielākam

uzņēmumam nepieciešamam pirkumam. EGO nomaksas noteikumi

uzņēmumiem ir gandrīz identiski noteikumiem, ar kādiem

šo ērto pakalpojumu var izmantot privātpersonas. EGO nomaksu

uzņēmumiem piedāvā Hanza Līzings.

3.7.Nekustamā īpašuma līzings uzņēmumiem

Nekustamā īpašuma līzings uzņēmumiem ir

pakalpojums, kas dod iespēju iegūt finansējumu nekustamā

īpašuma remontam, iegādei vai celtniecībai, ja šo

ieceru pilnīgai apmaksai konkrētajā brīdī

uzņēmumam nepietiek līdzekļu. Šī līzinga

maksimālais atmaksas termiņš var būt pat līdz 20

gadiem. Ikmēneša maksājumu apjoms ir atkarīgs no

īpašuma vērtības, pirmās iemaksas lieluma un klienta

izvēlētā atmaksas termiņa.

3.8.Iekārtu līzings uzņēmumiem

Industriālais un komerctransporta līzings ir ātrs un

vienkāršs veids, kā uzņēmums var iegūt

lietošanā nepieciešamo pamatlīdzekli. Izmantojot šo

pakalpojumu, uzņēmumiem ir vienkāršāk

attīstīties un veidot sabalansētu naudas plūsmu.

4.Līzinga darījumu noslēgšanas kārtība

1. Līzinga ņēmējs – fiziska persona – iesniedz

bankā pilnīgi un pašrocīgi aizpildītu līzinga

ņēmēja deklarāciju un pieteikumu līzinga

operācijas veikšanai, pases kopiju un automašīnas

tehniskās pases kopiju.

2. Līzinga ņēmējs – juridiska persona – iesniedz

bankā aizpildītu iesniegumu, reģistrācijas

apliecību, sabiedrības statūtus, biznesa plānu, bilanci,

pamatlīdzekļu atšifrējumu, peļņas un

zaudējumu aprēķinu, audita pārbaudes rezultātus,

kreditoru un debitoru sarakstu, kā arī pilnsapulces lēmumu,

ar kuru konkrētais pārstāvis tiek pilnvarots slēgt

līzinga darījumu.

3. Banka 1-2 dienu laikā pārbauda iesniegtos dokumentus,

izskata un pieņem lēmumu par darījuma noteikumiem:

līzinga termiņš, līzinga ņēmēja pirmā

iemaksa, procentu likme. Gadījumos, kad klienta deklarācijā

(juridiskai personai – uzņēmuma bilancē) redzamas parāda

saistības vai nestabils finansiālais stāvoklis, banka var

lūgt klientu sagatavot un iesniegt papildu dokumentus darījuma

nodrošināšanai, kas var izpausties kā galvojums vai

ķīla. Par galvotāju var būt jebkura fiziska vai juridiska

persona, kurai ir atbilstoši aktīvi (kustamais vai nekustamais

īpašums, noguldījumi).

4. Ja darījuma noteikumi klientam ir pieņemami, puses

noslēdz līzinga līgumu

5. Līguma slēgšanas dienā tiek veikta pirmā

iemaksa.

6. Pēc pirmās iemaksas veikšanas banka vienas dienas

laikā ar automašīnas pārdevēju slēdz pirkuma-

pārdevuma līgumu, saskaņā ar kuru apmaksā

pārdevējam automašīnas vērtību un organizē

automašīnas reģistrāciju CSDD (reģistrācijas

izdevumus sedz līzinga ņēmējs) un nodošanu

līzinga ņēmējam ekspluatācijā pēc

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

7. Saskaņā ar līzinga līguma noteikumiem klienta

pienākums ir automašīnu pirms saņemšanas

valdījumā apdrošināt, kā arī nogādāt

bankā vienu durvju, aizdedzes atslēgu un signalizācijas pults

komplektu, kur to uzglabāt līdz līguma saistību

pilnīgai izpildei. Piezīme: atsevišķos gadījumos

apdrošināšanas prēmijas samaksu var iekļaut

līzinga objekta vērtībā (t.i., to var kreditēt

banka).

8. Saņemot līzingā kravas automašīnu,

tehniskajā pasē tiek izdarīts atbilstošs ieraksts, lai

nepieciešamības gadījumā varētu saņemt TIR-

karneti un citas licences.

Līzinga kredīts atšķirība no naudas kredīta ir

mazāk riskants. Naudas aizdevuma izsniegšanai ir nepieciešams

kredīta nodrošinājums, garantijas, kuru vērtība

pārsniedz saņemtās naudas summu. Turpretī līzinga

kredīts nozīmē, ka tiek aizdots kāds darba

līdzeklis, kas ir bankas īpašums: tātad tas vienlaikus ir

arī kredīta nodrošinājums. Ja kādu

apstākļu dēļ uzņēmums nevarēs atdot bankai

aizdevumu, bankas īpašumā paliek līzinga priekšmets.

Tāpēc arī līzinga kredīta procentu likme tiek

noteikta daudz zemāka par naudas aizdevuma procentu likmi.

Tādējādi līzinga kredīts ir ļoti izdevīgs,

jo, pirmkārt, tas ir lētāks un, otrkārt, tas dod

iespēju drīzāk atjaunot ražošanas iekārtas.

4.1.Līzinga līgums

Starp līzinga devēju un līzinga ņēmēju tiek

noslēgts līzinga līgums. Līzinga līgumus var veidot

gan kā pilnas, gan daļējas amortizācijas līgumus.

¨ Pilnas amortizācijas līgumos kopējie līzinga

maksājumi, kuri līzinga ņēmējam garantētās

pamatīres laikā ir jāapmaksā, sedz vismaz iegādes vai

izgatavošanas izdevumus, kā arī visus blakus izdevumus.

¨ Daļējas amortizācijas līgumi ir līgumi,

kuros līzinga ņēmējs garantētās pamatīres

laikā nesedz visas kopējās izmaksas, kādas ir līzinga

sabiedrībai attiecībā uz līzinga priekšmetu, bet sedz

tikai kādu noteiktu daļu.

4.2.Līzinga samaksa

Līzinga maksājumi sastāv no divām daļām:

¨ Maksa par līzinga objektu;

¨ Līzinga procentu maksa.

Līzinga procenti tiek aprēķināti pēc annuitātes

formulas, t.i., ņemot vērā iemaksātos maksājumus.

Piemēram, 1995.gadā Baltijas Tranzītu Banka

piešķīra līzingu ar gada likmi 24%-30%, kas bija

zemāka nekā parastā kredīta procentu likme.

Maksājumi parasti tiek izdarīti vienādās daļās

visa perioda laikā. Tomēr šo kārtību pēc

klienta lūguma var mainīt. Ļoti svarīgi līzinga

ņēmējam ir saskaņot līzinga maksājumu

termiņus līdz līzinga līguma noslēgšanai, jo

par maksājumu terminu neievērošanu parasti tiek maksāta

soda nauda. Pēc pušu vienošanās maksājumi

daļēji tiek veikti pakalpojumu veidā, kurus līzinga

saņēmējs sniegs bankai. Tāds norēķinu veids ar

banku ir izdevīgs abām pusēm. Pēc pēdējās

iemaksas īpašuma tiesības uz līzinga objektu pāriet

līzinga ņēmējam, kas tiek noformēts ar speciālu

aktu.

5.Līzinga priekšrocības un trūkumi

Līzinga priekšrocības ir šādas:

w Finansējums tikai ar svešiem līdzekļiem;

w Pašu kapitāls netiek ilgstoši saistīts;

w Likviditātes uzlabošana;

w Nav prasību pēc kredītu garantijām;

w Nav līdzekļu kustības bilancē, bet gan

līzinga atvilkuma procenti kā uzņēmuma izdevumi;

līdz ar to arī ienākuma nodokļa samazinājums.

Pastāvot priekšnosacījumam, ka ar izīrētās

iekārtas palīdzību tiks iegūta papildu peļņa,

uzņēmums var ar līzinga sistēmas starpniecību

atjaunot vai paplašināt savu uzņēmuma tehnisko

nodrošinājumu, neieguldot šeit pašu vai aizņemto

finansējumu. Viņam toties ir jābūt gatavam veikt

regulārus kārtējos īres maksājumus, kas ir augsti un

kas ievērojami, uz ilgu laiku, apgrūtina uzņēmumu no

tā likviditātes un rentabilitātes viedokļa. Nomas

procentu lielums ir atkarīgs no līguma ilguma. Kopumā

līzings ir labs papildinājums tradicionālajām

finansēšanas formām. Tomēr katrā

atsevišķā gadījumā ir rūpīgi jāizsver

finansu patēriņš un citas līzinga

priekšrocības, lai varētu atzīt, ka līzings

uzņēmumam dod vislielākās priekšrocības.

Līzings var interesēt tos uzņēmumus, kuriem ir vēl

neizsmeltas parādu iespējas. Pie līzinga trūkumiem var

pieskaitīt ilgstošas līgumsaistības, papildizdevumu

rašanos un zināmu risku. Šādos gadījumos:

w Pārdevējs (piegādātājs) paaugstinājis

līzinga objekta vērtību;

w Pārdevējs nav līzinga objekta īpašnieks un

viņam nav tiesību pārdot;

w Pārdevējs atsakās pildīt savas saistības

kvalitātes pretenziju gadījumā;

w Līzinga objekts ir cietis avārijā,

apdrošināšanas summa nenosedz zaudējumus, un līzinga

saņēmējam nav naudas remonta veikšanai;

w Krasi pasliktinās situācija izejvielu tirgū un

gatavās produkcijas realizēšanā;

w Notiek līzinga objekta arests;

w Notiek zādzība vai bojāšana.

Secinājumi

1. Līzings ir nomas attiecības starp mantas

īpašnieku (līzinga devēju jeb nomas devēju) un

personu, kura vēlas to izmantot savā biznesā (līzinga

saņēmēju jeb nomnieku), un šīs attiecības

veidojas uz minētā līzinga līguma abu pušu

savstarpējā izdevīguma (peļņas gūšanas)

pamata.

2. Līzinga pakalpojumus iedala divos veidos – finansu un

operatīvais līzings.

3. Finansu līzinga termiņa beigās nomātais objekts

automātiski pāriet līzinga ņēmēja

īpašumā. Īpašumtiesību pāreja var notikt

arī ātrāk, ja tiek priekšlaicīgi samaksāta

pilna līgumā paredzētā summa.

4. Operatīvā līzinga gadījumā automātiska

īpašumtiesību pāreja nav paredzēta, lai gan

līzinga ņēmējam tomēr pastāv iespēja

izpirkt nomāto objektu par tā atlikušo vērtību.

5. Līzings ir labs papildinājums tradicionālajām

finansēšanas formām.

6. Līzinga trūkumi ir – ilgstošas

līgumsaistības, papildizdevumu rašanās un zināms

risks.

Izmantotā literatūra

1. Briede I. Banku finansu pakalpojumi – R: Biznesa Augstskola

“Turība”, 2000. – 87 lpp.

2. Kokins M. Līzings ceļ materiālo komfortu//

“Kapitāls” – Nr.5.,1998. – 78.-80.lpp.

3. Latvijā pieejamie līzinga veidi //

http://www.llda.lv/lizings/veidi.html

4. Rurāne M. Finansu pārvaldība – Rīga, 2002. – 281

lpp.

5. Zaiceva J. Līzinga būtība – noma vai kredīts?//

“Latvijas Ekonomists” – Nr.9., 2000. – 46.- 48.lpp.


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  бесплатно рефераты скачать              бесплатно рефераты скачать

Новости

бесплатно рефераты скачать

© 2010.